STOP Bałwochwalstwu!!!

Bracia i Siostry! Rodacy! Słowianie! Oraz wszyscy ludzie dobrej woli i serca!

Tematem tego artykułu jest jeden z najgorszych grzechów, którego nieświadomie dopuszczają się dziś całe rzesze ludzi, którzy określają się chrześcijanami!

Piszę „jeden z najgorszych grzechów”, ponieważ wyjątkowo obraża on Boga i uwłacza Jego Obliczu i nie chodzi tu o morderstwo, cudzołóstwo czy lichwę..te grzechy dają się odczuć głównie nam – ludziom, ale są również grzechy, które mocno dotykają uczuć samego Stwórcy!

Grzech to nic innego jak złamanie Prawa nadanego przez Stwórcę. Chyba każdy, kto uważa się dziś za chrześcijanina, czy też ma styczność z chrześcijaństwem zna owe Prawo Boże lub tzw. Dekalog, czyli „10 Przykazań”. Mało tego, można nawet stwierdzić, że większość takich osób ma to w swojej naturze by tych Praw się trzymać i gdy zrobią coś złego, np. ukradną, okłamią, ubliżą komuś, czy zdradzą czują potem ‚wyrzuty sumienia‚. Nie jest to nic innego, jak poczucie winy wynikające z tego, iż mamy Prawo wpisane w serca i gdy je łamiemy, często nawet niechcący lub pod wpływem emocji, odczuwamy nieprzyjemne tego skutki.

Niestety niewielu chrześcijanin w dzisiejszych czasach zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest Prawo Boże i jak tragiczne są konsekwencje jego łamania. Niewielu też ma świadomość, że II Przykazanie zostało usunięte przez przywódców religijnych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, a jest ono BARDZO CIĘŻKIM GRZECHEM przeciwko Bogu, który to właśnie odbiera Mu należną cześć.

Z TEGO WŁAŚNIE POWODU BÓG DOPUSZCZA TYLE NIESZCZĘŚĆ I ZŁA NA ZIEMI !!

Być może zapytasz teraz: „A cóż to za ważne przykazanie, które zostało usunięte i dlaczego tak się stało? Kto za tym stoi i jaki ma w tym cel??

Jak wspomniałem wyżej jest to II Przykazanie zaraz po najważniejszym I Przykazaniu:

I PRZYKAZANIE

Księga Wyjścia 20:2,3

2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

II PRZYKAZANIE

Księga Wyjścia 20:4-6

4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

„NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH BOGÓW OBOK MNIE” 

Pierwsze i najważniejsze Przykazanie jasno mówiące, że Stwórca jest jeden i nie wolno nam mieć innych bogów oprócz Niego. Dlaczego? Czy to za wiele?? Ponieważ ON wszystko uczynił i wszystko istnieje z Jego Woli. ON jest właścicielem Nieba i Ziemi i tylko ON ma możliwość uczynienia WSZYSTKIEGO, czego najpiękniejszym dowodem jest – życie! 

Nic dziwnego, że tylko Mu należy się za to chwała i podziękowanie..NIE MARII „KRÓLOWEJ NIEBIOS I POLSKI”, NIE WSZYSTKIM ŚWIĘTYM I JUŻ NA PEWNO NIE PAPIEŻOM!!

„NIE CZYŃ SOBIE PODOBIZNY RZEŹBIONEJ CZEGOKOLWIEK,(…); NIE BĘDZIESZ SIĘ IM KŁANIAŁ I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ”

Jest to kategoryczny ZAKAZ wykonywania jakichkolwiek figurek, obrazków, rzeźb, krzyżyków itd!! Kategorycznie zabronione jest to, co dziś robi się w każdym kościele katolickim, czy prawosławnym, gdzie klęka się przed ołtarzami i „świętymi” obrazami!! Jaką moc mają wykonane ludzką ręką bożki z kamienia, drewna czy szlachetnych kruszców?? Jak można się im kłaniać, kiedy są martwe i nie potrafią nawet mówić, a co dopiero uczynić coś rzeczywistym??

Czy zastanawiałeś się jak musi czuć się Bóg – Stwórca wszystkiego, gdy ludzie łamiąc Jego nakazy, oddają należną Mu część jakimś „rzeczom martwym”?? Pomyśl nad tym!

Przyczyną ukrycia  Przykazania, czyli ostrzeżenia przed bałwochwalstwem jest umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań. Odpowiedzialni za to są założyciele Kościoła Rzymskiego, którzy postanowili przywłaszczyć sobie boski autorytet, by tym samym mieć kontrolę i władzę nad ludźmi wierzącymi w Boga (opisałem to w artykule „Piętno Systemu„). 

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań? Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi… Lucyfera i dąży on do naszego potępienia! 

Sprawdź dowody!!

Watykan wielbi Lucyfera;   Bałwochwalstwo – dlaczego należy go unikać?;   Papież Franciszek skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości!!

Celem tak podłego zwodzenia ludzi dobrej wiary i dobrego serca jest to, co każdy z nas może dzisiaj sam zaobserwować: upadek wartości moralnych, brak empatii, znieczulica, narastające podziały, demoralizacja i kompletna utrata jakiejkolwiek tożsamości i świadomości tego, czym jest życie i jaki jest jego sens.

MÓWIĄC KRÓTKO – CELEM JEST ZNISZCZENIE NAS!!

Kim zatem są osoby, które chcą nas zniszczyć i po co to robią???

W moim pierwszym artykule – Artykuł Główny, wspomniałem o 1% ludzkości będąceym w posiadaniu majątku większego od reszty światowej populacji. Jest to tak zwana elita, bardzo wąska grupa ludzi zarządzająca praktycznie całym systemem finansowym i gospodarczym, tworząca tak zwany system globalny. Dziś ich tożsamość jest już dobrze znana i wiele dowodów podaje samo Słowo Boże, czyli Biblia!

Jest to synagoga szatana, zwana też nasieniem węża!! Są to osoby nie posiadające sumień, które świadomie działają w tak nieludzki sposób, działając celowo przeciwko Bogu i Jego stworzeniu.

To ONI, pod dowództwem samego Lucyfera, czyli szatana są odpowiedzialni za ówczesną tragiczną sytuację na Ziemi!! Natomiast ludzie będący pod ich wpływem i kontrolą zamiast prosić jedynego Boga o pomoc, toną w bałwochwalstwie i grzechu.

Bardziej interesujące jest jednak. dlaczego synagoga szatana z Lucyferem na czele tak zawzięcie prowadzi wojnę przeciwko Bogu i dąży do wyniszczenia nas…

Otóż, Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela, czyli Narodu Wybranego przez Boga!! Władze to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e.!

Sprawdź – Zaginione 10 pokoleń Izraela

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę niszcząc wszystko, co się da zniszczyć!! Polska jest od wielu lat w jej niewoli. Obecnie naród Polski, oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzane do krajów Słowian w celu zupełnego ich wyniszczenia. Grozi nam z wielu kierunków całkowita zagłada!

Co ciekawe i warte poznania to fakt, że skutkiem uprawianego od lat przez Słowian bałwochwalstwa, a szczególnie oddania jedynego wskazanego przez Boga pośrednictwa Chrystusa w zamian za pośrednictwo Marii ‚Królowej Niebios”, jest lawina nieszczęść, która od setek lat pogrąża nasze narody w coraz gorszej sytuacji doprowadzając do skrajnego wyczerpania! Oto dowód:

Dnia 01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios:

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  ‚Królowa’ nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

 • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
 • Inwazja Napoleona na Rosję – zwana wojną polską.
 • I Wojna Światowa
 • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
 • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne.

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga!!

Na szczęście istnieje wyjście z tej jakże podłej sytuacji, w której znajdujemy się zarówno my Słowianie jaki i cały niemalże świat. Nie jest ono wcale takie trudne jakby mogło się zdawać.

ROZWIĄZANIE JEST BARDZO PROSTE!!

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc!!

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Dopiero wtedy Bóg nas wyzwoli z tej wielowiekowej morderczej niewoli.

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios, ale tylko do Boga według wzoru jaki nam podał Syn Boży.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim wielkim grzechem!

Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze wyzwolenie!!

Jezus Chrystus jest naszym Królem i On wkrótce obejmie władzę i Słowiańszczyzna będzie całkowicie bezpieczna pod Jego panowaniem.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, ‚świętych’ obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Nasz Zbawiciel Chrystus powiedział nam jak mamy się modlić, by nasze modlitwy były wysłuchiwane. Podał On modlitwę „Ojcze Nasz”, która jest idealna i zawiera w sobie proste, aczkolwiek ważne wezwanie i prośbę. Jezus powiedział by modlić się w samotności i we własnym zaciszu, a nie w świątyniach i przed ołtarzami:

Ewangelia Mateusza 6:5-8

5) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

6) Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

7) A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.

8) Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

A oto znana wielu osobom modlitwa, tak prosta:

Ewangelia Mateusza 6:9-13

9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,

10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie (Słowa Amen nie powinniśmy używać, ponieważ jest ono imieniem fałszywego egipskiego boga!)

 

Do modlitwy można również dołączyć własne szczere prośby, o opiekę i wsparcie, oczywiście o wybaczenie i oczyszczenie z grzechów, oraz by nasz Niebiański Ojciec posłał nam na ratunek swego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa!!

TYLKO SYN BOŻY JEZUS CHRYSTUS JEST JEDYNYM POŚREDNIKIEM MIĘDZY NAMI A BOGIEM OJCEM!!

Ewangelia Jana 14:6

6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Chrystus będąc na ziemi nauczał także, by prośby do Ojca kierować w Jego imieniu.

TYLKO W IMIENIU JEZUSA CHRYSTUSA NASZEGO KRÓLA USTANOWIONEGO PRZEZ BOGA JEDYNEGO!!

Ewangelia Jana 14:13-18

13) I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w      Synu.

14) Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –

17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo      przebywa wśród was i w was będzie.

18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.

Zauważmy jak ważne jest przestrzeganie Bożych Przykazań i to, by wypełniać je w sposób jaki pokazał Syn Boży Jezus Chrystus. Jest to dobitny dowód na jedyne pośrednictwo Chrystusa między nami a Bogiem Ojcem!  

TRZYMANIE SIĘ NAUK ZBAWICIELA JEST DLA NAS JEDYNĄ NADZIEJĄ NA RATUNEK!!!

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli!!

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas!

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, przyspiesza naszą opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwałstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli!

Bądźcie błogosławieni!!Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku – Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

http://cyryl.blox.pl/html
http://mojaopoka.blogspot.com
http://arkabushiego.blox.pl
http://oislamie.wordpress.com
http://poznanieprawdy.ucoz.pl/
http://damgrath.blogspot.com.au/
http://prawdanaswyzwoli.com/

Więcej linków – Linki.

Reklamy

5 myśli w temacie “STOP Bałwochwalstwu!!!

 1. To bałwochwalstwo,łącznie z kultem maryjnym jest jak rak,który toczy Polskę.Nie dziwię się że Bóg jest zły i odwrócił się od tego kraju,skazując go niejako na cierpienia,prześladowania itp.Przepowiednie wskazują jednak iż prawdopodobnie wchodzimy w skład narodu wybranego i jest obietnica wybawienia z tego opłakanego stanu.Trzeba się modlić do naszego Stwórcy w imieniu jego syna,a naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa,o wybaczenie i uwolnienie naszych rodaków od tego ochydnego kultu obrazów,figur,różańców i królowej niebios.

  Polubienie

  1. I niech tak się stanie!

   Patrze na bałwochwalstwo od dziecka i nie mogę tego pojąć, jak można robić coś tak niedorzecznego?!
   Widać jednak, że czas tych ohydnych praktyk zakończy się wraz z upadkiem babilonu wielkiego. Jestem pewien, że wielu naszych rodaków, braci i sióstr zrozumie wtedy w czym tkwi problem, a wtedy Bóg oczyści nas z naszych grzechów.
   Być może nie każdy jest przekonany co do pochodzenia Słowian, ale dowody zaczynają się mnożyć..wiem, że wyzwolenie Ludu Bożego, a w tym głównie narodów słowiańskich, czyli rozproszonego Izraela, to „Tajemnica Boża”, która niebawem się dokona 🙂

   Prośmy zatem Boga Ojca i by posłał nam na ratunek swego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i oczyścił swój Lud z bałwanów!

   ERES mam nadzieję, że łączysz się z nami w modlitwie? 😉

   Pozdrawiam!

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s