„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.2

[Audio-wizualna wersja artykułu]
https://www.youtube.com/watch?v=NvsybxtRb8c&feature=youtu.be

Kim jest Lud Boży i czy on nadal istnieje??

Tutaj rozpoczniemy najciekawszą część tego artykułu!

Mało kto zadaje sobie to pytanie, kim jest rzeczywisty Lud Boży, czyli Izrael? Wiele doktryn w dzisiejszym świecie głosi, że Lud Boży to forma symboliczna odnosząca się do danej grupy religijnej, w której skład wchodzą jej wyznawcy, tzw. „Izrael duchowy”. Jednak Słowo Boże mówi coś zupełnie innego!! Jak już wspomniałem wcześniej, istnieje on po dziś dzień i jest jak najbardziej narodem literalnym, czyli prawdziwym – rzeczywiści Izraelici nadal żyją i chodzą po ziemi!! Bóg ukarał ich i rozproszył wśród innych narodów tak, by poczuli swą wielką winę i poznali z czasem, że tylko trzymanie się Boga i Jego Prawa jest gwarancją pomyślności i jedyną słuszną drogą życia. Zapowiedział On jednak, że Jego gniew ustanie i w czasach końca zjednoczy wszystkie 12 plemion Izraela i sprowadzi je z powrotem do ich ziemi, odnawiając tym samym Królestwo Boże!

Ks.Jeremiasza 31:7-11

(7) Gdyż tak mówi Pan: Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów! Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela!

(8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.

(11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń.

Dokładnie!! Takie zapowiedzi są spisane w każdej Księdze Prorockiej! Naród Wybrany – Izraelici nadal żyją i większość z nich została rozproszona wśród innych nacji na północ od Ziemi Obiecanej, jak i częściowo po całym świecie! Rzućmy okiem na podobne zapowiedzi.

Ks.Ezechiela 34:11-16

(11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał.

(12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym.

(13) Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

(14) Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich.

(15) Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan.

(16) Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie.

Ks.Jeremiasza 33:6-9

(6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo.

(7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio,

(8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie.

(9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które im uczynię, będą się bali prowokacji z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz obfitego pokoju, który na nich sprowadzę.

Te wszystkie proroctwa i zapowiedzi jasno wskazują na to, że Bóg nie zapomniał o swoim Narodzie Wybranym! Ukarał go należnie za jego winy i wydał w niewole, ale nie oznaczało to jego unicestwienia, czy zerwania Przymierza z nim, jak to dzisiaj wmawia się osobom bardziej dociekliwym. To Izraelici odstąpili od Przymierza i po prostu musieli dostać ostateczną i srogą nauczkę, aby w końcu ukorzyć się przed Stwórcą i uznać bezspornie Jego zwierzchnictwo.

Jak zatem rozpoznać, kim są prawdziwi Izraelici??

Tutaj wielu z Was może być bardzo zaskoczonymi, ale powoli. Zacznę od wyjaśnienia wielkiego kłamstwa, jakim faszeruje się cały świat odnośnie rzekomego Narodu Wybranego.

Jak wielu z Was wie, istnieje na ziemi państwo Izrael, o które to bardzo zaciekle walczyli ludzie na wysokich szczeblach władzy tak, by oddać Żydom ich utraconą ziemię. Stworzono nawet propagandę, która głosiła, że było to spełnienie biblijnych proroctw. Nic dalszego od prawdy! 

Przede wszystkim dzisiejsi Żydzi nie mają praktycznie nic wspólnego z Izraelitami, o których mowa była w wyżej podawanych wersetach biblijnych!! Są to głównie tak zwani „Żydzi” aszkenazyjscy (stanowiący znaczną większość wszystkich Żydów na świecie), którzy są potomkami plemienia Chazarów, „plemienia żmijowego” którzy przyjęli Judaizm jako religię państwową w XI wieku.
Słowo „Żyd” skopiowano od nazwy plemienia Judy (ang. Jew; niem. Jude), pod które podszyli się głownie potomkowie Edoma, czyli Edomici, którzy z czasem zaistnieli jako właśnie Chazarowie. Są to ludzie, którzy wykazują się szczególną pogardą dla rodzaju ludzkiego, a pod przykrywką Judaizmu wyznają lucyferianizm, czyli satanizm. Z kolei ich nauki nie są oparte o Prawo Boże zawarte w Torze, ale o okultyzm i magię pochodzącą z Talmudu i Kabały. Są to treści kompletnie wrogie Bogu i Jego Prawu, a tym samym i nam, zwykłym ludziom!

images (1)

Dziś nie jest już niczym nowym to, że osoby reprezentujące światowe elity, właściciele potężnych koncernów i systemów finansowych są pochodzenia żydowskiego i trzymają nad nami brutalną, aczkolwiek niewidzialną władzę, zwaną również „zakulisową”.

Tak! Ta wąska grupa osób za nic ma sobie Prawa Boże, oraz naszą niedolę, ba, im większa nasza niedola, tym oni mają większy zysk!

Czy nie macie wrażenia, że my Polacy i Słowianie cały czas robimy na kogoś, jak niewolnicy?? Jezus Chrystus przestrzegał nas przed tymi ‚ludźmi’!!

Objawienie 2:9

Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Objawienie 3:9

Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Jest to najdosadniejsza wypowiedź o dzisiejszych „Żydach”. To bardzo wąska grupa ludzi zwana „synagogą szatana”, która skupia wokół siebie cały najgorszy ‚element’ tego świata, czyli „nasienie węża”. Kontroluje ono cały dzisiejszy system religijno-polityczny, mając wpływ na każdą dziedzinę naszego życia (sprawdź artykuł „Piętno Systemu„).
Jednak całe ich zło i niegodziwość jest skierowana głównie przeciwko rodzajowi ludzkiemu, a zwłaszcza Ludowi Bożemu, którego przez ich ludobójcze działania pozostała na ziemi ledwie „resztka”!!
Mamy więc pewność, że czas zbawienia jest już bardzo bliski i kara na tych podłych ciemięzcach zostanie rychło wykonana. Zapowiadają to kolejne Proroctwa!!

Ks.Abdiasza 1:1-15

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.

(3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?

(4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

(5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?

(6) Jakże ogołocony jest Ezaw; przetrząśnięte są jego skarby ukryte.

(7) Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.

(8) Zaiste, w owym dniu – mówi Pan – wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.

(9) Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

Dzisiejsi Żydzi – Edomici są jednym z najmniejszych narodów i przez swoją pychę i wysoką pozycję jaką piastują wśród narodów są wzgardzeni przez wielu z nas. Nic dziwnego, że w obronie swych lichwiarskich interesów stworzyli pojęcie „antysemityzmu”, którym poprzez tzw. „poprawność polityczną” zamykają usta wszystkim niewygodnym świadkom ich nikczemnych knowań. Swym podłym postępowaniem wznieśli się bardzo wysoko i dziś widać, jak wielką mają władzę. Jednak wykorzystują ją tylko do własnych celów, którymi jest głównie prześladowanie potomków Jakuba, czyli prawdziwych Izraelitów pod których oni się podszywają. Ot, cała tajemnica dzisiejszych Żydów zwanych także – Syjonistami.

Kim są rzeczywiści Izraelici?

Nim przejdę do meritum, chciałbym zwrócić Wam uwagę na pewną rzecz. Zauważcie, jak już wspomniałem we wcześniejszej części artykułu, że praktycznie nigdzie nie naucza się nas historii starożytnego Izraela, mimo jego wielkiej potęgi, która w czasach swej świetności przyćmiewała chwałę każdego innego mocarstwa. Natomiast uczy nas się o potędze Egiptu, która to została zniszczona przez Boga ratującego Izraelitów, a także o królestwie Babilonu, które swego czasu przyczyniło się do upadku Izraela, ale o samym Izraelu brak jakichkolwiek wzmianek, a jak już, to są one zdawkowe.

Jak się to przekłada na czasy obecne? Historia Polski jak i Słowian jest również pełna luk i właściwie nie wiadomo skąd oni tak naprawdę się wzięli. Mówi się o wędrówkach ludów itp, ale są to zazwyczaj nic nie wyjaśniające teorie! A przecież w sławnym roku 966, kiedy to rzekomo zaistniało Królestwo Polskie, była obecna na naszych ziemiach dynastia Piastów, która była już bardzo dobrze rozwinięta! A co było przedtem, skąd oni się wzięli?..echo! Wciska się nam za to, że Słowianie byli dzikusami uganiającymi się z dzidą za zwierzyną, którzy koczowali w szałasach lub jaskiniach..wolne żarty!! Ciekawe, że nikt nie wpadł na to, dlaczego Imperium Rzymskie nie objęło swym zasięgiem naszych ziem? Było tak dlatego, że owe tereny zamieszkane przez Słowian stanowiły dla wojsk rzymskich barierę nie do przejścia. Rzymianie byli wprawni na otwartym polu bitwy, ale na terenach zalesionych i wcześniej dla nich niedostępnych tracili jakąkolwiek przewagę, ponieważ ludy słowiańskie dobrze znały taktyki wojenne stosowane na trudnych obszarach i używali wiele zasadzek, na które Rzymianie nie mieli sposobów.

Do czego zmierzam? Jak wykazałem w Słowie Bożym, Izraelici zostali ukarani za swe bezbożne postępowanie i Bóg rozproszył ich wśród innych narodów po tym, jak zostali rozgromieni i wzięci w niewolę przez Asyrię. To właśnie z jej terenów powędrowali oni dalej na północ od Izraela przemierzając Kaukaz i osiedlając się wśród ludów tam zamieszkujących, które obejmują dziś obszary Polski i Rosji (do Uralu) – stąd określenie rasy białej żyjącej na naszych ziemiach, „rasą kaukaską”. Ze źródeł historycznych pochodzących od polskiego historyka Jana Długosza, który badał pochodzenie Polaków i Słowian wynika, że jesteśmy potomkami Wandala z linii rodowej jednego z trzech synów Noego – Jafeta. Jako że historia Izraelitów i fakt ich rozproszenia był ściśle ukrywany, mało kto zwracał uwagę na to, że wielu spośród Słowian znacząco różni się od innych, białych potomków Jafeta zamieszkujących południową i zachodnią Europę. Szczególnie rzucają się w oczy nasze cechy wyglądu jak i specyficzna mentalność. Nacje na zachód od Polski cechują się jednolitymi cechami np. niemieckie kobiety nie uderzają urodą, są wysokie i często dość ‚męskie’, Niemcy wielbią ład i porządek, Włosi i Grecy mają w większości czarne włosy i oczy, oraz bywaj dość leniwi, Brytyjczycy są bladzi i sztywni, Latynosi z kolei są ciemnej karnacji, Skandynawowie mają bardzo jasne włosy i oczy itd.

Kiedy spojrzy się na Słowian, to szczególnie rzuca się w oczy ich różnorodna uroda i szeroki wachlarz cech. Szczególną urodą wykazują się kobiety, które mają barwne kolory oczu i włosów, różne typy karnacji białej, szlachetne rysy twarzy i pełne wdzięku sylwetki. Są świetnymi gospodyniami i potrafią bardzo dobrze zadbać o „domowe ognisko”.
Mężczyźni nie są wcale gorsi! Cechuje ich wielka pracowitość, kreatywność, oraz niesłychana pomysłowość i zaradność. Ponadto, wśród Słowian znana jest ich gościnność i dobroduszność, ale także „twardy kark”, który nie pozwala im łatwo się poddawać.

Te właśnie cechy są bardzo podobne do Izraelitów, którzy to głównie przez swój „twardy kark” nie chcieli się poddać Woli Boga!

Ks.Barucha 2:30-33

30 Wiem, że nie posłuchają Mnie, bo są ludem o twardym karku,nawrócą się jednak do serca swego w ziemi wygnania.

31 Poznają wówczas, żem Ja ich Pan i Bóg. Dam im serce i uszy otwarte,

32 chwalić Mię będą w ziemi wygnania swego i pamiętać o imieniu moim.

33 Odwrócą się od swojej postawy twardego karku i od złych czynów swoich, ponieważ przypomną sobie los przodków, którzy grzeszyli przed Panem.

Ponadto, Izraelici pochodzą z linii drugiego syna Noego – Sema, stąd znaczne różnice między Słowianami a resztą białej populacji Europy.

Bóg świetnie obmyślił ten plan i już za czasów Noego dobrze wiedział, jak potoczą się losy ludzkości, oraz losy Jego Narodu Wybranego. Spójrzmy na prorocze wypowiedzi jakie Noe wypowiedział do swych trzech synów – Sema, Chama i Jafeta:

Ks.Rodzaju 9:18, 19, 22 i 24-27

(18) Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet; a Cham był ojcem Kanaana.

(19) Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi.

(22) A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.

(24) A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn,

(25) Rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!

(26) Potem rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego!

(27) Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich!

Z tych zapowiedzi wynika jasno, że potomstwo Chama zostało przeklęte i miało służyć potomstwu Sema i Jafeta. Łatwo więc wydedukować, kto reprezentuje dziś Chamitów – jest to głównie rdzenna ludność Afryki i Azji, oraz Ameryki Południowej i Australii, czyli odziedziczyli oni południowe obszary ziemi.
Jafet miał dostać „szeroką przestrzeń”, co można odnieść do obszarów dzisiejszej Europy i Rosji, które według źródeł historycznych zasiedlone zostały właśnie przez jego potomstwo, które z czasem zajęło również tereny Ameryki Północnej, czyli przypadły im głównie północne obszary ziemi.
Sem natomiast dostał szczególne błogosławieństwo, które miało łączyć go bezpośrednio z Bogiem. To właśnie Sem był przodkiem Abrahama i narodu Izraelskiego, któremu miała przypaść w udziale Ziemia Obiecana, czyli strefa centralna pomiędzy obszarem północnym a południowym. Dlaczego jest napisane, że „Jafet zamieszka w namiotach Sema”, dowiecie się z dalszej części artykułu.

Izraelici – Lud Boży, żyje głównie pośród Słowian!

Jeśliby spojrzeć na naszą historię, to widać, że w szczególności Polska jest od kilkuset lat ustawicznie wyniszczana! W czasach swej chwały Królestwo Polskie było największym państwem w Europie, w którego skład wchodziły niemal wszystkie tereny zajmowane przez Słowian!

ptega plsk

Niestety, ale historia lubi się powtarzać i przez swoją zuchwałość, oraz powrót do grzesznych praktyk ich przodków Izraelitów, potęga Polski zaczęła powoli upadać i stawać się niewolnikiem obcych narodów. Najgorsze dzieje naszego narodu to:

 • „Potop szwedzki” – trwał od 1655-1660 i zginęło w nim około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców
 • Trzy rozbiory Polski i 120 lat życia pod zaborami, a przy tym krwawo tłumione powstania pochłaniające kolejne ofiary
 • Inwazja Napoleona na Rosję – nazywana wojną polską
 • I wojna światowa
 • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
 • II wojna światowa

Po II wojnie światowej fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ich ilość, począwszy od rządów UB i Żyda – Edomity Jakuba Bermana, jest olbrzymia. Polskę prześladują samobójstwa, morderstwa polityczne, wyzysk, masowy exodus Polaków za chlebem, ponieważ Polska jest niemal całkowicie wyniszczona i rozkradziona przez wrogie nam rządy syjonistyczne. Ostatnio szatańskie władze podpisały ponowny rozkaz przymusowego szczepienia naszych dzieci – jako jedyny kraj na świecie!!

Być może nie dowierzacie w to, że właśnie wśród nas Polaków było i nadal jest najwięcej potomków Ludu Bożego – Izraela i że nasze grzechy wcale nie są podobne do ich przewinień. Myślę, że najlepszą odpowiedź da nam Słowo Boże i porównanie Go z naszą rzeczywistością.

Zacznę od przedstawienia Wam proroczych błogosławieństw jakie dostało dwunastu synów Jakuba (Izraela):

Ks.Rodzaju 49:1-28

(1) Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł: Zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości.

(2) Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, Słuchajcie Izraela, ojca waszego!

(3) Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, Siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej, Pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi.

(4) Burzliwyś jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, Boś wszedł na łoże ojca swego; Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś.

(5) Symeon i Lewi – to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu.

(6) Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, Bo w gniewie zabili mężów, A w swawoli okaleczyli woły.

(7) Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, I zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu.

(8) Juda – ciebie będą sławić bracia twoi, Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.

(9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?

(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.

(11) Uwiąże oślę u krzewu winnego, A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej; Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój.

(12) Pociemnieją oczy jego od wina, A zęby jego zbieleją od mleka.

(13) Zebulon – mieszka nad brzegiem morza, Na brzegu, gdzie jest przystań okrętów, A jego granice sięgają aż do Sydonu.

(14) Issachar – to osioł kościsty, Wyleguje się między zagrodami.

(15) A gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, A ziemia jest urocza, Nachylił grzbiet do noszenia ciężarów I stał się sługą pańszczyźnianym.

(16) Dan – sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie.

(17) Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.

(18) Zbawienia twego oczekuję, Panie.

(19) Gad – rozbójnicy napierać na niego będą, Ale on będzie deptał piętę ich.

(20) Aszer – tłusty jest pokarm jego, Dostarczać będzie przysmaków królewskich.

(21) Naftali – smukła łania, Rodzi ładne sarnięta.

(22) Józef – płodna latorośl, Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się ponad murem.

(23) Niepokoją go, strzelają nań I zwalczają go łucznicy,

(24) Jednak łuk jego stale napięty, A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz. Opoka Izraela.

(25) Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole, Błogosławieństwem piersi i łona.

(26) Błogosławieństwa ojca twego, Które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, Wyborne dary wzgórz odwiecznych, Niechaj spłyną na głowę Józefa, I na ciemię poświęconego wśród braci swoich.

(27) Beniamin – wilk drapieżny, Rano pożera zdobycz, Wieczorem dzieli łup.

(28) Oto wszystkie dwanaście plemion Izraela i oto, co im powiedział ojciec. Błogosławił im, każdemu z osobna. Udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego.

artbook__012_012__jacobblessinghissons____

Wśród Polaków i naszych braci Słowian można by spróbować doszukać się charakterystycznych cech odzwierciedlających powyższe opisy, do czego wszystkich Was zachęcam! Ja jednak chciałbym się skupić na dwóch z synów Jakuba – Judzie i Józefie, ponieważ są to dwie główne postacie ze wszystkich potomków Izraela, zobaczmy:

Ks.Rodzaju 49:8-12

(8) Juda ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.

(9) Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?

(10) Władca z Judy nie upadnie, ani książę z (jego) lędźwi. Aż nadejdą rzeczy przygotowane dla niego, a on jest nadzieją narodów.

(11) Uwiąże oślę u krzewu winnego, A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej; Wypierze w winie szatę swą, A w krwi winogron płaszcz swój.

(12) Pociemnieją oczy jego od wina, A zęby jego zbieleją od mleka.

To właśnie z plemienia Judy wywodzi się Jezus Chrystus, dlatego powiedziane jest o Judzie, że stanie się nadzieją narodów!

Ks.Rodzaju 49:22-26

(22) Józef – płodna latorośl, Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się ponad murem.

(23) Niepokoją go, strzelają nań I zwalczają go łucznicy,

(24) Jednak łuk jego stale napięty, A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz. Opoka Izraela.

(25) Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole, Błogosławieństwem piersi i łona.

(26) Błogosławieństwa ojca twego, Które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych, Wyborne dary wzgórz odwiecznych, Niechaj spłyną na głowę Józefa, I na ciemię poświęconego wśród braci swoich.

Józef otrzymał szczególne błogosławieństwo pomyślności. Miał on także dwóch synów, których Jakub adoptował na własnych synów, włączając ich tym samy do grona plemion Izraelskich.

Ks.Rodzaju 48:3-5, 14 i 17-20

(3) I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz w ziemi kanaanejskiej, błogosławił mi

(4) I rzekł do mnie: Oto Ja rozpłodzę i rozmnożę cię, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie.

(5) Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon.

(14) Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny.

(17) A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manassesa,

(18) I rzekł Józef do ojca swego: Nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją.

(19) Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem; także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów.

(20) Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem.

W późniejszym okresie dziejów Narodu Wybranego główne role odgrywały plemiona Judy i Efraima. Gdy Izraelici postanowili podzielić się na dwoje, powstało Królestwo Judy i Królestwo Izraela pod przewodnictwem Efraimitów. To właśnie oni sprowadzili na resztę podwładnych plemion niezadowolenie ze strony Boga. Judejczycy jednak wcale nie byli lepsi i z czasem ich postępowanie stało się równie, jak nie bardziej, złe.

Gdy rozpocząłem analizę i poszukiwania podobieństw w odniesieniu Izraelitów do Słowian, moją uwagę przykuła bardziej postać Józefa i jego synów Efraima i Manassesa. Postawiłem hipotezę, że spora część Polaków może pochodzić właśnie od Efraima, natomiast ludność Rosji, a także Ukrainy od Manassesa (plemię Manassesa było w pewien sposób podzielone na dwie połowy).
Błogosławieństwa dane Józefowi i jego synom wskazują na duże prawdopodobieństwo. Miał on być „płodną latoroślą” i to właśnie ludność polska, rosyjska i ukraińska jest najliczniejsza wśród Słowian. Królestwo Polskie w latach swej potęgi było często atakowane przez obce nacje i twardo stawiało im czoła. Swego czasu Polska stała się „opoką”, gdy król Jan III Sobieski odparł Imperium Osmańskie i ochronił Europę przed islamizacją. Tereny Polski, Rosji i Ukrainy obfitują w błogosławieństwo urodzajnej ziemi – „Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole, Błogosławieństwem piersi i łona”.

Krótkie błogosławieństwa dla synów Józefa mówią nam, iż Efraim mimo, że był młodszy miał być „większy” od swego brata Manassesa i miało wyjść z niego mnóstwo ludów. Może Polaków obecnie jest w statystykach mniej, ale na kartach historii, to Polska dominowała nad Rusią i dzisiejszą Ukrainą i z Polski wywędrowało po całym świecie bardzo wielu ludzi! Dzisiejsze uwarunkowania geopolityczne nie są już tak adekwatne do tych opisów, ale już od lat jesteśmy w niewoli „nasienia węża” i nie od nas zależy to, jakie mamy granice. Mimo to, stosunki polsko-rosyjskie są ciekawie odzwierciedlone w Słowie Bożym..sprawdźmy!

Ks.Izajasza 9:19, 20

(19) Każdy pożera ciało bliźniego; odgryza z prawa, a przecież łaknie, zjada z lewa, lecz się nie nasyca.

(20) Manasses [szarpie] Efraima, a Efraim Manassesa, obaj razem godzą w Judę. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego, i ręka Jego nadal wyciągnięta.

Nie chcę jednak narzucać tezy, że poszczególne narody Słowiańskie odzwierciedlają dokładnie te, czy inne plemiona. Są to tematy do dyskusji i głębszej analizy, aczkolwiek pewne jest, że nasze zwyczaje pochodzą wprost od Izraelitów!! Najprawdopodobniej żyjemy wszyscy razem pośród Słowian i opisy biblijne, które zaraz wskażę mogą wprawić Was w osłupienie!!

Jak pisałem wcześniej, Efraim był głównodowodzącym nad 10 plemionami wchodzącymi w skład Królestwa Izraela, które w pierwszej kolejności było zaatakowane przez Asyrię, wzięte do niewoli i rozproszone.
Królestwo Judy natomiast składało się głównie z Judejczyków i Symeonitów, oraz części Lewitów, którzy byli plemieniem kapłańskim rozsianym wśród wszystkich plemion Jakuba/Izraela. Ono również poszło w rozsypkę, ale Bóg rozproszył je po całej ziemi, ponieważ miało na sobie cięższą winę.

Przez całą Ks.Ozeasza przewija się właśnie motyw Efraima!
Zobaczcie te słowa, jak podobne są do nas!!

Ks.Ozeasza 4:17, 18

(17) Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków!

(18) Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę.

Kult obrazów, krzyża, ołtarzy i posągów jest w Polsce praktykowany od wieków! Wszędzie ich pełno – w kościołach, domach na ulicach! Jest to właśnie tzw. „nierząd duchowy”, czyli służenie bałwanom. O pijaństwie nie będę wspominał, ponieważ nie ma się czym chwalić..

29oihbo

Ks.Ozeasza 5:3-5

(3) Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany.

(4) Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana.

(5) Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu; dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy, upadnie też z nimi Juda.

Mimo wielkiej ‚pobożności’ i bicia pokłonów przed bałwanami i obrazami, Polacy nie znają Boga, ponieważ są omamieni „duchem wszeteczeństwa”, tj „nierządu duchowego”.

Ks.Ozeasza 7:8-11 i 16

(8) Efraim zmieszał się z narodami. Efraim stał się jak placek nie obrócony.

(9) Obcy zużywają jego siłę, a on o tym nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on i tego nie wie.

(10) A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali.

(11) I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny: Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii.

(16) Zwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej.

Jakby nie patrzeć, Polacy są również rozsiani po całym świecie – „zmieszani z narodami” i „są pośmiewiskiem w ziemi egipskiej”, czyli w niewoli „nasienia węża”, w której teraz jesteśmy! Z Polaków śmieje się cały świat!!
Obcy zużywają pracę naszych rąk, a nawet tego nie dostrzegamy. Polacy stali się głupi i nierozumni..pasuje jak ulał!!

Ks.Ozeasza 8:2-4

(2) Krzyczą do mnie: Znamy cię, Boże!

(3) Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!

(4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę.

Znowu jakby mowa o Polakach, którzy to uważają się za wielce pobożnych, twierdząc, że „znają Pana”, wszak „Polak to katolik”, a tak naprawdę służą bałwanom.
Królów i książąt także zmienialiśmy jak rękawiczki!

8:7-8

(7) Bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą.

(8) Zginął Izrael, jest teraz wśród ludów jak naczynie, na które nie ma popytu.

Klepiemy biedę, a nawet jak coś nam się urodzi, to idzie w obce ręce.
Porozjeżdżaliśmy się po innych krajach, a i tak jesteśmy tylko tanią siłą roboczą!

8:11-14

(11) Zaiste, Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, lecz stały się one ołtarzami grzechu.

(12) Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego.

(13) Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają, także mięso, i chętnie je jedzą, lecz Pan ich sobie nie upodobał. Będzie teraz pamiętał o ich przewinie i karać ich będzie za ich grzechy! Powrócą do Egiptu!

(14) Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu i zbudował sobie świątynie. Również Juda zbudował wiele miast obronnych. Ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace.

Ołtarzy i ołtarzyków w Polsce jest tak wiele, jak wiele jest świątyń, w których uprawia się „duchowy nierząd”, kosztem których wyparli się Prawa Bożego i kompletnie zapomnieli o II Przykazaniu, które tego kategorycznie zabrania! Przeto nic dziwnego, że „powróciliśmy do Egiptu” żyjąc niczym niewolnicy.

cbx0dsnuyaawbzn

Ks.Ozeasza 9:11-14

(11) Efraim jest jak ptak, odlatuje ich sława; nie będzie urodzeń ani brzemienności, ani poczęcia

(12) A choćby odchowali swoje dzieci, osierocę ich, tak że nie będzie ludzi. Zaiste, biada im także, gdy się od nich odwrócę.

(13) Widziałem Efraima, jak czyni zwierzyną łowną swoich synów, Efraim wyprowadza swoich synów na rzeź.

(14) Daj im, Panie co im masz dać, daj im niepłodne łono i wyschnięte piersi!

Mamy makabrycznie niski przyrost naturalny – ok. 1.3!! Poziom poprawnej reprodukcji populacji zaczyna się od 2.1 – grozi nam wymarcie narodu!

Ks.Ozeasza 9:16, 17

(16) Efraim jest powalony, ich korzeń usechł, nie wydają już owocu. Nawet gdy porodzą, uśmiercę ukochane dzieci ich łona.

(17) Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali; tułać się będą wśród ludów.

Od lat jesteśmy tępieni i za każdym razem musimy się odradzać!
„Tułać się będą wśród ludów”..czy to nie o nas??

Ks.Ozeasza 10:11

(11) Efraim jest jak jałówka dobrze wyćwiczona, która chętnie młóci; więc też włożyłem jarzmo na jego piękny kark i zaprzągłem Efraima: Izrael miał orać, a Jakub włóczyć.

Można by to odebrać jako nasze zdolności i zapał do pracy, prawda?

Ks.Ozeasza 12:9

(9) Efraim rzekł: Przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa. Lecz z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił.

Nam także za wiele już nie zostało…

Ks.Ozeasza 13:1, 2

(1) Dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Baala ściągnął na się winę i zmarniał.

(2) A teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią: Składajcie im ofiary! A ludzie całują cielce.

popes_kiss-big

Te praktyki są dobrze znane większości Polaków…

Ks.Ozeasza 14:8, 9

(8) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.

Mam nadzieję, że każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, rozumie to dobrze?
To są winy naszych przodków, których nasz naród nadal ustawicznie się dopuszcza i cierpi z tego powodu wielką niedolę!!

Ciekawa notka jest jeszcze w Izajasza:

Ks. Izajasza 65:2-4

(2) Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą,

(3) Do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach.

(4) Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach.

Czyż nie brzmi to znajomo? Moim zdaniem pasuje i to bardzo!
Jak wiemy w Polsce obrzędy pogrzebowe i później modlenie się do zmarłych kwitnie w najlepsze. Zaduszki, Wszystkich „Świętych” .. przecież wszyscy przesiadują wtedy na grobach.
Tego chyba tłumaczyć nie muszę..schabowy i mielony polskim „królem” stołów, a do tego słynna ‚polewka’, czyli zupa z krwi, którą Bóg zabronił ludziom spożywać.

Ks.Rodzaju 9:3, 4

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

Jak widać, nie zmieniło się za wiele na przestrzeni tych wszystkich wieków, a te proroctwa są ponadczasowe! Jak przed Chrystusem dotyczyły Izraelitów, a zwłaszcza pod wodzą Efraima, tak i w czasach obecnych sprawdzają się co do joty! Bóg to wszystko przewidział i zapowiedział, że przyjdzie czas, w którym odmienią się nasze losy.

Izajasza 40:1, 2

(1) Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!

(2) Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.

Jeremiasza 3:12 i 18

(12) Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco – wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem – wyrocznia Pana – nie będę pałał gniewem na wieki.

(18) W owych dniach pójdzie dom Judy do domu Izraela i przyjdą zgodnie z kraju północnego do ziemi, którą dałem jako dziedzictwo waszym przodkom.

Lud Boży składający się z 12 plemion Izraela zostanie zjednoczony i wyprowadzony z niewoli, z „kraju północy” na wzór wyjścia z Egiptu!! Zbawienie rozpocznie się właśnie od tego aktu, którego świadkami będą wszystkie narody świata!!

Ks.Izajasza 11:11-16

(11) Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu.

(12) Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; rozproszonych z Judy pozbiera z czterech stron świata.

Ks.Izajasza 52:6-10 i 15

(6) dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem tym, który mówi: Oto Ja jestem!

(7) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.

(8) Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.

(9) Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.

(10) I Bóg obnaży swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi będą oglądać zbawienie od naszego Boga.

(15) Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli.

Już nikt nie będzie miał wątpliwości, że Bóg rzeczywiście istnieje i że ma swój Naród Wybrany. Będzie to dla reszty ludzkości czas w pełni świadomego wyboru pomiędzy dobrem a złem. Każdy ujrzy Bożą Chwałę na własne oczy i znikną wszelkie wątpliwości! Nie będzie już mówienia, że Stwórca nie istnieje, albo że jest nim jakiś allach, budda, baal, czy nie wiadomo kto jeszcze..nie! Wszyscy dowiedzą się, że nadszedł kres tego parszywego świata i przyszedł Dzień Gniewu Bożego. Grom ludzi uzna fakt istnienia Stwórcy i dokona prawidłowego wyboru!

Ks.Zachariasza 8:20, 21

(20) Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.

(21) Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę.

 

KONIEC CZĘŚCI 2

 <<< 1 CZĘŚĆ 3 >>>

Za pomoc przy pracy nad artykułem serdecznie dziękuję braciom Bartoszowi, Robertowi, Arturowi, oraz wszystkim braciom i siostrom z jedynego zboru głoszącego prawdziwe Słowo Boże „Zbawienie”.


38 myśli w temacie “„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.2

 1. Już od dłuższego czasu jestem przekonany że Polacy i Słowianie,to tzw. zaginione plemiona Izraela – Naród wybrany.

  Zastanawiałem się wielokrotnie do którego plemienia przypisać Polaków, i przyznam że Twoja interpretacja poparta cytatami, iż może to być Efraim, robi duże wrażenie, i jest wielce prawdopodobne że właśnie tak jest.

  Polubienie

  1. Kiedy zacząłem analizować te wersety, jak i inne przekazy u Proroków, byłem w takim szoku, że nie mogłem wyjść z podziwu!

   Podejrzewam, że odniesienie do Efraima tyczy się 10 plemion Izraela, którym on przewodził, tak więc wiele wskazuje na to, że żyjemy w wymieszani między sobą, stąd tak barwna różnorodność wśród Polaków i Słowian 🙂

   Polubienie

  1. Chodzi o to, że Izrael podzielił się swego czasu na dwoje – Królestwo Judy, w którego skład wchodzili Judejczycy i Symeonici oraz niewielka część Lewitów (Lewici jako plemię kapłańskie nie mieli swojego terenu, ale byli rozsiani wśród wszystkich plemion), oraz Królestwo Izraela, w którego skład wchodziła reszta pokoleń pod przewodnictwem plemienia Efraima.

   Tak, Polacy, jak i inni Słowianie żyjący w państwach ościennych to częściowo Efraimici plus reszta pokoleń, która była pod ich dowodzeniem.

   Polubienie

 2. Historia starożytnego Izraela jest mi dość dobrze znana.

  Myślałem że w artykule wskazujesz Polaków(w całości),jako potencjalne plemię Efraima,ale widocznie źle to zrozumiałem – Przepraszam za nieporozumienie z mojej winy.

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  1. Nic się nie stało! 🙂

   Jest to temat do dyskusji i dalszych poszukiwań i jak wspomniałem w artykule, nie chcę narzucać tezy, że poszczególne państwa słowiańskie reprezentują dane plemiona. Być może mało precyzyjnie ująłem to w tekście.

   Jestem zdania, że owe 10 zaginionych plemion jest określane również mianem Efraima. Szczególnie u Ozeasza jest to dobrze widoczne.

   Polubienie

 3. Świetny artykuł! 🙂

  Jako kolejny dowód na to, że Słowianie to Naród Wybrany przez Pana Boga Izraela można by rozważyć….podpłomyki.

  Odniosę się tutaj do wikipedii, która podpiera swój opis książką Pawła Lisa „Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko”

  Zacytuję wikipedię:

  „Sposób przygotowania nie zmienił się od tysięcy lat. Podstawowym składnikiem podpłomyków jest mąka, głównie pszenna, która ze względu na największą elastyczność przygotowanego z niej ciasta umożliwia formowanie dużych placków. Do mieszanki z której przygotowuje się podpłomyki dodaje się również sól, wodę oraz w zależności od preferencji zioła lub przyprawy; najczęściej jest to czarnuszka i kmin[4]. Czasami do wody dolewa się mleko lub zakwas. Składniki miesza się razem robiąc z nich ciasto, które potem ugniata się formując placki.

  Historyczną metodą wypieku był wypiek na mocno rozgrzanych w ognisku kamieniach, a później na blasze umieszczonej nad ogniem. Podpłomyki przygotowywali dawni SŁOWIANIE, którzy jedli je jako dodatek do wszystkich potraw tak jak obecnie używa się chleb. Również obecnie podpłomyki są pieczone jako prosty substytut chleba. Czasami dodaje się do nich również sodę, a potrawę z jej użyciem nazywa sodziakami. Pieczywo podawane jest z miodem, konfiturami, mlekiem lub zsiadłym mlekiem.”

  Do czego zmierzam? Zacytuję tutaj Biblię Tysiąclecia:

  Księga Kapłańska 2:4
  Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki przaśne z najczystszej mąki rozrobionej oliwą albo przaśne PODPŁOMYKI pomazane oliwą

  Czyli widać, że Izraelici mogli składać w ofierze podpłomyki. Słowianie też przygotowywali podpłomyki. Tym bardziej, że zgodnie z cytatem, sposób ich wyrabiania się nie zmienił od tysiący lat. Sądze, że to kolejny dowód, że Słowianie to Izraelici. Niby taki mały, ale istotny.

  Temat warty rozważenia moim zdaniem 🙂

  Polubione przez 1 osoba

  1. Znam podpłomyki, moja prababcia mnie czasami nimi karmiła, ale gdyby nie Twój post nigdy nie dowiedziałbym się tylu ciekawych informacji na ich temat, tak więc dziękuję.

   Polubienie

 4. Witam, gratuluje świetnego artykułu ku chwale Boga Izraela.
  Ciekawi mnie czy Da się odgadnąć umiejscowienie dzisiejszych Plemion Izraela. A także tożsamość pozostałych potomków Noego
  Są to jedynie przypuszczenia..
  Większość kronikarzy jak Długosz, Herodot, Flawiusz, Tacyt, Swetoniusz nie mogli pisać całej prawdy bo stracili by głowę.
  Nie możemy zapominać że te ludy często mieszały się ze sobą ścinając swoje drzewo genetyczne niczym galijski imienny wróg Chrystusa – Esus.
  Ks. Rodzaju Rozdział 10:
  (1): Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. (2): Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. (3): Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma. (4): Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. (5): Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. (6): Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (7): Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan. (8): A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9): Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. (10): A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. (11): Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach (12): Oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. (13): A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, (14): Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów. (15): Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta, (16): Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów, (17): Chiwwitów, Arkitów, Synitów, (18): Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków. (19): Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy. (20): To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów. (21): Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. (22): Synami Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram. (23): Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz. (24): Arpachszad zaś zrodził Kainana, a Kainan zrodził Sala, a Sal zrodził Hebera. (25): A Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. (26): A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, (27): Hadorama, Uzala, Diklę, (28): Obala, Abimaela, Sabę, (29): Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana. (30): A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich. (31): To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów. (32): To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.
  I Cham: zrodził Kusza Misraima Puta Kaanana
  Murzyni to najprawdopodobniej synowie Kusza, Etiopia. Nubia (Kusz) itd..
  Jemeńczycy przed-arabsy to chyba Chamici.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kusz
  Nimrod jako syn Kusza rządził ziemiami m.in. Sumerów, którzy są Chamitami najwidoczniej
  Misr to arabsku oznacza Egipt. Poza tym z Misraima pochodzą Filistyni.
  Kaanan to m.in. Sydonici, Hetyci, Amoryci chyba Fenicjanie
  Put to być może Berberowie, Libia przed-arabska nie jestem pewien.
  Ciekawi mnie czy Hindusi to Chamici.
  Chamici mieszkają głównie na ziemiach południowych (Afryka, Bliski Wschód) większość tych ludów została podbita przez Sema lub Jafeta.
  Problem jest jeszcze z Aborygenami i Maorysami: jeśli ziemia jest piłką to są na południu, jeżeli płaska to na północy 
  II Potomków Jefeta ciężko ustalić jednomyślnie.
  Jafetytami są ludy pólnocne które się osiedliły po zniszczeniu wieży (być może zigguratu-piramidy) Babel-Wawel.
  W ciemno można ustalić że: Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, Indianie, i inne ludy które sobie żyły z zdala od Boga Prawdziwego.
  Galowie w czasach przed-rzymskich to potomka Rifata. Góry Sudeckie były znane jako góry Ryfelskie) https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Ryfejskie A Karpaty ? (być możę Harpaty Har znaczy góra)
  W Kronikach często przypisuje się większość ludów do Gomera (Gamera), choć osobiście sądzę żę są to ludy Bałtyckie itd.
  Ormianie (pierwszy oficjalnie chrześcijański kraj) to chyba potomkowie Togarma
  Magoga potomkowie to chyba ludy Ugrofińskie, lub Szwedzi nie wiem w 100% czy Węgrzy są spokrewnieni w Finami czy jakimiś Sumerami.
  III Potomstwo Sema miało wyjątkowy kontakt ze stwórcą
  Potomstwo Luda być może Lidia nie mam pewności,
  Ludy semickie znane z histori jak Akadyjczycy, Chaldejczycy, itd. to albo potomkowie Arama albo Assura.
  Asyryjczycy to potomkowie Assura
  Potomkowie Arama to Aramejczycy (Syryjczycy przed najazdami Islamu, czyli wiele proroctw dot. Aramejczyków może dotyczyć Syrii)
  Wcześniejsza nazwa Syrii (nawiązanie do psiej gwiazdy Syriusza) to Aram.
  Persowie I Medowie
  Osobiście sądzę że Persowie to Elamici, kultura słowiańska i perską jest do siebie bardzo podobna. Medowie to potomkowie Madaja (Jafeta syn) prawdopodobnie)

  IV Arpachszad był przodkiem Abrahama, który miał być ojcem wielu ludów, nie było powiedziane że jednego narodu 15 milinowego, ale ojcem wielu
  Ismael i Ezaw to odrzuceni synowie z powodu swych uczynków,. Islam i Judaizm (nie związany z Pięcioksięgiem i Biblią a Talmudem i Własnymi interpretacjami) bazują na zasadzie Saulowego zbawienia z wiary.
  Oraz najciekawsze: Rzeczywisty Naród Wybrany
  5 Księga Mojżeszowa podaje jeszcze inne błogosławieństwa dla Izraela
  (1) A to jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią.(2) Powiedział: Pan przyszedł z Synaju i zaświecił im z Seiru Zajaśniał z góry Paran I nadszedł z Meribat przy Kadesz, Po prawicy jego płonący ogień.(3) Zaiste, miłuje On lud swój, Wszyscy poświęceni jego są w ręce twojej, I kroczyli oni za stopami twoimi, Przyjęli wypowiedzi twoje:(4) Naukę, którą podał nam Mojżesz, Jako dziedzictwo zgromadzenia Jakubowego.(5) I został Pan królem w Jeszurun, Gdy zebrali się naczelnicy ludu, Pospołu z plemionami Izraela,(6) Niech żyje Ruben i niech nie umiera, Niech mężczyzn jego będzie sporo.(7) A to o Judzie; i rzekł: Słuchaj, Panie, głosu Judy, I do ludu jego przywiedź go; Rękoma swymi za niego walcz, Bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego.(8) A o Lewim rzekł: Tummim są twoje i urim są twoje, Twojego męża nabożnego, Którego doświadczyłeś w Massa, Z którym walczyłeś u wód Meriba.(9) Który mówi o ojcu swoim i matce: Nie widziałem ich, I braci swoich ma za obcych, A synów swoich nie zna; Gdyż przestrzegają słowa twojego, A przymierza twojego pilnują.(10) Niech uczą Jakuba praw twoich, A Izraela zakonu twojego, niech kładą kadzidło w nozdrza twoje, A całopalenia na ołtarzu twoim.(11) Błogosław, Panie, siłę jego, A w dziele rąk jego miej upodobanie, skrusz biodra tych, którzy powstają przeciwko niemu, A nienawidzący go niech już nie powstaną.(12) O Beniaminie rzekł: Ulubieniec Pana bezpiecznie mieszka przy nim, osłania go przez wszystkie dni, A w ramionach jego przebywa.(13) O Józefie rzekł: Błogosławiona przez Pana ziemia jego, najcenniejszym darem niebios, rosą, I otchłanią, która jest rozlana w dole,(14) Najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce wzrost dają,(15) Najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz wiekuistych,(16) Najcenniejszymi darami ziemi i napełnienia jej, I łaską tego, który mieszka w krzaku. Niechaj to zstąpi na głowę Józefa I na ciemię wybrańca pośród braci jego.(17) Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami jednorożca są rogi jego, nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa.(18) O Zebulonie rzekł: Raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, A ty, Issacharze, w namiotach swoich.(19) Ludy na górę zwołują, Tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, Gdyż dostatki z mórz wysysają I skarby ukryte w piasku.(20) A o Gadzie rzekł: Błogosławiony ten, kto Gadowi dał szeroką przestrzeń; Przysiadł jak lwica, Urwał kęs od ramienia po ciemię,(21) Upatrzył sobie część przednią, Gdyż tam został wyznaczony dział wodza. I zebrali się naczelnicy ludu; Sprawiedliwości Pana dopełnił I sądów jego z Izraelem.(22) A o Danie rzekł: Dan jako lwie szczenię Wyskakuje z Baszanu.(23) A o Naftalim rzekł: Naftali jest syty łaski I pełen błogosławieństwa Pana, zachodem i południem niech zawładnie.(24) A o Aszerze rzekł: Bardziej niż inni synowie błogosławiony jest Aszer, Niech będzie ulubieńcem braci swoich I zanurza w oliwie nogę swoją.(25) Z żelaza i spiżu niech będą zasuwy twoje. A ile dni twoich, tyle niech będzie wygody twojej.(26) Nikt nie jest taki, jak Bóg, o Jeszurunie. Który jeździ po niebie tobie na pomoc I we wspaniałości swojej nad obłokami.(27) Schronem pewnym jest Bóg wieczny, A tu na dole ramiona wieczne; I przepędził przed tobą wroga, I rzekł: Wytęp!(28) Zatem Izrael mieszka bezpiecznie, Na osobności źródło Jakubowe, Na ziemi pełnej zboża i moszczu, Nawet niebo jego kropi rosą.(29) Błogo ci Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.

  Dwanaście Plemion czyli : Judejczycy, Manassesyci, Efraimici, Beniaminici, Lewici, Symeonici, Rubenici, Zebuloni, Issachacharyci, Gadyci, Naftalici, Aseryci,
  Moja hipoteza jest taka, iż Czesi są potomkami Lewiego lub Beniamina.
  Być może legenda Lech Czech Rus, to rzeczywistości: Efraim Beniamin Manasses?
  Brygada Efraima była umieszona na wschodzie jak my jesteśmy bliżej wschodu J
  Ukraińcy (nasi Słowiańscy to Manasses prawdopodobnie)
  Warto prześledzić historię Scytów, Sarmatów Gotów itd.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Massageci | The Massagetae, or Massageteans (Greek: Μασσαγέται, lat. Massagetai (jakby Manasses) Rosja to najludniejsze pańswto w europie ponad 140 mln. Ludzi.
  Ruben był synem pierworodnym ale przywilej dziedziczenia otrzymał Józef
  (6): Let Ruben live, and not die; and let him be many in number. [LXX English Translation [Brenton], Pwt 33:5].
  Ormiańska Dynastia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rubenidzi
  (nie wiem czy to jakiś dowód czy Ormianie lubili takie Imiona jak Mojżesz Izaak itp.
  Czyli Rubenitów miało dużo. Osobiście sądzę że Rubenici to Bułgarzy (Macedończycy to również Bułgarzy).
  Biblia Warszawka o rubenie:
  • Rdz 29:32 bw „I poczęła Lea, i urodziła syna, i nazwała go Ruben, bo rzekła: Wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał.”
  • Rdz 30:14 bw „A Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki, i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: Daj mi, proszę, pokrzyków syna twego!”
  • Rdz 35:22 bw „A gdy Izrael mieszkał w tym kraju, poszedł Ruben i spał z Bilhą, nałożnicą ojca swego. A Izrael dowiedział się o tym. A synów Jakuba było dwunastu.”
  • Rdz 37:21 bw „A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: Nie zabijajmy go.”
  • Rdz 37:22 bw „Potem Ruben rzekł do nich: Nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca.”
  • Rdz 42:22 bw „Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc: Czy nie mówiłem do was tymi słowy: Nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście; otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew.”
  • Rdz 42:37 bw „A Ruben rzekł do ojca swego, mówiąc: Możesz zabić obydwóch synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powierz mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie.”
  • Rdz 48:5 bw „Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon.”
  • Lb 26:5 bw „Ruben, pierworodny Izraela. Synowie Rubena to: Chanoch, od którego wywodzi się rodzina Chanochitów; Palu, od którego wywodzi się rodzina Paluitów;”
  • Pwt 27:13 bw „Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali.”
  • Joz 18:7 bw „Gdyż Lewici nie mają działu wśród was, lecz kapłaństwo Pana jest ich dziedzictwem, zaś Gad, Ruben i połowa plemienia Manassesa otrzymali już swoje dziedzictwo po tamej stronie Jordanu na wschodzie, które nadał im Mojżesz, sługa Pana.”
  • 1Krn 2:1 bw „A oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon,”
  • Ez 48:6 bw „Wzdłuż działu Efraima od strony wschodniej do strony zachodniej: Ruben jeden dział.”

  Ruben był burzliwy jak woda, oraz popełnił cudzołóstwo.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Protobu%C5%82garzy Protobułgarzy, Hunowie (Chazarowie) mieszali się z Bułgar
  Jeden z pierwszych królów Bułgarów:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Symeon_I Bułgarzy i Serbowie to być może Symeonici lub Rubenici. Oba kraje są
  Brygada Rubena znajdowała się na południu: Gad Symeon Ruben (sądzę że są to kraje Prawosławne)
  Przewodniczącym krajem w Jugosławii była Serbia:
  Wikipedia o Serbach:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Serbs
  Various authors mentioned names of Serbs (Serbian: Srbi / Срби) and Sorbs (Upper Sorbian: Serbja; Lower Sorbian: Serby) in different variants: Surbii, Suurbi, Serbloi, Zeriuani, Sorabi, Surben, Sarbi, Serbii, Serboi, Zirbi, Surbi, Sorben,[1] etc. These authors used these names to refer to Serbs and Sorbs in areas where their historical (or current) presence was/is not disputed (notably in the Balkans and Lusatia), but there are also sources that mention same or similar names in other parts of the World (most notably in the Asiatic Sarmatia in the Caucasus). Attempts of various researchers to connect these names with modern Serbs produced various theories about the origin of the Serb people. Pliny the Younger in his work Plinii Caecilii Secundi Historia naturalis from the first century AD (69-75) mentioned people named Serbi,[2]who lived near the Cimmerians, presumably on the Black Sea and the Sea of Azov.[citation needed] In the 2nd century (around 175 AD), the Egyptian scientist Claudius Ptolemy mentioned in his Geography people named Serboi or Sirboi,[2] who presumably lived behind the Caucasus, in the hinterland of the Caspian Sea.[citation needed]
  • In the same book where he mentioned people named Serboi, Claudius Ptolemy also mentioned city named Serbinum in Pannonia.[2]
  • Ancient geographer Strabo mentioned that river Xanthos in Lycia was formerly named Sirbis.[3]
  • Herodotus mentions lake named Serbonis in Egypt.[citation needed] This lake was also mentioned as Sirbonis by Strabo.[4]
  • In the 10th century, Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogennetos (912-959) mentioned in his book De Ceremoniis, apart from the Slavic Croats and Serbs, there were two tribes named Krevatades (Krevatas) and Sarban (Sarbani), which some researches identified as Croats and Serbs.[citation needed] These tribes were located in theCaucasus near the river Terek, between Alania and Tsanaria.[5][6][7][8] The Sarban tribe in the Caucasus in the 10th century was also recorded by an Arab geographer.[9]
  Theory about Iranian origin of the Serbs assumes that ancient Serbi / Serboi from north Caucasus were an Sarmatian (Alanian) tribe.[9] The theory subsequently assumes that Alanian Serbi were subdued by the Huns in the 4th century and that they, as part of the Hunnic army, migrated to the western edge of the Hunnic Empire (in the area of Central Europe near the river Elbe, later designated as White Serbia in what is now Saxony (eastern Germany) and western Poland). After Hunnic leader Attila died (in 453), Alanian Serbi presumably became independent and ruled in the east of the river Saale (in modern day Germany) over local Slavic population.[10][9] Over time, they, it is argued, intermarried with the local Slavic population of the region,[10][9] adopted Slavic language, and transferred their name to the Slavs.[11] According to Tadeuš Sulimirski, similar event could occur in the Balkans or Serbs who settled in the Balkans were Slavs who came from the north and who were ruled by already slavicized Alans.[10]

  Niezapominajmy o Serbołużyczanach i Białej Serbii oraz Chrobacji

  Serbowie również mówili jak my ‘’tak my jesteśmy Sarmatami’’
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Serbia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Chorwacja
  Znalezione w Internetach: http://www.british-israel.ca/Elam.pdf / http://www.cps.org.rs/Knjige/the_hebrew_origin_of_serbs.pdf

  Mamy mnóstwo informacji; tak przy okazji Morze Bałtyckie było znane jako morze Sarmackie.

  Bośnia (Islamscy Słowianie) i Czarnogóra to najprawdopodobniej też Serbowie. Serbowie według danych są ludniejsi od Bułgarów.
  Zebulon posiada dojście do morza i bogactwo.. może to być Chorwacja lub Słowenia. Zebulon kumplował się z Issacharem. Jeden wyruszał drugi siedział w namiotach. To Issacharyci pracowali ciężko w Egipcie i do tej pory są w ten sposób wykorzystywani. W Brygadzie Judy znajdował się Issachar Juda Zebulon.
  Judejczycy to część dobrych ortodoksyjnych/mesjańskich żydów krytykujących syjonizm i rzezie Palestyńczyków. Osobiście sądzę że Judejczycy to mogą być Szkoci: symbolem ich jest Lew Judy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Szkocji
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_I_Szkocki podobnie zapisywane imię po szkocku tak jak w grece Dabíd / Δαυίδ)
  http://the-red-thread.net/Judah-by-Betmatrho.html
  oraz ciekawe źródlo to szkocka deklaracja niepodległości: https://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_z_Arbroath.
  Napisali że Juda Machabeusz to ich ‘’ziomek’’ oraz że wyszli z kraju Scytów do Hiszpanii a stamtąd do Brytanii.
  Irlandczycy zawsze traktowali nas jako swoich. Zawsze wciągała mnie kultura Celtycko-Irlandzka.
  Walijczycy mogą też być Izraelitami (znani jako Kimmerowie) nazywają się jako Cymru.
  Język Walijski jest wyjątkowy i nie jest podobny do sąsiednich.
  Aser miał mieć związek z Ismaelem (Arabami)
  Naftali miał związek z wrestlingiem, oraz znajdował się w brygadzie Dana na północy (Naftali, Aser, Dan)
  Jeszcze jedna informacja Ankara stolica Turcji to miejsce gdzie mieszkali Galatowie (Celtowie), jeżeli Galatowie to Izraelici, to… Paweł wygląda w jeszcze gorszym świetle jeśli zwalczał tam Apostolów.
  1 Kor :9:5 Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas
  Oraz znany fragment 2 Listu do koryntian rozdział 11
  (1) Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. (2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,(3) Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.(4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Isusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.(5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.(6) Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.(7) Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam ewangelię?(8) Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć,(9) A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem; gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii; pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem.(10) Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai.(11) Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie!(12) A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy.(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.(15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.
  * Paweł się Tutaj zdradził obrońcy Pawła zaprotestują że chodzi o zwodzicieli. A co jeśli Paweł wersetem 14 odpalił działo w stronę Piotra. Ciekawe jest że Paweł nie mówi ‘’Piotr’’ ale aramejskie słowo Kefas. Paweł promuje język ”hebrajski, obyczaje hebrajskie, a prawo:
  Ewolucjoniści (DevilLucjaniści mówią że nie ma Boga (Psalm 14 mówi o nich dużo) nie ma prawa. Paweł ich przebił mówiąc: prawo jest ale nie warte, róbta se co chceta i służcie swojej władzy, nawet jeśli zwalcza wasze wartości.

  Jeszcze jedna uwaga wobec Pawła
  (1): Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Isusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Isusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami: (2): Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Isusa Chrystusa. (3): Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4): Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, (5): Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, (6): Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Isusa. [Biblia Mesjańska, Flp 1]

  (1): Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. (2): Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. (3): Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam; (4): Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich; (5): Za wasz współudział w ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Flp 1]

  (1): Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons: (2): Grace [be] unto you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ. (3): I thank my God upon every remembrance of you, (4): Always in every prayer of mine for you all making request with joy, (5): For your fellowship in the gospel from the first day until now; [King James Version, Flp 1]

  Paweł promuje Tutaj modlitwę na umór.
  A co mówia Zbawiciel:
  (1): Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (2): Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. (3): Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. (4): Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (5): A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. (6): Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (7): A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (8): Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. [Biblia Mesjańska, Mt 6]

  Co ciekawe są to cytowania z ‘’Mądrości’’ Syracha (Biblia Poznańska)
  Syr 7:10 Nie bądź małoduszny w modlitwie ani powolny przy rozdawaniu jałmużny.
  Syr 7:11 Nie wyśmiewaj się z człowieka strapionego, pamiętaj, że Ten, który wywyższa, także poniża. |
  Syr 7:13 Nie usiłuj oprzeć się na żadnym kłamstwie, bo jego następstwa nie są przyjemne.
  Syr 7:14 Nie mów zbyt wiele na zebraniu dostojników i nie powtarzaj słów podczas modlitwy.
  Syr 7:19 Nie krzywdź żony roztropnej, dobroć jej bowiem jest cenniejsza niż perły.
  Syr 7:20 Nie obchodź się źle z wiernym sługą ani z najemnikiem oddanym ci całkowicie.
  Syr 7:21 Sługę roztropnego kochaj jak siebie samego i nie odciągaj przywrócenia mu wolności. (Miłuj Boga i Bliźniego J
  Syr 7:22 Posiadasz zwierzęta? Doglądaj ich osobiście; przynoszą ci korzyść, więc zatroszcz się o nie.
  Syr 7:27 Z całego serca czcij swojego ojca i nie zapominaj, ile się nacierpiała twoja matka.

  Przy okazji ów kaznodzieja tak radzi wobec władz:
  Syr 7:4 Nie żądaj od Boga władzy ani od króla wysokiego stanowiska.
  Syr 7:6 Nie ubiegaj się o władzę, skoro nie posiadasz mocy ukrócić samowolę; abyś nie musiał drżeć przed dostojnikami i nie pokalał swojej uczciwości.
  Syr 7:29 Z całego serca Boga się bój, a Jego kapłanów poważaj.
  Syr 7:31 Czcij Boga, poważaj kapłanów i oddaj należną im część: pokarm z ofiar spalanych i dobrowolną daninę, przepisaną ofiarę krwawą i poświęcony dar.
  (te dwa cytaty lekko kontrowersyjne, chyba że kaznodziei chodziło o Lewitów jak Mojżesz, Aaron itd.)

  Zaś Księga Tobiasza mówi nam tak:
  Tob 4:1 Tego dnia przypomniał sobie Tobit o pieniądzach, które oddał na przechowanie Gabaelowi w Raga, w Medii.
  Tob 4:2 I rzekł sam do siebie: Przecież modliłem się o śmierć. Czyżby nie należało przywołać syna mego Tobiasza i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach przed moją śmiercią?
  Tob 4:3 Wezwał więc syna swego Tobiasza, a gdy ten stanął przed nim, rzekł mu: Pochowaj mnie godnie. Czcij swoją matkę i nie opuszczaj jej przez wszystkie dni jej życia. Postępuj zgodnie z jej wolą i nie zasmucaj jej duszy żadnym czynem.
  Tob 4:4 pomnij na nią, dziecko moje, gdyż wiele niebezpieczeństw znosiła dla ciebie w swoim żywocie, gdyś przebywał w jej łonie. A kiedy umrze, pochowaj ją obok mnie w jednym grobie.
  Tob 4:5 Przez wszystkie dni swoje pamiętaj o Panu, dziecko moje, nie gódź się dobrowolnie na grzech i nie przekraczaj Jego przykazań. Postępuj sprawiedliwie przez wszystkie dni swego życia i nie wkraczaj nigdy na drogę nieprawości.
  Tob 4:6 Ci bowiem, którzy kierują się prawdą, osiągną powodzenie w swych poczynaniach.
  Tob 4:7 (Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga.
  Tob 4:8 Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny.
  Tob 4:9 W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby,
  Tob 4:10 bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności.
  Tob 4:11 Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego.
  Tob 4:12 Powstrzymaj się, dziecko, od wszelkiej nieczystości, a żonę staraj się pojąć przede wszystkim z rodu ojców twoich. Nie bierz żony obcej, która nie pochodzi z pokolenia twego ojca, jesteśmy bowiem synami Proroków. Wspomnij, dziecko moje, na Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, pradawnych ojców naszych – wszyscy oni pojmowali żony spośród braci swych. Toteż byli błogosławieni w dzieciach swoich, a potomstwo ich posiądzie ziemię w dziedzictwie.
  Tob 4:13 Teraz zaś, dziecko, kochaj braci i nie wynoś się w sercu swoim ponad swoich braci i synów, i córki swojego narodu. Nie wzbraniaj się pojąć żony spośród nich, gdyż w pysze wiele jest zepsucia i rozkładu, a lenistwo prowadzi do zubożenia i wielkiej nędzy. Lenistwo bowiem jest matką głodu.
  Tob 4:14 Zapłaty [należnej] człowiekowi, który u ciebie pracuje, nie zatrzymuj u siebie, lecz uiszczaj mu ją natychmiast. A jeśli ty będziesz służył Bogu, On cię wynagrodzi. Czuwaj, dziecko, nad wszystkimi swymi poczynaniami i okaż dobre wychowanie całym swym postępowaniem.
  Tob 4:15 Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.
  Tob 4:16 Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu.
  Tob 4:17 Kładź swój chleb na grobie sprawiedliwych, a nie dawaj go grzesznikom.
  Tob 4:18 Szukaj rady u każdego mędrca i nie gardź żadną pożyteczną radą.
  Tob 4:19 O każdej porze wysławiaj Pana, Boga, i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby się dokonały wszystkie twoje zamierzenia i pragnienia. Żaden bowiem naród nie posiada mądrości, lecz Pan sam udziela wszelkiego dobra i według własnej woli uniża każdego tak, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj o moich przykazaniach i nie usuwaj ich ze swego serca.)
  Tob 4:20 Teraz zaś, dziecko, oznajmiam ci, że Gabaelowi, synowi Gabriego, w Raga w Medii, powierzyłem dziesięć talentów srebra.
  Tob 4:21 Nie lękaj się, dziecko moje, tego, żeśmy zubożeli. Posiądziesz wielkie dobra, jeśli będziesz się bał Boga, wystrzegał wszelkiego grzechu i jeśli będziesz czynił to, co jest dobre przed Panem, Bogiem twoim.

  Atakuje się tą księgę za dwa ‘’momenty’’
  Jeden argument to rzekomy rytuał odpędzania demonów za pomocą ryby, bo przecie Jezus uwalnia od demonów. Pytanie skąd mieli ówcześni wołać do Isusa skoro jeszcze nie znano imienia Syna Bożego .
  Drugi argument to że jałmużna nie uwalnia od grzechu.
  Nie potrzebujemy za zbawienia (od sił ciemności) (do królestwa Bożego) skomplikowanych doktryn, ale prostej biblijnej Prawdy o której mówią nawet apokryfy.
  Henocha 45: 10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. 11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

  Habakuk 3:18 Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia

  Na koniec (nie)przyjemny cytat dla naszych nieprzyjaciół:
  Sdz: 6 (31) I rzekł Joasz do wszystkich, którzy stali przy nim: Czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony.

  W następnym poście będzie o plemieniu Dana, Apollu, Troi, Belu i o Scytach 🙂

  Polubienie

  1. Witaj Nathanielu! Chwała Świętemu Izraelskiemu!! 🙂

   Myślę, że może być trudno ustalić dokładne rozlokowanie dzisiejszych plemion Izraela. Pozostają przypuszczenia i liczne poszlaki jak te, że najprawdopodobniej wielu Izraelitów żyje pośród Słowian.
   Zapiski różnych historyków i kronikarzy trzeba także brać z dystansem, gdyż jest tak jak mówisz. Gdyby pisali samą prawdę, to zapłaciliby za to życiem. Myślę, że papiestwo od setek lat pilnie dba o to, by nasze rzeczywiste pochodzenie nie wyszło na jaw.

   Wracając do Słowian, oprócz faktu, że w czasach obecnych jesteśmy trochę porozrzucani po świecie, to ciekawi mnie pewna rzecz..dwie grupy Słowian:
   – my tutaj na północy – Polska, Białoruś, Rosja;
   – bałkańscy – obszary byłej Jugosławii.

   Jak wiadomo obie te grupy są skrajnie wyniszczane i podzielone między sobą. My nie możemy się dogadać z braćmi na wschodzie, a obywatele byłej Jugosławii mimo wspólnych korzeni zostali między sobą skłóceni i wepchnięci w wojnę domową prowadzącą do separacji. Te fakty dają przypuszczenia, że jesteśmy wyjątkowo napiętnowani przez szatański system.

   Druga rzecz to historia zniewolenia Izraelitów. Najpierw spustoszenia dokonała Asyria przez, którą 10 plemion północnego Królestwa Izraela zostało wygnane i rozproszone wśród innych narodów. Proroctwa podają, że mają oni być sprowadzeni w czasach końca z dalekich „ziem północnych”, czyli najprawdopodobniej mowa o terenach zamieszkiwanych przez nas obecnie.

   Następnie Królestwo Judy stało się ofiarą Babilonu i ostatecznie Imperium Rzymskiego. Judejczycy także zostali rozproszeni i wzięci do niewoli i są ciekawe wersety na ten temat wskazujące, że synowie Judy zostali sprzedani synom Jawanu:

   Ks. Joela 4
   (6) Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jawanu po to, by ich oddalić od kraju.

   Nie wiem tylko, czy Jawan należy traktować bezpośrednio jako Jończyków, czyli że byli sprzedawani głównie do Grecji, czy należy to traktować szerzej, bo synowie Jawana byli protoplastami ludów basenu morza śródziemnego i półwyspu iberyjskiego. Wiemy o wczesnych pozostałościach historycznych po żydach na półwyspie apenińskim i iberyjskim, w Grecji i na terenach byłej Jugosławii. To może wskazywać, że potomkowie Judy, Beniamina a także Symeona żyją wśród Słowian bałkańskich!

   Co do pochodzenia innych nacji i nazw od jakich pochodzą według opisów biblijnych, to muszę sobie przeczytać twoje informacje kilka razy, ponieważ są bardzo interesujące!

   Skąd masz takie wieści? Sam badasz ten temat? Mega interesujące!! 🙂

   Polubione przez 1 osoba

 5. Witam, ogólnie zawsze interesowałem się historią (wiem jednak że większość rzeczy jest podyktowana przez lucyferiańskich sług, którzy zrobią wszystko za kawał starej wieprzowiny)

  Przyznam się że czytam dużo blogów, stron itd., interesowałem się pochodzeniem narodów (nie przemawia do mnie pochodzenie człowieka od skały albo małpy 🙂 )
  Zaczynałem przygodę jakiś rok-dwa lata temu czytając o new age, annunaki, sumerowie, Nimrod, Semiramis itp. Potem natrafiłem na tematy biblijne. Zobaczyłem że jednak w Biblii jest słowo Boże, a prawda wyjdzie kiedyś na jaw. Zacząłem czytać fora, blogi, a potem Biblię Mesjańską (głównie Ew. Mateusza i Jana oraz Księge Ezechiela)
  Następnie przeczytałem pobieżnie od początku Stary Testament (nie pokolei) Zdałem sobie sprawę jak to rzeczywiście wygląda,
  Obecnie mniej czytam Biblię, częściej sprawdzam LXX Brentona oraz apokryfy (i uważam że warto takie jak Ew. Nikodema czy te co były kanonie septuaginty, kiedyś o tym napiszę.
  Moim zdaniem Greków nie można klasyfikować jako jeden naród. Tak samo w krajach w jednym z krajów słowiańskich (powiedzmy Polska) żyją potomkowie Efraima, Judy, Manassesa. Jafetytów i Chamitów możemy ustalić tożsamość w ciemno, gorzej z Semitami. Jeśli chodzi o te cztery królestwa z księgi Daniela to wygląda to tak:
  Babilonia – Semici + upadłe anioły
  Persja – Semici, Jafetyci, Judejczycy (moim zdanie legenda o smoku wawelskim jest dowodem na Izraelskość Słowian, bo skąd przerobili by Cyrusa na Kraka, proroka Dratewkę na Daniela Wawel-Babel itd.
  Jedno jest pewne Judejczycy są odcięci od reszty plemion.
  Moim zdaniem rzeczywistych Izraelitów jest znacznie więcej niż sądzimy. Nie możemy też polegać na kronikach jako dziełach w 100% wiarygodnych, nie wiemy co autorzy zataili a co nie.
  Przecież starożytna grecy to zbiór narodowości: Jończycy, Dorowie (jak Spartanie, Macedończycy, sądzę że mają oni pochodzenie od Dana, Herodot chyba pisał żę Dorowie przyszli z Egiptu ale nie wiem ile w tym prawdy). Mamy jeszcze Frygijczyków, Traków, Celtów (Galacjan), Syryjczyków, Fenicjan, Kananejczyków, Edomitów, i Słowian (znanych wtedy jako Scytowie, Sarmaci itd.)
  Rzeczywiści Izraelici nie są nazywani tak jak powinni być (wielokrotnie zmieniali nazwy i mieszali się z tubylcami)
  To wyjaśnia dlaczego Bóg nie jest zwolennikiem Multi-kulti, z powodu wymierania narodów i nabywania niepożądanych cech (geny ojca złoczyńcy są niepożądane).
  Siedliskiem Izraelitów są kraje północne (według płaskiej ziemi, Australia i Nowa Zelandia jest na północy (jeśli ktoś nie ma w tej sprawie zdania niech sprawdzi dowody ze wszystkich stron, nie można być pewnym niczego w świecie rządzonym przez szatana)
  Zwykli grecy mogli być potomkami Jafeta, rządziło plemię Dana, podobnie mogło być w Rzymie.
  Inne nazwy geograficzne między historią a biblią można wytłumaczyć różnorodnością języków i atakami na prawdę.
  Słyszałem Że język traków jest podobny do słowiańskiego
  Mieszkańcy Libanu to niesamowita mieszkanka genetyczna: Grecy, Rzymianie, Ismaelici, Judejczycy, Arkici, Fenicjanie.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_Noah#Book_of_Genesis | Wikipedia oczywiście mówi ‘’to Septuaginta dodawała lub usuwała, w rzeczywistości to potomkowie Faryzeuszy to robili
  Nawet Józef Flawiusz wiedział o 10 plemionach Izraela, Jakub Apostoł wiedział, a nawet Łukasz zielarz, to czemu więc Pawłowi o tym nie powiedział?

  Wikipedia pomimo bycia ‘’żydopedią’’ podaje wiele linków oraz map, które nie kłamią:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1320%E2%80%931386)https://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_z_Arbroath


  https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.magis.sje.com.pl%2Fhistoria%2F607px-Polska_1039_1058.jpg&psig=AFQjCNFgNuwv9rAeVvo31V7g-f3Emt-5Fg&ust=1475445541589228 | mapa za Kazimierza odnowiciela

  Jedna uwaga. Na tych mapach są Polacy jak zawsze, są Rusini (Rosja/Ukraina), są Czesi, Słowacy, Morawianie, a zaraz gdzie są Niemcy?
  Mapy nie kłamią Polska wcale nie była małym państewkiem.
  Jak już wspomniałem Efraim Manasses Beniamin byli zwykle blisko siebie (Jak Lech Czech i Rus)
  Ruben I Symeon pasują do Słowian bałkańskich.
  Jest bardzo możliwe że plemię Judy dotarło również do Brytania i wielu z nich ‘’stało się’’ Celtami (Szkotami, Irlandczykami, Walijczykami) to brzmi logicznie. Deklaracja z Arbroath to potwierdza.
  Wielu autorów potwierdza istnienie 10 plemion Jakuba na Kaukazie.
  Tak swoją drogą ciekawi mnie słowo ‘’belka/bela’’. Nie musze tłumaczyć co to jest ale możliwe że posążki Bela i innych bałwochwalczych bóstw budowano właśnie z drewna, ze spiżu itd. Jeśli Bóg obiecał zjednoczenie plemienia Izraela (pod dowództwem Józefa) i Judy to ma sens jeżeli są odcięci od siebie.

  Gorzej ma jedynie plemię Dana: Jest to lud odrzucony przez boga, podaję w luźnych podpunktach
  Potomkowie Dana poszli do Macedonii, Grecji, Irlandii, itd.
  Naftali miał związek z wrestlingiem, oraz znajdował się w brygadzie Dana na północy (Naftali, Aser, Dan)
  Ks. Machabejska mówi że spartanie to abrahamici.
  Sądzę że Danici to: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plemiona_germa%C5%84skie Niemiec powstał jako związek Rzymianina, Celta i Słowianina tak w skrócie.

  Niemcy (Alemania), Austria, Szwajcaria (część z nich to potomkowie celtyckich Helwetów) Liechtenstein, Luxemburg oraz Dania
  https://sites.google.com/site/margreteerykiunia/44-saxo/ksiega-01
  Duński historyk Saxo Grammaticus w swoim dziele ‘’Gesta Danorum’’ podaje że: potomkami Duńczyków jest Dan.
  ‘’Dan i Angel, synowie Humblego, od których Duńczycy pochodzą, byli założycielami naszego narodu, choć Dudo, kronikarz Normandii, opowiada, że Duńczycy pochodzą od Greków, lub, jak ich również zwano, Danajów i otrzymali od nich swą nazwę. Dan i Angel byli też pierwszymi, którzy panowali w naszym kraju, lecz mimo, że poprzez wielkie zasługi, jakie osiągnęli swoją dzielnością, z ludu jednomyślnym przyzwoleniem posiedli królewską moc i władzę, nie nosili jeszcze tytułu królewskiego, gdyż ten nie wszedł jeszcze w tym czasie do użycia wśród naszych przodków.’’
  Oraz
  Danajowie (Danaoi) – plemię greckie, wspominane przez Homera (też jako synonim Greków, Achajów), w późniejszej mitologii uznani jako potomkowie Danaosa; Saxo odrzuca teorię o tak szlachetnym pochodzeniu Duńczyków.

  Wychodzi też na to że mieszkańcy wysp oprócz Anglików to być może (nasi). Anglicy (Anglo-Sasi) przybyli właśnie Danii. Potomkowie Izraelitów/Słowian zceltowali się jak przybyli tam np. za czasów Chrobrego 1000 lat temu oraz teraz.
  Tak zwani Indoueropejczycy to Izraelici oraz Jafetyci.
  To że biblia nie mówi o Chińczykach czy Indianach to nie znaczy że nie istnieją J
  DeviLucjaniści i teoria ewolucji nie podaje tego skąd pochodzą.

  Dzisiejsi Grecy mogą być mieszanką potomków Jawana (Jafeta syn), Dana oraz Bułgarów I Serbów zhellenizowanych.
  Pamiętacie powieść Wergiliusza Eneida? Jest to trochę propaganda a troche dowód na to że dynastie rzymską to potomkowie Dana i Nefilimowie (jak Herkules, Achilles itd. )
  Czytając Książkę Dawida Icke’a (Największy Sekret, wiem że antyBoża propaganda, ale musiano tam podać też trochę prawdy, którą trzeba odcedzić). Znalazłem tam informacje o Trojanach i Scytach. Radzę jednak uważać na takie źródła (nie czytałem całego, tylko 3 fragmenty. Należy jednak odcedzić informację i pamiętać o rozsądku.

  Jest tam żę Londyn nazywany był Nowa Troja. Symbolem Zeusa był orzeł (Dana) i wąż i urodził się ponoć w Arkadii (Sparta). Według tych ‘’duchów’’ co szepczą Icke’owi Spartanie po wojny Trojańskiej wyemigrowali do Galii (Francja) Eneasz był chyba nefilimem, był protoplastą imperium Rzymu, a wnuk jego Brutus założył Brytanię. Według tego Pana Troja oznacza trzy miejsca (było takie bóstwo słowiańskie jak Trojan) stolica Libii – Trypolis to też Troja. Spartanie i Trojanie mieli być jakimś odłamem Danitów-hybryd. Merowingowie są z plemienia Dana. Brytyjska rodzina królewska to żydowsko-niemieccy (Danici) dygnitarze. Wiele monarchi europejskiej jest z Niemiec (plemię Dana) Troja odnosi się ponoć do Nefilimów i hybryd. Stolica Francji to również nawiązanie do wojny trojańskiej. W Efezie znajdowała się ponoć Troja i posąg Diany (ukochanej przez Spartan) a także miejsce gdzie mieszkańcy powiedzieli Pawłowi ‘jesteś fałszywym apostołem ‘ i dostali za to pochwałe.

  Polecam też artykuły z bardzo ciekawego blogu:
  https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/pierwsze-przykazanie-lingwistyki-zawsze-ignoruj-rdzen-slowianski/
  https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/starozytni-polacy/
  https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/22/niezmienna-wartosc-jezykow/
  https://wspanialarzeczpospolita.wordpress.com/2014/07/28/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/

  Jakim cudem Polacy używają język Hebrajski (tamten był chyba Aramejski) przed Łaciną.
  Wiele witryn słowiańskich ładnie pokazuje naszą przeszłość i zbrodnie papieskie, ale.. obwinia też Boga i Biblię ze odebrano nam Swarożyców itd.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczerbiec
  Wikipedia:
  Na głowicy monogram Boga, tzw. tetragrammaton z literami Α i Ω (Alfa i Omega alfabetu greckiego) oraz napis w języku łacińskim Haec figura valet ad amorem regum et principum iras iudicum (ten znak umacnia miłość królów i książąt, a gniew sędziów). Na jelcu wygrawerowany jest tekst w języku hebrajskim, wyrażony literami alfabetu łacińskiego Con citomon eeve Sedalai Ebrehel (żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel – chodzi prawdopodobnie o imiona Boga w Starym Testamencie El Szaddai i El-Roeh) oraz tekst łaciński Quicumque hec nomina Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit (ktokolwiek te imiona Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi).
  Środek: Inskrypcja:
  CON. CITOMON.. EEVE SEDALAI. EBREbEL
  (pol.żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel)
  To jest główny dowód dlaczego jeszcze się tym zajmuję. Stwórca został nazwany Eeve/Jewe ale znaczyło to Bóg/God/Theos/Deus itd. Masoreci i reszta robiła z nazw własnych Imiona:
  Przykład księga Koheleta, po grecku Eklezjastesa czyli Kaznodziei, protestanci przetłumaczyli prawidłowo.
  https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=polacy+izraelici może coś się znajdzie

  http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/bigsec/images/biggestsecretbook15.jpg | nawet tutaj mamy że jesteśmy Scytami/Sarmatami/Izraelitami. Nie wiem czy Ariowie, Arianie, Aryjczycy to to samo, ale tych co szukał Hitler (blondynów z niebieskimi oczami) byli jakimiś Nefilimami albo czymś innym
  Do uzupełnienia o Danitach polecam stary artykuł Loży bez tajemnic o danie https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/
  Co do reptilian, nie wiem jak się do tego odnieść (czy Nefilimowie, cyborgi, hybrydy są podatniejsze na opętanie czy jest coś o czym nie wiemy a Bóg ukrył to przed nami by nas nie wystarczyć, kiedyś się dowiemy)
  Moim zdaniem szatan wykorzystał trzy odrzucone ludy: Ismael, Ezaw, Dan | napuścił ich na pozostałe narody i śmieje się z ich bezgranicznej głupoty.
  Jeszcze jedno im bardziej świat o czymś wspomina. To znaczy że jest to dla szatana bardzo ważne albo jest oszustwem.

  Problem jest jeden, my mamy zapewnione zbawienie z uczynków (pomimo licznych błędów jesteśmy w stanie się poprawić). Nefilimowie (dzieci upadłych aniołów) nie są w stanie tak żyć, i dlatego marny ich los.
  Pytanie dlaczego dowiadujemy się tego wszystkiego teraz? Widocznie szatan ze swoimi kumplami chce pokazać się z dobrej strony (zwodzić) i zwalić winę na obecną władzę (Rotszyldowie, Rockefellerowie itd.)
  Tak propo ten człowiek musi mieć wielką ochronę Bożą, zwykły gość skończył by jak Alberto Riviera w 20.06.1997r. https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera_(activist)

  radzę szybko zapisać zanim go usuną. Prawdę mówiąc już 3 lata temu w marcu (byłem dalej nieświadomy) odrzucał mnie ten Killer: a tu widzę że nawet nie ukrywa swojej jezuickiej natury.
  Ps. Księga Ozeasza jest jakby całkowicie skierowana do nas. Jak Abdiasz o Idumejczykach, Najbardziej dotkliwą księga jest Ezechiel i opisane nasze bałwochwalstwo.
  Ps. Łukasz też udawał poszukiwacza prawdy:
  Łk20: (46) Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach, i przednie miejsca na ucztach,(47) A pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok.
  Jak wyszło co do czego
  Łk 16:8 I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości.

  Niestety rozpoznanie fałszywych apostołów nie gwarantuje zbawienia.
  Na chwilę obecną sprawdzam wersety Biblijne różnych wydań, nawet sobie ludzie nie zdają sprawy jak różna jest Septuaginta od tekstów obecnych Biblijnych. Jestem zdziwiony potwierdzonymi wersetami z LXX na temat jednorożców.
  Znalazła oto taką ciekawą stronę z Septuagintą Brentona oraz do porównania z KJV

  http://ecmarsh.com/lxx/index.htm

  http://ecmarsh.com/lxx-kjv/

  LXX jest tłumaczeniem z języka mojżesza / KJV jest dobre ale podstawą jest tekst Masorecki. Głównym problemem jest zmiana imion, dodawanie aramejskich zwrotów jak Sela w pieśniach, egipsko-babilońskie: Yah, Yhwh, Baal, Amen (chociaż osobiście mnie się wydaje że (nie jestem pewien) prawosławni do tej pory mówią coś w stylu ‘’amin’’. Inny argument na przerabianie określeń w imiona własne. Przykładem jest nazwa ‘’Księga Kaznodziei’’ co jest nazwą jak np. górnik. Katolickie/Żydowskie przekłady dają słowo Koletet jakby imię. Grecy mówili Ks. Eklezjastesa co tłumaczą protestanci prawidłowo. Masoreci uwielbiali dować do imion literę H oraz Y. np. Yeremiah,
  Dlaczego nie zmienili imię Noemi(n) z księgi Rut, zaś Noemu zmienili imię na Noah (Islamiści piszą znów Nuh).
  O Różnicach i Apokryfach (uważam że niektóre zostały usunięte jak Henoch w zamian za Pawła, Esterę itd.) w innym poście
  Ale podam jeden przykład
  Inną ciekawostką jest zamiana imion i nazw. Hiob w masoreckich przekładach pochodzi z ziemi Uz, ale LXX mówi że: Hi 1:1 There was a certain man in the land of Ausis, whose name [was] Job; and than man was true, blameless, righteous, [and] godly, abstaining from everything evil. [LXX English Translation [Brenton], Hi 1]

  Hi 40:15 (ten werset podobno mówi o jakimś Behemocie:

  (15): But now look at the wild beasts with thee; they eat grass like oxen. [LXX English Translation [Brenton], Hi 40]

  Piękny werset:
  (23): Odrzekł mu Isus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? [Biblia Mesjańska, J 18]
  (23): Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 18]
  Co do imienia zbawiciela:
  https://en.wiktionary.org/wiki/Jesus
  Isus, Lisus, Hisus, Iesous, | itacyzm się kłania
  To wyjaśnia zwalczanie prawosławnych.
  Ps. Septuaginta mówi nam ‘Lord Almighty’’
  KJV ‘’Lord Of hosts’

  W skrócie:
  Nic jest pewne, jednak nadal dziedziczymy przymierze z Bogiem poprzez Abrahama, Izaaka I Jakuba

  Polubione przez 1 osoba

  1. Wielkie dzięki za tak wielką dawkę wartościowych i interesujących informacji i znalezisk! Jestem pod wielkim wrażeniem! 🙂

   Niestety jestem w chwili obecnej dośc ograniczony czasowo, by móc wdać się z Tobą w większą dyskusję, ale pozwolisz, że podzielę się Twoimi informacjami na forum zbawienie.forumotion.com ?

   Mamy grono osób o tych samych poglądach, co Twoje i Twe doniesienia na pewno wiele do nas wniosą!
   Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko? 🙂

   Jak coś to pisz. Będę się starał z czasem to wszystko ogarnąć, a jeśli ewentualnie doszłoby do sytuacji, że byłbyś w stanie sam wypowiadać się na forum, to może spróbujemy połączyć siły 🙂

   Pozdrawiam w Panu!

   Polubienie

 6. Znalazłem kolejne luźne informacje pomiędzy wierszami:

  British Israelism nawet nie zakłada Izraelickości Słowian, ale uznaje za to Edomitów i Chazarów jako plemię Judy
  Hiob (Job) był z plemienia Issachara a jego trzej koledzy to podobno Edomici
  Większość Gadytów, Rubenitów i Szymonitów to prawosławni, nie na odwrót.
  Co do plemienia Gada Wikipedia podsuwa nam takie miasto : https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadyks i jego nazwę łacińską Gades.
  Co do 10 plemion z mainstreamowych źródeł możemy być na bank oszukani, Zwłaszcza przez talmudystów toż to dla nich być albo nie być!

  Tobiasz był Naftalitą (nie wiem czy księga jest w 100% prawdziwa czy dodano do LXX, aby była)
  Beniaminici po powrocie do Palestyny nazywali się ‘’Galilejczycy’’
  Mamy tez dwóch Saulów z plemienia Beniamina (jeden najwidoczniej kłamał)
  Po zniszczenie Judejczycy i Beniamini ewakuowali się. Nie mogli iść całkiem na północ.
  Galia, Gaul-Atia (Galatia) brzmi podobnie jak Galilea…
  Beniamici udali się do Anatoli (dzisiejsza Turcja) a następnie do Dacji (Romunia).
  Tracja.. Mogą to być wymieszani Beniamici i potomkowie Tirasa (Jafetyci)
  Gdzieś znalazłem adnotację że Chińczycy mogą być potomkami Tirasa..
  Na całym świecie nawet w Japonii i W Indiach znajdowane są monety rzymskie.
  http://innemedium.pl/wiadomosc/starozytne-rzymskie-monety-znalezione-pod-ruinami-zamku-w-japonii
  Izraelici jak wcześniej mówiłem mogą być zmieszani gdyż Jafet miał mieszkać w namiotach Sema.
  Izraelici trudnili się głównie rolnictwem i pasterstwem.

  Hebrajczycy wzięli nazwę od Hebera przodka Abrahama, czyli Arabowie i Żydzi to również Hebrajczycy ale nie Izraelem.
  • Kurdowie to Medowie mogą być

  Ps. Ezechiela rozdział 38 o Gogu i Magogu jest chyba zniekształcony:
  LXX mówi o Rhosie królu Mesech i Tubal. Syjonistyczne trucizny mówią że Putin ma rzekomo zaatakować ówczesny Izrael, co jest nieprawdą. Chodzi o pełne 12 pokoleń. Libijczycy są określani jako Put. Tarszysz jest w LXX określany jako Kartagina. Moim zdaniem może chodzić o najazdy sług szatana na Izrael nieuzbrojony pod panowaniem Chrystusa. Któż tym mięsem armatnim może być. Żydzi? oni są na to za sprytni, ale Objawienie o nich mówi:
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/: cytuję
  Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
  Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
  Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. [Biblia Mesjańska, Jana 8]
  Izajasza 60:14 Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego.

  Podaję pełny rozdział Ezechiela 38 LXX Brentona:
  (1): And the word of the Lord came to me, saying, (2): Son of man, set thy face against Gog, and the land of Magog, Rhos, prince of Mesoch and Thobel, and prophesy against him, (3): and say to him, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, Rhos prince of Mesoch and Thobel: (4): and I will gather thee, and all thine host, horses and horsemen, all wearing breast-plates, with a great multitude, shields and helmets and swords: (5): Persians, and Ethiopians, and Libyans; all with helmets and shields. (6): Gomer, and all belonging to him; the house of Thorgama, from the end of the north, and all belonging to him; and many nations with thee. (7): Be thou prepared, prepare thyself, thou, and all thy multitude that is assembled with thee, and thou shalt be to me for a guard. (8): He shall be prepared after many days, and he shall come at the end of years, and shall come to a land that is brought back from the sword, when [the people] are gathered from many nations against the land of Israel, which was entirely desolate: and he is come forth out of the nations, and they shall all dwell securely. (9): And thou shalt go up as rain, and shalt arrive as a cloud to cover the land, and there shall be thou, and all that are about thee, and many nations with thee. (10): Thus saith the Lord God; It shall also come to pass in that day, that thoughts shall come up into thine heart, and thou shalt devise evil devices. (11): And thou shalt say, I will go up to the rejected land; I will come upon them that are at ease in tranquility, and dwelling in peace, all inhabiting a land in which there is no wall, nor bars, nor have they doors; (12): to seize plunder, and to take their spoil; to turn my hands against the desolate land that is [now] inhabited, and against a nation that is gathered from many nations, that have acquired property, dwelling in the midst of the land. (13): Sabba, and Daedan, and Carthaginian merchants, and all their villages shall say to thee, Thou art come for plunder to take a prey, and to get spoils: thou hast gathered thy multitude to take silver and gold, to carry off property, to take spoils. (14): Therefore prophesy, son of man, and say to Gog, Thus saith the Lord; Wilt thou not arise in that day, when my people Israel are dwelling securely, (15): and come out of thy place from the farthest north, and many nations with thee? all of them mounted on horses, a great gathering, and a large force? (16): And thou shalt come up upon my people Israel as a cloud to cover the land; it shall come to pass in the last days, that I will bring thee up upon my land, that all the nations may know me, when I am sanctified in thee before them. (17): Thus saith the Lord God, to Gog; Thou art [he] concerning whom I spoke in former times, by the hand of my servants the prophets of Israel, in those days and years, that I would bring thee up against them. (18): And it shall come to pass in that day, in the day when Gog shall come against the Land of Israel, saith the Lord God, (19): [that] my wrath and my jealousy shall arise, I have spoken in the fire of mine anger, verily in that day there shall be a great shaking in the land of Israel; (20): and the fish of the sea shall quake at the presence of the Lord, and the birds of the sky and the wild beasts of the field, and all the reptiles that creep upon the earth, and all the men that are on the face of the earth; and the mountains shall be rent, and the valleys shall fall, and every wall on the land shall fall. (21): And I will summon against it even every fear, saith the Lord: the sword of [every] man shall be against his brother. (22): And I will judge him with pestilence, and blood, and sweeping rain, and hailstones; and I will rain upon him fire and brimstone, and upon all that are with him, and upon many nations with him. (23): And I will be magnified, and sanctified, and glorified; and I will be known in the presence of many nations, and they shall know that I am the Lord. [LXX English Translation [Brenton], Ez 38]

  Niewiem jednak jak traktować inne starożytne ludy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilirowie, Albańczycy, Kosowianie (pseudo państwo ), Sammici, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenedowie (to chyba nasi i to w przed VI wiekiem) https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalmatowie. Pontowie, Frygijczycy, Gruzini, itd.

  • Do Szkocji dotarło wiele grup: Piktowie (Danici chyba) Pikatowie, Kaledończycy , i (Celtowie, Normanowie, Rzymianie, Anglowie). Cała Brytania to wylęgarnia czarowników i Antychrystów…
  • Wandalowie to mieszanka Izraelitów i Jafetytów, nie tylko Germanie jak to się mówi.
  • Obecnie każdy lud nazywany jest Germański czyli zakłada się klapki na oczy.
  • NRD to mieszanina Słowian połabskich, Rosjan i Celtorzymian itd.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Germania_Slavica
  • Nie wiem jak Polacy, ale Rosjanie mieli od nas gorzej… mieszali się z Wikingami, napadnięci przez Mongołów. Po 1000 latach Chazarowie zemścili się na Rosji mordując miliony inteligentnych i wykształconych ludzi (wiem łatwo zgonić na żydów – to był organ wykonawczy, ale
  • Jazydzi mogą być Judejczykami mimo mylącej nazwy JaŻydzi.
  • Jeśli chodzi o wzgórze Hermon (Senir/Sirion/Baal-Hermon) a Syjon (Zion) jest straszne zamieszanie
  • Syjon Masoreci = Zion, Brenton = Sion
  Wikipedia o Hermon: Oczywiście żydopedia nie przedstawia to z widoku Syryjskiego czy Libańskiego ani nawet Biblijnego ale rabinicznego…
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermon
  Od 1974 góra Hermon i Wzgórza Golan znajdują się pod kontrolą międzynarodowych wojsk pokojowych UNDOF. (podgrupa ONZ)
  Nie ufam temu panu jeśli chodzi o proroctwa Biblijne, Pawła, i zbawienia, ale podaje za to wiele faktów o rzeczywistych władcach świata czyli: Wielkiej nierządnicy na siedmiu wzgórzach ujeżdżającej Bestię (czyli Syjonizm i Upadłych aniołów)
  Jeszcze inna rzecz: dlaczego Biblie mamy w prawie każdym języku a Talmud niekoniecznie?
  Osobiście jestem za tym aby Koran, Talmud były po Polsku publicznie i grzecznie pokazywane : zobaczcie dlaczego oni nas nie lubią. Proponuję graficzne wersety z koranu i Talmudu które trafiają do ludzi. Nam się wydaję tak tylko wydaję ale ludzie czytają fora blogi
  Nie traktuje wszystkiego jako prawdy objawionej. Niestety niedługo mogą skończyć się blogi, fora

  Ostatnio planuje wstawić Księgę Jaszera, która mi podpada.
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/08/ksiega-jaszera/
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/05/apokryfy-czy-rzeczywiscie-nalezy-unikac/

  * Z tożsamością izraelitów jest podobnie jak ze złymi aniołami. Nie wiemy gdzie obecnie wszyscy są i jako kto. Jedynie ks. Henocha podaje ich imiona prawdziwe. Sami tak jak ich dzieci (demony) uwielbiali kłamać i przedstawiać jako Zeus, Marduk, Baal (Pan Masoretów) itd.
  Wiem jedno że na ziemię Izraelitów raczej nie wkraczali (zbyt ryzykowne dla nich, ale co szkodziło nasłać sługusów)
  * Nie bójmy się w Polsce Islamistów, mamy innych kolegów. Nie chodzi mi o zwykłych Ukraińców ale o Wołyń.
  Planuję umie

  Na koniec kolejne wersety o grzechach izraela:
  PWT 16:
  (19) Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.(20) O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.(21) Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz.(22) Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.
  PWT 4:19
  (19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.
  PWT 22: (5) Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni.
  PWT 23: (20) Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu, nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki.

  Jr5: Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?

  Jr:44: (15) I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowy:
  (16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.
  (17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.
  (18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.
  (19) A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?

  Ez 18: (9) Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on też na pewno będzie żył – mówi Wszechmocny Pan.
  Ez33: (9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.

  Pozdrowienia, Niech Bóg Wszechmocny będzie z nami!

  Polubienie

 7. Dzieńdoberek, witam wszystkich zainteresowanych losami 12 Pokoleń Jakuba! 🙂
  Znalazłem kilka ciekawostek. Będę zamieszał tego typu informacje oraz hipotezy w formie luźnych podpunktów: Wiele z tych rzeczy może się powtarzać z powodu mojego kopiowania z różnych postów itp.

  • Księga Daniela wraz z dodatkami jest przede wszystkim tłumaczona głównie z przekrętów Teodocjona albo maso(n)retów. Istnieje jednak wersja kodeksów LXX Zuzanny (niepełna) oraz przygody proroka Daniela Dratewki i Króla perskiego Kraka J
  • Septuaginta R. Popowskiego jest średnim tłumaczeniem ze świetnego źródła i dlatego czasem do nich zerkam (a znalazłem kilka ksiąg w Pdf’ie. W Ks. Barucha występuje tam słowo ‘’Wiekuisty’’
  • Biblia Poznańska jest najbliżej do oryginału z katolickich tłumaczeń jeśli chodzi o Apokryfy. Chociaż jako katolicki przekład zawiera trochę manipulacji.
  • List Jeremiasza powinien być koniecznie dodany do BM, mówi wiele o bałwochwalstwie.
  • Jeśli chodzi o księgi deuterokanoniczne (Tobiasz, Machabejskie itd.) to nie polecam Biblii Tysiąca błędów. Osobiście czytałem jedynie B. Warszawsko-Praskiej i Poznańskiej. Ten pierwszy przekład jest bardziej dosłowny i prostszy w odbiorze. Osobiście korzystałem z tej pierwszej. Niestety BWP była przerabiana przez jedną osobę przez ponad 30 lat w duchu ekumenicznym czyli nie może być źródłem. Warto jednak porównać te trzy przekłady. Co do tych ksiąg tłumaczenia są raczej dobre, bo z Septuaginty. Mnie osobiście bliżej do Biblii Poznańskiej (tak coś mi podpowiada w duchu).
  • Judaizm nie jest religią wyłącznie dla Żydów, są też Murzyni z Etiopii, Jemeńczycy, Mongołowie, Krymczacy, Karaimowie itd. Są to głównie ludy Tureckie. Nie zastanawia nikogo kiedy i kto wymyślił synagogi?

  • Ludy zaś Tureckie mogą być mega mieszanką Hetytów, i innych potomków Jafeta oraz Edomitów, którzy z czasem stali się Hunami (Chazarami) a inni Sefardyjczykami.
  • Hmm.. więc jedni Idumejczycy (Edomici) przyswoili sobie rabinizm a inni islam.
  • Obecnie ludów Tureckich jest mnóstwo, choć oficjalnie pojawili się razem ze Słowianami, co jest bardzo fascynujące.
  • Ciężko jest jednoznacznie określić kto jest kim nie mając DNA tych ludów.
  • Mamy w historii około 300 lat (600-900) wielkiej pustki. Poza Merowingami wiemy niewiele.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Protobu%C5%82garzy (Starożytni Bułgarzy, Hunowie?
  • Narody germańskie niekoniecznie są germańskie, jest to propaganda za czasów polskiego niebytu na kartach historii.
  • Chorwaci pochodzą chyba z satrapi perskiej – Arachozja (Arachosia), ale to tylko plotka.
  • Za Izraelitami zawsze podążali Ariowie (ci których szukał Hitler) albo Danici.
  • Syria jest chyba jedynym z krajów wolnych od rzymskiej okupacji. Damaszek to jedno z najstarszych miast na świecie, niestety upadnie według proroctw Izajasza.
  • Tzw. Anglosasi, Germanie, Skandynanowie są raczej Danitami. Angole są z Dani.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Edonowie (lud tracki) Bardzo ciekawi Mnie związek Traków ze Słowianami .
  • W Biblii Mesjańskiej w 9 rozdziałe Ks. Izajasza brak 1 wersetu (dlatego jest ich razem 20 a powinno być 21) W biblii Gdańskiej brzmi tak: ‘’(1) Ale jednak nie tak zaćmiona będzie ona ziemia, która uciśniona będzie, jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął ziemię Zabulona, i ziemię Neftaliego; ani jako potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy Jordanie Galileę ludną.’’
  • Jeżeli Bóg uchronił do dzisiaj Izraelitów, Egipcjan, Asyryjczyków, Persów, Chaldejczyków, Greków, Rzymian to znaczy że jest jeszcze większy niż możemy to sobie wyobrazić.
  • Rumuni mogą być potomkami zromanizowanych ludów jak Ilyryjczycy albo Dakowie i po części Słowianie.
  • Syryjczycy i Ormianie mają ogromny prestiż jeśli chodzi o sprawy chrześcijaństwa.
  • Krzyż słoneczny był oficjalnym symbolem Mitraizmu.
  • Zastanawiam się czy Niemcy są Asyryjczykami albo Danitami głównie.
  • Mitologiczna propaganda Baala jest bardzo podobna do Mitry czy Tammuza i Adonisa.
  • Jest taka rzeka w Austrii i w Niemczech o nazwie ‘’Lech’’ (Licus, Licca)
  • Mieszko pierwszy był znany jako sędzia. Inna plotka jest taka że Dagome Iudex zostało źle przetłumaczona a powinno ponoć być Dago meus et iudex. Iudex znaczy sędzia, nie zaś Judek 
  • Wikipedia o celtyckim Taranisie (kumpel Teutatesa i jEsusa: W księdze imion jest przypisywane polskiemu imieniu Paweł.
  • Orfeusz był czcicielem Heliosa, którego nazwał Apollinem (Apollyon/Apollo)
  • Głównym bóstwem Asyryjczyków był Aszur (syn Sema).
  • Celtowie również czcili Bela (Belenus/Belenos/Belenor)
  • Celtowie mają w nazwie niedziela – dzień słońca.
  • Coś mnie się zdaje że nie tylko jeden szatan jest znany. Apollo to również potężny upadły. Paweł i Azazel jeszcze.
  • Ciekawi mnie kim w rzeczywistości byli: Nebukadnezar, Cyrus, Tyberiusz.
  • Jeden z cesarzy mógł być aniołem. Tyberiusz szybko zniknął praktycznie niedługo po Piłacie.
  Persowie to chyba jedyny lud z Ks. Daniela nie gnębiący Izraela. Nie wiem czy Cyrus był aniołem albo kim.

  • Paweł Z Tarsu mógł być znany jako Hermes (Merkury) ale to plotka.
  • Inne imiona Esusa: Hesus, Aisus/ Esous (Έσους)
  • Po grecku Ίασης – íasis – ukojenie , Może (MAYBE) – Greek: ίσως (el) ‎(ísos) co znaczy że Isus było popularnym imieniem, bo podobne były słowa.

  • Postać Hereklesa jest chyba oparta na Samsonie, z plemienia Dana.
  • Srb po staro ormiańsko znaczy święty. Surb po ormiańsku znaczy to samo czyli święty.
  • Troja (Ilios) ma podobną nazwę jak słowo ‘’słońce’’ grecku: SUN – Greek: ήλιος (el) m ‎(ílios) Ancient Greek: ἥλιος m ‎(hḗlios)
  • * Wchłonąłem trochę pewne tematy. Na swoim blogu jakby co zamieściłem wiele ksiąg wraz ze źródlem. * Jak już wcześniej wspominałem Księgi Deuterokanoniczne (Barucha, Machabejskie itd.) powinny być w BM. Nie jestem przekonany czy Biblia tysiąca błędów będzie odpowiednia. Jest jeszcze B. Poznańska i Warszawsko-Praska (z której korzystałem czytając owe księgi myśląc że to przekład Warszawskiej/Mesjańskiej).
  • * Sprawdzałem kolejność ksiąg Septuaginty i odkryłem że Księgi Proroków większych były po Mniejszych (Daniel na samym końcu co jest dla mnie logiczne. Sądzę że można do BM dodać osobny plik takiej Ks. Jaszera czy innych gnatów aby ‘’były’’ ale oczywiście nie do BM. Co do ksiąg Machabejskich głównym problemem jest słowo ‘’żyd’’ które trzeba zmienić na Judejczyk i podkreślić przy tym kto jest kim.
  • *Do 3 rozdziału Ks. Daniela dodałbym Modlitwę Azariasza. Tak jak w katolickich przekładach.
  • Człowiek który uznaje Ewangelię Jana i listy jest dla świata ‘’zwolennikiem teorii spiskowych’’ czyli mówi prawdę’’ 1J5:19, J14:31, J15:18-19, J16:33.
  • Isus mówi że zwyciężył (pokonał) świat. Wygrał ze światem, co nie powinno być bagatelizowane.
  • Trzeba sprawdzić co mówi J. Flawiusz o 10 pokoleniach, a na pewno wiedział o nich dużo.
  • USA! Jaki kraj taki Donald T. https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/31/w-co-gra-donald-trump-i-ktory-z-donaldow-trumpow-jest-tym-prawdziwym/
  • Mam ogromnego czuja, że Irlandczycy są Izraelitami (w dużej części) Jest to bardzo logiczne.
  • D. Icke pod natchnieniem tez podał dużo prawdy, niestety to co pisze o Biblii doprowadza mnie do ataku śmiechu   

  British Israelism mówi dużo o Celtach, ale czy Anglicy są celtami??? Nie!!! Wszyscy poza nimi
  Wcześniej zastawiałem się czy Czesi nie są Lewitami. Są niestety w większości wyznawcami ateizmu i są z dala od większości problemów. Jedna z najpiękniejszych stolic – Praga.
  Możliwe że Scytowie to głównie jedno z pokoleń Izraela, Kimerowie to jeszcze inne ale dowodów na to brak.

  Dla przypomnienia podaję państwa Słowiańskie:
  Polska (Lechia), Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina (Chazaria) , Białoruś (Ruthenia), Serbia, Czarnogóra (Montenegro), Bośnia I Hercegowina, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Macedonia,

  Czyli:
  Polacy (Eframici)
  Czesi,
  Słowacy,
  Serbowie, + Serbołużyczanie + Bośniacy + Czarnogórcy (Symeon?/Ruben?)
  Chorwaci (Sebulon?)
  Rosjanie+Ukraińcy (Manasses?)
  Białorusini,
  Bułgarzy + Macedończycy (Ruben?)
  Słoweńcy.
  Irlandczycy + Szkoci + Walijczycy + Baskowie + Jazydzi (Judejczycy, Symeon, Beniamin, Lewi)

  Co do Szkotów, to mogą być 2 grupy – Izraelici i Danici. Plemię Dana zawsze chciało podążać za resztą Jakuba. Dodajmy do tego takich typków jak Herkules, Goliat, Achilles, Og, Anak itd.
  Mam ostre przeczucie że Irlandczycy są po cześci naszymi, a także że Chorwaci mogą być Zebulonitami.
  Lewici nie mieli ziemi i coś czuje że nadal mieszkają w każdym z krajów Izraela.

  Nie znamy z biblii za dużo Rubenitów, Zebulonitów, Gadytów, Aserytów (jak np. Hiob Issacharyta)
  Judejczycy kojarzą mnie się z kolorem złotym, jak lew
  Goci mogą być potomkami Gada.
  Chorwaci i Serbowie pochodzą z obszarów Polski lecz dotarli z czasem tam gdzie są obecnie.
  Ostatnio pomniejszam wątki oficjalnej historii.
  Na siłę Anglosasi próbują podłapać się pod Scytów i sarmatów. A kto głosił sarmatyzm? Słowianie!
  Chorwaci: https://en.wikipedia.org/wiki/Tanais_Tablets. Chorwaci, Górwaci? Harwaci?.
  https://wspanialarzeczpospolita.pl/polacy/

  Temat 12 pokoleń jest dla mnie chyba najważniejszym i głównym dowodem (nie licząc DNA) że Bóg istnieje.
  Ale wychodzi na to że Judejczycy niekoniecznie muszą być wszyscy osobno, odseparowani. Sam już się w tym pogubiłem.

  Istnieją też grupy pomniejsze: Ślązacy, Serbołużyczanie, Morawianie, Kaszubi,
  Polabianie (tereny byłego NRD) https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie_po%C5%82abscy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wagrowie
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieleci
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wagria
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotszalk
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ta_Obodrzyc%C3%B3w
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Meklemburgia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Niklot
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nakon
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obodryci
  https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie_daccy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusini_Pano%C5%84scy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaj_(las)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rusowie

  Jak zauważyć można są dwie Grupy Słowian: Lechici i Jugosłowianie. Jeśli chodzi o przynależność okupantów to Rzymskokatoliccy i Grekokatoliccy.
  Polacy, Rosjanie Serbowie, Chorwaci są ewidentnie najbardziej poradnymi narodami. Stworzyli wielkie państwowości.
  Straszny zamęt jest jeśli chodzi o rozmieszczenie plemion Izraela. Mamy jednak informacje o dwuch plemionach Judy i Efraima jako tych przewodniczących. Nie oczekujmy państwowości od Lewitów. Możemy być jednak pewni że Lewi umiejscowił się wśród każdego z braci.

  Wracając do Izraelitów, wspominałem wcześniej o przyjaźniach między braćmi. Zebulon (Sebulon) np. jest otoczony wyspami i kumpluje się z Issacharem. Wcześniej byłem prawie przekonany że Zebulonici to Chorwaci albo Słoweńcy.
  Osobiście mam wrażenie ze Irlandczycy mają największe szanse na bycie Izraelitami ze wszystko nie Słowiańskich ludów.
  Etruskowie to bardzo tajemniczy lud. Mieszanka Izraelitów i być może Ormian albo jakiś innnych z Jafeta synów potomek ale to już moja pół-hipoteza.

  Rusowie czyli Rhos tak jak w 38 rozdziale Ks. Ezechiela. W Rosji tak propo odbyła się największa rzeź Słowian przez Chazarów.
  Jak myślicie jak naród jest najlepszym mięsem armatnim szatana?
  Edomici? Są za sprytni aby walczyć z Bogiem bezpośrednio. Islamiści zawsze byli dobrym mięsem, i mogą służyć praktycznie każdemu.
  • Główną przyczyną zniknięcia Apolla (Aleksandra) mógły być ataki na Scytów. Bóg się wtedy wkurzył i usunął anioła zagrażającego ludowi bożemu.

  Słowianie słynęli z wybierania władców poprzez zgromadzenie (grody).

  • Księga Jubileuszy (9 rozdział) mówi że Gomer rozmieścił się gdzieś gdzie jest rzeka Tina… w Polsce https://pl.wikipedia.org/wiki/Tina_(rzeka). Pobieżnie tłumacząc sobie wersety odnalazłem chyba rozwiązanie skąd się wzieli Indianie, Chińczycy itd.
  http://www.pseudepigrapha.com/jubilees/9.htm
  Zacytuję więc cały rozdział po angielsku:
  1. And Ham divided amongst his sons, and the first portion came forth for Cush towards the east, and to the west of him for Mizraim, and to the west of him for Put, and to the west of him [and to the west thereof] on the sea for Canaan.
  2. And Shem also divided amongst his sons, and the first portion came forth for Ham and his sons, to the east of the river Tigris till it approachcs the east, the whole land of India, and on the Red Sea on its coast, and the waters of Dedan, and all the mountains of Mebri and Ela, and all the land of Susan and all that is on the side of Pharnak to the Red Sea and the river Tina.
  3. And for Asshur came forth the second Portion, all the land of Asshur and Nineveh and Shinar and to the border of India, and it ascends and skirts the river.
  4. And for Arpachshad came forth the third portion, all the land of the region of the Chaldees to the east of the Euphrates, bordering on the Red Sea, and all the waters of the desert close to the tongue of the sea which looks towards Egypt, all the land of Lebanon and Sanir and ‚Amana to the border of the Euphrates.
  5. And for Aram there came forth the fourth portion, all the land of Mesopotamia between the Tigris and the Euphrates to the north of the Chaldees to the border of the mountains of Asshur and the land of ‚Arara.
  6. And there came forth for Lud the fifth portion, the mountains of Asshur and all appertaining to them till it reaches the Great Sea, and till it reaches the east of Asshur his brother.
  7. And Japheth also divided the land of his inheritance amongst his sons.
  8. And the first portion came forth for Gomer to the east from the north side to the river Tina; and in the north there came forth for Magog all the inner portions of the north until it reaches to the sea of Me’at.
  9. And for Madai came forth as his portion that he should posses from the west of his two brothers to the islands, and to the coasts of the islands.
  10. And for Javan came forth the fourth portion every island and the islands which are towards the border of Lud.
  11. And for Tubal there came forth the fifth portion in the midst of the tongue which approaches towards the border of the portion of Lud to the second tongue, to the region beyond the second tongue unto the third tongue.
  12. And for Meshech came forth the sixth portion, all the region beyond the third tongue till it approaches the east of Gadir.
  13. And for Tiras there came forth the seventh portion, four great islands in the midst of the sea, which reach to the portion of Ham [and the islands of Kamaturi came out by lot for the sons of Arpachshad as his inheritance].
  14. And thus the sons of Noah divided unto their sons in the presence of Noah their father, and he bound them all by an oath, imprecating a curse on every one that sought to seize the portion which had not fallen (to him) by his lot.
  15. And they all said, ‚So be it; so be it ‚ for themselves and their sons for ever throughout their generations till the day of judgment, on which the Lord God shall judge them with a sword and with fire for all the unclean wickedness of their errors, wherewith they have filled the earth with transgression and uncleanness and fornication and sin.

  Gadir to kolonia Fenicka w Hiszpanii.
  Bałtowie to chyba Gomeryci dlatego mamy podobne DNA.

  Aktualnie pracuję nad artykułem (w dużej części tłumaczeniem z zagranicznych stron) Dostępny w wersji ”beta”
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/23/dwanascie-plemion-izraela/

  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/prawo-boga/

  Deuterokanoniczne księgi z Biblii Poznańskiej.
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/28/ksiega-barucha/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/27/ksiega-tobiasza/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/22/ksiega-jubileuszow/ anglojęzyczn wersja
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/31/ksiega-madrosci/

  Polubienie

 8. Większość rzeczy pochodzi z różnego okresu czasu, przez co mogą się zdarzyć pewne niekonsekwencje itp. Jestem w stanie w ciągu dnia zmienić zdanie wielokrotnie dlatego nie uważam żadnej informacji za 100% pewniak. Więcej rzeczy dam w następnym poście, o Egipskich źródłach dotyczących Eksodusu, O rzeczywistym mordercy brata Chrystusa, o Wolterze ale muszę jeszcze to przejrzeć.  A ta mapą którą tak się wszyscy podniecają że Lechina Empire kolor niebieski jest fikcyjna. Jakiś słowanowierca pomalował na kolor niebieski. 1) Czas Widmowy – Świat Boży Skażony kłamstwem http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/nowa-chronologia-czyli-dodane-300-lat-historii,1834.html Jak by nie patrzeć to nie wiele się zmieniło i nadal widać poważne luki w historii głównego nurtu (ścieku). Najbardziej tajemniczą epoką jest oczywiście średniowiecze a konkretnie jego pierwsza połowa (IV-IX) tzw ”wieki ciemne”. To właśnie wtedy musiało wydarzyć się coś mocnego, jakaś ogromna klęską bądź zwycięstwo (w co wątpię) dla sił ciemności. Podejrzewam że ma to związek z nami, Słowianami oraz z chwilowym rozmontowaniem Rzymu i jego transformacją w Kościół Rzymski. Jeszcze wcześniej papież nie miał takiej władzy, i zdziwiłbym się gdyby większość z nich była zwykłymi figurantami – kimś kto pozwalał wszystkim na wszystko w białych rękawiczkach. Nie sądzę by miało tu ogromne znaczenie zrobienie z monarchów – Artura i Karola istnych nadludzi, to był efekt przekłamań klasztornych grubasów. Obecny kalendarz to kalendarz Gregoriański czyli Watykańska precyzja Grzegorza XIII który wyparł kalendarz Juliański (również z Rzymu). Juliusz (Ioulios) oczywiście sam tego kalendarza nie wymyślił ale miał do pomocy astrologów (okultystów itd). Juliusz/Lipiec ma pochodzenie greckie. Oficjalnie mówi się że chodzi o ‚dziecko Jowe czyli Jowisza” Ale pewien grek mówił nam o Ioulios. Nie znam greckiego ale pamiętam król Izraelitów, syn Jozafata miał na imię Ju (Iou, według talmudystów Jehu). Asyryjczycy dość często wspominają o innym królu – https://pl.wikipedia.org/wiki/Omri To właśnie jego imieniem nazywali Izraelitów a także imieniem Izaaka. Musieli mu zrobić ”żydowski” nos…. System liczenia lat od roku 1 wymyślił podobno mnich Dionizy Mniejszy (Dionisius Exiguus) żyjący około VI wieku. Na szerszą skalę obecne datowanie zastosowano dwa wieki później. Dionizy ustalił rzekomą datę narodzenia Isusa na rok 754 od założenia Rzymu na przełomie 194 i 195 olimpiady. W tej rachubie wyliczono datę ukrzyżowania na rok 33. Moim zdaniem te 33 jest mocno podejrzane i niezgodne z faktami ponieważ Herod Idumejczyk umarł około roku 4 p.n.e.. Dlaczego przyjęto taki system? Aby wywołać sprzeczności w Ewangelii Mateusza i Łukasza ? A to że nikt nie wspomina o rzezi niewiniątek, nie dziwie się. Najwidoczniej przechwycono wszystkie dokumenty. Przecież przez 2 lub 3 tysiące lat można sfałszować dosłownie wszystko. Sam mógłbym napisać drugie tyle listów Pawła i wmówić ludziom że to autentyczne słowo Boże. Przecież większość ”chrześcijan” nie wie jaki jest skład Biblii o szczegółach nie wspominając. Większość informacji szkalujących Rzym i wychwalających Barbarzyńców (barba czyli broda 🙂 np longobardowie – długobrodzi) były ocenzurowana przez proto-watykan. I żydzi nagle zniknęli z kart historii nagle pojawiając się w Hiszpanii jako Sefardyjczycy. Nagle pojawiają się w Polsce i w innych krajach europejskich. Nikt o tym nie mówi ale były dwie grupy w Judei – Judejczycy i Idumejczycy. Obie te grupy musiały w większości opuścić Kanaan a zwłaszcza Jerozolimę. No dobra, jedni zostali w Syropalestynie, Celesyrii itd ale co z tymi co armia rzymska wybiła w większości. No przecież nie zostali przewiezieni (według słowa Talmudu) w liczbie milionów na terenie cesarstwa. Tak samo Judejczycy byli uważani za braci Edomitów więc też musieli spierdzielać, tylko gdzie ? Najprawdopodobniej obie te grupy w większości ruszyły na północ osobno.  Edomici szybko znaleźli sobie pomagierów do walki z Rzymem i tak powstali część Hunów. Podobno Ptolemeusz z II wieku wymienia Hunów pośród ludów Sarmacji Europejskiej (czyli nas). W każdym razie Jakub i Ezaw byli stale w czasie wojny. Zarówno Edomici jak i Izraelici byli ludami koczowniczymi (nomadami) tworząc konfederacje wielu plemion, lecz różnili się między sobą stosunkiem do rolnictwa i budownictwa. Edomici gardzili ciężka pracą i trudzili się pasożytnictwem V Mojżeszowa 28:43-45, przypominam niech to cię wryje w pamięć bowiem jest to ważny werset. Większość starożytnych kronikarzy pisało odmienną od siebie opinie i dzieje danego ludu, co nie powinno zadziwiać.  Wygląda jednak na to że wszystkie te plemiona walczyły między sobą lub sprzymierzały się między sobą (Edomici byli cwani i potrafili nawet sprzymierzyć się z Jakubem aby przetrwać a potem go wykiwać). Węgrów często utożsamiano z Hunami w kronikach! Jedno co mnie niepokoi. Byli starożytni którzy oskarżali Scytów, Kimmerów czyli naszych o… kanibalizm i barbarzyństwo. Mam dwie odpowiedzi. Albo inne ludy podszywały się pod nas dokonując różnych czynów albo rzeczywiście Biblia ma znowu rację i niektórzy Izraelici upadli tak nisko że zaczęli naśladować pobliskie im ludy jak Filistyni, Kananejczycy itd Homer pisał o Kimmeryjskich ciemnościach na przykład. Ks Jezekiela 8: jeden z najbardziej znanych przeze mnie fragmentów i chyba jeden z pierwszych zapoznanych bowiem w kościołach nie sięga się do Biblii – katechizm lepszy… Tak samo jest dzisiaj. Ks Ezechiela jest jak dla mnie jedną z najważniejszych ksiąg Biblijnych i nie rozumiem ataków na nią. Ja od początku czuje tam słowo samego Boga który mówi wprost o naszych przywarach. A Izraelici grzesząc mówili ”pan nas opuścił, Pan opuścił kraj” – bardzo piękny fragment bo prawdziwy. I co ciekawe jest jeszcze gorsza rzeczy od modlitwy do obrazów i opłakiwanie Tammuza (Ozyrysa, Dimuzi i jakkolwiek go nie nazwiemy). Oddawanie pokłonowi słońcu czyli Heliosowi jest kultem diabelskim kategorycznie zakazanym, i dlatego większość ludów (Aztekowie, Egipcjanie, Rzymianie…) czcili Słońce (Heliosa i innych aniołków) pod różnymi nazwami. (1) Gdy w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, siedziałem w swoim domu, a starsi judzcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Wszechmocnego Pana, (2) I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek; w dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. (3) I wyciągnął coś w kształcie ręki, i chwycił mnie za włosy na głowie. A duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo, i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej, zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg, pobudzający do nienawiści. (4) A oto była tam chwała Boga izraelskiego, podobna do tej w widzeniu, które miałem na równinie. (5) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. (6) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widzisz, co oni robią – te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. (7) I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. (8) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Przebij ścianę! A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. (9) I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! (10) A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. (11) A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jechoniaszem, synem Safana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. (12) I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. (13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. (17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa! (18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich. * Jeśli Wandalowie/Wenedowie/Wiślanie itd to rzeczywiście my, wtedy wszystko staje się logiczne. Te ariańskie (chrześcijanie m.in. nieuznający trójcy) dzikusy zadali ogromną ranę Rzymskich a później Turko-Mongolsko-Hetyckim elitom, to logiczne się wydaję to, że chciano owych zwycięzców zniewolić i ukryć narody Izraelickie. Ciągle mówi się o działalności Cyryla i Metodego, który wydaję się być porażką jeśli uznamy chrzest z 996 roku za fakt. A co jeśli żadnego takiego wydarzenia nie było, i Słowianie byli już dawno pod obrządkiem Bizantyjskim ? Słowianie jako ludzie słowa szybko przejęli nauki chrześcijańskie. A co jeśli arianizm to także w dużej mierze ściema z późnego średniowiecza ? A jeżeli rzeczywiście Chrobry i Mieszko mieli aspiracje Cesarskie i musieli zmienić przez to wyznanie ? Kroniki ale lepiej nasze powiedzą więcej prawdy niż zwolennicy współczesnej NIEnaUKI. 2) Chyba miałem wcześniej nosa. Oglądałem kiedyś film z prezydentem Białorusi i tak się mnie zdawało że wykonywał ”gest ukrytej dłoni” taki sam jak Stalin, Napoleon, Bergoglio itd. Nie wyglądało to na przypadek. Jakiś czas temu zaproszono nawet ”new world order pope” na Białoruś czyli nie mamy praktycznie wolnych państw, nawet Syria tego dłużej nie wytrzyma – inwazji islamistów, talmudystów itd. Takie tam… http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bialorus-wladza-antychrysta-2017-06 3) Chorwaci i Serbowie to naród wybrany, Dan Danici używali nazw typu ”Dan, Din, Don, Dun, Den, Dn itd” Przykłady: Dunaj, Danube, Donbas, Dania (Danmark), MaceDONia, EdDINburg. Na terenie dzisiejszej Bułgarii i Serbii istniała rzymska prowincja – Mezja (Moesia), czyżby nazwa pochodziła o Mojżesza ? Jeżyk Izraelitów przez te wieki mógł ulec sporej zmianie ale dowodów brak z powodu niewielkiej ilości pism w języku i alfabecie Mojżesza. Jedno z imion Trackich – Zalmoxis (Salmoksis) . Z>S / S>Z Mamy SkandINawię np. wcześniej znana jako Skandza. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalmoksis Osobiście czuję że potomkami Gotów, Traków itd mogą być Trakowie co jest nawet możliwe. Ludy Bałtyckie są w podobnej sytuacji co Słowianie. Część Danitów dotarła oczywiście na wyspy Greckie (jako Spartanie itd), inni dotarli do Rzymu, inni poszli na północ do Danii i Irlandii. Jedna z Irlandzkich dynastii miała pochodzenie od Dana. Jest dużo miejsc na wyspach Brytyjskich związanych z Danem. Przykładowo: E-Din-Burgh. Irlandzkie słwo tuath oznacza plemię. Moim zdaniem Danici przybyli do Irlandii i Szkocji z Hiszpanii przedstawiając się jako potomkowie Scytów (wiązano także słowian z Magogiem). Po wielu wiekach dotarli na wyspy inni potomkowie Scytów, Kimerów, Saków, Sarmatów, Wandalów itd – Słowianie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Milezjanie Ci Szkoci także przybyli z Hiszpanii jako potomkowie Scytów / Izraelitów (obie nazwy są praktycznie wszędzie naprzemiennie ale nie dosłownie, żadna kronika nie łączy trzch plemion czyli Słowian-Scytów/Kimerów/Saków i Izraelitów jako jeden naród. Musi być jakiś powód że Słowianie zazwyczaj się ze sobą dogadują bądź są największymi wrogami. Mówi się że pewne plemię z Afganistanu, Pasztuni mogą być potomkami Izraelitów z plemienia Józefa https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztuni Także plemię koczownicze jak Izraelici. Jedna nazwa z ich plemion – Yusufzai Trzeba jednak uważać, jak narazie do Izraelitów zaliczą się na pewniaka Szczytowie, Gimerowie, Izaakowie – Scytowie, Kimmerowie, Sakowie a ci trzeci są jednym 🙂 Istniała także legenda (chyba Bizantyjska) o pięciu serbskich braciach – Mouchio, Chrobatos, Kloukas, Lobeios, Kosentzis i ich dwóch siostrach – Touga i Bouga https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Croats A jednak istniały poważne badania ”John Skylitzes in his work Madrid Skylitzes identified Croats and Serbs as Scythians. Nestor the Chronicler in his Primary Chronicle identified White Croats with West Slavs along Vistula river, with other Croats included in the East Slavic tribal union. The Chronicle of the Priest of Duklja identifies Croats with the Goths who remained after king Totila occupied the province of Dalmatia.[13] Similarly, Thomas the Archdeacon in his work Historia Salonitana mentions that seven or eight tribes of nobles, which he called „Lingones”, arrived from present-day Poland and settled in Croatia under Totila’s leadership.” Ten kronikarz identyfikował Servów i Górwatów jako Scytów. Muszę to sprawdzić 🙂 * Coraz częściej łączy się żydów aschanazyjskich z Chazarami. Odczuwam że nie jest to przypadkowe i za kilka lat żydzi z Kanaanu mogą się do tego odnieść kiedy będą wracać na krym (pochodzenie wspólne z Tatarami, Krymczakami itd). * Kurdowie mogą być potomkami Medów, słowo Kurd oznacza podobno o persów niewolnika. Było także plemię Medyjskie – https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrtian * Zastanwiam się czy Serbowie to nie Serbulonie, Zabulonici chociaż to mała myśł. Wcześniej sądziłem (i nadal nikt tego nie obalił) że Polacy pochodzą głównie od Efrema (Efraima) zaś Rosjanie od Manassesa, a Czesi od Beniamina. Nazwa Rosjan (Rusowie, Rusini, Rhos) mogła nie być Słowiańska a raczej określeniem wrogów którzy starali się identyfikować Ruskich z błędnie odczytanym proroctwem Jezekiela i apostoła Jana o Gogu i Magogu – synom Jafeta. * Albańczycy są prawdopodobnie albo potomkami Albańczyków z Kaukazu albo Illyryjczyków których to podbili Rzymianie. * Niektórzy twierdzą że słowo Hrvat ma pochodzenie z Scyto-Sarmackich run. Alternatywne nazwy Khoroáthos, Khoróatos, Khoroúathos https://en.wikipedia.org/wiki/Tanais_Tablets Po grecku Chora/Khora znaczyło ”ziemia”. Nazwa Perskie Satrapii – Arachozja, podobno z tamtąd pochodzą Chorwaci, w perskich inskrypcjach nazywana Harahuvatiš Podobno chorwaci w języku słowiański znaczy z wolna ”ci którzy posiadają wiele ziemii”… hmm Harwaci Gadyci ? Oraz inna ciekawa rzecz z wiki po angielsku: ” Thomas the Archdeacon considered that it was connected with the name of inhabitants of the Krk isle, which he gave as Curetes, Curibantes. In the 17th century, Juraj Ratkaj found a reflexion of the verb hrvati (se) „to wrestle” in the name.” Z wrestlingiem kojarzy się oczywiście Neftali co znaczy podobno ”moja walka” Ależ imię Izraela znaczyło walkę z Bogiem, hmmm Najczęściej się wiąże nazwę Chorwatów z górami (Górwaci, Górale). Szkoci też słynęli z górali. Widać także dużo związków pomiędzy Słowiaństwem a kulturą Wedyjską (Hindustan) i Awestyjską (Persja). Zaś ojcowie kościoła uważali że Przymierze Synajskie zostało przybite do krzyża, a Bóg odrzucił Izrael nie z powodu grzechów 10 Plemion a z powodu ukrzyżowania. Tylko że to nie Piłat był winny ani Judejczycy, ani Galilejczycy ani nawet Rzymianie tylko Sanhedryn a w Sanhedrynie był niewielki procent czy raczej promil zawartości Judejczyków. Sami Edomici i kolaboranci. Tertulian, autor listu Barnaby, Meliton i wielu innych Oni wierzyli w przymierze Pawła opierające się na miłości (tylko co to za miłość w wykonaniu Pawła ?) Dlaczego wierzyli ludziom którzy podawali się za Judejczyków chociaż sama Biblia mówi że kłamią ?  Oni wszyscy odrzucali istnienie narodu wybranego, dlatego uważali nas za synów Jafeta. Pawłowe chwasty W tzw Hebrajskim słowo Helel oznacza ”lśniący”, co przypomina łacińskiego Lucyfera, greckiego Fosforosa (Apollina). * Te ”krzyże” w herbie Watykanu to praktycznie litery X. Cztery złote iksy, dwa czerwony i jeden wielki. Razem naliczyłem sześć iksów czyli dziesiątek = 60 (LX / Ksi) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Coat_of_arms_of_the_Vatican_City.svg A herb obecnego papcia ? https://en.wikipedia.org/wiki/File:Insigne_Francisci.svg Cztery iksy, Helios, gwiazda, Mitra oczywiście wszystko pod pozorem Biblii. 4) * Z żydopedii: ”Vagitanus (także Vaticanus) – w mitologii rzymskiej, bóstwo opiekujące się pierwszym krzykiem dziecka po narodzinach[1].” z angielskiej ”In ancient Roman religion, Vagitanus or Vaticanus was one of a number of childbirth deities who influenced or guided some aspect of parturition, in this instance the newborn’s crying.[1] The name is related to the Latin noun vagitus, „crying, squalling, wailing,” particularly by a baby or an animal, and the verb vagio, vagire.[2] Vagitanus has thus been described as the god „who presided over the beginning of human speech” A sami mówią że chodzi o proroctwa, profetyczny wąż itd. Wiele wątków pochodzi ze źródeł okultystystycznych (ojcostwo kaina od diabła itp) Apollin nazywany był także jako Smintejczyk oraz Febus (Febos) czyli jaśniejący. Może ta historia z Achillesem (Pelida) jest prawdziwa ? – Syn nimfy (syreny) i anioła ? Mamy też żeńskie wersje gigantów bądź aniołów pozorujących żeńskie postacie jak Atena (Pallada), Isis (Iset) itd. Demony raczej nie ukazują się w fizycznej formie ale mogą gnębić. Możliwe że religie powstawały kiedy taki np. Hermes (Paweł) przychodził do królestwa tępaków, pokazywał im magiczne sztuczki, pozabijał paru frajerów a następnie został ogłoszony królem itp. Nie każdy z obserwatorów musiał być bezpośrednim królem jak Alexander III. Niektórzy jedynie pociągali za sznurki za kurtyną wystawiając władców jako chłopców do bicia. Z wikipedii o Apollo: ”W rzeczywistości bóstwo o szerokich, często sprzecznych kompetencjach. Pierwotnie androgyniczny (śladem tego bliźniacza para Apollo-Artemida) bóg gwałtownej śmierci – Grecy wywodzili jego imię od ἀπόλλυμι (apóllymi) „niszczę, zabijam”, ale por. też IE. *abol ( V/W | V/W > B. Stąd mamy Wawel Babel, Abarisa, Egipskie miasto Awaris, Awarię i Awarów. Bazyleę i Wasyla a także Bułgarów od Wołgi a nie od wulgarności, czyli Wołgarzy. * Sprawdzałem także teksty przedwojenne które wzmiankowały o żydach. Już w XVI wieku mówiono o okrucieństwach, mordach, zabobonach, konspiracjach, knuciach, oszustach w handlu i o Talmudzie. * Islamski Allah (Pan Bóg Lachów itd) był oczywiście znany na wieki przed islamem, odpowiadający babilońskiemu Belowi. Prawdę mówiąc nie chodzi tutaj o imię (Allah, Jehowa, Jahwe, Jhwh, Baal, Adonaj, Jewe) ale o cechy, cechy Boga Izraela. Bóg Koranu oraz bóstwa Wedyjskie, Talmudyczne ect nie mają takich cech osobowości i planów względem człowieka jak Wszechpotężny. * Główna rzeka w Arachozji znana była jako Arachotos. Grecki termin Arachozja koresponduje z Aryjską ziemią Harauti. Głowną stolica była Alexandria Arachosia. Arachozja była częśćią terenu starożytnego – Ariana. Właśnie na tej ziemi mieszka lud ”rzekomych” Izraelitów – Pasztunów. Arabowie nazywali ten region – Arokhaj, Rokhaj, Rohkaj, Roh. Na tym regionie trwał i rozwijał się dobrze Zoroastryzm aż do VII wieku czyli w okresie Ismaelickich podbojów. Pasztunowie z Agfanistanu nazywni także jako Paxtun i Partowie. Czyżby potomkowie Partów spokrewnionych ze Scytami czyli Izraelici! ? Inna rzecz w języku angielskim znaleziona na szybko, haplogrupy https://www.google.pl/search?q=Pashtuns+are+slavic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw6NmlvLHUAhXIO5oKHX7rDCMQ_AUICigB&biw=1536&bih=687#tbm=isch&q=Pashtuns+ http://r1a.org/4.htm Trzeba być niezwykłym ignorantem aby nie zauważyć związków Słowian z ludami ”irańskimi”, indyjskimi itd. Nawet Biblia nie jest przeciwna temu, chociaż nie mówi nam wiele rzeczy wprost z powodu ciekawości wrogów Boga. To nawet tłumaczy dlaczego tak dużo wojen prowadzi się na terenie Bliskiego Wschodu: Pierwsza rzecz to ukrywanie Yeti czyli Nefilimów oraz znalezisk archelogicznych potwierdzających Biblię Druga rzecz to podsycanie i szerzenie nienawiści wobec Muzułmanów, Zoroastrystów, Chrześcijan, Judejczyków czyli głównie narody Abrahama. Czy Biblia mówi że wszyscy potomkowie Ismaela, Ezawa i Dana są skazani na śmierć ? Nie! ale zostali w dużej mierze oszukani. Jednym uszyto Islam, innym Judaizm a jeszcze innym Protestantyzm (narody Dana to dużej mierze Protestanci). O Danie 18 werset: Gen 49:(16) Dan – sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie. (17) Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak. (18) Zbawienia twego oczekuję, Panie. Dan co prawda pochodzi od Izraela i z pewnością nie opuścił Izraelitów. Możliwe że Słowianie walczyli właśnie z nimi (Duńczycy, Niemcy, Anglosasi, Frankowie) i jeszcze dodajmy skażenia genetyczne. 6) Serbowie to cząstka narodu wybranego. * Władca Polski Mieszko [Mieczysław] w bitwie pod Cedynią nie walczył z Niemcami a raczej z margrabią Marchii Łużyckiej, Hodonem. Są też informacje o bratobójczych walkach Mieszka ze słowianami Połabskimi. Skoro Polacy nadal wierzą że Wanda nie chciała Niemca a kroniki mówią zupełnie co innego. Do nie-naszych zaliczałbym Teutonów, Franków, Anglów, Alemanów i chyba Sasów. Jeżeli rzeczywiście to Słowianie podbili Rzym czy raczej zadali ogromną ranę imperium, tak samo jak późńiej Rusini (potomkowie Rosjan i Ukraińców) podbili Chazarię to wszystko nabiera sens. Rzym dał z czasem większą autonomię regionom Frankogalii, Hiszpanii, Italli, Bizancjum z czasem tracąc Afrykę przez Wandalów (Wiślan, Wenedów). Możliwe że ci możnowładcy Lemańscy (Niemieccy) to potomkowie tych Rzymian ?. Mieli plan aby w brutalny sposób podbić bałwochwalców i barbarzyńców (tak kochali Słowian) Teutoni to kryżacy, Frankowie Francuzi, a Sasi ? Czy możemy mieć 100% pewność co do ich pochodzenia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyngia Flaga turyngii : https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyngia#/media/File:Flag_of_Thuringia.svg Czesi także mieli Polską flagę, gdyż są to Słowiańscy bracia z innego plemienia Jakuba (podejrzewam Beniamina ale to moja hipoteza) To były tereny Serbskie, Serbowie walczyli z Rzymianami a później z ich spadkobiercami. Częśc z nich ruszyła na Bałkany a ci co zostali są nazywami Serbołużyczanami/Sorbami Jordanes, gocki? kronikarz żyjący w VI wieku nazywał Słowiaństwo graniczące z Germanią Scytią, a w tej Scytii leżała Turygia której w VII wieku do Germanii jeszcze nie zaliczano. Turyngia u arabskich pisarzy z X wieku jako Turandżana. W starożytnej mowie słowiańskiej słowo ”dar” to dor, dorina i oznacza to samo co dół, dolina. Słowianie najczęściej przybierali nazwy topograficzne stąd mamy Polanie od pola, Wiślanie od wisły, Horwaci od gór itp. Nie ufałbym jednak kronikom ”Niemieckim” które były zabiegami socjotechnicznymi (dobrzy Niemcy, źli Słowianie itp) * Bohemici czyli Bogowie, pochodzący od Boga. Boh=Bog A ? Bawaria, bawarowie, bawarczycy, Awaria, Abaris, Awaris (stolica Hyksosów), bojarnia, bojarowie itd Serbestan, ważny link po angielsku znowu https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Serbs Mnóstwo kronikarzy zanotowało w starożytności słowa typu ”Serb, Sorabi, Zirbi, Serbi, Serboi, Sirboi itd” Żyli podobno blisko Kimerów blisko Morza Czarnego i Morza Azowskiego – Izraelici Kaukascy 100% Rzeka w Starożytnej Licji tam gdzie Kimerowie byli pobliskie Imperia w Anatolii nosiła nazwe Sirbis. A w Egipcie Rzeka https://en.wikipedia.org/wiki/Serbonian_Bog Bog to oczywiście nasz Boh, Bóg Oraz to ”In the 10th century, Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogennetos (912-959) mentioned in his book De Ceremoniis, apart from the Slavic Croats and Serbs, there were two tribes named Krevatades (Krevatas) and Sarban (Sarbani), which some researches identified as Croats and Serbs.[citation needed] These tribes were located in the Caucasus near the river Terek, between Alania and Tsanaria.[5][6][7][8] The Sarban tribe in the Caucasus in the 10th century was also recorded by an Arab geographer.[9]” https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbani Sarbani to największe plemię Pasztunów w Afganistanie, wszystko jak narazie się zgadza. kolejne z wiki ”The name Sarbani is similar or identical to the name of an historical tribe on Caucasus that was also named Sarbani (the Caucasian tribe was recorded under this name in the 10th century). Pashtuns are believed to be of Scythian descent[3] and their language is classified as East Scythian (Sarmatian language is also grouped within Scythian branch).[4]” Uważali się naród pochodzący z Kaukazu oraz za Scytów (Szczytowie od gór czyli Izraelici, Słowianie i mamy tez inne podobne nazwy Chorwaci (Górwaci), itp)] Niektórzy uważają ich za Heftalitów (konfederacja Białych Hunów, Serbowie i Chorwaci również używali nazwy ”Biali”). Nie wszyscy Hunowie muszą pochodzić od Goga i Magoga, a problem leży głównie w migracji i mieszaniu się narodów. Słowianie przyjmowali równiez nazwy potomków Jafeta, tak samo Idumejczycy. https://en.wikipedia.org/wiki/Hephthalite_Empire Może i nawet Polacy z Małopolski są potomkami Chrobatów, tego nie wiem. Podobno ci Serbowie są ludeem ”irańskim”, Sarmackim (Alańskim) których to wybili Hunowie. I że są to niby zesłowianizowani Alanowie, ale kto powiedział że ci Alanowie mogli być także słowianami 🙂 Hipotetyczna mapa, jednakże miód na oczach I tak wcześniej zastanawiałem się z jakiego plemienia są głównie Serbowie a w tym odłączeni Bośniacy i Czarnogórcy. Symeon ? a może Zabulon (S i Z wymieniają się stąd może by wyszło Sabulon, Sarbulon, Serbu-lon ? ) Odsyłam również do innego angielskiego źródła http://www.cps.org.rs/Knjige/the_hebrew_origin_of_serbs.pdf Nie twierdzę że wszystko jest prawdą, jednakże mamy dużo potwierdzeń że co najmniej 10 naród Izraela które wyruszyło z Medii do Kaukazu, Indii, Frygii istnieje nadal, gorzej tylko z określeniem Judejczyków. Pochodzenie Słowian od Elamitów również uważam za dezinformację. 7) Nostradamus, Serbowie, Rusini pogromcy Chazarów Jeśli uznamy żyda Nostradamusa ”proroctwa” za prawdziwe, to mamy otwieramy pudełko z nowymi odpowiedziami i pytaniami, a mianowicie. Jeżeli niektóre z tych proroctw się wypełniły a nie jest to osoba natchniona przez Boga… Najwyraźniej ktoś bardzo chciał pomóc w ich wypełnieniu się (Aniołowie). Moim zdaniem Nostradamus miał być odpowiedzią na wysłannika (apostolos) Jana. Jeśli tak to oznacza że: wybór Hitlera, ukazywanie Islamu jako samo zło w postaci migracji, ”zamachów” itd (wyjątek to pacio), stosunki synów Izaaka i Ismaela itd to rzeczy planowane od stuleci ale realizowane dopiero teraz. Takie ”proroctwa” mają również na celu wywołanie u ludzi straszaka (kataklizmy odciągają ludzi od Boga, piekło itd), oraz jednocześnie odobruchać Mariościaństwo i Sławian (głównie przewodniczących 10 plemionom czyli Efremowi). Skoro królestwo Izraela to praktycznie była Efraimia, skupisko 10 naród pod przewodnictwem synów Józefa to tak samo mogło być później. Teraz Izraelici są w jeszcze wiekszej diasporze. Ps Nostradamus mówił coś chyba o dwóch z Wielkiej Rusi, którzy mają być pozornie w pokoju ale ci słabsi (Ukraińcy ale nie nasi) mają udawać siłaczy i urządzić krwawą rzeź. To jest niestety plan wykonywany, bo przecież Ukraina XXI wieku to jedno z największych zagrożeń dla Polaków i Rosjan. Nie mamy muzułmanów i islamistów, ale mamy Ukraińców którzy się szybko banderyzują. W każdej chwili może dojść do starć bo przecież Ukraina nigdy nie była przyjacielem Polaków i Rosjan. Oczywiście naszych rozpoznajemy po normalności ale więcej wysyła się tych nie-naszych. Dlatego dziwię się że tak wielu obawia się biednej Rosji a nie widzi zagrożenia w Ukrainie. Oczywiście walką nie zdziała się nic, ale warto pamiętać. A Putin ?, czy jest jeszcze ktoś kto uważa że to on rządzi a nie Miedwiediew, Lubawicze, oligarchowie itp trzymając za jaja prosty i biedny chłopski Ruski lud ? Przecież to inteligenta strategia. Wystawiono na pokaz osobę prawicową, ”patriotyczną” itd aby uspokoić biedny lud. Co innego w Polsce gdzie od wieków są lewaki udających Prawicę, antykomunistów i co tam jeszcze. To jest właśnie polityka – chcesz coś osiągnąć ? Postaw zwolenników po jednej stronie a przeciwników po prawej, daj złudzenie że te grupy nienawidzą się a ludzi pociągnij po swojej stronie i cel osiągnięty. Tak legalizuje się homogender, aborcje tak aby sami ludzi tak chcieli i jednocześnie myśleli że walczą z rządem chociaż w demokracji to ludzie są rządem a nie odwrotnie. Michel de Nostredame popierał bajki jezuity Kopernika! https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jesuit_scientists Po pierwsze aby należyć do zakonu Loyoli to trzeba mięc święcenia kapłańskie, więc Jezuici są także księżmi. Szkoda tylko masonów bo cała wina zawsze spada nie niczego spodziewających się masonów z niższego szczebla, co innego mason 33 Stopnia hipotetyczna lista: https://www.biblebelievers.org.au/33rd.htm Jest na niej m.in. Lenin, Trocki, Marks, Hussein, Gorbaczow, Henry Ford, James Cameron oraz Jehowy C.T. Russel. Podobno jedynie Lincolm i Kennedy nie byli członkami (j)elit dlatego mieli problemy. Podobno żyd i okultysta Nostradamus otrzymał wizję iż ”sługa oliwki” pacio w kraju Izraela podpisze haniebny pakt pokoju i zginie a Islam okaże się jego zgubą albo Benek albo Imam. Ale jeden z papciów ma podobno uciekać z Rzymu w trymiga. Oczywiście proroctwa Nostradamusa to proroctwa diabłów. I otrzymał wizję bliźniaków nad Wisłą którzy podzielą kraj i o rydzyku ogólnie mówiąc jakby wszystko zaplanowane. * Turcja aż do XX wieku była w miarę w miarę normalnym krajem, normalnie nastawionym do Lechistanu. Od kiedy spadkobiercy Sabbataja Ćwi obalili sułtana i wybili pierwszy oficjalnie chrześcijański naród – Ormian, wtedy zaczęło się w Turcji psuć. Zazwyczaj do walk z potomkami Ezawa, Togarmy, Heta podjudzali nas Habsburgowie i spółka. Wojny międzysłowiańskie (Polska/Czechy, Polska/Rosjan, Czechy/Słowiacja) były największymi głupotami narodu grzeszników z domu Izraela (bez urazy, ale Słowianie zazwyczaj dawali się urabiać przebieglejszym ludom). Nazwa serbowie jest podobna do słowa pasierb, pasterz, sierp oraz ormiańskie słowo Srb czyli święty. Po łotewsku serbs/soubris znaczy sąsiada (jak Germanie, jesteśmy także Germanami ale nie wszyscy i nie wszyscy Germanie to Słowianie i Słowianie to Germanie). https://pl.wikipedia.org/wiki/Serbo%C5%82u%C5%BCyczanie#Podzia.C5.82_plemion https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Serbia Niby taka żydopedia ale jednak ciekawe rzeczy zawiera 🙂 Co do związków Słowiańsko-Izraelickich https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Bospora%C5%84skie – Bospor czyli kolejne państwo na Krymie związane z kulturą Helleńską . Moim zdaniem nie bez powodu Scytowie, Kimerowie czyli Izraelici/Słowianie trzymali się blisko Traków, moim zdaniem być może potomkowie Bałtów. Izraelici wchłonęli wiele ludów, tak samo Idumejczycy. https://pl.wikipedia.org/wiki/Era_pontyjska Dużo się mówi o Poncie w kontekscie Izraelitów, gdyż była to trasa z Medii do Scytii, Sarmacji, Germanii. Nazwy się zmieniało ale nie postępowanie Słowian, pełne głupoty i honoru. Określenie ”Scyta” i ”Celt” czyli Skythoi i Keltoi wymyślili Grecy. Scytowie nosili wspólna nazwę Skolotów od imienia Króla, a było tych plemion mnóstwo i podobno spadały według Herodota złote sprzęty do kraju jak pług, jarzmo, topór i coś tam jeszcze. – hmm, efekt Boży czy Anielski albo wymysły ? Ale też najwidoczniej Cymerowie, Szczytowie, Sakowie, Massageci i wielu innych to byli ciągle Izraelici z dodatkami Gamera i Jowana. To zależało głównie od języka, grecy inaczej nazywali plemiona a inaczej Rzymianie, Persowie, Hindusi itd. Te plemiona walczyły między sobą (być może jedne się podszywały za Scytów, Kimmerów czyli Izrael, tylko pytanie kto ?) Nawet taki Herodot, Pliniusz i Strabon pisali więcej o Izraelitach niż kronikarze chrześcijańscy i założyciele kościoła. Konfederacje plemion, to jest klucz do wielkości Izraelitów oraz Idumejczyków. Ale wielkie imperium jest raczej przesadą, a może nie ? Szydłowski też lubi czasem podkoloryzować i mówi o kosmitach, kabale, Piotr jako Szymon Mag itp. * Co do Chazarów istnieją dokumenty Chazarskie jak list króla Bulana. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument_Schechtera Niewiele tego jest, najwidoczniej większość spalono lub przeniesiono do Rzymu, tak samo jak zawartość Biblioteki Aleksandryjskiej Co jest ważne, Chazarów podbili Rusini (potomkowie Rosjan i Ukraińców, podobno plemię Manasessa). To nawet daje sensowny powód do wywołania Rewolucji Rosyjskiej z 1917 r – zemsta za upadek Chazarów, a to jeden z wiele powodów. Drugi powód to maksymalne zagnębienie Słowian i wpuszczenie ich w bratobójcze walki (Polska vs Rosja, Serbia vs Chorwacja itd). Pewien ”wielbiciel” Rosjan powiedział tak ”Słowianina, Rosjanina, można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud [dosłownie: materiał siewny] podlega likwidacji” [Ten cytat opisuje doskonale, rzekomą wojnę na Ukrainę, chociaż wiele dowodów wskazuje na to że sami ”Ukraińcy” wyłudzają od wszystkich pieniądze prowokując Polaków i Rosjan, a w Polsce wysyła się na wojnę z Rosją. Rosja nie jest jednak bogatym krajem, nie mówi się o biedocie zwykłych obywateli a takich jest miliony] ”Najpierw podzielimy narody słowiańskie (300 mln, połowa to Rosjanie) na małe kraje o słabych i poprzecinanych związkach. W tym celu wykorzystamy nasza starą metodę: dziel i rządź. Spróbujemy ustawiać je jeden przeciwko drugiemu, i wciągać je w wojny domowe by wzajemnie się wyniszczały.” Ukraińcy będą myśleć iż walczą z ekspansjonistyczną Rosją i o swoją niepodległość. Będą myśleć iż wreszcie zdobędą niepodległość, a będą całkowicie przez nas pokonani. To samo będą myśleć Rosjanie, jakby bronili własnych interesów, zwrotu ich terytoriów, „nielegalnie” im odebranych, itd. ”Jeśli chodzi o historię, nie trzeba nic mówić. Bydłu damy naszą własną historię, i pokażemy, że cała ewolucja człowieka szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów jako władców całego świata.” http://wolna-polska.pl/wiadomosci/lider-chabadu-mesjasz-menahem-mendel-schneerson-planach-zniszczenia-ukrainy-rosji-wznowienie-2014-08 O Lubawiczach to wiadomo już od lat, co planują i jak rządzą Rosją. Kiedyś rządzili Niemcy a teraz Chazarowie i jeszcze inni pokrywani kolesie. Pozują oni na Chasydów, czyli żydów Mesjańskich. Tak czekają na SWOJEGO Mossiaha, ale czuć że NIE będzie to ”Zbawienie” jest od Pana czyli I(e)sus. https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm https://pl.wikipedia.org/wiki/Chabad-Lubawicz https://pl.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson Zachęcają nawet do konwersji na Judaizm, ale ten dla gojów a jak wiadomo konserwatystami zazwyczaj pogardza się. Islam i Pawłościaństwo to religie które w mistrzowski sposób udoskonaliły metody konwersji i będą takie człowieka mamić, kusić nie pokazując wad w Kościele czy Meczecie. A Lechici, potomkowie Lecha czyli prawdopodobnie Jakuba. Lah znaczy też Pan dla przykładu Allah (podobnie jak zrobiono z Jewe czyli Bóg na edomicko/kananejskiego Yah. Jak już pisałem, centrum Izraelitów jest przede wszystkim Polska, Rosja i w mniejszym już stopniu Jugosławia. Kiedyś Polacy, Czesi, Słowacy, Morawianie byli jednym narodem, i dlatego podobne rzeczy mamy w kronikach Czeskich i Polskich. Każde z plemion Izraela reprezentowało zazwyczaj inne cechy charakteru nie licząc typowo Słowiańskiej zazdrości i lekkomyślności. Czesi różnią się od Polaków bowiem zostali z-ateizowani, zniemczeni, ogólnie żyją lepiej od nas. W Rosji jest jeszcze większa bieda od nas, ale istnieje za to potęga militarna Manassesa. Manasses podobno znaczy ”zapominalski”. Jednakże większość języków słowiańskich jest niemalże kopią, jedynie Polski jest taki ”pełny”, ”poetycki”, twardy i przede wszystkich trudny czyli bardzo stary. Język polski obecny strasznie się różni od średniowiecznego polskiego ale języki regionalne są najbliższe staropolskiemu. Polaków (kiedyś) i Rosjan (teraz) gnębiono najbardziej. Dlatego ta rusofobia jest także niebezpiecznym rakiem, jeżeli Moskalali od co najmniej XVII wieku władali Niemieccy sługusy, chociaż po rozbiorach Polski przez Jezuitów, Prusy, Austrię, Jezuitów, Niemkę z Gdańska i Jezuitów to Moskwa była jedyną ostoją Słowiaństwa która zostało zniewolone przez okupanta z Rzymu, a później z Ukrainy. Język Czeski, Rosyjski, Serbski, Bułgarski itd to praktycznie ten sam język w różnych dialektach ale są to uproszczenia czy raczej separacja języka Starohebrajskiego. Z czasem język Starohebrajski zainspirował lub zapożyczał słowa z j. Staroperskiego, Sanskrytu, Greckiego, Łaciny itd Część Słowian została zmuszona do używania Łaciny i dlatego nie ma dokumentów w innym języku niż Łacina, gdyż owe papiery zostały spalone/przechowane w ukryciu. Inna część Słowian (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Bułgarzy, Serbowie) otrzymali kulturę Bizantyjską i alfabet Grecki czyli są bliżej Septuaginty. Pamiętajmy że Izraelici w Palestynie także toczyli między sobą walki w czasie ich upadku moralnego. Rożnice wyznań były motorem napędowym do podzielenia Słowian, przy okazji mieli pretekst do wywołania wojen jak ta rzeź Słowian na Bałkanach. Nie ma zbyt wielu pism Słowiańskich średniowiecznych bowiem używali run, a runy to nie papier 🙂 A na takich runach ryli imiona swoich bóstw itp. Chazarów historia nie została zbytnio sfałszowana, po prostu do tej pory ten lud był swego rodzaju tematem tabu, a jest to tylko część prawdy. Bowiem nie mówi się kto ich pokonał. Po prostu pochowano ich pisma z tamtego okresu. Obce kroniki on nich pisały, jedynie co to pomija się ich pochodzenie – miks wielu ludów pod banderą Heroda kolegów. Jak tylko tam się dostali. MOIM zdaniem nie bez powodu zajęli tereny puste wówczas Izraelitów, chcieli się pod nich podszyć i dlatego podbili część Arsarethu, Kaukazu. A jak widać Słowianie mieli mnóstwo nazw związanych z górami, szczytami, taki dowód na związki Hebrajsko-Słowiańskie. Mapy dają do myślenia że nie wszyscy Izraelici ruszyli drogą Beniamina i na północ mieli praktycznie prostą drogę (góra, lewo) albo do Indii. Jeśli Biblia mówi że Izraelici byli rozproszeni głównie w jednym miejscu, to nawet jest logiczne dlaczego Polacy traktują Amerykę jako ziemię obiecaną. A masoreci usunęli wzmianki o Górach Medów… https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatos%C5%82aw_I Chazarowie byli znani jako Hunowie oraz Hordy z ziemi Goga i Magoga (synowie Jafeta) Nestor kronikarz pisał o wyprawie Cyryla i Metodego do kraju Chazarów. No właśnie chazarów NIE pokonali głównie POlacy ani Bizancjum ale Rusini Kijowscy także potomkowie Izraela, innego wyjścia nie ma. Rok 650 W podliżu mamy Sabirów, Hunów, rzekomych Alanów, Bułgarów. Niedaleko byli też Sasanidzi (Persowie, później Islamiści), Kalifaty oraz Mongołowie Nie sądze że Mongołowie to Edomici, to jest mało logiczne, ale jeśli są potomkami Togarmy bądź Gamera to ok Kolejna mapa już z okresu upadku Lechii i Chazarii Co widzimy? Powstanie niemieckich państewek (Habsburgowie), Ruskich państewek, dwie Bułgarie (jedni to Bułgarzy nasi, a drudzy to Wołgarzy nienasi). I Alanów widać niedaleko Węgier. I skąd wiadomo ze Judaizm był dla Gazari nową nieznaną wcześniej religią ? https://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie#Inspiracje_w_literaturze ”Chazarowie w okresie swojej świetności podporządkowali sobie plemiona Słowian wschodnich: Polan naddniestrzańskich, Wiatyczów, Siewierzan, Radymiczów, Krywiczów, którzy płacili im daninę po srebrnej monecie i wiewiórczej skórce od domu[12]. Po kilku wojnach, wygranych przez księcia ruskiego Olega, Radymicze, Krywicze, Siewierzanie zostali podporządkowani Rusi Kijowskiej w 885 roku” ”Chazarowie ulegli rozbiciu w 965 roku przez kniazia kijowskiego Światosława[12]. Zburzył on ich główne miasta: Itil i Sarkel. Ostatecznie podbici zostali przez Włodzimierza Wielkiego, który nałożył na nich daninę[14]. Większość Chazarów przeniosła się do księstwa tmutorakańskiego, a po opanowaniu tego księstwa przez Połowców w końcu XI wieku, na Ruś. Kaganat szarpany przez różnych sąsiadów nie odzyskał już dawnej potęgi. Ostatni władca Chazarów znalazł schronienie w Gruzji. Ostatnie wzmianki historyczne pochodzą z XIII wieku z opisu wojsk władcy mongolskiego Batu-chana” ”Ustanowienie królestwa izraelskiego w kaganacie chazarskim wzbudziło reakcje ze strony Bizancjum i Kijowa. Po wyprawie Światosława w 965 r. Chazarowie i Żydzi przenieśli się na Krym” To wyjaśnia stosunek nienawiści Chazarów do Rosjan oraz ciągłe grabienia narodów Rusinów – podobno Manassesytów. Za sprawą Kazimierza Wielkiego żydzi chazerscy (według kronik) przyszli do Polski. Cześć Chazarów przyjmowała Chrześćjaństwo oraz Islam, być może tak jak Sefardyjczycy przyjmowali Chrześcijaństwo jak Loyola, udając świętych. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_chazarscy A więc Długosz nie kłamał. Podobno żydzi uciekali do Chazarii z imperium Sasanidów i Bizancjum. ”Od VII wieku liczni zbiegowie żydowscy z niedalekiego perskiego imperium Sasanidów oraz Bizancjum osiedlali się na południu Chazarii, głównie na Krymie, Półwyspie Tamańskim i Kaukazie, mieszając się z tubylcami, co powodowało stopniowe zapominanie dawnych praw i obyczajów. W VIII wieku pozostało z nich jedynie obrzezanie oraz świętowanie soboty.” To wiele wyjaśnia. Idumejczycy przywiązali się do okoliczych ziomków z narodów Jafeta, również tworząc konfederacje. A mówią nam że rzekomo Islam jest głównym wrogiem, chociaż osobiście wyniosłem więcej mądrzejczych rzeczy z Islamu niż z Judaizmu, zdając sobie sprawę że wszystkie religie to praktycznie to samo. Biblia nie mówi nic o święceniu dnia Heliosa (Słońca, Apollyona) czy Saturna (Soboty, szatana) ani nawet Piątku muzułmańskiego. Uważam za głupotę aby całe królestwo przestrzegało obecnie sabat w Niedzielę. Nie lepiej prosperuje państwo gdy jedni spędzają czas w rodziną w sobotę a inni w niedzielę ? Przecież to najlepsze wyjście, i nie trzeba zamykać sklepów ani wywoływac żadnych sporów. Osobiście nie lubie niedziel z powodu awantur i presji następnego dnia (poniedziałku), więc zazwyczaj uważałem czwartek i sobotę za normalny dzień ale to inna sprawa. Adwentyści i Rzym z tyranem Konstantynem na czele siedzą więc na jednym wózku i nigdy nie dojda do porozumienia (chodzi oczywiście o ludzi, bo ADS już są dawno przejęci). Chazarowie, Kabarowie, Chabarowie, Kozarowie, Hazarlar, Xazarlar, Kuzarim, Chazaroi, Gazari, Gasani. A więc Kuzarim musieli czekać ponad 1000 lat na zemstę na Ruskich, i dlatego tak ich gnębili z Trockim i Leninem na czele. Inna rzecz. Podobno na terenie dzisiejszego Kijowa przebywał apostoł Andrzej, reszta to Legenda https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Andrzeja_w_Kijowie https://pl.wikipedia.org/wiki/Chersonez_Taurydzki https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Rusi Na terenie Rusi przebywał także papież Klemens I, uczeń Pawła. Co on tam robił wśród Scytów, Sarmatów i innych Izraelitów ? Patrząc na satanizm Saula i sekciarstwo (zbory, kościoły itd) jego apostołów, to działania Klemensa nie wyglądają ładnie Możliwe że został tam przez Saula wysłany aby gnębić Izraelitów i tam albo Bóg albo Andrzej albo Izraelici wybili agenta sił ciemności ? A Ruś Kijowska ze Światosławem musiała zadać potworny ból Kaganatowi Chazerskiemu, Oczywiście muszą mówić że to wikingowie budowali Ruskie miasta, a co jeśli ci wikingowie to Słowianie ? Nazwa ‚Rhos” jest ewidentnie stosowana jako dezinformacja aby upokorzyć Rosjan i wystawić na piedestał ich ciemiężców którzy odpłacili się Ruskim za utracony kaganat ale to wiadomo od dawien dawna. Jedni twierdzą że ta nazwa pochodzi od plemienia Roksolanów (jaśni Alanowie (Aryjczycycy) hmmm znowu naród wybrany Izraela ?). Używano nazwy Ruś, Rhossia, Russia, Ruthenia. Pomimo propagandy Polacy i Rosjanie to ten sam Słowiański naród z podobnym charakterem. Niestety ale z obu stron podburza się jednych na drugich. A Jak wiadomo istniały imperia: Rzeczpospolita O.N., Carat Moskiewski, Carstwo Bułgarskie, Jugosławia. Większośc proroctw odnosi się raczej do czasów przyszłych które kiedyś nadejdą. A Słowianie mieli wiele państw ale za to mogło się wypełnić proroctwo o pierworodnym Józefa – Manassesie, który miał wywyższyć brata. Jak wiadomo większość Moskiewskich wojskowych to byli Niemcy (niemy w sensie mowy i przynaleźności). Później wymieniono ich na Lenina, Trockiego, Stalina – Goldman, Bromstein, Jughashvili (szwili to syn a Jugdas to stal albo Judasz). Mamy jeszcze trzecią grupę ”żydów” o której niewielu mówi https://pl.wikipedia.org/wiki/Mizrachijczycy Ps, gdyby ktoś chciał zobaczyć Talmud w języku angielskim: https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Babylonian%20Talmud.pdf Posiadam takie linki już od ponad pół roku, ale nie czytałem nigdy Talmudu. Nie wciąga on tak jak Biblia, to nie ta liga. Oczywiście Talmud, Kabała najlepiej wchodzi do głowy w praktyce czy jak kto woli za pomocą przekazu ustnego Odnalazłem za to stary link o Edomie, długi ale w języku Angielskim http://www.thewatcherfiles.com/edomites.htm 8) * Znalazłem ciekawy fragment w Exodusie 14:13 o zbawieniu, Brenton 14:13 And Moses said to the people, Be of good courage: stand and see the salvation which is from the Lord, which he will work for us this day; for as ye have seen the Egyptians to-day, ye shall see them again no more for ever. LXX Popowskiego połowa fragmentu: Mojżesz odpowiedział ludowi: ”Nie bójcie się. Zostańcie na miejscu i oglądajcie wybawienie, które Bóg wam dzisiej przyniesie. Po wieczne czasy nie zobaczycie już więcej tych Egipcjan, których teraz widzicie’. Protestanci i inni zmienili słowo ”wybawienie, zbawienie” na pomoc. Ostatnio nie używam już Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia z powodu licznych nieścisłości. Biblia Gdańska, Poznańska wyglądają o wiele lepiej. Nie warto też korzystać TYLKO z jednego przekładu. * Lud Sicambri według kronik Frankońskich rzekomo po upadku Troi udał się w stronę Pannoni. Na siłę próbowało połączyć ich z Frankami Salickimi, że niby byli Germanami a nie Szczytami itd – kroniki pochodzące od Rzymu i ich sługusów (Frankowie, Alemanowie) to głównie lanie wody. A to że nikt nie uzywał aż do VII wieku nazwy ”Słowianie” to nie oznacza że o Słowianach nie pisano. Po prostu używano innych nazw jak Scytowie, Sakowie (Perska nazwa Szczytów górskich lub od Izaaka) , Kimerowie, Gimeroi (Gamer syn Jafeta – propaganda), Wandalowie, Wenedowie, Sławowie (Swebowie), Vindelici (Winedowie+Wieleci), Leutici (Łużyczanie) itd. * Dzisiejsza Meklemburgia to była siedziba Obodrytów (Słowian). Irlandzki Historyk Thomas Nugent szukając wątków z historii Wandalów zając się właśnie terenami Obodrytów. Ukazał nam słowiańskie imiona wśród ”Germanów” http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/04/jak-ze-sowian-zrobiono-germanow.html http://www.taraka.pl/slowiansko_brzmiace_imiona_germanow&bgad=1 http://www.taraka.pl/krolowie_herulow_i_wandalow Link do kroniki Nugenta: https://books.google.pl/books?id=tOw-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Thomas+Nugent%22&hl=pl&sa=X&ei=CmGIU7GbCuie7AbMpoCgAw&ved=0CHwQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false http://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QadwVTUv-_WW-ZQo5MSpKFSImvRzUZ_e9fBFBshva4f4k6Mp4Ne5jefG3NGBsdepTx8w_uaTha6XWp1UHsiNNg3EtM5GeWXDH6HiCHGuD7b-drY40xWAYywH0POrbcFa15H3wxtBXkca5z7mAUAZcp5fUwVWczb6ygUmir9evjvmu-YIyjFmeJ_y3Lx0cSsLXefQ5qmzI5czjRlQpbOZNuewnb_uPIDF6S13OY3gaumORfxAn3dH0q8vuTTb6HRwYmJ4-nnIE1hOqu1QS9KbOrZvuEqRIw Oczywiście w języku Polskim informacji brak, bo Polacy, Ruscy i reszta Słowian ma pozostać bandą niedouczonych idiotów. „Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa…” – Gall Anonim Jeden z kronikarzy nazywał Słowian podlegających Mieszkowi I – Licikaviki https://pl.wikipedia.org/wiki/Licikaviki Lici, licca to nazwa Rzeki ”Lech” http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-nowozytna/mieszko-i-jako-krol-licicaviki-przed-przyjeciem-katolicyzmu Tak jakby próbowano użyć słowa ”Lechici” po łacinie. * Józef Król Chazarów był znany jako król Togarmy. A więc mamy problem. Gdzie są synowie Aschanaza skoro Izraelici to synowie Sema, Arfaksada, Abramaha itd a nie Aschanaza albo Togarma. Potomkowie Togarma jak mówiłem to z pewnością ludy Syberyjskie, Tureckie itd czyli kraje byłego ZSRR. Mówi się też o Hetytach którzy się wkomponowali w Chazarię. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Khazar) Jak dla mnie część Idumejczyków ruszyła do Babilonii, Persji na północ tak jak Izraelici a jeszcze inni pozostali na terenach Cesarstwa stąd mamy Sefardyjczyków. Nie zapominajmy o Judejczykach bowiem okazuje się że to właśnie ich dzieje po 70r. zostały całkowicie wymazane i nie jest jasne gdzie obecnie się znajdują. Garstka Judejczyków jest znana jako Żydzi ortodoksyjni i to ich miliony poszło do piachu. Bardzo dziwne że wpiera nam się równą liczbę 6 milionów. Moim zdaniem liczba ofiar była o wiele większa, po prostu nie notowano wszystkich. Czemu tylko w konteksie obozów śmierci nikt nie pomyśli o Polakach a jedynie o żydach, ale nie o Judejczykach ale o Talmudystach którzy sprzedawali żydów ?. Coś czuję że Talmud spisany mógł zostać rzeczywiście w Babilonie około 499 roku ale po Isusie przez Edom a nie Judę. Grecka nazwa sanhedrynu to Synedrion (Synhedrion) którzy przekręcili język grecki na Aramejski ale nie byli to Judejczycy. Po zniszczeniu imperium Sasanidów przez Arabów potomkowie Ezawa kręcili się. Każdy lud z nimi trzymający był zazwyczaj łatwowierny i powierzał im urzędy wysokie szczebla przez co powstawały państwa w państwie. A po klęsce w Europie roznieśli się po całej Europie a najwięcej do Polski. Polskie duchowieństwo oczywiście pozowały na obrońców motłochu przed żydkami. Polska upadła m.in przez działalność zakonów (Jezuici, Krzyżacy) oraz autonomię mniejszości narodowych i etnicznych. Mówią że polska była katolicka, a tak na prawdę wielo wyznaniowa. Byli duchowni Polscy którzy zaczęli uczyć się języka ”Hebrajskiego oraz Talmudu”. Najpierw żydki z nich drwili że są do tego za głupi ale kiedy dowiedzieli się że ”goje” uczą się ich języka i świętej księgi, ogarnął ich strach. Wykupili szybko dzieła Polskich krytyków aby nie rozszerzyć talmudyzmu po kraju. Po żydowskich synodach powstały kahały (stąd w Tanachu Sefer/Księga Qoheleta/Kaznodziei). Pierwotny język Idumejczyków był podobno dialektem języka Starohebrajskiego ale przeszli oni na Aramejski a nastepnie przerobili ów język na swój dialekt (Jiddish to także język Aramejski z dodatkami Niemieckiego, Słowiańskiego itp). Edomici zdobyli swoje ziemię od Horytów, a ich stolica była podobno Bosra. 2 Królewska 8:(18) Lecz kroczył drogą królów izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną; toteż czynił to, co złe w oczach Pana. (19) Lecz Pan nie chciał zniszczyć Judy przez wzgląd na Dawida, swojego sługę, zgodnie z tym, co mu obiecał, że da pochodnię jemu i jego synom po wszystkie czasy. (20) Za jego czasów Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy i ustanowili sobie własnego króla. (21) Wtedy Joram wyruszył ze wszystkimi swoimi wozami wojennymi do Sair. Zdarzyło się wtedy, że zerwał się w nocy i przebił się przez Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców wozów wojennych, a wojownicy uciekli do swoich domów. (22) W ten sposób Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy aż do dnia dzisiejszego. Również Libna odpadła w tym samym czasie. (23) Pozostałe zaś sprawy Jehorama i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Rzeczywiście Idumejczycy mieszali się z Arabami i Hetytami czyli Ismael i Chet. PallasChet lub Filistyna. Ale jest szansa że Bułgarzy pochodzą od Judy lub Symeona lub Rubena. Ostatnio przestałem się tym zajmować gdyż uznałem że taką zgadywanką niewiele da się wskórać. * Jak dla mnie ogłaszanie zagrożeń przyszłego ”zwodzenia” i mówienia ”już niedługo proroctwa się wypełnią” są właśnie oszustem. Nawet Mesjasz nie znał dnia ani godziny ale wielu pastorów wie lepiej i straszy rzekomym końcem świata. Owszem wiele się ostatnio zmienia i niedługo mija setna rocznicy upadku Rosji. Możliwe że Bóg zainterweniuje za miesiąc albo za rok albo dwa albo i nawet za 10 albo 100 lat. Tego nie wie nikt i podejrzewam że będzie to okres kiedy wielu o Bogu zapomni, ale nie koniecznie z powodu biedy. Najnowsze technologie mogą być sposobem na udobruchanie społeczeństwa tak jak się daje dziecku zabawkę. Oczywiście zwolennicy Saula widzą we wszystkim satanizm poza listami Pawła, dlatego nie chcę mówić że technologia jest zła, bo internet może być głównym źródłem informacji. 9) Męczennicy nowej religii – Nauki * Jeszcze o talmudyście Ein Zwei Drei Steinie i o synonymie geniusza – N. Tesli http://bianka.juneo.pl/2015/01/19/tesla-wiedzial/ Sam geniusz powiedział że TEORIA syjonisty judaistycznego (nie mylić z syjonizmem zakonnym, katolickim) wygląda pięknie i okazale ale wewnątrz jest fikcją bo nie uznaje Boga/Eteru chociaż sam zeroStein skłonił się do istnienia eteru bo wiedział że został pokonany przez Teslę. Cytat od Tesli: ”Dar siły umysłu pochodzi od Boga i Boskiej Istoty i jeśli skoncentrujemy nasze umysły na tę prawdę, staniemy się dostrojeni z ta potężną mocą. Moja Matka uczyła mnie szukać całej prawdy w Biblii.” Einstein – ”Przemyślałem jednak tę kwestię. Może jednak Bóg jest perfidny” No tak bo lepiej krzywdzić innych bez zobowiązań i ograniczeń. Oficjalnie inkwizycja pozbawiła życia i sławy takich ówczesnych vipów jak Giordano Brumo (promował nieskończoność świata czyli możliwość istnienia kosmitów), Kopernik i Galileusz promowali helioscentryzm. W 1615 r. uznano HelioScentryzm za błędny jednakże w 1992 wielki papcio Polak nazwał to pomyłką i uznał darwinizm za coś więcej niż teoria, czyżby nie wierzył i nie znał Bibli ? W 1836 r. zakazano czytania Biblii w języku narodowym, a w 1897 r. papcio Leon XIII dopisał Biblię do indeksu ksiąg zakazanych razem z jezuickim pionkiem Kopernikiem i antychrześcijańskim Talmudem Jak dla mnie te legendy z prześladowaniem astronomów (okultystów) miały na celu wypromowanie ich w podobnym stopniu co Saula – na męczenników nowej religii, Nauki i ateizmu. A jak wiadomo męczennicy muszą mieć oprawców. Watykan niewiele na tym stracił tak samo inkwizycja która została rozwiązana miejsce Dominikanów (psy pańskie) zajeły inne zakony. Stary artykuł o oszuście Newtonie: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/isaac-newton-zlodziej-rachunku-rozniczkowo-calkowego-2014-07 Ci wielcy ojcowie nauki nie różnią się od tych ojców kościoła, te same nawyki, te same legendy o męczeństwie, ta sama niewiedza o Bogu. Ostatnie wynurzenia: Skoro słowo ”lech” to wyraz Starohebrajski to możliwe że oryginalne imiona Biblijne były imionami praprapraSłowiańskimi. Izraelici pod rządami synów Józefa którzy ruszyli na północ nie mogli zbudować nagle państwowości i dlatego działalność Izraelitów między 700-300 r. p.n.e. i dalej to dzieje ludów KOCZOWNICZYCH ”irańskich” bowiem mieli dużo do czynienia z kulturą Sanskrytu, Wedyjsko-Aryjską i Awestyjską. Wiele wątków z Awesty to chyba myśli Słowiańskie o czym mówił tłumacz ZendAwesty na język Polski i wychodzi na to że Słowianie istnieją od 3,500 lat czyli tak od Abrahama. * Rzeczywiście inna nazwa miasta Troja to Ilios czyli Helios. Czasem też występuje nazwa Ilion, Ilius, Truva itd Większość ludzi boi się młodych islamistów a tymczasem w Polsce następuje migracja znanego nam problemu. Problem jest taki islamiści młodzi to nie sataniści a ludzie młodzi pod efektem prania mózgu, chcą zaszaleć, wypić, pogwałcić jak w kulturze chrześcijańskiej – teza antyteza synteza. A jakiś nikt nie mówi o Talmudzie, o zbrodniach Anglii i USA a jedynie o Rosji wiadomo kogo. Tak więc nie potępiać nie wyrywać się a jedynie co mogę poradzić to obserwować i uważać 🙂 Więcej kiedy indziej PolubieniePolubienie
 9. Posiadam dużo tego typu wolnych notatek i zamieszam ten worek opróżnić. Nie wszystko jest prawdą ale znalazłem za to dowody na Eksodus.

  1) Hyksosi, Eksodus, Izraelici,
  Wracając do ludu Hyksosów z Egiptu za czasów przebywania Izraelitów. Nazwa ich ludu oznacza króli-pasterzy bądź władców obcych ziem.Nawet Józef Flawiusz starał się powiązać ten lud z historią Izraelitów.To Faraon Amenophis (Amenhotep) wykąpał się w Morzu Czerwonym, zaś Egipcjanie nie chcieli o tym wydarzeniu wspominać i woleli wymazać z pamięci Józef Flawiusz w swojej apologii pt. ”Przeciw Apionowi” wspomniał dlaczego Grecy nie pisali o Judejczykach. Wypisał on jednak źródła o Izraelitach w kronikach Egipcjanina Manethosa. od rozdziału 14.http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20flawiusz%20j%E3%B3zef%20-%20przeciwko%20apionowi.pdfZarzucał on Herodotowi przedstawianie nieprawdy dotyczącej Egiptu. Kilku Hebrajczyków było nawet na wysokich stanowiskach w Mesraimie.
  Egipcjanie mieli dwie opcje do wyboru w kwestii Izraelitów. Jedna to absolutne milczenie a druga to ”Reductio ad Hitlerum” czyli przedstawienie wroga jako bandytów i sapiących hitlerowców (grabieżców, dzikusów, pastuchów, buntowników, jeńców). Mamy także dowód że Izraelici prowadzili koczowniczy tryb życia lub pasterski. Dlatego mamy dwie grupy Słowian, rolnicy i wojownicy.
  * Jeszcze o Egipcie. To nie prawda że nie ma żadnych dowodów na działalność Hebrajczyków w Mesrainie bo sami Egipcjanie o nich pisali. Okres 18 Dynastii to czas Exodosu i żywotu faraonów: Ahmose (Jahmes), Amenhotep I, Totmes, Amenhotep IV (Echnaton), Tutenchanmon, Horemhebhttps://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_dynastiahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Okres_amarne%C5%84ski
  Okres zaburzeń, czy raczej gniewu Bożego ? Nie zapominajmy że władcy Palestyny w tym Kananejczycy, Filistyni i Hetyci wymienali się listami z faraonami pisząc o nękających ich Ysyrial.https://en.wikipedia.org/wiki/Origins_of_the_HyksosSam Josephus Flawiusz starał się zsynchonizować dzieje Hyksosów z ludem Izraela do którego chyba należał jako Judejczyk lub Lewita.Podobno opuścili Egipt Hyksosi dla Jerozolimy.Tak ponoć mówił ten jegomość https://pl.wikipedia.org/wiki/ManethonWspomniał on także o Egipskim renegacie https://en.wikipedia.org/wiki/Osarseph czyli o Mojżeszu który wywołał rebelę prowadząc 80 tysięcy trędowatych. Sami uważają że jest to aluzja to Mojżesza. A może jego imie miało słowiańskie a nie Egipskie pochodzenie np. od słowa Misa, Miska, Mieszko, MożeSZ, Mójżesz, Moja Rzecz ?
  Coś czuje że Izraelici przybyli do Egiptu kiedy panowała XIV lub XV Dynastia.Stolicą XIV dynastii było miasto Awaris i była podobno pochodzenia Kananejskiego lub zachodnio semickiego.Ale XV dynastia to Hyksosi. Jeden z nich miał na imię uwaga, uwaga Jakobher! a po egipsku Merioserre.https://en.wikipedia.org/wiki/Yaqub-HarHar to góra, Yaqub to Jakub Izrael znany jako YakBaalElity z Egiptu strasznie namieszały z historia z tamtego okresu dlatego panuje jedna wielka niewiadoma.
  A z polskich źródeł: Nie więcej niż 480 tysięcy z ludu Pasterzy opuściło Egipt w stronę Syrii odpierając ataki Asyrii i zbudowali miasto nazywane wówczas Judeą i nazwali je Jerozolimą.Flawiusz dobrze wiedział o historii Izraela i dlatego jest niezwykle ważną postacią.Mojżesz żyjący w XVI w. p.n.e. był według kapłana Manetona natywnym mieszkańcem Heliopolis (On) o imieniu Osarsef po Ozyrysie (El-Azar, Asar, Yasar, ASER, Ausir, Ausare, Usir, Wesir). Czyżby Ozyrys podbierał imiona czy podobna sprawa jak z Jewe i Allahem czyli Panem Bogiem ?Ale kiedy dołączył do Izraelitów zmieniono mu imię na Mouses/Auses/Mojżesz.Istnieje Papirus Ipuwera czyli zeznania Egipcjan o 10 plagach itd.http://potop-exodus.w.interiowo.pl/exodus/ipuwer.htmlhttp://acalyludpowieamen.pl/wyjscie-izraelitow-z-egiptu-relacje-sasiadow/
  Akcja dzieje się właśnie podczas przebywania obcych Hyksosów.

  Inny link którego nie czytałem
  https://www.academia.edu/4544547/Szasu_Seir_Choryci_a_pochodzenie_patriarch%C3%B3w
  Podobno Faraonem z czasów Józefa był Senuseret III z XII Dynastii. Izraelici opuścili Egipt około 430 lat po Józefie.Oczywiście Egipcjanie i Filistyni byli ze sobą spokrewnieni – Mesraim syn Chama a Kanaan syn Chama.
  Faraonami którzy mieli do czynienia z Mojżeszem to byli Jahmes (według Flawiusza Iahmes), Amenhotep I oraz II. Thothmes.Jak wiadomo Egipcjanie po przegranej potrzebowali nowego dowódcy, nowego Hitlera jak Amenhotep II.Zaś Totmes I (Tutmosis) objął władzę po bezpotomnej śmierci Amenhotepa I, który ”umarł” rzekomo w 1504 r. p.n.e.Totmes był dowódcą armii poprzednika, i przejął władzę siłą czyli dyktator i kolejny z ”odpowiednimi genami”. Bardziej sądzę że to Iahmes dokonywał aborcji Hebrajczyków albo Amenhotep I możliwe że Totmes miał także w tym udział – sami swoi.
  Izraelici dopiero po ok. 40 latach doszli do Filistyny. Przez ten czas siły gigantów otrzymały potworne straty.
  Amenhotep IV (Echnaton) wymienił bóstwo Amena na Atena (Aton) to tylko kwestia samogłosek.Od tego czasu kraj chylił się ku upadkowi, upokorzony przez traktaty pokojowe i klęski żywiołowe (plagi) czekali już tylko na Asyryjczyków.Aton był bóstwem solarnym, i wielu pogan jak Z. Freund twierdzi że Izraelici rzekomo przejeli kult Boga (jako Jothawuha) od Atona.Ale Mojżesz wedłyg wielu źródeł był znanym Egipskim kapłanem, wykształconym znającym język Egipski. Nie miał on wcześniej szans na poznanie Boga swoich przodków podobnie jak Izraelici dzisiaj wielbiący drewno i kamienie. Mógł on rzeczywiście nosić imię Egipskie i praktykować Egipskie rytuały w wersji Słowiańskiej – bałwochwalca ale dobry człowiek.Za swoje dobre postępowanie został wynagrodzzony,https://pl.wikipedia.org/wiki/Senenmut
  Głównym powodem nastrojów antyh uchodźczych był nowy król, nowa dynastia, nowe Nephilimy,
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Totmes_III
  Ten jegomość był najdłużej panującym tyranem z XVIII Dynastii. Posiadał także imperium okultyzmu pod swoim berłem.
  Według jednego z dokumentów Jahmes (Amosis, Tethmosis) był oznaczony numerem 33. Księga Sothis tak zwana, rzekomy falsyfikat.
  Izraelitów nazywano na wiele sposobów np. jako Habiru czyli tułacze, niewolnicy i co ciekawe ze czasów XVIII Dynastii.
  Faraonowie byli bardzo zepsutymi ludźmi, pyrrusowe zwycięstwa były dla nich wielkimi zwycięstwami a o porażkach nie wspominali.
  Pomimo faktu że większość ludzi uznaje eksodus za bajkę Hebrajskich zaganiaczy owiec.
  Tak więc mamy mnóstwo dowodów od samych Egipcjan i ludów Chanaanu na HisToryCzność dziejów Izraela jednakże ”Habiru” nie są tam przedstawieni jako wygrani a raczej jako faszyści, banda brudasów którą udało się wypełnić z kwitnącej ziemi Egiptu która niedługo została zamieniona w pustynię i w puszczę (tzw. okres Amarneński)
  * W okresie Hellenistycznym w Egipcie powstała nowa trójca – SerApis, Izyda (Iset/Isis), Harpokrates (dzieciątko Horus).
  * Na listach greckich Faraonów Egipskich widnieje imię Ouses (Ozeasz czyli Isus ale też kojarzy się to z Mojżeszem (Mouses / Ouses). Flawiusz jednego z Thothmosezów (III) nazywa Chebronem np. Jako że Mojżesz był obywatelem Egipskim w ich kronikarz był określany egipskim imieniem które zmienił na Mouses czyli chyba Ozeasz a jest to skrót od Isus. Amenhotep I to Amenophis, Thoumosis I to Mefres/Misafris itd. Ale Echnaton to już u Flawiusza i innych Orus. Ahmose faraon przez Flawiusza Iahmes ale u Juliusza Afrykańskiego i Euzebiusza jako Amos/Amoses. Chcieli chyba na siłę połączyć Biblię z językiem Egipskim a rezultatem tego był kult Atona przy okazji zrobiono z Mojżesza faszystę i kapłana Ozyrysa choć mógł mieć imię od Ozyrysa nie znał on wcześniej Boga.

  ————-
  Mnóstwo średniowiecznych było doskonale poinformowanych na temat państwa Chazarów (Gazaria)
  Złoto Orda (Mongołowie) to Stepy Kipczaków. Część Krymu określano mianem Gothia od Gotów. W VIII wieku Gazarowie podbili większość tych terenów Wielkiej Scytii/Lechi/Sarmacji. Ale do XVII wieku pojawiają się Gotowie walczący do końca.  Gazarowie stworzyli między Wołgą (Wołgarzy itd) a Donem (Tanais, tak ten Tanais gdzie znaleziono te tabliczki o Chorwatach). Państwo Gazarów upadło w pierwszej połowie XI wieku ale sama nazwa Gazaria, Gazarowie pojawia się jeszcze w XIV wieku jako Krym. Już w X wieku potomkowie Rosjan zaczęli tępić Gazarów. To jest jeden z powodów nienawiści do Katolików Greckich w tym Rosji, Serbii itd.

  Cóż, wiele osób myśli że te wszystkie wojny, kłótnie międzypartyjne, wojna z Trumpem itp jest w 100% zajadła wojną tymczasem wojna to sztuka wprowadzania w błąd.

  Weźmy jako przykład Polskę. Jeżeli 12 narodów Izraela istnieje to oznacza że konkretne plemiona rozdzieliły się. Państwo Północnego Izraela (Efremia) to była konfederacja wielu narodów Izraela. Lewici byli wszędzie a Judejczycy mieli swój własny kąt. Symeon i Beniamin byli po części w Judzie a po części u Efraima/Efrema. Kiedy ”niewolnicy i barbarzyńcy” ruszyli na północ także stworzyli konfederacje wielu narodów tzw. Lechia, Lechistan, Lahestan, Scytia Europejska, Scytia Azjatycka, Sarmacja, Germania itd. Jednakże cały ten czas to synowie Józefa sprawowali władzę nad resztą, dlatego mieliśmy tak ogromne Państwo Polskie i Rosyjskie bowiem trzonem trzonu są Polacy i Rosjanie. Czesi także są ”Lechitami” bowiem byli niegdyś razem z Polakami, Słowacy i Morawianie razem z Czechami tak jak Ukraińcy (nasi) i Białorusini z Rosjanami itd.Polecam przeczytaj podręcznik wojenny Chińczyka Sun Tzu ”Sztuka Wojny” [sun tzu sztuka wojny] Słowianie to ludzie Słowa, ale przez wieki mieli blisko siebie pełno wrogów. Synowie Gamera (Aschanaz, Rifat, Togarma) oraz Jowana (któryś z nich) byli najbliżej Słowian. Nie można też zapomnieć o plemionach ludożerców, Kananejczyków i innych wokół Izraelitów.

  Mamy też problem z Celtami oraz z Gamerem. Synami Jowana (Jończyków) byli: Elisa (Elizejczycy), Kittim (Cypr), Rodanim (Rodos), Tarsis. Tarsis dla Izraelitów oznaczać mogło wiele np. Hiszpanię, Tars, Kartaginę itd. Moim zdaniem po Nimrodzie synowie Jowana wyspiarze ruszyli najpierw na Cypr i Rodos a następnie opanowali większe i większe tereny. A Gamer miał trzech synów: Aschanaz, Rifat, Togarma. Trzeci syn to plemiona jak mówiłem Tureckie, Syberyjskie i chyba Mongolskie, byli synami Gamera oraz zamieszkiwali blisko Izraelitów oraz Idumejczyków. Rifat to moim zdaniem Celtowie Jafetyccy (Galowie). Góry Ryfelskie itd. Byli sąsiadami Izraelitów a więc nadal wszystko logiczne.Jafetyckie pochodzenie Słowian to propaganda mająca wymazać dzieje 9,5 Narodów Izraela.Tylko czemu ci kronikarze ”chrześcijańscy” byli tak ze sobą sprzeczni. Jedni twierdzili że pochodzimy od Aschanaza, inni że od Rifata, inni że od Jowana, inni że od Mosocha. Ludzie!Synowie Jowana to wyspiarze. Mamy także problem z identyfikacją Aschanaza. Najpierw z Aschanazem identyfikowano Scytów, nastepnie Germanów (Słowianie Połabscy np.) a potem Słowian aby na końcu uwiarygodnić Chazarów. Ale Aschanaz to syn Jafeta a nie Sema.Ok, jesteśmy Wandalami wedle kronik ale pochodzenie może być różne, moim zdaniem od Wandy lub od Wisły (Wandaluzji). Asyryjczycy nazywali nas jako Iskuza (Izaak) lub Gimri (Dom Omriego).Moim zdaniem prawdziwi Aschanazyjczycy to ludy najbliższe Słowianom – Bałtowie, Madziarzy, być może Ormianie.
  Kananejczycy czyli Fenicjanie przenieśli się droga morską do Nubii (w Afryce), Kartaginy (Punici=Fenicjane) i do Hiszpani.Tereny dziejszego Maroka (miasto Tanger),

  — Niepewne:

  Co do Szkocji (Scoti, sami także uważali się za Scytów, dosłownie każdy lud próbuje nawiązać do Szczytów ponieważ wiedzą o co toczy się gra, o tytuł narodu wybranego), są dwa ludy Piktowie i Szkoci. Ci pierwsi to podobno byli kanibale i Kananejczycy wykopani przez Jozuego (Jozue imię z Wulgaty).Tak jakby dwa albo trzy ludy. Jeden to Fenicjanie, drudzy to od Rifata pochodząc, inni to Izraelici w diasporze i Danici. Niezły bigos mają w tej Brytanii…Podobno Piktowie świrowali że przybili ze Scytii itd, a tak naprawdę to ze Skandynawii. Ale Szkoci napisali deklarację do Papieża i króla Anglii wyjaśniając swoje Judejskie pochodzenie. Możliwe, jeśli byli Judejczykami i tylko mogą swój rodowód od Judy podciągnąć. Od upadku Persji Achemenidów Kanejczycy z Azji Mniejszej zniknęli oficjalnie z kart histerii. Nefilimowie pasują do ludów Kanenejskich, tych które wyemigrowały za Izraelitami i osiedlały się wokół nich.Podobno Piktowie nie byli Celtami, określano ich jako dzikusów ale może to taktyka ”Ad Hitlerum” ?. Podobno zniknęli również nagle w niewyjaśnionych okolicznościach. Na nasze nieszczęście strasznie zmanipulowano nazwami aby dowieść że Słowianie to Aschanaz (Gamer) a Celtowie to Cimri, Kimbri. A tymczasem trzonem Izraela są ludy Słowiańskie, trzonem ale nie wszyscy bowiem są i przebierańcy. W średniowieczu Talmudyści Bohemię (Czechy) uznawali jako Kanaan, rabiniczne źródła także uważali Scytów/Słowian za Aschanaza a później sami ten tytuł przejęli 🙂 Tak więc jest pełno sprzeczności….

  * Teksty Starożytne wspominają o ludzie Denyen (Danici).https://en.wikipedia.org/wiki/DenyenMieszkali podobno na Cyprze znane jako Ia-Dnan oraz w Cylicji, miasto Adana. Moim zdaniem Dorowie czyli Spartanie i Macedończycy to dzieci Dana ale Biblijny Jawan to Grecy (Jończycy), a my jeszcze Eolów i Achajów. Achajowie (Achaioi) to ogólne określenie Greków przez Homera.Tak więc Dorowie=Danici, Jonowie=Jawan. Co do Eolów nie mam pojęcia być może Elisa (Elizejczycy) zaś Achajowie byli znani przez Hetytów.Język Słowiański był nazywany barbarzyńskim, ludu Izraelickie jak Scytowie, Kimerowie, Alanowie byli dla Rzymu dzikusami.Naród Danitów może mieć dużo związek z imieniem syna Priama – Isus. Bo dlaczego jegomość nosił imię Hebrajskie – Isus (Zbawienie). Czy może Danici przechowali Izraelickie imiona i historię dostarczając swoją kulturę Hellenom i Rzymianom ?

  Skandynawowie mogą pochodzić od Aschanaza oraz Dana. Tak więc Danici byli głównie Elitą.Wielu greckich histeryków pisało o barbarzyńskich ludach za Tygrysem i Eufratem, określali ich jedną nazwą – Scytowie. Rzymianie używa nazwy Sarmatów i Germanów a w średniowieczu Sklawinów, Wenedów, Wandalów, Antów.
  Strabon potwierdza nam że Scytowie, Massageci i Sakowie to ten sam lud. Także mówił o licznych ludach wokół nich (Izraelitów) ale nie podał ich nazwy. Świat Anglosaski może się na tę propagandę z Gogiem i Magogiem że Słowianie to lud szatanów nabrać.Podobno Słowianie (a to prawda) są potomkami koczowniczych plemion pochodzenia Mezopotamskiego. Pochodzenia Słowian należy więc szukać w ludach ”Irańskich”. Izraelici byli więc źródłem upadku Egipcjan, Asyryjczyków, Medów, Hetytów i Rzymian. Możliwe że Bóg da Słowianom odpłacić się Systemowi Rzymskiemu za wieki grabieży stąd mowa o wyjściu z Babilonu Wielkiego.

  Samo pojęcie Babilon jest lekko sfałszowane. Mamy Babilon Wielki kojarzony z Rzymem, moim zdaniem oś Rzym-Anglia-USA plus Niemcy, Hiszpania, Włochy czyli UE przecież UE to oficjalnie duchowy spadkobierca Rzymu. ”Mały” Babilon to państwo Chaldejczyków wraz z mistycyzmem który został przejęty przez Idumejczyków. Ani Ezdrasz ani Judejczycy nie przynieśli kabały do Izraela a Edomici. Dlaczego wszyscy tak nam mówią o niewoli Chaldejskiej ? Aby zataić wpływy Edomu na Judę. Nam się wmawia że Ezdrasz i Nehemiasz mieli jakieś wykłady od Talmudystów, i Rabinów którzy wówczas nie istnieli! Judejczycy przejęli język Aramejczyków, ok ale go szybko porzucili na rzecz Greczyzny koine.

  Prawda zazwyczaj leży po środku. Z jednej strony Biblia wspiera Scytię, Sarmację, Lechię a są na to ogromne dowody (tylko ta niebieska Lechina Empire to jawna ściema graficzna) że Słowianie byli potęgą ale wdawali się monoteizm i niestety pogaństwo.Termin Imperium Słowian jest jak najbardziej wiarygodny i wspiera to nawet fakt istnienia Rzeczpospolitej Obojga Naród i inne Imperia Słowiańskie. Moim zdaniem kara dla Izraelów zaczęła działać kiedy wypełniło się proroctwo o Manassesie i jego pierwszeństwie (Polska upada, Rosja wypełniona Niemcami jeszcze się trzyma aż do 1917 r.)Problem jest jeden, wszelkie Polskie kroniki itd trzeba dopasować do dziejów Izraelitów. Wtedy wszystko jest proste. Około 700 roku Izraelici opuszczają Chanaan. Wtedy pojawiają się Scytowie, Kimerowie, Sakowie, Massageci itd.W pewnym sensie promotorzy Lechitów są bardzo blisko Biblii ale oni tej Księgi nie uznają i to jest ich błąd.A Septuaginta została dopasowana do czasów im współczesnych (czasy Ptolemeuszy i Seleucydów) w duchu Greckim ale dopuszczonym przez Boga.Słowo Lechia, Lech jest typowo Słowiańskie. Trzeba spróbować dopasować nazwy z LXX do nazw StaroSłowiańskich (nie tylko Polski który jest najbardziej udoskonalonym jeżeli Efraim to Polacy, wszystko ma wtedy sens. Sanskryt jest językiem bardzo podobnym do Polskiego i Ruskiego a być może i pozostałych Słowiańskich.

  Nawet słowo Elohim. A skąd taka pewność że jest to słowo Aramejskie a nie Starohebrajskie albo Fenickie ?Wiele słów Idumejczycy podłapali od Izraelitów i Asyryjczyków, tak powstał dialekt Aramejskiego. Język Hebrajski nie jest więc językiem Aramejskim (Syryjskim) a jego DIALEKTEM tak jak Polski i Czeski, ludzie myśleć! Jest wiele dowodów że język Idumejski był kopią Judejskiego lecz pierwsi nadal pozostali przy języku Aramejczyków, a z czasem stworzyli swój dialekt.

  Polacy a zwłaszcza Rosjanie chętnie wracają do pogaństwa, swarożyc (swastyk), i słowianowierstwa. Lahestan to jest konfederacja 10 Naród Izraela pod banderą Efraimitów jest faktem udowodnionym. Jednakże coś za coś, prawda za dwa kłamstwa. Pierwszym celem jest zbałamucenie Poloków i Ruskich (w tym Białorusinów i naszych Ukraińców) do ponownego pogaństwa.Fragment z Księgi Danitów (Dan to Sędzia) według LXX15:16 And Sampson said, With the jaw-bone of an ass I have utterly destroyed them, for with the jaw-bone of an ass I have smitten a thousand men.
  A więc słowo lechi to szczęka, kropka! Chyba że Lech z kronik to alegoria Efraima lub Jakuba i oznacza to słowo Pana.Jak widać kwestia Imperium Lechitów zapisanego w Biblii jest prawdą ale w innym wydaniu 🙂 Słowianie w Biblii ? Tak, cały czas jest o nich jeżeli są trzonem Hebrajczyków. Problem jest taki że oni rozdzielają Izraelitów od Słowian nazywając ich potomkami Gamera (Aschanaza). To jest drugie kłamstwo. Izraelici jak mówiłem byli nazywani pod wieloma rożnymi nazwami nie tylko jak Panowie.

  * Moim zdaniem Polacy najpierw powinni otwarcie mówić że sfastyka to symbol również Słowiański (Mieszka I itd) a później odrzucić i uznać za pogański.

  Wystarczy połączyć to wszystko. Wychodzą Izraelici, idą w różnych kierunkach. Ci co poszli do Polski, Rosji czyli do terenów pustych pozostali tam w większość do dziś. Polska i Rosja jest więc bazą Izraelitów. Potem przyszli Gameryci na te tereny a Słowianie się z nimi zakumplowali. Bałtowie, Ormianie, Trakowie, Illyryjczycy itd. Edomici zdobyli innych Gamerytów, synów Togarma.

  Kłamstwa ”satanistów” to narzucanie tych drugich jako Izraelitów i wpieranie pogaństwa że Słowianie mieszkali na tych terenach od 10 tys lat. Tak samo te iskry z Polski są po to by wmówić Polakom że są niby jedynym wybranym narodem, kłamstwo oczywiste! Plemion Izraela jest 12 a nie jedno.Rzeczywiści Izraelici mieli mnóstwo czasu aby odbudować północne państwo Izraela na północy m.in. na Górze Sareta (dzisiejsza Rosja i Ukraina). Moim zdaniem słowo ”Sar, sare’ może mieć pochodzenie np. Perskie i odnosić się ciągle do gór (Har) i Szczytów (Scytów). Cały czas Słowianom towarzyszyły góry, rzeki, stepy, szczyty – jeden z głównych dowodów na wierność LXX, koczownicze ludy irańskie jako Izraelici itd.

  Narody płodne to Ludy Słowian, Chińczyków, Arabów. Słowianie byli zawsze ekspertami w partyzantce.Jak dla mnie Lechia czy raczej Lahestan to kod określający państwo Izrael na północy pod płaszczem synów Gamera czyli kłamstwo z prawdą.Wielce możliwe że to Słowianie (Wandalowie) zniszczyli Rzym w V wieku i nie znalazłem żadnych przesłanek że było inaczej. Same kroniki obce podają że Mieszko był władcą Wandalów.Prawdę mówiąc to Słowianie cierpią od kiedy zniszczyli państwo Chazarów, głównie Rosjanie i Polacy.To nie jest tak że Słowianie=Izraelici. Większość Słowian to Izraelici + ludy rozproszone pod nazwą Szkotów, Irlandczyków, Walijczyków, Basków, Pasztunów itd. Izraelitów poznamy w kronikach po stosunku ich wrogów do nich czyli taktyka ”Ad Hitlerum”. Izraelici według kronikarzy to bandyci łupiący bezmyślnie miasta. Tak opisywano Scytów, Wandalów i Słowian Bałkańskich.Lechici to prostu alternatywna nazwa Efraimitów ale kronikarze wręcz na siłę robili ze Słowian Gamerytów ku większej chwale Rzymu i Chazarii.Podejrzewam że niektóre wydarzenia z Vi wieku p.n.e. działy się w VI wieku n.e. Jako przykład podam postać Cyrusa/Kraka i geneza Talmudu Babilońskiego spisanego tam około 499. r przez Idumejczyków.
  A Szydłowski twierdzi że wcześniej Rosjan nazywano Massagetami, od 5 minuty.

  * Jest za to dużo dowodów że Izraelitami są dzisiaj także Serbowie i Chorwaci. Idumejczycy na ziemiach Izraelitów pojawili się dopiero po 70 r. a u Judejczyków i Galilejczyków (Beniamin) wcześniej. Około 104 r. p.n.e. dokonano konwersji.Ale Słowianie często brali sobie nazwy od gór, miejscowości i rzek. Np. Chorwaci bo Górwaci, HARwaci itd.Chorwaci to rzeczywiście mają Izraelicką nazwę – Harvati. Waci czyli mowa a więc Mowa Gór.
  Szukałem o Izraelitach u Flawiusza, Herodota, Pliniusza i Strabona. To Josephus (J. Flawiusz) pokazał nam mnóstwo dowodów na rzeczywistość Eksodusu, napisał Kronikę Izraela, ujawnił nam pochodzenie Heroda (Herod zdobył władzę tylko dlatego że poparł Marka Antoniusza a późnej Oktawiana Augusta (nie ważne kto, ważne kto jest przy władzy). Większość informacji o Herodzie Józef Flawiusz bierze od Mikołaja z Damaszku który był nadwornym skrybą i kumplem Heroda, czyli nie możemy od niego oczekiwać prawdy ponieważ twierdził że Herod jest potomkiem Judejskich zbiegów z Babilonii a wiadomo że Antypaer i przodkowie Heroda byli wysoko postawionymi Idumejczykami.) jako synalka Antypatra jednakże o rzeziach Heroda nie wspomniał (może nie wiedział albo ten wiekszość dowodów ukryto. Uważa się powszechnie że żaden z Ewangelistów nie widział Isusa, a Mateusz skopiował wszystko od Marka a dzieciństwo skopiował od Łukasza a historię o dzieciach wymyślił). Tymczasem Mateusz i Jan byli osobistymi wysłannikami (gr. apostolos) Krystusa (Messias, Al-Masih, Wybraniec) więc byli najbliżej źródła w przeciwieństwie do Łukasza i Saula. Wiele osób sądzi że Jezus Chrystus (Isus Krystus) to imię i nazwisko a tymczasem Isus Sotiria Kyrius znaczy Zbawienie jest od Pana zaś Chrystus znaczy Wybrańca, Mesjasza, Zbawiciela (niektórzy używają lekko wulgarne słowo pomazaniec że niby chodzi od mazania albo od Egipskiego rytuału od krokodyla itd). Tak więc jest różnica między Wybranym przez Boga a Bogiem. Ale specjaliści promują Mesjasza jako męża Marii Magdaleny podkładając gnostyckie śmieci.

  U Herodota w kontekście Izraela pojawia się:Rzeka Serbonis w Egipcie, znane.Dniepr (Borysthenes), Olbia Pontyjska. Blisko Scytów rzeczywiście mogły się kręcić plemiona Kanibali, dzikusów i innych skażeńców. Ale sami Szczytowie dzielili się na wiele plemion znani jako Skoloci od jakiegoś króla. Żyli tam też Scytowie rolnicy. Zaś Kanibale (Adrofagowie) to lud zupełnie niescytyjski nawet według Herodota. Ale też żyli Scytowie koczownicy. Jezioro Meockie nazywano jako Kremnoj (Krym ?). Rzeka Tanais czyli Don ma również związek z Izraelitami, Chorwatami oraz z Danem (Don/Dan/Dun/Din/Den). Było tam dużo ludów Gameryckich które tam z czasem dotarły. Herodot wymienia plemiona Budynów (może od budynków) oraz Sauromaci (sauros to jaszczurka od azjatów albo opętania albo od Sarmota syna Arfaksada), a także Tyssageci i Massageci.Cóż Herodot pisał o Izraelitach ale o Judejczykach nie wspomniał co jest dziwne. Nie wszystko co podawał jest prawdą bowiem nie gadał on z Izraelitami ani z ich ”sąsiadami kanibalami”.Scytowie załatwiali podobno sprawy handlowe za pomocą 7 tłumaczy i w 7 językach :)Tak zwany Bospor na północy to Bospor Kimeryjski. Sam lud Kimerów kojarzony z Cymbrami i Walijczykami niby żył na Kaukazie ale raczej odnosi się on do innych Izraelitów (drugiej grupy). Jest wiele dowodów na diasporę Izraelitów po całym świecie w głównym centrum jako Polsce, Rosji i Serbii. Kimerowie zajęli się Lidią a Scytowie Persją i Asyrią. Do wszystkich Izraelitów stosowano taktykę ”Ad Hitlerum”. Przedstawiano ich jako dzikusów, wandalów, debili i po tym można nas rozpoznać 🙂 Całe miasta zniszczone ? To robota Słowian pod różnymi nazwami. Dla Greków Scytowie, dla Persów Sakka, dla Asyryjczyków Iskuza, i Khumri, dla Rzymian Germanie i Sarmaci/Sauromaci.

  Czesi to Bohemici. Boh, Bog to Bóg a więc pochodzą od Boga czyli… naród wybrany!
  * Imperium Izraelitów po niewoli Asyryjskiej jest faktem Biblijnym jednakże ta mapa z Lechina Empire to fałszerstwo. Kronikarze mieszali prawdę z bredniami. Słowianie dotarli do swoich ziem około V-II wieku p.n.e. tak sądzę.Herodot wspomina (o czym zapisałem dawno) o unikaniu jedzenia świń przez Scytów. Pytanie dlaczego i kiedy wiepszowina stała się czołowym pożywieniem Slowian ? Osobiście wieprzowina to mój główny rodzaj mięsa ale kaszanki nie tykam!W Polsce przede wszystkim je się kotlety albo owoce i warzywka (promocja wegeta[tyzmu]rianizmu). W innych krajach pewnie jest bardziej dostępne spożycie innego rodzaju mięsa jak np. baranina.
  * Mówi się też o północnej krainie o nazwie Hiperborea (Scytia/Lechia czyli kraj Izraela Północnego od VIII wieku p.n.e.) i o królu Abarisie/Avarie. Stolicą Hyksosów w Egipcie było Avaris/Abaris ale o Hiperborei pisał Pindar z VI-V wieku p.n.e.Za pomocą ludu Scytów (Iskuza, Saka) i Kimerów (Khumri, Gimri) można stwierdzić że Izraelici w ciągu 200 lat stali się potęgą w Azji i na północy Europy. Niestety niektóre plemiona przejęły obyczaje pogańskie czcząc Aresa, Zeusa i Heliosa (najgorszego z nich bowiem kult słońca to jest).Historia tych ludów koczowniczych irańskich idealnie współgra z Biblią, Kronikami Greckimi oraz dezinformacjami Polski. Kroniki Średniowieczne w tym Polskie to wyrób z Rzymu więc nie ma tam prawdy. Słowianie określali się mianem m.in. Lechitów co potwierdza nam pychę Izraelitów którzy mówili o sobie jako o ludzie Pana, Panowie, Bogowie (Lahowie, Bohemici) itd. Uwaga tylko kiedy obcy nazywali Słowian (Wandalów, Scytów, Sarmatów itd) jako barbarzyńców (brodaczy) i niewolników (ludzi Słowa). Przedstawiali nas jako faszystów pomimo funkcjonowania demokracji wiecowej. Nie licząc Boga demokracja ale prawdziwa jest jeszcze normalnym ustrojem ale ta stosowana przez Słowian którzy szanowali niewolników i wyżynali całe miasta jeśli była taka potrzeba.Polskie kroniki starają się wmówić że Słowianie mieszkają na tych ziemiach od czasów Nemroda czyli brednie. Słowianie są na tych ziemiach od około VI wieku p.n.e.Jeden z władców Szczytyjskich miał na imię Palak. Na Krymie w II wieku p.n.e była forteca Palakion i Scytyjski klan – Palos. Palak czy może Polak ? Scyt czy może Szczyt w podobieństwie do słowa Har, Harwat ? Dlatego pewien Jan z Bizancjum identyfikował wprost Chorwatów ze Scytami i nawet pisał o zjednoczeniu Scytów przez Ruska Światosława przeciw Chazarom.Nawet było Scytyjskie imię dla Persów – Chorsari (Khorsari) czy może HarSari. Te słowo irańsko-podobne ”Sari/Sar” brzmi podobnie do Saretha z IV Ezdrasza.Kimerowie oraz Scytowie ogólnie pojawiają się najwcześniej około VIII wieku p.n.e. – daty zgodne.Sarmaci od III wieku p.n.e. – także logiczne.Hunowie po grabieżach Rzymu wrócili na wschód. Hunowie, Bułgarzy, Chazarowie, Mongołowie – związek Edomu i Togarmy.* Szukałem ponownie informacji o Arsareth czy może Har Sareth (Góra Saret, cokolwiek to słowo znaczy). Twierdzi się że chodzi np. o Ameryce chociaż patrząc na Biblie i Kroniki oraz za pomocą logiki, to najwidoczniej chodzi o tereny ”Lahów, Lechitów, itd” czyli o państwo koczowniczych plemion irańskich czy jak kto woli Izraelitów pod sztandarem Efraima a później Manassesa. Imperium ? tak ale nie od początku na ziemiach niezamieszkałych i raczej nie aż tak wielkich jak myślimy. Mapy nie kłamią, wielka była konfederacja Izraela, Gamera i kilku innych Jafetytów. Zajmowali wielkie obszary, puste a obok nich agenci sił ciemności w tym kanibale i takie tam dlatego mamy równe opisy tych samych plemion.A Polskie kroniki zawierały dużo pomieszanej prawdy z typowymi mitami. A Izraelici byli ludźmi wolnymi, głupimi ale i szlachetnymi. Wystarczy zobaczyć Księgę Jezekiela.

  * Jan Skylitzes pisał że Scytowie zostali zjednoczeniu przez Kniazia Ruskiego a on uważał Scytów za Chorwatów Słowian.

  3) Ezaw, Turk Togarma, * Asyryjczycy nazywali Edomitów terminem ”Udumi”https://en.wikipedia.org/wiki/Malik-rammuEdom był więc na liście Asyryjskich wasali, czyli musiał przyswoić sobie Kabałę i j. Asyryjczyków (Aramejski)

  Kilka anglojęzycznych linków z Chazaramihttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm#menuhttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar05mnt.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_zion34.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar07ouu.htmhttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/audioletters/audioletters_50.htm#KHAZARShttp://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htmhttp://www.khazaria.com/khazar-diaspora.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Khazar_hypothesis_of_Ashkenazi_ancestry
  A oto stolica ich:https://en.wikipedia.org/wiki/Balanjar

  Sefardyjscy ogólnie mieszkają na południu (Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, Turcja) zaś Aschanazyjscy (od syna Gamera syna Jafeta) na północy blisko Słowian. W miejsce Izraelitów upchano synów Togarma (syn Gamera), Ezawa i Heta (syn Kanaana).Chazarski rząd został zniszczony przez Słowian z Rosji około 1016 roku. W XIII wieku owe ziemie zdobyła Horda Mongołska i z tego powodu Khazarowie usiedlili sie w Polsce i zachodniej Rosji.Bardzo ciekawy pdf po angielsku: http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Esau-Edom.pdf

  4) ”Gnoza” W Tanachu
  * Rzeka Tanais to po Polsku (barbarzyńsku) Don. Zaś Niniwa to jest Ninus, Ninos, Nine. A Tanais to była granica między Azją a Europą opanowana przez Irzaelitów. Tatarzy nazywali Tanais jako Edil. Pytanie kim są Tatarzy i czy rzeczywiście te tablice podsuwają myśl że Chorwaci to Słowianie a zarazem Izraelici ? Czy może rzeczywiście sataniści mają racje i specjalnie podżegają do wojny Słowiańskiej (PolskoRuskiej). Biblia mówi wprost że plemion Izraela było 12 a nie jedno. Wszyscy myślą że odnaleziono naród Judy a tymczasem łatwiej określić synów Józefa a potem pozostałe narody już Judejczyków. Nie wierzę że są to wyłącznie ortodoksy polegające na Pentateuchu Mojżeszowym. Bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek info na temat Judejczyków po 70 r. bowiem pojawiają się tylko żydzi a nie jest wtedy jasne kto jest kim.

  A jeśli chodzi o Celtów (Keltoi) to mamy chyba dwie albo trzy ich grupy. Dzisiejsi Irlandczycy i Szkoci posiadają w dużej ilości Słowiańskie cechy – Alkoholizm. Ci Starożytni Galowie to Celtowie JafetyccyGenesis 10 (Według LXX)(1) Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.(2) Synami Jafeta są: Gamer, Magog, Madoj, Jowan, Elisa, Tobel , Mosoch i Tiras.(3) Synami Gamera są: Aschanaz, Rifat i Togarma.(4) Synami Jowana są: Elisa, Tarsis, Kittim (Cetians/Cithians) i Rodanim (Rodyjczycy).(5) Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.
  Straciłem zaufanie do Tanachu oraz przekładów protestanckich, wolę już polegać na Rzymskich niż Paulinistów jak Luter. Dziwne niby Saul może być jednocześnie wrogiem oraz przyjacielem żydów tak samo Rzymu, Protestantów, Ateistów, Komunistów, Faszystów itd.
  Góry Ryfejskie to dawna nazwa Sudetów, hmm a to dla mnie ciekawe. Ci Galowie których kopali Rzymianie to synowie Rifata (Difata). Ale z czasem doszli do nich nasi i to wielokrotnie. Większość źródeł o nich że pochodzą z kurhanów itd itp mają na celu poparcie bajek Darwina i innych dlatego je pomijam. Dużo dowodów archeologicznych, przedmioty codziennego użytku są jak najbardziej autentyczne tylko że podaje się nam błędne datowanie na miliony lat p.n.e. a tak naprawdę mogą mięć np. 1000 albo 2500 lat. Chociaż interes kości dinozaurów kwitnie i większość z tego to robota fabryczna.
  Celtowie to w pewnym sensie: Irlandczycy, Szkoci, Walijczycy (Cymry/Kymry Kimerowie ?), Bretończycy, Szwajcarzy (Helwetowie) część Francuzów i mieszkańcy Hiszpanii. W rzeczywistości Celtów od Rifata jest więcej niż myślimy. A to jest jedna grupa z trzech czy czterechGrupa Romańska to potomkowie Celtów, Rzymian i innych ludów pod wpływem tyraństwa Rzymskiego.Ci tak zwani Germanie to mieszanka Celtów, Rzymian i Słowian czyli Gamerytów, Izraelitów+Danitów, Jowanitów (Jończyków czyli Greków). Ale ci Germanie to nie są Niemcy. Rzymianie wszystkich nazywali Germanami tych którzy mieszkali na terenie zwanym jako Germania, w tym Celtów i Słowian a ci dalsi na terenie Polski to byli Germanie, Scytowie, Sarmaci itd.
  IndoEuropejczycy jest pojęciem ogólnym i jest to wymyślone aby ukryć tożsamość narodów od Noego. Dawniej mówiono o językach Semickich i Chamickich a dzisiaj to języki AfroAzjatyckie.Azjaci i Indianie Amerykańscy to także ludzie na 1000% więc MUSZĄ pochodzić od Jafeta innej możliwości nie ma.
  A mamy Gamera (w tym 3 Synów), Magoga, Madoja, Tobela, Mosocha i Tyrasa ale talmudyści wykreślili Elisę.

  Dopiero teraz do mnie to dotarło, wcześniej nie zwróciłem uwagi że ”Ludy Tureckie” czyli synowie Togarma to także synowie Gamera!!! A więc Gruzini, Kazachowie, te ludy Syberyjskie to jednak synowie Gamera, Biblia znowu nie kłamie że Izraelici trzymali się blisko siebie wraz z Gamerem i Jowanem. Słowo ”beth” znaczyło chyba Dom więc według proroctw Jezekiela itd. Dom Togarmy znajduje się na północy. Może Mongołowie to też Togarmici ? Podobne są słowa Togarma i Turk.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Carte_peuples_turcs.png
  Panturkiści twierdzą że ich potomkami byli: Scytowie, Hunowie, Sarmaci, Chazarowie, Pieczyngowie, Alanowie, Kimmerowie i inne ludy stepowe” Kłamstwo! Kłamstwo! Kłamstwo! które ma na celu zniesławić Biblię i ukryć Izraelitów a w ich miejsce wcisnąć m.i.n Gazarów.
  Powiem tak jeżeli pojawiający się od VIII wieku na arenie światowej Scytowie, Kimerowie i inne ludy stepowe nie są potomkami Izraela  Północnego nawet w 1% to Biblię można z czystym sumieniem spalić bowiem bez 9,5 narodów Kaukaskiego (Białego) Izraela nie mamy co myśleć o Mojżeszu, o Bogu, o Saulu. To jest najważniejsza rzecz w całej Biblii a reszta jest tylko dodatkiem. Bez Narodu nie ma Prawa ani Państwa. Dlatego powstało nagle tyle agentów którzy mówią o iskrze pochodzącej z Polski opluwając innych Słowian. Dlatego też atakuje się za pomocą wywołania zwątpienia w Boga. Często ludzie się pytają ”wierzysz w boga, jesteś wierzący ?”. A powinno być ”Wierzysz Bogu, wykonujesz Jego rozkazy ?”’
  Dużo błędów w Tanachu dotyczy właśnie dziejów 10 narodów.
  Uważałbym także na ludzi którzy nawołują Polaków na wojnę z Rosją. Nie wiedzą kto rządzi tym krajem a także kto go zamieszkuje ?Pamiętajmy że Katarzyna II była Niemką, w ZSRR rządzili zazwyczaj słabo wykształcenii ”obcokrajowcy”typu Trocki.
  Kochali oni tak Rosjan że chcieli z nich zrobić ”białych murzynów”.

  Tak samo nie ufałby w te nowe internetowe listy żydów. Kilka nazwiska potwierdzone ale dużo z nich ? Czy nie są to głównie prowokacje katolickie ? Przecież u Pawłościan każdy może być na takich listach i wymyśleć takiego ”Icka czy innego Mosze”

  Słowianie zawsze mieli blisko siebie ”aniołów stróżów”. Najczęściej to byli Niemcy albo Anglicy albo …..
  Tak więc Biblia nigdy nie kłamie ale też nie można obalić ani potwierdzić w 100% Imperium Słowiańskiego przed IX wiekiem.Moim zdaniem język Grecki, Perski oraz Sanskryt może wiele pomóc w rozwiązaniu kwestii Izraelitów Północnych.Widziałem trochę map gdzie jest pokazani są Scytówie, Kimerowie czyli nasi za Kaukazem na północy. Nie widać ich gdzieś Europie zachodniej ale tam gdzie zawsze.Sam człowiek który odkrył te Tabliczki stwierdził że Scytowie, Sakowie i Kimerowie to Izraelici.Ale coś czuję że Słowianie Północni, Bałkańscy oraz Wyspiarze (ci na Wyspach) pochodzą z różnych plemion.

  Znalazłem kolejne linki, niedługo je sprawdzęhttps://www.ao.net/~fmoeller/rusorig.htm | dobry link ale cały temat ma ukierunkować nas jako Mosocha. 

  https://vieilleeurope.files.wordpress.com/2016/06/vucedol_thumb.jpg?w=637&h=367 | Nie ufałbym tej mapiehttp://images.slideplayer.com/14/4198337/slides/slide_28.jpg

  Już chyba wiem, naszła mnie taka myśl. Kimerowie utożsamiani z Celtami, Walijczykami, Cymbrowie. Podobno z Dunaju ruszyli do Hiszpanii a potem do Brytanii. Moim zdaniem oni mieszkają raczej na południu/zachodzie czyli CHYBA na Bałkanach/Anglii. Zaś Scytowie ze słowiańską nazwą, cechami i bluzgami od Pawła i kronikarzy którzy nawet ich utożsamiali z nami pochodzą z Judy na północ przez Góry i do Polski. Ruskie Chłopy tak zwane ale i Slowiańskie. Mapy pokazują Kimerów na południu a Scytów na północy w tym w Polsce a więc jesteśmy Izraelitami albo mamy takiego pecha i się na Polaków i Ruskich uwzięli.

  Jeśli Słowianie budowali państwa a budowali to nie mogły one mieć więcej jak 2500 lat, dwieście lat na przebywanie w Azji, rozproszenie, rzezie całych miast i inne.Chcą nam wmówić że Scytowie/Kimerowie byli tam o wiele wcześniej aby zataić ich pochodzenie od Izraela a przy tym ośmieszyć Boga.Chcą nam bardzo obżydzić Rosjan i Polaków jako synów Mosocha i Tobala. Mosoch to być może Mongołowie które stworzyli Moskwę.

  ——-
  Jeżeli sami okultyści przedstawiają nam fałszerstwo w postaci 666 albo słowa żyd w Nowym Testamencie

  ….Niewłaściwe zapisanie liczby Behemota/Therionu/dzikiej Bestii imienia jako 666 nie odejmuje Bogu nic a dodaje wiele. Nie mówię że w oryginale greckim jest błąd, od Wulgaty zaczęły się błędy i dlatego 666 jest tak głęboko rozprowadzane aby dezinformować. Nie wierzy się ludziom którzy zrobią ze wszystkiego własną symbolikę, nawet kolor pomarańczowy czy mądrą grę szachy można przez to obrzydzić. A wtedy łatwo u ludzi do samobójstw bowiem nie widzą nigdzie mocy Boga a satanizm i Pawła, a jak wiadomo kościoły nie cierpią biednych samobójców. Gdzie jest napisane w Biblii że samobójcy spędzą wieki w ”piekle”.
  To jest sekciarstwo i typowo Saulowe zastraszanie innych, i oceniania. Przecież zwolennicy Pawła widzą wszędzie wrogów ale o planach Boga cichutko 🙂 Nie mówię że ten który wierzy w nauki Pawła zginie z ręki Boga, tylko że nie można mieć dwóch orędowników. Jedynie Isus prowadzi do Boga więc jest Wybrańcem a nie Bogiem, dla mnie jest to banalnie proste ale właśnie listy Pawła utrudniają w ogarnięciu tak prostej rzeczy.

  Samo Objawienie nie mówi o żadnych trzech szóstkach dlatego tak ważna Księga prorocka musiała zostać albo pomijana albo wyjaśniana błędnie aby Bogu dopiec.
  Uwaga też na źródła które utożsamiają Kimerów z Gamerem oraz Scytów z Magogiem, to antyIzraelicka propaganda. Mówią że Kimerowie to Celtowie a Scytowie to Anglosasi czy jakoś tak, kolejna ściema.Dlatego nie wolno polegać na tylko jednym źródle i wierzyć we wszystko na słowo.

  Słowianowiercy lubią też bajdurzyć i opowiadać o Ufo, np.

  Nieładnie to wygląda jeśli dalej pokazuje się nam fikcyjna niebieską Lechine Empire, bez dowodów na oryginalność tej mapy. Skąd ją wzięli ?

  W kwestii wrogów nie można zapominać o V Mojżeszowej 28:43-44. Bardzo ważny werset!
  (43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.(44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.(45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

  Można się domyśleć kto był tym obcym przybyszem….
  Możliwe że miałem rację że część Greków (Jonowie) pochodzą od Jafeta zać Dorowie (Spartanie, Macedończycy) od Dana. Czyli półprawda, półkłamstwa. Zaś ludy Tureckie to nie tylko Turcy i w tym jest dezinformacja. Bo Tureckie ludy jak mówiłem to kraje byłego ZSRR, Jafetyci od Gamera i Togarmy.Izraelici doczepili się Jończyków, Rifata i Aschanaza a Idumejczycy Togarmę i Heta. Proste jak drut :)A Szydłowski wrzuca wszystko do jednego worka i pomija wątek innych Izraelitów Słowian, bowiem porusza tylko wielką dziejową zupę jednego plemienia, moim zdaniem Efrema.Tak więc temat Lechii jest próbą przekabacenia Słowian na swoją stronę. Przecież wielu Rosjan wchłonęło ten temat jak gabka, Polacy także. Powrót do pogaństwa a nie do Boga! tak bym to określił.”Chasydzi” Lubawicze moga w tym mieć jakiś cel, skoro ich szef był wielkim specjalistą od Rosjan. Polityka dziel i rządz za pomoca Ukrainy czyli Khazarii.

  W Języku Hindii słowo góra to pahar. Har czyli Góra. Stąd mamy Harmageddon, ale sataniści używają nazwy Megiddo. Osobiście jestem ”cięty” na agenturę w stylu Megiddo i być może przesadzam ale jęsli LXX z apostołem Janem mówią o miejscu ”Megiddo” to ja im wierzę a nie komuś kto używa nazw faryzejskich.
  * Sprawdziłem 1 Ks Kronik Według LXX1 Kronik LXX1: 1 Adam, Seth, Enos, 2 and Cainan, Maleleel, Jared, 3 Enoch, Mathusala, Lamech,4 Noe: the sons of Noe, Sem, Cham, Japheth. 5 The sons of Japheth, Gamer, Magog, Madaim, Jovan, Helisa, Thobel, Mosoch, and Thiras.6 And the sons of Gamer, Aschanaz, and Riphath, and Thorgama. 7 And the sons of Jovan, Helisa, and Tharsis, the Citians, and Rhodians.
  [Mamy drobre błędy albo tak przepisano z LXX np. Madoj oraz Madaim. Mamy także dowód iż wyrzucono jednego z synów Jafeta]

  * W Ks Jezekiela 27:12 LXX zamiast Tarsis używa nazwy ”Kartagińczycy”

  Izajasza 66:Skażona Wersja:
  (16) Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana.(17) Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan.(18) Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów.(20) I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana – mówi Pan – tak jak synowie izraelscy Przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu.
  (21) Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów – mówi Pan.
  (22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.
  (23) I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.
  (24) Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.

  LXX: Ale ”Rosza” brak
  18 And I [know] their works and their imagination. I am going to gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory. 19 And I will leave a sign upon them, and I will send forth them that have escaped of them to the nations, to Tharsis, and Phud, and Lud, and Mosoch, and to Thobel, and to Greece, and to the isles afar off, to those who have not heard my name, nor seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles. 20 And they shall bring your brethren out of all nations for a gift to the Lord with horses, and chariots, in litters [drawn by] mules with awnings, to the holy city Jerusalem, said the Lord, as though the children of Israel should bring their sacrifices to me with psalms into the house of the Lord.

  Poprawione przeze mnie według LXX Brentona / Popowskiego Izajasza 11:(10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne.(11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, w Babilonii, w Etiopii, u Elamitów, i z Sennaru, i tam gdzie wschodzi słońce, czyli z Arabii.

  5) Smyrna, Ormianie, Grecy, Co do miasta to tam działała ”synagoga szatana” czyli Kabała, intrygi itd. Polikarp ze Smyrny uczeń Jana walczył z Rzymem aby nie zmieniać dnia Sabatu na dzień Heliosa (Słońca) tak samo jak Meliton z Sardes który stworzył pojęcie ”Nowy Testament”. Serdes było w XX wieku bardzo licznym chrześcijańskim miastem pełnym Ormian, Greków. Po obaleniu Sułtana Sefardyjczycy u władzy gnębili jak wiadomo Ormian, Syryjczyków, Asyryjczów i Greków. Grekom także Anglicy obiecywali pomoc i na tym się skończyło. http://www.podkop.com/2013/03/20/pozar-smyrny/http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-uknuli-holokaust-ormian-nathanael-kapner-2015-05Udawali Turków a to byli ”’Sefardyjczycy”.

  Polubienie

 10. Wyrzucam stare notatki 🙂
  * Wracając do Gnostyków. Obecnie kontynuacją Gnostyków jest Wolnomurarstwo, New Age itd.
  Gnostycy czcili Kosmos. Mamy jednak jeden problem skoro na górze jest Niebo to jak ma ”Saulowe pójście do Nieba” z Gnostyckim nauczaniem które stworzył Saul ?
  A Saul wielokrotnie udowodnił że zna ”żydowskie baśnie z Tory” czyli Pięcioksiąg i Septuagintę a także ”dzieła psów, fałszywych apostołów, szatana) czyli NT oraz Listy Apostołów w tym Piotra.
  * Na podstawie listów Pawła potężnie demoralizuje się człowieka, uczy się że seks jest zły, że ciało jest złe i brudne, że seks tylko po ślubie i bez rozwodu, że kondony są złe, że samobójcy idą do piekła, że idziemy do Nieba, że reikarnacja, że duchy, pomoc Ducha świętego, Kochaj Jezusa, Jezus Jezus Jezus, Miłość, itd. Dla chrześcijańskich grup już samo imię Jezus jest narkotykiem, szkoda że niewielu zgłębia się w to czego nauczał, jak ochrzaniał te wszystkie religie.
  Paweł wielokrotnie obrażał apostołów w listach do Galacjan, Koryntian, Filipian. Nazwał ST żydowskimi baśniami, jawnie kpił i przekręcał cytaty z Biblii której to nienawidził. Potem wytworzono kabalistyczne słowo na Piecioksiąg – Tora czyli z ”hebr” nauka. Tradycja usta bardzo popularna u Idumejczyków.
  Stworzono także pojęcie ”Nowe i Stare przymierze” czyli Chrześcijaństwo (Saul, Łukasz, Barnaba) i Judaizm (Herod, Antypater, Ezaw). Człowiek wychowany na listach tego eunucha nie ma szans na założenie normalnej rodziny, już o skłonnościach samobójczych nie wspominam. Dziwne, kondony czyli ochrona przez świństwami jest zła, seks jest zły, ale pieniądze już nie. Obłuda jest główną cechą tego całego Pawłościaństwa. Czy Apostołowie byli dziewicami ? czy nie mieli dzieci ? czy rzucali sekciarskimi frazesami ?
  * Ci założyciele Kościoła większośc z nich ci najbardziej znani byli Gnostykami albo Wtajemniczonymi. Tertulian wymyślił Trójcę, gloryfikował Kościół Pierwotny, wielbił Pawła który skarcił Piotra jak dziecko. Że niby nawrócony lepiej działa od Piotr który popełniał błędy, że niekonsekwentny. Tylko że to Apostołowie myśleli o sprawach Boskich a Saul o ziemskich narzucając kajdany na społeczeństwo potępiając dzieła Boże – np. Ludzkie Ciało.
  Tertulian oczywiście nazywana nas Słowian odrażającymi, obraża m.in. Scytów, Massagetów tak samo jak jego mocodawcy czyli taktyka Ad Hitlerum, demonizacja Słowian. Tak więc Paweł obalony, Łukasz obalony, Marek obalony, Barnaba obalony, Tertulian obalony, Klemens obalony, Orygenes obalony, Hieronim obalony, Augustyn obalony, Euzebiusz obalony,
  Atanazy Wielki, Tacjan, Efrem Syryjczyk, Jan Chryzostom, Izydor z Sewilli – ich jeszcze nie sprawdzałem
  Wartość literacką tych sekciarzy określić po stosunku do Białych (Kaukaskich) Izraelitów to jest 10 Plemion Izraela na Północy. Słudzy Pawła nazywali nas ”światem barbarzyńców” a świat Rzymski ostoją demokracji i cywilizacji.
  Różne plemiona określalo jako Scytów dlatego mamy różne ich opisy, większość z tych rzeczy to mit że dzikusy obalony dosyć niedawno. Raz Scytowie to Partowie, raz Słowianie, raz Bułgarzy (u Psellosa), raz to są Chorwaci itd.
  Scytowie czy raczej Szczytowie, a szczyt to Góra czy Har. Tak więc mamy dużo dowodów kim jesteśmy a ci oszusci Jafetyccy zostaną obaleni, tak samo wiązanie Kimerowie=Gamer, Scytowie=Aschanaz jest celową ściemą.
  Chazarowie czy raczej Gazarowie z prowincji Gazaria albo Cassaria.
  * Otóż te słowa na literę ”T” czyli Tora, Talmud, Tanach, Targum to słowa Kabalistyczne, Idumejskie.
  Targum czyli przekłady, jako oficjalnie podaje się ściemę że to Judejczycy je napisali bo przeszli na Syryjski język ale były to tłumaczenie Pentateuchu (u kabalistów Tora)
  Rzeczywiście modę na Judaizm zapoczątkowali Idumejczycy którzy nie chcieli przejść na Grecki. Piecioksiąg nazwali po swojemy Tora, a Septuaginta (łacińska nazwa) wymieniona na Tanach. Po zburzeniu Jerozolimy cześć ruszyła do Chaldei ucząc się Kabalizmu i tak powstał Talmud.
  Rzekomo dowodem na fałsz proroctw Jezekiela i LXX jest:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_w_Jamni
  Tylko że cały Kanon Septuaginty był już dawno ustalony włącznie z Księgami Drugokanonicznymi które ci Idumejczycy wywalili.
  Geneza powstania teksu masoreckiego to w większośc bajki dla dzieci. Niestety ale od kiedy Edomici sięgnęli po Biblię zapragnęli ją zmienić aby pasowała do ich myslenia i tak powstał Tanach.
  Chcieli wyrzucić jeszcze Ks Ezechiela, Kaznodziei, Pieśń Nad Pieśniami.
  O tym Edomicie warto pamiętać to on stał za włączeniem Ks Estery:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Akiba_ben_Josef
  Ale za czasów Mesjasza Tanachy, Tory, Talmudy i inne wynalazły dopiero się tworzyły a Nazarejczycy (w tym Apostołowie) i Chrześcijanie (Pawłościanie) korzystali albo Z Septuaginty albo z Syryjskiej Peszitty (wariant lokalny).
  W średniowieczu rzucono ludziom do gardeł Rzymską Wulgatę czyli przekład między LXX a Tanachem.
  Później mamy nareszcie Biblie w obcych językach… na bazie Tanachu oraz Lutra który fałszował Biblię aby dowieść zbawienia tylko przez wiarę czyli sekciarz.
  Gutemberg i Erazm mieli duży wkład w te Biblię oraz dodawaniu w przekłady ”fragment o Trójcy z 1 Listu Jana”.
  Przekłady takie jak Nowa Biblia Gdańska lepiej unikać. Wcześniej dałem się nabrać na rzekomą wyższość przekładów protestanckich które pakują jeszcze więcej własnych dogmatów od katolickich, bo Protestaci zaakceptowali Kanon Tanachu oraz zbory zamiast zgromadzeń chrześcijańskich oraz UltraPawłościaństwo.
  Księgami Tobiasza, Syracha, Machabejskimi, Barucha gardzi się ponieważ są tylko w języku Greckim lub Syryjskim (ale tym dla Chrześcijan) zaś w j. Aramejskim są tylko fragmenty drobne.
  Luter odrzucał oprócz Apostołów, Ks Machabejskie, List Barnaby lub Łukasza albo kogoś innego do Hebrajczyków, i KS Estery bo nie prowadzą do Krystusa ale tego od Szaula Ha Tarsi.
  * Zarówno Teodozjusz i Atenagoras Z Aten wspominają o mieście Tars, z którego pochodził APOLONIUSZ. Teodozjusz wspimina jeszcze o projekcie Łukasza czyli o Szymonie Magu. Wątpię by przypadkowo wpisali Apoloniusza z Tiany zamiast Pawłą. Dziwne o Pawle mało informacji ale o Apoloniuszu i Szymonie wiedzą. Czy może nie było żadnego Szymona Maga a był globalista zwolennik Hellenizmu – Apoloniusz (Saulus=Paulus) czyli trzy postacie w jednej. Saul nazwał swojego Zbawiciela Bogiem, Antiocha IV nazywano również Bogiem Objawionym w ciele.
  Wcześni założyciele Kościoła nazywali wprost Syjon matką Kościołów który założył Isus. Był tam niedaleko dom Marka Ewangelisty, tego co w Aleksandrii działał i zrobił z Piotra idiotę.
  * Ten pochód władców Lechii jest półprawdziwy. To znaczy datowanie jest fikcją. Realne może być to że Słowianami rządzili różni włądcy wybrani w prawdziwie demokratyczny sposób (w sensie że ludzie mieli wybór).
  Jedyny problem to dodane tam 1000 lat.
  *  Apostołowie rzeczywiście nauczali głównie Izraelitów. Jedynie Piotr poszedł w kierunku Cesarstwa odkręcając nauki ojca Gnostycyzmu – Pawła.
  Andrzej nauczał Scytów i Traków, Jan przebywał w Azji Mniejszej, Jakub zakapowany przez Pawła i ścięty przez Heroda przebywał w Jerozolimie. Filip nauczał we Frygii, Bartłomiej (Natanael) nauczał Hindusów i Ormian, Jakub syn Alfeusza nauczał w Jerozolimie zabity przez Pawła czy raczej ukamienowany, Juda nauczał w Edessie, Szymon Zelopa w Jerozolimie, Tomasz nauczał Partów, Medów, Persów, mieszkańców Hirkani, Baktrian i Hindusów. Powrzechnie sądzi się że Mateusz napisał Ewangelię w języku Hebrajskim. Pytanie tylko w którym, tym używanym przez Dawida czy tym uzywanym przez Idumejczyków ? Moim zdaniem Mateusz używał głównie Greki a Aramejskie słowa tłumaczył. Jezyk Mojzesza (Osarsefa u Egipcjan) całkowicie wyszedł z użycia i dlaczego Mateusz miał pisać w tym języku dla współnot Hellenistystycznych ? Tak więc grecki to nr. 1 a z czasem doszła Łacina i język Syryjski jako lokalny dla Syryjskich Chrześcijan. Cały ten czas panowała greka aż do dziś tylko że na siłę narzuca się dialekty Aramejskiego a to była opcja lokalna. Podejrzewam że było wiele więcej listów Apostolskich, Ksiąg prorockich, Kronik Judejczyków typu Flawiusz J. oraz pism wspierających LXX. Przecież musiały istnieć pisma teologiczne w Palestynie i Egipcie które tłumaczyły jak powstało LXX, jakie są dowody od Egipcjan dotyczące Eksodusu np. że Mojżesz był wysoko postawionym urzędnikiem. Mojżesz dla Izraelitów ale dla Egipcjan mógł być Osarsefem. Dlaczego wszelkie komentarze biblijne posiadamy albo od Talmudystów albo od założycieli Kościoła czyli Chwastów. Protestanci byli jeszcze bardziej ortodoksyjni względem nauk Gnostyka. Ciekawe że Gnostycy, Protestanci i inne grupy chciały najbardziej przywrócić czyste nauczanie Pawła.
  Ci co wielbili Pawła byli albo doketami albo odrzucali Pięcioksiąg (u satanistów Tora) albo cały ST.
  Jest tez jeden problem w listach Saula o którym niewielu mówi a mianowicie fundamenty Gnostycyzmu oraz efekt Kameleona gdzie jedni będą za pomocą Saula nauczali o Duchowym Kościele a inni o Protestanckich zborach. Saul oficalnie potępiał żydów tylko czemu Rzymianom (Centrum Cywilizacji Łacińskiej) nakazał tolerowanie Talmudu a Galacjanom (oficjalnie to HellenoGalowie) zaproponował duchowe, symboliczne pochodzenie od Abrahama nazywając Prawo zbędne. O morderstwie Szczepana i Jakuba już dawno wiadomo ale każdy z tych listów głosi nowe doktryny umacniając poprzednie, pozornie widać niekonsekwencje że niby raz Saul jest za Prawem a raz jest wrogiem. O Łukaszu wiadomo że większość błędów pochodzi z jego Gospelu oraz Akt. Dzieje Apostolskie czyli trochę o Piotrze reszta to apoteoza Pawła, chociaż następny zrobili już z Saula boga. Marek ok, nikt jego dzieła nie czyta, umniejszył jedynie znaczenie Mateusza, uwiarygodnił siebie jako ucznia Apostołów a Piotra apostoła jako debila który chwali swoich prześladowców. Saulus nawet zmienił sobie imię na Paweł (Paulus) na cześć Sergiusza Pawła. Do tej pory nie zajmowałem się w całości Listami do Rzymian, Koryntian oraz Hebrajczyków (autor to kumpel Saula). Saul na dodatek zaszczepił Biblie naukami Hinduizmu. Ciało i wszelkie dzieło złego Demiurga (Boga) jest niedobre i trzeba się od tego świata uwolnić za pomocą wysokiej duchowości tak więc tantry, mantry, jogi, długie togi…
  Na listach Saula wyrósł demoralizujący celibat, potępianie masturbacji (chodzi wymuszanie otoczenia że seksualność, że ciało jest złe a duch jest dobry = Gnostycyzm). Jeśli według Saula świat stworzony przez Boga jest zły, powoduje to wzrost depresji i samobójstw ludzi którzy sobie z tym normalnie na radzą.
  *  Nawiązując do Izraelickich nazw wśród Słowian, mam na myśli Góry i Szczyty. W Jeżykach Hindustanu litery G/H się wymieniąją jak u Greków B/V. Czy może mitologiczne greckie stworzenie Chimera to nie jest nawiązanie do Kimerów ? Homer wspominał także o Kimmeryjskich Ciemnościach.
  Większość myśli że religią Mojżesza i Abrahama był Judaizm. Tak na prawdę Judaizm powstał w czasach Machabejskich kiedy Judejczycy pokonali Idumejczyków, tak powstali Żydzi. O Herodzie, Rzymianach i Jerozolimie już wiemy. Ale jest dużo dowodów logicznych że ci Edomici, jedni zostali na terenie Imperium (Hiszpania, Italia, Galia, Afryka) ale pokonani ruszyli do Babilonu studiując wiedzę tajemną
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Amoraici.
  Baalowie tradycji zrobili z przymiotów Boga, imiona. Podobnie zrobiono w Koranie, tylko że tam inny anioł podszywa się pod Boga pod innym wariantem Heliogabala (El-ah Gabal)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/El_Szaddaj
  El Szaddaj, El to Bóg, ale Szaddaj według LXX to PanTokrator czyli Wszechpotężny. Znowu przymiot nie imię.
  Dość ciekawa Legenda:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sambation
  O tej rzece mówiła Hebrajska Księga Eliasza. Jak dla mnie Sabatjon to inna nazwa rzeki gdzieś albo u Medów albo niedaleko Kaukazu.
  Tylko że żydzi podszywają się pod nas, a Biblia jasno stwierdza że Izraelici to naród idiotów ale z dobrym sercem i genami. W ciągu tylu wieków zatracili oni swoją tożsamość więc nie mieli szans na powrót do Piecioksiegu, ani wszystkich zwyczajów i świąt. Pamiętali jeszcze o unikaniu świń, ale z czasem zaczęli naśladować Gamerytów tworząc z nimi Państwo pod różnymi nazwami.
  Chcą nam wmówić że Słowianie pochodzą wprost od Noego, Nemroda itd.
  Ale były dwie grupy migracyjne, potomkowie Jafeta czyli Gamer a konkretnie trzej synowie: Rifat, Aschanaz, Togarma.
  Gameryci to m.in. ludy Tureckie, Celtyckie, chociaż…
  Zapominam że Jafet miał 8 synów a nie jednego. Tak ogólnie więc Jafet to ludy Tureckie, Mongolskie, Azjatyckie, Indiańskie, Celtyberyjskie, Jończycy, i CHYBA Bałtyckie, Ormiańskie, Trackie – sąsiedzi Słowian.
  Ale Izraelici wpasowali się w te narody Danici także. O Scytach (Saka/Iskuza) i Kimmerach (Cymry, Gimri, Omri) pierwsze wzmianki pojawiają się od czasu zniszczenia Efraimi. Tylko że wielu chce nam wmówić że jest tylko jeden naród wybrany (Efraim lub Juda) ale Czesi, Rosjanie, Serbowie, Chorwaci także pasują na naród wybrany. Rosjanie bo Manasses np. Połączmy wszystkie te informacje, sama 4 Ezdrasza mówi tylko o krainie Ar Sareth, podobnie jak w Objawieniu Jana mamy Armageddon. Moim zdaniem nie bez powodu schowano greckie wersje 4 Ezdrasza ale pozostawiono w LXX 1/3 Ezdrasza
  https://en.wikipedia.org/wiki/1_Esdras
  Oczywiście tej księgi nie ma ani w Kanonie Rzymskim, ani u zboruchów (przepraszam jest np. w KJV), ani u ŚJ, ani w Tanachu, ani w Biblii Mesjańskiej ale jest w Kanonach Ortodoksyjnych i dlatego zwalczano Kościoły Wschodnie.
  Słudzy Azazela naładowali w Biblię pełno listów Pawła oraz dzieło Łukasza. Luter zachęcał do czytania ksiąg Machabejskich np. ale odrzucał pisma Apostołów, uznawał Saula. Protestanci swój kanon wzorowali na Tanachu oraz na ortodoksyjności Pawła, dlatego mają zbory zamiast apostolskich eklezji, oraz chęć powstania III Świątyni. Tak więc reformacja i kontrreformacja to nie jest powrót do Biblii i Boga a powrót do Saula i jeszcze większe okrojenie Biblii. Przecież to Ks Tobiasza i Machabejskich wiemy wiele o Judejczykach, o Edomie oraz o czystości genetycznej Izraela. Księga Syracha przekazuje wiele mądrości Bożej, Najgorzej wygląda Ks Judyty i Estery ale może Judyta (co znaczy Judejka) jest odczytywana źle, aby ubóstwiać Kybele. Ps. Piecioksiąg w sanskrycie to Pańczatantra 🙂
  Założyciele Kościoła z czasem powyrzucali wiele ksiąg z Kanonu, ale dodawanie listów Saula zaczęło się od gnostyka Marcjona który uznawał TYLKO listy Saula. Wywalono m.in. 1 Henocha, 3 (1) Ezdrasza, 4 (2) Ezdrasza, 2 Barucha, Psalmy Salomona…
  Sam sprawdzałem wiele tych dzieł i nie były one tak heretyckie jak Listy Saula. Większość tych dobrych dzieł powstała w języku greckim albo została przepisywana w środowisko Hellenistyczny. Mamy też dzieła ze środowiska Ormiańskiego, Syryjskiego, Etiopskiego. Dużo z tych ksiąg jest interesująca. 1 Henocha obala wiele kłamstw i mówi wprost który anioł co dokonywał obalając gnostyckie herezje. Czytałem także 2 Henocha i jak na ten czas nie widziałem ogromnych sprzeczności, być może Henoch jako pierwszy pisarz zapisał o wiele więcej a ocalały te najważniejsze rzeczy dla człowieka oczywiście bowiem Bóg wiele rzeczy ukrył przed ludźmi jak i aniołami, gigantami jak i szatanami.
  Od dłuższego czasu zachęcam do ponownego przewertowania Apokryfów czyli ksiąg ukrytych, ale przez wrogów Boga. Stary Testament przede wszystkim Brenton a potem do wyboru, a Nowy Testament cóż. Straciłem zaufanie do Biblii Warszawskiej dlatego lepiej sprawdzać inne przekłady. Jak już sprawdzam to używam Biblii Poznańskiej i Gdańskiej a czasem przekładu Brandstaettera bo dosłowny. Protestanci wstawiają swoje nauki i słowa, imiona z Tanachu, Zbory sekciarskie itd. Najlepsze Psalmy to te z Biblii Greckiej Ks. Troniny a reszta to poetyckie dzieła wprost z Tanachu. Jeszcze raz o Świętych Księgach odrzuconych przez Saula:
  Tanach to Kanon ST w dialekcie Syryskim.Septuaginta zawiera:
  1/3 Księgę Ezdrasza, 2/4 Ks Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Mądrości Salomona, Syracha, 1 Barucha z Listem Jeremiasza, Modlitwa Manassesa, Cztery Ks Machabejskie, Ks Daniela według Teodocjona, i Grecka Ks Estery.
  Ale jest także: 3 i 4 Machabejska, Psalmy Salomona, Ody.
  Niektóre wydania Wulgaty zawierają List Saula do Laodycejczyków. Krótki i fikcyjny.Kanon Etiopski, Syryjski i Ormiański jest dla nas niezwykle ważny
  Mamy tam: 1 Henocha, Jubileueszów, Trzy Ks Mekabiego, 4 Barucha,
  Syryjczycy posiadają: 5 i 6 Machabejska, 2 Barucha, Akta Pawła i Tekli, 3 Do Koryntian, Jaskinia Skarbów, Psalmy 151-155, Testament 12 Patriarhów, Józef i Asenet, Żywoty Proroków itd Dużo z tych ksiąg znajdowało się w Biblii jako dzieła drugokanoniczne, mniej ważne od proroctw.
  A z NT mamy Listy Klemensa, Barnaby, Didache i Pasterz Hermasa – większość to dzieła Pawłościan.Septuaginta była głównym źródłem Judejczyków i Greków. Ptolemeusz II podobno chciał mieć w swojej bibliotece Biblię w języku Greckim, może natchniony przez Boga.
  Najpierw pod nathnieniem 72 spisało Pentateuch Mojżeszowy a dopiero potem cały Kanon Aleksandryjski. Podobno bardzo długo trwało tłumaczenie tekstu Pięcioksięgu (dla satanistów Tora od naszego słowa – Historyia).
  W środowisko Helleńskim Judejczycy mieli problem z językiem Starohebrajskim oraz Aramejskim więc ożywali Greckiego.
  * Moim zdaniem Lechici to głównie Efraimici i na odwrót. Większość kronik mówi że Polacy i Czesi byli niegdyś jednym narodem. Tak więc Słowianie rozdzielili się, jedni poszli na Bałkany inni na zachód itd.
  * Oficjalnie pokazuje się Faryzeuszy i Saduceuszy jako kapłaństwo Judy. A tak naprawdę to uzurpatorzy. Istnieli jeszcze Zeloci, Esseńczycy i Ebionici.  Zeloci wierzyli że przez walkę z Rzymianami i Edomitami kolaborantami przyspieszą przyjście Zbawiciela. Esseńczycy przepisywali święte teksty, przestrzegali prawa Mojżesza, mieli swój kalendarz oraz hierarchię podobne życie prowadzili do Mnichów klasztornych, zakonnych.  Ebionici trzymali się nauk Isusa zamiast Pawła którego uznali za oszusta. Wierzyli w Królestwo Boże, byli to Judeochrześcijanie a jak wiadomo ich Paweł zwalczał w tym Apostołów. Widzieli różnicę między Mesjaszem a Bogiem ale uważali Jóżefa za ojca. Uznawali oni Ewangelię Mateusza. Mieli ogromy respekt do Jakuba Apostoła.
  Grup Judejskich oraz Idumejskich w Palestynie było mnóstwo, wielu sie myliło jak dzisiaj ludzie głoszą własne opinie. Później doszedł konflikt między Judeochrześcijanami (Apostołami) a grupą Pawła (Chrześcijami) + Elity Rzymu i Kasty w Judei. Grupa Pawla była sprytniejsza i z czasem zrobili z ”gojów” duchowych Abrahamitów a Biblię nazwali żydowskimi baśniami…
  *
  * Czesi jak wiadomo wcześniej byli razem z Polakami jako jeden twór, jednak zostali zdominowani przez Niemców (tj. Zakony Rycerskie itd). Po powstaniach Husyckich żyli bez wojen jako Ateiści, Protestanci jednak są od nas mądrzejsi i tak pozostało bo Polacy i Ruscy byli bardziej gnębieni przez wojny a o pozostałych plemionach Słowiaństwa nie wspomnę…
  Dużo Wegrów ma Słowiańską krew i podejrzewam że Izraelitów może być dzisiaj nawet z pół miliarda albo więcej, oficjalnie jest 100-200 albo i więcej milionów. Dodajmy więc Izraelitów pośród Gamerytów i innych Jatetów. Mam na myśli Izraelitów żyjących jako Węgrzy, Szkoci, Baskowie, Irlandczycy, Walijczycy, Anglicy, Niemcy (to znaczy Słowianie Połabscy) itd.
  Jest dużo dowodów na kontakty starożytne Słowian (jako Scytowie, Wandalowie, Sarmaci, Wenedowie itd) z Celtami. Biskupin i inne to osady Celtyckie. Trzeba pamiętać że Izraelitów znajdziemy w starożytności jako plemiona Irańskich, Sarmackich, Scytyjskich KOCZOWNICZE – Antowie, Serbowie, Chorwaci. Tak istniało Irańskie plemię Serboi oraz Harvati. Tak więc Izrael Północny>Wielka Scytia (Szczyty) – Har Sareth a może Sareth to inna nazwa Północnego Kaukazu, Krymu i Ukrainy ? >Sarmacja/Germania>Wandalia>Lechia>Polska, Rosja, Serbia, Bulgaria itd.
  Starożytni nazywają nas Wenedami
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Souobenoi
  Dlatego dzieła Pliniusza, Ptolemeusza, Strabona są tak trudno dostępne.
  Słowianie mieli u siebie prawdziwą demokrację wojenną czyli obywatele mieli jakiś wybór.
  Jak dla mnie wiele rzeczy z lat 600-900 jest niezwykle podejrzane. Najczęściej tymi datami losowano np. wojna z VI wieku wydarzyła się W VII itd.
  Ale Węgrzy (Hungarowie) wmawiają że było dwóch synów Nemroda – Hunor i Magor (Magog). Ćwierćprawda.
  * Galijski (H)Esus był czczony krwawymi ofiarami kojarzony z Marsem. Wielbiono także Taranisa i Teutatesa.
  * Oficjalnie podstawowym językiem masory jest aramejski. Tak więc Edomici nie porzucili tego języka i z czasem przekształcili go w swój dialekt, tak powstał język Ladino, Jiddisz itd.
  * W Jednym z chrześcijańskich pism znalazłem ”rzekomą pomyłkę” jak Atenagoras Z Aten mówi o prowincji Tars skąd pochodził Apoloniusz a podobno chodziło o Pawła. W starożytności wielu wiedziało że Paweł (Saul) i Apoloniusz oraz wytwór Łukasza czyli Szymon Mag to ten sam jegomość
  * Ruś oraz Madziarzy byli wcześniej pod silnym wpływem Chazarów, jednakże zjednoczeni pokonali wspólne zagrożenie dlatego świat zwalcza Rosjan, Białorusinów i Serbów.
  W okresie rzekomego chrztu Polski Ruscy gnoili Chazarów równo.
  Według Kroniki Nestora która mówi pośrednio o Izraelickim pochodzeniu Słowian nazwa ”Ruś” ma pochodzenie Normandzkie (Skandynawskie). Ma to jakiś sens jeżeli nawet według Szydłowskiego Massageci (Manasses) to przodkowie Rosjan (Słowian którzy wybili Chazarów). Rosjanie/Rusini zostali na nazwani specjalnie aby uwiarygodnić Edomitów, Hetytów i Togarmitów jako Izraelitów a Słowian ukazać jako Aschanaza i Mosocha.
  Według Nestora Galicjanie (chyba ci z Hiszpani) to Galowie. Właśnie ta kronika mówi o Chrobatach, Słowianach w Italii, Chazarach, o pobycie apostoła Andrzeja u Słowian (Scytów i Traków (Bałtów ?)). Nie dziwie się że to dzieło jest tak pomijane, za dużo informacji podawanych pośrednio. Nawet Flawiusz nie napisał 100% o Izraelitach, jedynie że są za Eufratem i Tygrysem aż do I wieku ale owe ludy wymienił jako Magoga czyli dezinformacja.
  * Papież Leon XII nazwał masonerię głównym wrogiem Kościoła. Ogólnie Rzym zawsze oficjalnie potępiał wolnomurarstwo czy raczej ich demonizował a wychwalał zakony.
  * Poprawka. Asyryjczycy używali następujących słów w stosunku do Izraelitów: Beth Khumri (Dom Omriego), Gamira, Gimira, Iskuza, Sakai. Gamir ma odnosić się do Gamera zapewne Rifata (Galów), syna Jafeta zaś Iskuza do Aschanaza syna Gamera. Dlatego kronikarze myśleli o nas jako Gameryci albo Mosocha synowie bowiem wcześniej Europe zachodnią i Azję Dalszą zasiedlili Jafetyci jako Jończycy, Illyryjczycy, Chińczycy (ogólnie Azjaci), Galowie itd. Ale Biblia wprost mówi o górach Medyjskich i o Izraelitach na północy w diasporze głównie w jednym miejscu. Przesłuchałem ostatno jeden film Szydłowskiego który miesza te wszystkie ludy. Jedno zdanie mnie uradowało bowiem twierdził że Persowie nazywali wszystkich Słowian jako Scytowie. Ale Scytów określali jako Sakka czyli Sakowie według Biblii Izraelici od imienia Izaaka mieli się nazywać. Być może Saksonia to również była pierwotnie pełna Słowian później zasiedlona przez innych ?
  Skoro Togarma jest synem Gamera to wiele wyjaśnia a o tym wcześniej zapominałem.
  http://dniesterministry.20m.com/image006.jpg
  http://www.christianidentitychurch.net/HOP-5.gif
  Nie można tym mapom wierzyć dosłownie ale pokazują mniej więcej to co powinniśmy zobaczyć. Potwierdza wszystko dotychczas. Moim zdaniem klątwa na Słowianach zaczęła oddziaływać dopiero po wiekach wraz z przyjęciem Mitraizmu/Pawłościaństwa. Wcześniej podbijali wiele terenów w tym Rzym, walczyli z innymi Imperiami. Biblia nie zaprzecza. Z jednej strony temat Lechii ma odciągać ludzi od Boga i Izraelitów ale między wierszami jest dużo prawdy i to widać.
  Rasa
  Iskuza u Asyryjczyków, Scytowie dla Hellenów, Sarmaci i Germanie dla Rzymian a później ? Dziwny napływ Słowian na Bałkany, utrata ziem wschodnich na rzecz Khazarów którzy podszywają się pod plemiona Izraelickie. Dlatego zagarnęli ich początkowe ziemie, to proste.
  Coś czuję że Scytowie to raczej dzisiejsi Rosjanie. Polacy – głównie na północy natomiast Kimerowie mają więcej wspólnego z Celtami i Bałkanami dlatego tak pomija się temat Septuaginty i wiele innych. Sam natomiast przestałem polegać na Talmudycznej Biblii Warszawskiej ponieważ zawiera mnóstwo błędów pomimo lepszego języka i protestancka.
  http://www.proroctwa.com/prof-water-veith.htm
  Utożsamia on Rzym jako niemalże wszystko z Objawienia (prostytuka, Babilon, Behemot itd).
  Jako protestant używa określeń protestanckich typu ”zbór” ”apostoł Paweł” itd. Tylko gdzie jest napisane że apostołowie byli Protestantami i zakładali protestanckie zbory (świątynie od prania mózgu) ? Im więcej Pawła tym gorzej.
  Gorący zwolennik wegetarianizmu pochodzącego od Hinduizmu czyli gnostycyzmu/okultyzmu w wersji ”light”
  Najbardziej widoczny jest stosunek Veitha do Biblii a raczej do Septuaginty, Tanachu, Wulgaty i KJV.
  Ogólnie mówiąc preferuje KJV zamiast nowszych tekstów bo obdzierają Isusa z rzekomego Bóstwa (rzekoma trójca w 1 Liście Jana itd). Dlatego wiele fragmentów z Łukasza i Marka wygląda troche lepiej gdyż te nowsze przekłady usuwają końcowe zdania.
  Ale która wersja jest prawdziwa starsza Biblia Gdańska/Wujka/Brzeska czy obecna Tysiąclecia/Warszawska.
  Ale W. Veith skupia się głównie na NT, na listach Pawła wychwaląjąc Mesjasza jako Boga, o Stwórcy zapominając.
  Orygenes według niego był wtajemniczonym zaś Aleksandryjską Biblioteke spalili ”pobożni” chrześcijanie. Odrzuca on Księgę Tobiasza, Machabejskie i ogólnie Septuaginę posługując się Tanachem. Przez jednego Orygenesa cały świat wywalił ogon na LXX bo był okultystą który niszczył Biblię.
  Główną przeszkodą w zrozumieniu apokryfów jest właśnie Saul który forsował własne apokryfy.
  * Rzeczywiście nazwa Alle Manner (Alemanowie) czyli wszyscy męzówie. Słowo ”man” to nasz polski ”mąż”. Ale to tylko jedno z niewielu czystych Niemców. Drugie plemię to Teutoni (Kryżacy). A reszta to już całkowita propaganda zaborców (Niemcy, Jezuici, Habsburgowie, Jezuici, Krzyżacy, Jezuici itd, ciągle jedni i ci sami)
  * Symbol Px  to według Veitha symbol płodności, laska Ozyrysa a nie symbol Mesjasza.
  *  Jest za to wiele dowodów że Północny Izrael to głównie nie 10/9,5 plemion a plemię Józefa które panowano także nad pozostałymi. Efraim i Manasses to trzon Izraela, oraz Juda jako osobny naród. Imperium Lechickie a później Polskie, Moskiewskie i Jugosławskie to kolejne konfederacje plemion Sema (Izraelici+Danici) oraz Jafeta (Gamer, Jawan = prawdopodobnie Bałtowie, Ugrofinowie, ludy Syberyjskie, Tureckie, Bałkańskie itd)
  * Jeden z Saków o imieniu Sarocus nosił Hebrajski kapelusz
  Sakowie w Persji i Elamie stali się Gimri w Babilonie.

  Polubienie

 11. Dobry Artykuł oby więcej Tego Typu Słów Prawdy skierowanej do Naszego Narodu Bracie!

  Tylko plemię Judy ,resztka Benjamina i Nie dobitki Lewiego wrócili do ojczyzny i Jerozolimy z Babilonu a co z pozostałymi 10 pokoleniach pod przywództwem Efraima .Nigdy nie wrócili z Asyrii z wygnania zostali przesiedleni na ziemię na północ od Niniwy. Pomogli Mediom pokonać Asyrie w późniejszych czasach i za to pozwolono im się osiedlic na ziemiach „polnocnych” czyli tereny Kaukazu. Nazywano ich różnie jedna z nazw to Scytowie , massangoci od manassesa. Ruszyli na północ i wschód podbijając i zasiedlajac całą Europę Wschodnia stworzyli Potężna Społeczność oparta na demokracji wojennej Scytowie -Sarmaci-Lechici -Słowianie. Właśnie jesteśmy zaginionymi i rozproszonymi 10 pokoleniami Izraela Narodu Wybranego ukaranego przez Boga za porzucenie Przymierza Z NIM poprzez oddawanie czci należnej jemu idola i bozka co trwa do dzisiaj -kult świętych kult królowej niebios czyli kaananejskiej asztarte z Syna Bożego zrobiono transseksualnego bożka na krzyżu kolejne figurki .Ta prawdę się ukrywa przed nami .Dlaczego? Bo nasi wrogowie Synowie Ezawa Edomici wiedzą że jak tylko się nawrócicimy do Naszego Boga i Jego Przymierza On nas wysłucha i wybawi – wiedzą to z przeszłości z całej historii naszego Izraela .W przeciwieństwie do Nas oni pamiętają co Nasz Bóg uczynił dla Swojego Narodu i dlatego nas oklamuja sami ślepo ufając Lucyferowi, który Nas nienawidzi , ponieważ Bóg wybrał Jakuba ale niestety zapominają ze Lucyfer pragnie zagłady całej ludzkości nie może wygrać- WIE O TYM ale Elity mu ufają. My tego nie róbmy nie wierzymy w nic Z TEGO SWIATA Nawrócmy
  się do Naszego Boga i wolajmy do Niego by raczył ponownie odkryć Swoje Święte Oblicze przed nami.

  Byśmy znowu byli wolni i mogli przestrzegać Jego Świętych przykazań Szabatu Świat i Szabatu dla Ziemi co 7 lat bo ziemia tez potrzebuję. Całe Jego Prawo jest Doskonale i jasne i Pamiętajmy że Syn Boży został posłany by dopełnić, wypełnić Boże Prawo i został posłany do Nas -Zaginionych Owiec Z Izraela i reszty świata LUDZKIEGO . Istnieje tylko Zycie i Śmierć co wybierzemy Synowie Izraela ?
  Niech Bojaźń Boga Nieba będzie z Nami i Wolajmy do Naszego Boga o Wybawienie a wysłucha napewno jak kiedyś w Egipcie .

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Hmm, ciekawe pytanie. Według mnie rozdział 56 wskazuje na zebranie wszystkich królów ziemi w jedno miejsce gdzie Syn Boży odbędzię nad nimi wyrok, co mogłoby się odnosić do bitwy Armgedonu.

   Na bliskim wschodzie i terenach Syrii widać obecnie koncentrację armii największych mocarstw świata i cały ten konflikt ma bardzo podejrzane i niejasne motywy. Niby chodzi o „demokrację”, ale dzieje się to wszystko na Ziemi Obiecanej w pobliżu Syjonu.

   Damaszek w Syrii jest całjowicie otoczony wojskami i zapewne niedługo wypełni się proroctwo o całkowitym jego zniszczeniu.

   Wszystko odegra się właśnie na tamtych ziemiach.

   Polubienie

 12. A to dopiero początek , np.Tranmpa uważam za tego co miał wyjść z morza (wybrany przez niby zwykłych ludzi ) niby robi porządek i chce pokoju a jednak dąży do wojny . Więc zobaczymy jak rozegra jeszcze temat Syrii i Iranu .

  Polubienie

 13. A tu mam jeszcze jeden Bardzo ciekawy fragment Ks.Henoha 88:1 , 2
  1 Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna.
  2 Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała.
  Pamiętając obietnice Pana Boga że Damaszek zostanie zrównany z ziemią

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s