Czy istnieje religia prawdziwa???

 

 

 

Witajcie!

Postanowiłem zamieścić na swoim blogu artykuł napisany na podstawie tekstu brata Henryka, poruszający bardzo ważną kwestię, która to jest tytułem tego wpisu. Dotyczy on głównego wyznania w naszym kraju, ale również w całej Europie i na innych kontynentach. Chodzi oczywiście o dzisiejsze Chrześcijaństwo, które w czasach obecnych stanęło w obliczu kłamliwej ekumenii, czyli zjednoczenia wszystkich religii w jedną światową religię, najprawdopodobniej „New Age”. Oto krótki filmik ukazujący działania Watykanu na drodze do osiągnięcia tego celu…

Zastanówmy się, jak to jest w rzeczywistości.

Niemal każda religia chrześcijańska twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem aby uzyskać zbawienie..standardowy schemat: „Jesteś z nami i będziesz zbawiony, albo przeciwko nam i giniesz z wyroku Boga”.

Wybór jest olbrzymi – dziesiątki tysięcy religii i sekt Chrześcijaństwa!

Problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny człowiek zadłużony w watykańskich bankach nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Pozwólcie, że doradzę Wam jak najlepiej tylko mogę. Byłem wychowany na Biblii, ale także indoktrynowany przez jedną ze znanych organizacji wyznaniowych, która w większej mierze opierała swe dogmaty o Pismo Święte i wnikliwiej je badała. Znam bardzo dobrze przesłanie Słowa Bożego i miałem też okazję poznać, jak naprawdę działają takie organizacje, które często silnie manipulują swymi wiernymi.

Nie należę do żadnej religii, więc nie zależy mi na werbowaniu do jakiegokolwiek związku wyznaniowego itp. O datki także nie wołam i nie szukam wsparcia finansowego!  Pragnę jedynie podzielić się swoją wiedzą, która pomoże zrozumieć wielu ludziom pojęcie Boga i zbawienia.

Dlaczego istnieją tysiące odłamów Chrześcijaństwa?

Jeżeli Biblia jest jedna, a autorem jej jest sam Bóg, to dlaczego istnieje tyle wyznań??

Bóg jest przecież Bogiem porządku, a nie bałaganu. Pytanie logiczne, ale odpowiedź jest bardzo trudno odnaleźć…

Ale już na to pytanie odpowiadam!

Pośród apostołów szatan zdołał owładnąć Judasza. Także w Biblii zagościł kolejny Judasz, który swoimi naukami zwiódł niemal całe Chrześcijaństwo świata. Owym Judaszem był faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz ewangelistę Marka, aby obaj wsparli nauki ich mistrza, czyli Pawła.

Łukasz był lekarzem. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, leczący ludzi często co najmniej podejrzanymi metodami.

I tutaj leży wielka tajemnica, tak drastycznie podzielonego i zwalczającego się nawzajem Chrześcijaństwa. Wszystkie oficjalnie znane religie Chrześcijaństwa głoszą doktryny oparte na apostole Pawle i na Łukaszu, oraz na ewangelii Marka.

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym. Jest to olbrzymie kłamstwo!

Niemal całe Chrześcijaństwo w rzeczywistości opiera się na tekstach tych trzech ludzi, z których żaden nie znał osobiście Chrystusa. Najważniejsza postać z tej trójki – Paweł – także Chrystusa nigdy nie widział i nigdy nie zacytował!

Jezus osobiście powołał swych 12 uczniów podczas pobytu na ziemi i takie miał polecenie od Boga Ojca. Prawdziwych Apostołów Baranka było tylko 12 z czego jeden dał się uwieźć szatanowi!

Ew. Mateusza 10:1-7

(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,

(3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

(4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Czy w wersetach powyżej jest mowa o Pawle, Łukaszu i Marku??   Nie!!
Czy Jezus zapowiadał, że powoła jeszcze innych apostołów??   Nie!!

Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego,  „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!

Jezus został posłany przez Ojca, by wypełnić swoją misję, dać jednorazowe świadectwo i naukę , oraz złożyć ofiarę za grzech całego świata. Żaden inny nauczyciel nie był potrzebny!

Ale co zrobił Paweł? Wymyślił sobie niczym nie podpartą historyjkę o objawieniu Jezusa, który rzekomo powołał go do misji ewangelizacyjnej. Dziwnym trafem nauki Pawła stoją w zupełnej sprzeczności z całym Słowem Bożym! Mało tego, „bliskie spotkanie” fałszywego apostoła ze Zbawicielem jest napisana w 3 różnych wersjach, co rzuca wielki cień na prawdziwość tego zajścia…

Wersja I

Dzieje Apostolskie 9:3-7

(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

(4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

(6) Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Wersja II

Dzieje Apostolskie 22:6-12

(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

(7) I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

Wersja III

Dzieje Apostolskie 26:12-15

(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,

(13) Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi  światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

(14) A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć??

W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię, a reszta oniemiała słysząc głos, ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku (lub aramejsku), a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy. W sprawozdaniach o zmartwychwstaniu nie ma sprzeczności, ale są podane różne elementy, które razem tworzą harmonijną całość!

Trzy różne wersje tego samego wydarzenia, sprzeczne ze sobą w nieomylnym Słowie Bożym… czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!

Jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski??

To nauki Pawła, nie Boga czy Chrystusa powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa, które powinno nazywać się… „Pawłościaństwem”, ponieważ naucza ono  jedynie doktryn Pawła. Doktryny te całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga, oraz jego Syna Chrystusa, a nawet są nafaszerowane fałszywymi proroctwami.

Prawdziwej religii od czasów Chrystusa nie było i nie ma, ponieważ żadna religia nie opiera się wyłącznie na wypowiedziach Boga oraz Syna.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji, oraz teorii wielkiego wybuchu, jak i naciski władz i mediów na ateizm – i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu, czyli negacji istnienia Boga. Dlatego pseudo nauka  kontroluje twój umysł , który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową.

„Cały świat leży w mocy złego” i szatan oraz jego słudzy całkowicie kontrolują wszelkie informacje, zwłaszcza pod kątem poznania Biblii oraz Boga i Jego Syna.

Niemal wszystkie informacje o świecie to iluzja i kłamstwo a szczytem kłamstw są religie, które powinny przodować jako naśladowcy Chrystusa, który zawsze mówił prawdę, a nawet oddał za Prawdę swoje życie. Religie są także kontrolowane przez szatana, ponieważ są jego głównym celem i jak na razie walkę o nasze dusze stanowczo szatan wygrywa! Ale ten stan rzeczy potrwa tylko do wyznaczonego przez Boga czasu.

Aby poznać RZECZYWISTEGO Boga oraz Jego RZECZYWISTE plany zbawienia rodzaju ludzkiego, powinieneś zapomnieć niemal wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i zacząć od zera.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii – zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i… zacznij ją czytać!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Pierwsza opcja.

Skupić się na najważniejszej Prawdzie biblijnej, oraz zacząć stosować ją w życiu i w ten sposób uzyskać aprobatę Boga, czyli zbawienie. Do zbawienia wystarczy Ci znajomość jedynie treści 10 Przykazań, Kazania na Górze, oraz kilku wersetów z dwóch wiarygodnych Ewangelii Mateusza i Jana. Najtrudniejszą rzeczą jest stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym, ale możesz na tym się zatrzymać i wytrwałość w dobrym postępowaniu nagrodzi Cię zbawieniem. Nie potrzebujesz żadnych krzyży, obrazów, mszy, kazań, uczestnictwa w zebraniach czy kongresach itp. Wszystkie te działania to wchłanianie trucizny duchowej apostoła Pawła.

[W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link… Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne do zbawienia]

Druga opcja.

Co zrobić, jeżeli znasz nieźle Biblię i chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany?

Zacznij czytać Biblię według podanego przeze mnie sposobu. Proś Boga w modlitwach o zrozumienie i sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo, ale w kontekście całych rozdziałów. Ujrzysz czystą Bożą Prawdę, która Cię oszołomi, ale… uszczęśliwi.

Prawda jest zawsze przedstawiana w najprostszy sposób.
Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy.

Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i… był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec. Nikt w starożytności nie był wykształconym księdzem czy pastorem. Nawet kapłani Izraela nie posiadali gruntownej wiedzy biblijnej, oraz wykształcenia.

Dlatego powinieneś osobiście ją czytać bez jakichkolwiek obaw, że czegoś nie zrozumiesz lub zrozumiesz błędnie. Za błędne zrozumienie Bóg nikogo nigdy nie ukarał.

Zanim ją zaczniesz czytać, wyobraź sobie to, że nawet główny temat Biblii wcale nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ani Boga ani Chrystusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza niż moralność świata. Chrześcijaństwo także cechuje spora doza nienawiści do członków innych religii czy sekt.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób??

Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37-42

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone… synami Złego, czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne, ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez chwasty.

Dopiero teraz kąkol, czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Jezus Chrystus nam to wyjaśnił – sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Zatem Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga.

Owe chwasty – kąkol robi wszystko, aby obrzydzić Ci Boga i Prawdę, oraz zniechęcić Cię do sprawdzenia tego u źródła. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując swoją interpretację testów Pawła i Łukasza do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w tendencyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie, a nawet w to, że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część „sług Bożych”, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych ‚uczonych w Piśmie’ to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istniej także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego, a kąkol to nasienie węża. Nasienie węża pracujące dla szatana jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju miejsca kultu. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu – kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności. Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię Ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową, oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa, to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg… ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula, oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia, oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi!

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób Jezus podsumował ‚religię’ faryzeuszy – Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy – nasienie węża, wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię!

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy, często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże Przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. „Węże, plemię żmijowe” – to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże Przykazania zastępując je swoimi naukami sprzecznymi z Słowem Bożym.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane, ale katolicy zamiast Boga wielbią starożytną, wulgarną boginię nazwaną w Biblii Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

gg1

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Ks. Wyjścia 20:4, 5

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16-18

(16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.

(17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.

(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma. Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wiecznie w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi ‚chwastami’ nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach ‚chwastów’! Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo!

Będąc Chrześcijaninem na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale jest to regułą, że ten najgorszy ‚margines’ zawsze jest nagradzany!?

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 – nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania. Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować. Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia, że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej, oraz chęci podporządkowania się określonej religii w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Ew. Jana 8:31, 32

(31) (…) Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Z czego uczniowie Jezusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan kłamstw i obłudy fałszywych religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Prawo Boże. Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu:

„musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.

Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak ją zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy, czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań – takich właśnie warto czytać, słuchać, ale… trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu, oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg spodziewa się, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy, a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie. Mówią – „nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Miejmy zaufanie do samego Boga oraz do Syna, Jezusa Chrystusa.

Przysłów 3:5

(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca…

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego!Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub… sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga, oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

[Więcej w linku – Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.]

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie, oraz precyzyjne ich wyjaśnienie. Ty, Drogi Czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszać Cię do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte – Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria – tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje, medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego. Jest niemożliwe, aby uczęszczać do Kościoła Katolickiego i nie obrażać w nim Boga.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii, oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od Ciebie. Rób to, co Ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, a na pewno uzyskasz zbawienie!!

Bóg zaprzysiągł to na samego siebie!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga?

Oczywiście, że nie! Ale trafiłeś tutaj dlatego, że coś Cię niepokoi, coś Cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, ale tutaj znalazłeś kilka opcji, znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.

Jeżeli ją znajdziesz, Ty zadecydujesz, czy pozostawanie w jakiejś religii buduje Cię duchowo i wzmacnia Twoją więź z Bogiem, czy też nie. Zadecydujesz także, czy owa religia prowadzi Cię ku zbawieniu jakie Bóg zaplanował, czy steruje w zupełnie inną stronę.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga.

Dlaczego  w niemal wszystkich religiach chrześcijańskich nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Nikt nie pisze o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nikt nie wspomina o fałszu Pawła, nikt nie wyjaśnia tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, które Naród Wybrany wraz ze 144.000 ustanowi na całej Ziemi pod władzą Jezusa Chrystusa!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś wiedzieć o jednym.

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ żaden człowiek nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem.

Osobiście to rozważ i dokonaj właściwego wyboru.

Polegaj tylko na Bogu i Synu!

@ thewordwatcher – www.zbawienie.com
Reklamy

140 myśli w temacie “Czy istnieje religia prawdziwa???

 1. jak dla mnie, to zbyt przeintelektualizowane to wszystko
  która religia jest prawdziwa? wszystkie są prawdziwe, żadna nie jest sztuczna, ale chrześcijanin nie potrzebuje religii, potrzebuje BOGA i ŻYCIA w bezwarunkowej miłości i w prawdzie, a kwestie teologiczne, filozoficzne i całe to dzielenie włosa na czworo jest niepotrzebnym komplikowaniem tego co proste, intuicyjne i szczere

  Polubienie

  1. Racja..podziałów jest zbyt wiele, ale z czegoś one wynikają i mają jakiś cel, który został przedstawiony w tym artykule.

   Myślę, że należy mieć świadomość tego, że dzisiejsze religie chrześcijańskie, z których każda mianuje się „prawdziwą”, czyli tą, która zna jedyną prawdę, są tak naprawdę pod kontrolą szatana i jego sługusów.

   Artykuł nie jest przeintelektualizowany, tylko szczery i w taki sam sposób przedstawia przykrą prawdę, że całe ówczesne Chrześcijaństwo jest w tarapatach zwodniczych nauk, które prowadzą na manowce.

   Kto chce znać prawdę, ten ją pozna.
   Kto woli jej unikać, będzie migał się od podjęcia tematu.

   Sprawa jest prosta…

   Pozdrawiam w Panu!

   Polubienie

 2. warto zdać sobie sprawę czym naprawdę jest nawrócenie
  nawrócenie to nie zmiana poglądów, ale zmiana podejścia do życia

  ten artykuł jest prosty i szczery, ale to co robią religie człowiekowi nie jest prostotą a tym bardziej nie jest szczerością, bo wypływa z ludzkich wymysłów, czyjejś chęci władzy nad ludzkimi duszami
  człowiek należący do religii nie ma prawa być sobą bo musi uważać żeby go nie „ukamienowali” za nie trzymanie się obowiązującej doktryny, nie przykleili łatki heretyka itd.

  Bóg patrzy na serce człowieka
  warto wrócić do pierwotnego stanu osobistej jedności z Bogiem i ludźmi

  również pozdrawiam 🙂

  Polubienie

  1. Otóż to!

   Dlatego wniosek jest taki, że „religii prawdziwej” nie ma, a to nasze osobiste podejście do Słowa Bożego jest sposobem na poznanie Stwórcy i życie w zgodzie z Jego Wolą.

   Niestety, ale problem sięga troszkę głębiej…

   Wiemy, że większość chrześcijan jest indoktrynowana przez związki wyznaniowe, z których największy to KRK. To on stworzył masę fałszywych dogmatów nie mających oparcia w Słowie Bożym i od niego wyszła masa odłamów nadal forsujących błędne doktryny.

   Problem jest taki, że nawet owe „nawrócone” osoby, mimo zerwania z religią fałszywą, nadal wyznają kłamliwe dogmaty, nie szukając wyjaśnienia w słowach Boga i Jego Syna.

   Na domiar złego, większość wywyższa fałszywego apostoła Pawła nad Jezusa i zamiast opierać się wyłącznie o Jego nauki, wybierają nauki ludzkie pochodzące od kłamcy Pawła.

   Oto problem całego Chrześcijaństwa.

   Polubienie

   1. Obserwatorze,
    proszę o modlitwę, o siłę dla mnie.
    Zanegowałam Pawła wśród chrześcijan (nie katolików) i dostałam mocno po głowie. Podważono moją wiarę, choć ja nieustająco wzrastam, każdego dnia. Całą swoją życiową energię poświęcam na budowaniu wiary. Nazwano mnie zwiedzioną… I tak stałam się heretyczką, choć nikt nie wie, co mam w sercu i jak bardzo staram się przypodobać Panu. Od wielu miesięcy mam radość w sercu daną od Boga, a teraz uznano, że kieruje mną zły duch.

    Polubienie

   2. Wspomnę Siostro!

    Nie przejmuj się..oni kiedyś zrozumieją. Ważne, by iść tylko za Jezusem…

    Ew. Mateusza 5:11, 12

    (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

    (12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

    Nie oni winni Ci mówić jak czynić, ale wszystko powiedział nam nasz Nauczyciel. W Jego słowach jest Prawda i tylko tego się trzymaj!

    Nie można służyć dwom panom..albo Jezus, albo Paweł…inni już dokonali wyboru i po owocach ich poznasz.

    Z Bogiem! 🙂

    Polubienie

   3. Bardzo dziękuję, Obserwatorze 🙂

    Kiedyś chyba na zbawieniu.com zastanawialiście się, dlaczego Bóg dopuścił do skażenia Biblii Pawłem? Nie bardzo mam jednak czas, aby to odnaleźć. Wyjaśnisz krótko, lub podpowiesz, gdzie szukać? To dla mnie istotne.

    Polubienie

   4. Tak, rozważaliśmy nad tym dlaczego tak się stało. Ogólnie Bóg dopuszcza do wielu złych rzeczy jakie dzieją się np. na świecie i tak samo dopuścił do tego, by w Biblii znalazły się fałszywe nauki ludzkie w wykonaniu faryzeusza Pawła.
    Jednak Bóg ostrzegał nas przed tym wszystkim i Jego Syn powtarzał to wielokrotnie..przypowieść „o dobrym i złym siewcy” świetnie obrazuje to, co zrobił szatan przy pomocy fałszywych apostołów.

    Podstawową przyczyną tego jest to, aby cały świat z szatanem na czele dogłębnie przekonał się, że mimo wszelkich knowań przeciwko Bogu, dopełni On swych obietnic i wypełni każde słowo jakie wypowiedział, wykonując swój plan w 100%.

    Jeśli chodzi o fałszywe nauki Pawła, to sprawa ma się tak, że jest to swego rodzaju sprawdzian dla ludzi, który ma za zadanie przesiewać tych, którzy kierują się tylko i wyłacznie słowami pochodzącymi z ust Bożych od tych, którzy wolą kłamliwe i pokrętne nauki ludzkie.

    Ten sprawdzian zakończy się podczas Sądu, gdzie ludzkość zostanie podzielona na „owce i kozły”, czyli osoby posłuszne Słowu Bożemu i osoby gardzące nim kosztem nauk ludzkich.

    Polubienie

   5. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak znacząco mi pomogłeś.:)

    A co do tego miejsca, o które pytałeś… Jak nieco dojdę do siebie, to się przyznam.:)

    Polubienie

 3. gdy człowiek kieruje się doktrynami, a serce ma zamknięte nic mu to nie da
  podobnie jak odwracanie sie od życia jest karykaturą człowieczeństwa
  bez miłości w sercu żadna prawda człowiekowi nie pomoże
  człowiek musi się stać jednością, na tym polega prawdziwy rozwój i zdrowie
  dlatego „skuteczne” leczenie chorób bez zrozumienia ich przyczyn jest bardzo groźne, bo to co w życiu spotyka człowieka jest komunikatem, że idzie w złą stronę

  Polubienie

  1. Tak dokładnie i w tym mają nam pomagać nauki Jezusa Chrystusa, które są proste i jasne, dają nam wskazówki jak żyć szczęśliwie w zgodzie z Bogiem.

   Dlatego tak usilnie przestrzegam przed naukami Pawła, ponieważ one działają odwrotnie do nauk Jezusa.

   Polubienie

   1. Paweł sam się przyznaje w tych słowach, że nie ma tej wiary, o której mówił Jezus, że jest w stanie przenosić góry..

    ..Paweł oczywiście gdyba i bajdurzy.

    Może przytoczyłbyś jakieś słowa naszego Zbawiciela?

    Paweł to kłamca…

    Polubienie

 4. (11): Macie ogromne szczęście, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu.
  (22): A ja wam mówię: Każdy, kto gniewa się na bliźniego, pójdzie pod sąd! Kto nazywa go głupcem, pójdzie pod sąd najwyższy. A kto nazwałby go idiotą, zasługuje na ogień piekielny. [Słowo Życia NT, Mt 5]

  Polubienie

 5. Obserwator – czytanie Biblii, a zwlaszcza ST pierwszy raz, daje spore zamieszanie. To co zostalo dopisane do Prawa przez Lewitow, zmienilo prawdziwe wyobrazenie o Bogu.

  Polubienie

 6. Witaj,
  Chciałbym odnieść się do tego co napisałeś w artykule, ponieważ widzę że poważnie podszedłeś do tematu.

  Po pierwsze, cytujesz Mateusza 10:5,6 :

  (5)Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
  (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

  Owszem zgadzam się z tym, że uczniowie zostali w czasie służby Jezusa wysłani do miast izraelskich.
  Jednakże po zmartwychwstaniu, Jezus mówi w Ew. Mateusza 28:1819:

  (18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
  (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

  Jest to ten sam autor którego cytujesz wcześniej.

  Jezus więc w czasie swojej służby głosił ewangelię głównie Izraelowi, natomiast po zmartwychwstaniu, powiedział żeby ją rozgłaszać po całej ziemi. Zauważ że nawet podczas służby, Jezus przebywał dwa dni w mieście samarytańskim – Ew. Jana 4:40,41

  (40) Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez dwa dni.
  (41) I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa.

  Jeśli tak jak napisałeś: „Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.” to co Jezus robił w tym mieście?

  W Ew. Jana 10:16 sam Jezus mówi coś takiego:

  (16) A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

  Dodatkowo w 2 Liście Piotra 3:15,16, Piotr piszę coś takiego, uwierzytelniając jednocześnie Pawła i jego pisma :

  (15) A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was;

  (16) Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

  Polubienie

  1. Witaj freon25,

   Tak, masz całkowitą rację! Oczywiście, misją Jezusa było, by Ewangelia dotarła do ludzi ze wszystkich narodów, plemion i języków, jak i ofiara Jezusa była za grzech całego świata.

   Chrystus był Izraelitą z plemienia Judy i według proroctw ze ST jest on Mesjaszem Boga Izraela, do którego został posłany wedle obietnic.

   Jedną z obietnic Boga jest zjednoczenie Narodu Wybranego (który został ukarany i rozproszony wśród innych nacji) pod berłem Chrystusa i odrestaurowanie Królestwa Bożego, które obejmie panowaniem całą ziemię.

   Jezus głosił i nakazał najpierw głosić Izraelitom, czyli głównie Judejczykom w tamtych czasach, a następnie by głosić innym narodom, wśród których żyje reszta rozproszonych Izraelitów z pozostałych plemion.

   Są skrywane doniesienia, że apostołowie doszli na tereny Europy i najprawdopodobniej nawet na ziemie Polan i Lechitów.

   Wśród Słowian nadal żyją prawdziwi Izraelici, z których część będzie wzięta jako 144 000 wybranych!!

   Jest pewne, że do Izraelitów przyłączy się w Czasach Końca wielu dobrych ludzi z innych narodów i oni także zostaną zbawieni 🙂

   Dlatego z Ucisku wyjdzie niezliczona wielka rzesza tych, którzy oddadzą cześć Bogu i Jego Synu i uznają Ich zwierzchnictwo.

   Omówiłem wszystko w artykule „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej”.

   Pozdrawiam w Panu! 🙂

   Polubienie

 7. Cytat z artykułu:
  „Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

  Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

  Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!”

  Czyli według Ciebie dobra nowina była przeznaczona tylko dla Izraelitów z każdego narodu i języka?
  I apostołowie poza Izraelem głosili tylko żydom?

  Po drugie mam pytanie czy uznajesz Listy Piotra?

  Przeczytałem, to co podałeś, „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” i trochę na temat piekła.

  Jestem ciekawy, skoro wg Ciebie ofiara była za grzech całego świata, to czy mimo tego ludzie znajdą się w gehennie żeby cierpieć przez pewien czas?

  cytat: „jezioro ognia jest symbolem drugiej śmierci, z której nie ma szansy na zmartwychwstanie. Jest to ostateczny, decydujący wyrok Boga, od którego nie ma żadnego odwołania…Dla pozostałych przy życiu są to „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków”.

  To nie ma sensu, jeżeli ktoś zostałby unicestwiony zupełnie i całkowicie na moich oczach, a ja zostałbym przy życiu, to nigdy bym nie powiedział że cierpi on „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” Come on. Poważnie? Jak ktoś może przeżywać katusze skoro przestaje istnieć?

  Polubienie

  1. Według mnie Dobra Nowina była skierowana głównie do Narodu Wybranego, ale Bóg umiłował całą ludzkość i pragnie zbawienia dla wszystkich.

   Z tego względu posłał Jezusa, który umożliwił to wszystkim nacjom. Bóg w swej wspaniałomyślności tak to obmyślił, że Dobra Nowina wędrując za zaginionym Izraelem, rozprzestrzeniła się na przedstawicieli innych narodów, dając możliwość poznania Stwórcy i przupodobania Mu się na podstawie nauk Chrystusa.

   Co do „jeziora ognia i śmierci drugiej”…na nie przyjdzie czas dopiero po Sądzie. Nie kojarzę dokładnie o jaki cytat Ci chodzi.

   Teraz nikt nigdzie nie idzie. Człowiek umiera i zostanie wskrzeszony dopiero na Sąd, gdzie na podatawie swych uczynków otrzyma wyrok – życie wieczne lub śmierć w jeziorze ognia – czyli „druga śmierć”.

   Co w tym niejasnego??

   Polubienie

  1. Przepraszam, a w jakim języku???

   Czyli w Polce wszyscy zwracają się do siebie w formie grzecznościowej, nazywając się demonicznym przydomkiem?
   W języku polskim „Pan” to forma grzecznościowa i rzeczownik określający np. osobę.

   W nosie mam nazwę jakiegoś głupiego bóstwa, które może mieć różną nazwę w zależności od kraju i języka.

   Polubienie

  1. Nie znam kultu żadnego Pana i nigdy z czymś takim się nie spotkałem i nie mam ochoty się spotykać.

   W języku polskim słowo „pan” znaczy to, co znaczy i każdy używa go jako zwrotu, tytułu a nie imienia własnego, co jest oczywiste i proste jak konstrukcja grabii.

   Gdybanie pozostawiam osobom, które szukają sensacji i bzdurnych teorii.

   Polubienie

 8. Napewno zmierzam do dobrego. Niektórzy odradzają mówić Amen bo Ra> Gdy już znam pochodzenie tego słowa …dawniej używałem bez zahamowań…
  .Teraz zadam to pytanie mędrcowi i lingwiście. „święć się imię Twoje”;zajrzałem.
  Podziękowania za dobre…artykuły.

  Polubienie

  1. To najważniejsze, bo dobro i dobre uczynki Bóg na pewno doceni 🙂

   Tak, ‚Amen’ pisane z dużej litery jest nazwą własną, imieniem egipskiego bóstwa słońca.
   Pisane z małej litery greckie (nie aramejskie) ‚amen’ znaczy tyle samo, co „zaiste”, „zaprawdę”, „niech się stanie”.
   Skoro mamy Biblię tłumaczoną na Polski, to mówmy po polsku. To samo tyczy się słowa Pan, które jest użyte jako tytuł, nie imię.

   Oczywiście złośliwi będą się czepiać, że jest napisane, np. „Pan imię jego”, ale to jest cecha ludzi złośliwych by szukać dziury w całym.

   Oczywiście Imię Boga, tak jak On sam, jest święte i zostanie uświęcone niebawem na oczach wszystkich narodów i każdy pozna je i znikną wątpliwości.

   Tymczasem szkoda czasu na przepychanki i cedzenie komara. Są rzeczy ważniejsze, a po więcej dowodów zapraszam na http://www.zbawienie.com 🙂

   Polubienie

 9. Dlatego nie piszmy:pozdrawiam w Panu (duże :P)lecz:pozdrawiam w panu Isusie (małe p)
  Ja wszak rozważam powrót do słowiańszczyzny (twego syna gospodzina).

  Polubienie

  1. W języku Polskim taka jest zasada, że zwrot grzecznościowy, czy tytuł „Pan” pisze się zawsze z dużej litery.

   Cóż znaczy powrót do słowiańszczyzny? Masz zamiar czcić bóstwa z drewnan i kamienia? Gaje, wzgórza i ‚święte’ drzewa? Światowidy i inne pogańskie bożki??

   Eeh 😦

   Polubienie

 10. …bo moim zdaniem bardziej polskim jest określeie: gospodzin Isus niżli pan Isus. Poznajmy prawdziwą historię zastąpienia słowa gospodzin greckim słowem :pan.

  Polubienie

 11. Toteż odrzućmy bez ceregieli to co ewidentnie złe (jak Szawła) a używajmy to co dobre nie tracąc czasu, aby nie dawać satysfakcji złemu. Podziękowania za dobre artykuły.

  Polubienie

 12. A czy kto z uczestników zwrócił uwagę na pytanie Isusa: Który z tych trzech okazał się bliźnim? Bo kogo nie pytam to myśli że poturbowany Żyd. A to przecie nie prawda!

  Polubienie

 13. Znalazłem w konkordancji; niestety, to jest w Lk (10:29 i dalej). Moja uwaga: bliźniego należy miłować (a nie kochać) jak siebie samego czyli najintensywniej.

  Polubienie

  1. Tak mi coś nie pasowało właśnie…

   Co do miłowania i samej miłości w stosunku do bliźnich, to przede wszystkim powinna się ona przejawiać poprzez:

   – szacunek
   – wyrozumiałość
   – uczciwość

   Tak rozumiem miłość, o której nauczał Jezus 🙂

   Polubienie

 14. W Septuagincie jest ponoć: miejcie w nienawiści nieprzyjaciół Boga a Greckich czytałem: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Lecz czyż nieprzyjaciele Boga nie byliby i naszymi?

  Polubienie

 15. „.. znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.”

  – Czy ty czasem nie przestrzegasz przed samym sobą: – „Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.
  Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.”
  Piszesz wiele prawdy ale poddając w wątpliwość część Biblii wkraczasz na „bardzo dobrą” drogę do odstępstwa i stworzenia nowej wiary. Podobnie zresztą uczynili poprzedni „reformatorzy”. Gdy coś im nie pasowało albo to marginelizowali albo się tego pozbywali.

  Polubienie

  1. Nic dziwnego…jeśli się opisuje Prawdę i do tego podaje materiały dowodowe ją potwierdzające, to znaczy, że jest się prawdomównym, a więc treść takiego, dajmy na to artykułu, jest w pełni wiarygodna i prawdziwa.

   W czym masz problem? Przeszkadza Tobie, że mówię Prawdę? 🙂

   To, co sobie dopisujesz tekstem: „Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawienia Jego Słowa”, jest tylko Twym postrzeganiem i zarzutem wyssanym z palca, wszak nigdzie tak nie twierdzę ani ja, ani osoby mnie podobne.

   A więc zwyczajnie dopowiadasz sobie to, co chcesz widzieć mimo, że nie masz ani jednego argumentu.

   Poddaję w wątpliwość, a nawet udowadniam to, że część Biblii, poskładanej zresztą jako kanon przez pogański Rzym, zawiera w sobie dodane przez niego kłamliwe nauki pochodzące od fałszywego apostoła Pawła z Tarsu, który nie głosił Słowa Bożego ani nauki Chrystusa.

   Jest to w pełni udowodnione i jawne, więc nie rozumiem o co Ci chodzi?

   Tak więc ukazuję w tym wszystkim jedyne i prawdziwe źródło Prawdy, jakim są osobiste wypowiedzi Boga oraz osób przez Niego wybranych, jak prorocy i 12 apostołów z Jezusem na czele. Reszta w wykonaniu Pawła i jego popleczników pochodzi od złego i ukazaliśmy to dobitnie, czego nawet nie uda się Tobie podważyć.

   Widzisz przyjacielu, sęk w tym, że wszelkie odłamy i religie bazują na tym, by odwodzić od nauki Chrystusa oraz nakazów Boga Ojca, a ja i moi znajomi ukazujemy ten paradoks i nawołujemy do skupienia się na nich.

   Reformatorzy mieli to do siebie, że ich głównym celem było stworzenie danego systemu wierzeń i usuwanie w cień właśnie nauki Pana.

   Słynny Luter, twórca bluźnierczego protestantyzmu, chciał pozbyć się Apokalipsy i listów Jakuba, bo nie pasowało mu nich zbawienie i sąd z uczynków do jego pawłowej herezji o zbawieniu z samej tylko wiary. Problem w tym, że Jan i Jakub byli wybranymi przez Boga apostołami Jego Syna, a Paweł nie (Szawełek wymyślił sobie świetliste objawienie Jezusowe, będące podstawą wszystkich następnych, kłamliwych objawień z maryjkami włącznie).

   To jest dopiero odstępstwo i ubliżanie Bogu!

   Czy więc powiesz mi, że jestem odstępcą, ponieważ wbrew całemu odstępczemu chrześcijaństwu, ja, nawołuję do tego, by słuchać tylko i wyłącznie słów wypowiedzianych przez Ojca i Syna, zamiast słuchania nauk ludzkich, ślepych przewodników???

   Niech więc Ci będzie hehe 🙂

   Pozdrawiam i z Bogiem.

   Polubienie

 16. 1 * Wierzono że ”ducha Julka Cezara weszła do nieba i od tego czasu przedstawiano go z gwiazdą nad głową”.
  Starożytni uważali chrześcijan jako wyznawców nowego i zbrodniczego zabobonu. Tymczasem Chrześcijaństwo to wymysł ojca Gnostycyzmu oraz Masonerii (Neo-Gnostycyzmu) czyli Szaula Ha Tarsi lub Szymona Maga/Apoloniosa Z Tiany. Natomiast Nazareizm jest kontynuacją Mozaizmu, Hebraizmu jak nie nazwiemy religia apostołów istnieje od Adama poprzez Henocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba.

  2 * Ekloga IV Wergiliusza znana też jako Mesjańska, mówi o narodzeniu Mesjasza z dziewicy. Mamy tam pogańskie elementy jak Saturn (szatan) i Apollo (Apollyon), tylko skąd poganin znam proroctwa o narodzeniu z dziewicy ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekloga_IV
  Moim zdaniem Biblia Grecka z łacińską nazwą była znana nawet poganom którzy zlewali Biblię na rzecz swoich Saturnaliów. Możliwe że proroctwa Henocha i Izajasza była bardzo popularne, nawet Idumejczyk Herod je znał! Trzeba pamiętać że kultura Helleńska, Romańska, Judejska, Idumejska (Talmud, Kabała), Słowiańsko-Persko-Aryjska itd mieszały się ze sobą. Judejczycy chętnie przyjmowali Hellenistyczny pogląd na świat co widać w w wielu Księgach nawet Biblijnych.
  Nemrod zaś był pierwszym post-potopowym tyranem, Gigantem i oprawcą. Septuaginta nie używa nazwy ”Babel” to dzieło Tannaitów, Amoraitów, Masoretów itd.
  Pytanie jakiego pochodzenia był Nebrod, według Biblii jego ”ojcem” był Kusz syn Chama ale czy rzeczywiście ojcem a nie np. przodkiem ?
  Biblia sugeruje nam że Kuszyci to Murzyni, a Nebrod był wielbiony jako biały i czarny.
  Oczywiście historia nie nazywa żadnego władcy jako ”Nimrod”. Moim zdaniem Nimrod to określenie znaczące buntownika, rebelianta, ateistę, myśliwego tymczasem Nimrodem mógł być np. Sargon Wielki,
  Masorecki Shinar to Grecki Senaar, być może Sumer.
  Bardzo możliwe że rzeczywiste dzieje Asyryjskie, Chaldejskie, Sumeryjskie, Syryjskie przebiegały inaczej, władcy przypisywali sobie boskie zdolności, tępili gojów itp.
  * Mówią że ogród Eden to mity, tymczasem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dilmun
  Ale Sumerowie, Akadyjczycy, Chaldejczycy itd. czcili Annunaki czyli Hordę Semjazy z 1 Henocha.
  Ostatni król Asyrii Sardanapal znany jako 33 potomek założycieli Babilonu czyli Ninosa i Semiramidy według kronik.

  3 * Co do kształtu ziemii. Większość podchodzi do tematu z automatu mówiąc że nie jest kulą, jest elipsą bo tak mówili fachowcy. Druga strona mówi o Flat Earth dla 33 wrzucając dużo kłamstw wraz z Biblią i Koranem do tego worka. Ale Biblia mówi o okręgu ziemskim, na mapach to lepiej widać podobieństwo do dysków Heliosa nie obalone.
  Bardzo możliwe że ziemia przed potopem była inna, wielkie drzewa, inne minerały, wielcy ludzie jak Noe.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/japonczycy-stworzyli-mape-swiata-o-prawidlowych-proporcjach
  http://testingtheglobe.com/bible.html

  Możliwe że zza lodem są jeszcze inne puste kontynenty przeznaczone na miliony ludzi skoro większość ma przeżyć. Tolerancji dla zła nie będzie, a Bóg nie jest okrutny i ukaże wszystkim owoce ich działań, dobrych jak i złych. Bóg ocali 2/3 Ludzkości nie z powodu ich grzechów a z powodu odnowy boskiej reputacji. Znany fragment z Izajasza mówiący o okręgu ziemskim:

  Izajasza 40:22
  International Standard Version
  He’s the one who sits above the disk of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. He’s the one who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to live in,

  LXX Brenton:
  It is he that comprehends the circle of the earth, and the inhabitants in it are as grasshoppers; he that set up the heaven as a chamber, and stretched it out as a tent to dwell in

  Okrąg ziemski lub Dysk…

  Ale są takie przekłady mówiące o globie:
  Douay-Rheims Bible (Jezuicka)
  It is he that sitteth upon the globe of the earth, and the inhabitants thereof are as locusts: he that stretcheth out the heavens as nothing, and spreadeth them out as a tent to dwell in.

  * Kolejny fragment o Idumei  Izajasza 34:5

  (5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą.

  4 * Okazuje się ten ”chemtrails” jest przekrętem językowym, chodzi o nazwę bo dlaczego używa się tylko angielskiej nazwy zamiast polskiej ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne
  A to że jest coś nazwane teorią spiskową…. to ma mało ważne.

  * Podobno Isus Bar-Abbas (Barabasz) był szwagrem Judasza (Judy).

  * Przykład różnicy lat i rodowodów między LXX a Tanachem
  http://rbedrosian.com/euseb7.htm

  * Słowianie żyli w cieniu jako ”plemiona irańskie”. Dużo dowodów wskazuje na Asyryjskie bądź Izraelickie (Dan) pochodzenie Niemców i Duńczyków.
  Może Asyryjczycy rzeczywiście przenieśli się na północ ? Trzeba pamiętać że dzisiejsze określenia ”Germania”, Germanie jest sfałszowane.

  * Czytałem ponownie Ewangelię Tomasza. Oczywiście jest to dzieło Gnostyków czy może przeróbka oryginału.
  Probka:

  (34) Rzekł Isus: „Jeśli ślepiec prowadzi ślepego, zazwyczaj obaj wpadają do dołu”.

  Wiele fragmentów jest tam wyrwana z kontekstu lub przekręcona, nielogiczna:
  (30) Rzekł Isus: „W miejscu, w którym jest trzech bogów, tam są bogowie. Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim”.

  (33) Rzekł Isus: „To, co słyszysz jednym uchem i drugim uchem, głoś na waszych dachach. Nikt bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia ją na świeczniku, aby każdy wchodzący i wychodzący widział jej światło”.

  (26 Rzekł Isus: „Widzisz drzazgę, która jest w oku twego brata, zaś belki, która jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata”.

  (39) Rzekł Isus: „Faryzeusze i uczeni w Piśmie wzięli klucze poznania i ukryli je; nie weszli do środka i nie pozwolili wejść tym, którzy chcieli. Wy zaś stańcie się przebiegłymi, jak węże i czystymi, jak gołębie”.

  (44) Rzekł Isus: „Temu, kto bluźni przeciw Ojcu, będzie wybaczone, i temu, kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie”.

  (56) Rzekł Isus: „Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart”.

  Nie wiem jak inni, nawet jeśli znam oryginały tych wersetów z pozostałych Ewangelii, bez nich Ewangelia Tomasza nadaje się tylko na śmietnik.

  Możliwe że była planowana jako V Ewangelia, ale zbytnio przekombinowali. Moja hipoteza, po śmierci apostołów ich wszystkie listy zostały natychmiast przechwycone, te najbardziej znane dodano do NT a resztę schowano. Jakub, Juda, Jan przekazali nam swoją myśl. Niewyjaśniona sprawa z Piotrem, który ma pod swoim imieniem dwa listy – jeden typowo Pawłościański, autorem był chyba Marek. Drugi zaś list jest akceptowalny, mówi o potopie, aniołach, o raz o czymś co jest bardzo ważne
  2 P (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

  Dziwne że tak antyPawłowy fragment który mówi nam abyśmy nie dawali się dymać oszustom, i wpadać w pułapkę religii…. mówi wcześniej o nowej ziemi czyli końca świata Bóg nie planuje. Nowa ziemia i niebo ukazuje brak logiki w pójściu do nieba albo piekła bo na co odnowiona ziemia ?

  (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
  (14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.

  (15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;

  (16) Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

  Autor kimkolwiek był znał najważniejszy temat w Biblii
  2 P 3 (7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

  Najwyraźniej za tą manipulacją może stać również sam Bóg który chciał nas przetestować, przesiać

  Psalm 53 LXX według ks. A. Troniny
  (Psm 53:1) Na koniec. Dla Maeleth. O zrozumieniu. Dawida. [O Achitofelu, który doradził Absalomowi, aby wystąpił przeciw swemu ojcu Dawidowi i aby go zabił; jak zbrodnia jego spadła mu na głowę i umarł. Nam zaś ukazuje objawienie Zbawiciela i uwolnienie od bezbożnych narodów].
  (Psm 53:2) Rzekł bezrozumny w sercu swoim: Nie ma Boga! Zepsuci są, stali się obrzydliwi w nieprawościach. Nie ma, kto by czynił dobrze.
  (Psm 53:3) Bóg z nieba spojrzał na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto by szukał Boga.

  Bóg wszystko to widzi, i wie jak bardzo zwalczano Biblię. Psalmy także przekręcono bowiem LXX ma lekko inną numerację usuwając początkowe ”na koniec”.

  List Barnaby za to natchnął mnie do kolejnej krucjaty przeciw herezjom Saula, a konkretnie Nowemu Przymierzu opartemu na miłości, wierze, miłości i wierze. Muszę  go  kiedyś przeanalizować wraz z listem do Hebrajczyków.

  * Samaria, Samerina czyli stolica Efraimitów upadła w 722 r.p.n.e. założona przez słynnego Króla Omriego. O nim wspominają głównie źródła Asyryjskie aż do czasów Sargona II.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Samaria

  Ludność przesiedlono do miedzyrzecza w tym w góry Medów o czym mówi nam Biblia.  Samaria (hmm Sarmatia ?) była rywalką Jerozolimy stolicy Judy. Juda i Efraim walczyły między sobą kiedy Samaria była stolicą kultu Pana, którym był Baal. Tak nisko upadł naród idiotów, który wybrał z własnej woli religię swoich gnębicieli.  Samarytanie zaś to ludność mieszana, zsyntetyzowana, być może są tam Izraelici… Łukasz z Antiochii przedstawił nam Samarytan jako miłosiernych gości… Samarytanie opierają się głównie na Pięcioksięgu unikając tradycji Idumejskiej, Talmudycznej czyli ustnej. Używają oni języka samarytańskiego aramejskiego. Większość ludzi woli zakładać okulary Idumejczyków, patrząc na Jude poprzez ich okulary.

  * Nie bez powodu tak straszy się nas Islamem że niby Allah (Pan Bóg) to szatan, że Islam nienawidzi Jezusa (Isa) itd. Ci sami którzy na temat Talmudu, Języka Idumejczyków, Banderyzmu milczą. Czy w Polsce Islam był zagrożeniem ? Czy Polacy byli śmiertelnymi wrogami Turków, Arabów, Persów itd ?

  Swoją drogą trzeba pamiętać że Irańczycy (Persowie) nie są Arabami, są ludem indo-aryjskim. Moim zdaniem to biblijni potomkowie Elama, najstarszego syna Sema. Izraelici mieli częste kontakty z Elamitami tak jak Słowianie z Persami.  Historia Słowiańska jest ukryta w kulturze Perskiej, Hinduskiej, Awestyjskiej oraz Biblijnej.

  * Przez jakieś 200 lat naszą historię piszą cudzoziemcy, Rosjanie mają tak od 1917 r. Ale antypolonizm działał już w średniowieczu kiedy szkół u nas nie było a były zagranicą a nasi żakowie studiowali to co było w interesie sąsiadów, a jak wiadomo dużo uniwerków było Katolickich, Jezuickich a Jezuici palili Polskie Kroniki nawet Długosza bo pisał o Grunwaldzie.
  Mniej więcej od Mieszka (Mietka) trwała akcja zniesławienie Słowian już oficjalnie. Wcześniej nazywano nas barbarzyńcami, dzikusami, krwiopijcami, narodem idiotów (czasem słusznie). Piastowie to była dynastia okrutnych pijaków podlegających Rzymomi, ale Jagiellonie byli jeszcze pro-Słowiańscy. Królowie elekcyjni to znaczy władcy z obcych krajów – Szwedzi, Francuzi… już podlegali Londynowi i Rzymowi.

  Król Sobieski, walczył pod Wiedniem tylko dlatego że wykonywał polecenia swoich przełożonych który napuścili nas na Turków. Jak wiadomo Turcja była raczej neutralna Lechistanomi, i sprzeciwiała się rozbiorom zaborcy. Austria i Prusy to jeden naród, a Moskwą rządzili Niemcy z… Gdańska.

  Oby tylko Słowianie nie doświadczyli kolejnych rozbiorów, jak wiadomo do Polski naszło dużo Ukraińców w tym neobanderowcy niespecjalnie kochający Polaków I Rosjan. Dziwne że Polacy boją się jakiś Islamistów nie zwracając uwagi na Ukraińćów pośród Słowian przez których strach wyjść na Ulicę.

  A Putin i Trump ? Jasno widać że nie różnią się od poprzedników, tylko że widać lepiej kto ich tresuje.

  Chasydzi, Lubawicze mają duży wpływ w Rosji, Polsce, Kanaanie i niespecjalnie kochają Rosjan dlatego są tak biedni. Polska to także dziwny kraj, niby Bogaty a ludzie biedni i biedniejsi.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm_polski

  Chasydzi pozują na ultra-ortodoksów praktykujących Torę, Talmud, Tanach, Idumejską Kabałę. Znany Mesjasz Edomita który przeszedł na Islam:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szabetaj_Cewi

  Obecnie zamiast Polski, Rosji itd gorzej ma się Chrześcijańska Syria która była od zawsze krajem pełnym Chrześcijan, Muslimów, itd.
  Dużo osób czeka na rok 2021 że niby coś ma się wtedy wydarzyć, moim zdaniem Bóg może zainterweniować jeszcze później ale nie wiem kiedy. Taka gadka że ”to już” jest zwykłym religijnym straszeniem sekciarskim, nie znamy dnia ani godziny ale wątpię by Bóg dopuścił by naród żył bez wiedzy. To znaczy teraz powoli rozpoczyna się okres poszerzania wiedzy i odrzucania ojca Gnostycyzmu – Saula/Apoloniosa Z Tarsu.

  Odrzucenie Saula jako apostoła jest łatwe (kiedy ktoś nie chodzi do kościoła), ale gorzej jest odrzucić jego system nauczania. System zły, Prawo dobre.
  Wystarczy zobaczyć nauki Saula w praktyce : bezpłciowość męska, nienawiść, pycha, seks jako grzech i nienawiść do ciała, duchowość, rytuały, świątynie, Kasty,
  sekciarstwo, religijne zwroty, nieznajomość Biblii, oskarżanie wszystkiego i wszystkich o satanizm itd.
  Pawłościanie nawet nie szukają Izraelitów, bo guru uznał że rodowody powodują spory a Biblia jest nieważna (raz nazwał nawet Biblie żydowskimi kłamstwami) bo mamy Nowe Przymierze… oparte na miłości cokolwiek to znaczy.

  Nauka o miłości braterskiej jest nauką dla mas, gojów, bo listy Pawła są tak skonstruowane że trzeba je czytać alegorycznie w Gnostycki sposób. Nawet inkwizycja cytowała Pawła, a raczej gnostycką wizję upadłych aniołów jako szatana (Saul przyrównywał apostołów do diabłów), oraz o pokusach cielesnych (nienawiść do Boga). Ile chrześcijan spłonęło na stosach na podstawie Saula i jego gnostyckiej nienawiści do ciała i oskarżaniu wszystkich o satanizm (odchylenie od jego nauk).

  Może ktoś jeszcze pamięta Ewangelię Marka i teks od Isusa ”kto dotknął moich szat”

  co znalazłem u Łukasza z Antiochi:
  Łk 8:
  (43) A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć,
  (44) Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego, i natychmiast ustał jej krwotok.
  (45) I rzekł Isus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą.
  (46) Isus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie.
  (48) On zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
  (50) Isus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.

  Ewangelia Łukasza pokrywa się z Markiem i częściowo z Mateuszem. Łuk imituje Mateusza ale nieudolnie. Marka wszyscy olewają, lecz został cel osiągnięty ziarno zostało zasiane a Mateusz apostoł został okrzyknięty złodziejem (celnikiem) i plagiatorem że niby skopiował od Marka.
  Jaką mamy kolejność w Biblii ?
  Ewangelia Mateusza (Mt)
  Ewangelia Marka (Mk)
  Ewangelia Łukasza (Łk)
  Ewangelia Jana (J)

  Sądzę że jest on prawdziwa, pierwszy był Mateusz a kontrą był Marek, następnym atakiem był Łukasz, a Mateusza obronił Jana. Niestety ale treść Jana i Mateusza została skonwertowana wedle myśli Pawła, Łukasza i Barnaby.
  Prawie każdy pisał że Mateusz Lewi pisał w języku Hebrajskim w Syrii i owe dzieło (oryginał) znajdowało się w jakiejś Bibliotece. Może i należał do Elity znającej jeżyk Mojżesza, bowiem w NT język Hebrajski czyli Starohebrajski zaś Aramejski to Idumeo-Aramejski (język Edomitów). W NT język Hebrajski to język Staro-hebrajski zaś Aramejski to Aramejski.
  Dlatego mamy wielokrotnie wałkowane słowa Abaddon oraz HarMageddon. Możliwe że chcą nam wcisnąć kule z językiem Hebrajskim i Mateuszem aby obalić LXX.

  * Ofici rzeczywiście wierzyli że ich stwórca była Sofia (w postaci serpenta),

  * Ołtarz jako miejsce modlitwy zostało opracowane przez uczniów Saula
  Hbr 13:10
  (7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
  (8) Isus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
  (9) Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
  (10) Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.
  (11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
  (12) Dlatego i Isus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

  zaś historia ze stajenką jest bajką bowiem tak naprawdę chodziło o dom, pokój.

  Według Łukasza w Palestynie mogliśmy spotkać w Palestynie np. Aserytów:
  Łk 2:(36) I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego.

  Aser (szczęśliwy) przebywał już od wieków na północy ale Łukasz najwyraźniej nie był zainteresowny losem Izraelitów ale wiedział to co miał wiedzieć, tylko Saul jako jedyny wymyślił duchowe pochodzenie od Abrahama.

  * Potomkowie Mosocha (Moschami) podobno żyli blisko Izraelitów i dlatego trwa propaganda łączenia Słowian z Mosochem.

  Gnostyckie nauki w chrześcijaństwie są zakorzenione jeszcze głębiej niż można sobie wyobrazić. W starożytności istniały takie grupy: Idumejczycy (twórcy Talmudy, Kabały, Tory, Tanachu: Faryzeusze, Saduceusze, Masoreci itd), Mitraiści (w tym poganie) oraz trzy grupy ”polegające” na NT
  Gnostycy polegający na Hermetyzmie itd, Chrześcijanie (obłudnicy, zwolennnicy Saula), Nazarejczycy (Apostołowie, zwolennicy Mesjasza z Nazaretu).

  2) Co do Proroctw

  Wiele rzeczy możemy obecnie przewidzieć, ale nie detali.
  Od czego się to wszystko zacznie ?
  Logiczny jest okres rzekomego wielkiego dobrobytu – cisza przed burzą o której mówi kilka proroctw
  Coś czuję że zacznie się wszystko od powolnego powiększania wiedzy w tym okres działania 2 proroków, wedłe wielu źródeł Henoch/Enoch i Heliasz/Elias.

  Sądzę że ponowny Eksodus Izraelitów będzie pokrywał się z największą Trybulacją, prześladowaniem na wzór Nerona, Aleksandra i Antiocha albo i większym.
  Mamy jeszcze o zniszczeniu Imperium Rzymskiego oraz miasta na 7 wzgórzach (Septimontium) nie trzeba tłumaczyć że chodzi o Rzym. Cywilizacja Łacińska to m.in. Anglia (Grecja) i Rzym (USA) oraz Hiszpania, Włochy, Francja Itd. Anglia jak wiadomo stworzyła USA, tak jak Hellada stworzyła Rzym (legenda o Eneaszu).
  Może wszystkie te wydarzenia będą jednocześnie się działy. Logiczne że ta kobieta, dziewica w Objawieniu to nie jest żadna Maria (Kybele) jak głoszą chrześcijanie a 10 Narodów Izraela, zaś mężczyzna, syn tej kobiety to 144 tysięcy wybranych, ale nie warto zajmować się czymś co mnie nie dotyczy.
  Jeżeli prawdziwi Izraeli wrócą do Kanaanu to mieszkańcy Kanaanu będą wkurzeni, to znaczy Edomici oraz udających Muzułmanów. Proroctwa Obdiasza, Malachiasza i Jeremiasza mówią jasno o zniszczeniu Idumei w czasach przyszłych.
  Jeżeli plemiona koczownicze irańskie czyli S(z)czytowie, Kimerowie, Sakowie, Iskuza oraz Germańskie jak Wandalowie, Wenedowie, Antowie, Sklawinowie itd to Izraelici to wiele wyjaśnia. Zawsze próbowano rzucić Słowian do walk z Islamem, chociaż mieliśmy zagrożenie gdzie indziej. Teraz także demonizuje się Islam a pokazuje się ruchy całkowicie oderwane od normalności.
  Coś czuję że Horda Goga i Magoga może odnosić się albo do Gazari i pseudo-Muzułmanów albo Chin albo Ukrainy albo wszystkich na raz atakujący ”miejsce zebrania ludu bożego” czyli po Hebrajsku w języku Mojżesza Har Mageddon według Septuaginty.

  Dziwie się że wielu osób nawet jeśli znają LXX to nadal powtarzają te przekręty z Tanachu. Niby dwie litery a jak wiele zmieniają, atak.

  Na potwierdzenie Księga Danitów 5:
  19 Kings set themselves in array, then the kings of Chanaan fought in Thanaach at the water of ”Mageddo”; they took no gift of money

  a teraz wersja przekłamana:
  (19) Przyszli królowie i walczyli, Walczyli wówczas królowie kananejscy W Taanak, nad wodami ”Megiddo”, Lecz łupu w srebrze nie wzięli.

  Obj 16:
  (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
  (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
  (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
  (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

  Mamy jeszcze więcej niewiadomych oraz dezinformacji.
  Największym prorokiem który dyma miliony to Apoloniusz, u Łukasz jako Szymon Mag oraz Saul z Tarsu
  Sprawdzam czasam Biblie Interlinearną oraz ”oryginał” Grecki.
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/9/verse/4/param/1/version/undefined

  Imię ”Szaweł”, to fikcja literacka ale wymyślono aby nie mylić dwóch Saulów oraz jednego Słowiańskiego króla Saulusa.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szawe%C5%82
  Saul-us zmienił sobie imię na Paul-us czyli Paweł, imię Rzymskie. Śmiem twierdzić że oba imiona mają wspólne pochodzenie.

  Wiadomo również że mamy dwie grupy złych aniołów, jedna przebywa w Tartarze, a druga w Niebie oraz na ziemii:

  2 Piotra: (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.

  (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
  (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;

  Ten list jest bardzo ciekawy, lepszy od pierwszego napisanego chyba przez Marka.

  Ale ten fragment nieco przypomina Gnostycką nienawiść do ciała, bardzo nieprzyjemna nauka demoralizująca że seks jest zły.

  (10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim.

  (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.
  (13) I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach.

  (14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.

  (15) Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,

  Nie wiem co sądzić o tym liście
  2 P 3: List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,
  (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

  oraz jeden z najmądrzejszych cytatów, lek na Gnostycyzm Saula
  (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

  Przekład ŚJ lepiej to wyraża:
  (17) Wy zatem, umiłowani, z góry o tym wiedząc. miejcie się na baczności, aby się nie dać wraz z nimi odwieść przez błąd ludzi urągających prawu i nie odpaść od swej niezłomności

  Te wszystkie ”błędy” u Saula i innych tylko po to aby odciągnąć ludzi od swojego mocnego stanowiska, własnego myślenia, wolnej woli i Prawa Mojżesza która wolność gwarantuje w zamian za przestrzeganie Prawa. Saul uczył o wypełnianiu prawa a wypełniać wiadomo co można do analizy… Prawo Boga czyli wszelkie przepisy gwarantujące szacunek do człowieka tj. Po pierwsze nie szkodzić (wiadomo co o co chodzi, każdy wie co wolno a co nie tak więc lepiej kierować się rozumem i sumieniem niż Listami Saula).

  Osobiście mnie to nie obchodzi ale najwyraźniej 144 tys, będzie atakowane przez diabłów. Sam Bóg jednakże obiecał ochronę dla Izraelitów oraz odbudowę świata, ziemia jest dziełem Boga a nie Niszczyciela czy innego Azazela ale Saul najwyraźniej uznawał Heliosa, Apollyona i Saturna za autorytety i głosić duchowe oderwanie się od tego świata. Owszem Jan mówi o księciu tego świata, ale błędne odczytanie tego obraża Boga, stwórcę tego świata. Ci założyciele Kościoła, czciciele Kosmosu takie bzdury głosili że Bóg nas opuścił, że symboliczny Izrael i Abraham itd.

  Są poszlaki że od Adama do Isusa minęło 5500 lat, chociaż średniowieczni fałszerze przekręcali to. Inne wieki podaje nam Tanach a inne LXX.

  Wielu sądzi że Apolloniusz to imitacja Isusa, a moim zdaniem to wiarygodniejsza wersja Saula. Obaj wiedli życie ascety, mieli swoich sługusów, obaj zginęli w podejrzany sposób, obaj wędrowali w tych samych miejscach i w tym samym czasie.
  Ten Damis u Apoloniusza to moim zdaniem chyba Tymoteusz konfident albo Barnaba, albo i nawet Łukasz.
  Apolloniusz podobnie jak Saul udał się do Hiszpanii.
  http://www.livius.org/articles/person/apollonius-of-tyana/apollonius-of-tyana-7/
  Apoloniusz miał wielu uczniów: Damis, Anastazy,

  Oczywiście większość ludzi nie czyta Biblii, nie interesuje się sekciarstwem…
  Jest za to wiele dowodów zaś słowianowiercy odkryli tylko fragment że to my jesteśmy tymi barbarzyńcami, to my jesteśmy Gojami, jesteśmy trzonem narodu Izraela. Jeżeli Izraelici istnieją, Biblia nadal jest aktualna, zaś Talmud Babiloński powstały po zmartwychwstaniu Isusa, Listy Saula i założyciele kościoła tracą na wiarygodności. Temat 12 Narodów Izraela niszczy kontrolę umysłów i zaprowadza do Boga, i dlatego wspiera się półprawdę o Lahestanie.
  Prześledziłem trochę kronik starożytnych i średniowiecznych, prawie każda opisuje nas podobnie. Owszem Biblia mówi że Izrael to naród debili

  Księga Jezekiela jest moim zdaniem jedną z najważniejszych Biblijnych Ksiąg, najmniej rozumiana, okropnie masakrowana przez Syjonistyczne nauczanie o Gogu i Magogu mające na celu ubliżyć Słowianom.

  Jez 20:
  (2) Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści:
  (3) Synu człowieczy! Przemów do starszych izraelskich i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Czy przyszliście, aby się mnie radzić? Jakom żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić – mówi Wszechmocny Pan.
  (4) Czy chcesz ich sądzić? Jeżeli chcesz sądzić, synu człowieczy, to oznajmij im obrzydliwości ich ojców,

  (6) W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem.

  (7) I rzekłem do nich: Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi – Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
  (8) Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać; nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej.

  (9) Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, wśród których byli i na oczach których dałem im znać, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej.

  (10) I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię.

  (11) I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim,

  (12) Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.

  (13) Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim; i bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić.

  (14) Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem.

  (15) Ponadto przysiągłem im na pustyni, że nie zaprowadzę ich do ziemi, którą chciałem im dać, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem,

  (16) Ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań, i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami.

  (17) Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich; i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni.

  (18) I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami!

  (19) Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je!

  (20) Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!

  (21) Lecz i synowie byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań i nie przestrzegali moich praw – które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich.

  (22) Lecz Ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich.

  (23) Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach

  (24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.

  (25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,

  (26) I dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan.

  (27) Dlatego, synu człowieczy, przemów do domu izraelskiego i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Jeszcze i tym obrazili mnie wasi ojcowie, że popełnili wobec mnie wiarołomstwo,

  (28) Gdy wprowadziłem ich do ziemi, którą przysiągłem im dać, gdy zobaczyli jakiekolwiek wysokie wzgórze i jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje krwawe ofiary i przynosili swoje gorszące dary, tam także składali przyjemnie woniejące swoje ofiary i tam wylewali swoje ofiary z płynów.

  (29) A chociaż mówiłem do nich: Cóż to za wzgórze, na które wychodzicie? Jednak nazywano je wzgórzem ofiarnym aż do dzisiaj.

  (30) Dlatego powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Czy chcecie się kalać na sposób swoich ojców i uprawiać nierząd z ich ohydami?

  (31) Gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy Ja mam pozwolić wam mnie się radzić, domu izraelski? Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie pozwolę wam mnie się radzić!

  (32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

  (33) Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

  (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

  (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

  (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

  (39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

  (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

  (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

  (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

  (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

  (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami, gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski – mówi Pan.

  Pełno jest tych cytatów o narodzie Izraelitów. Ale z drugiej strony nie wszyscy byli aż tak niedobrzy. Ci kronikarze to praktycznie że wszyscy oprócz swoich to bezbożnicy, idioci, barbarzyńcy itd. – Hitleryzacja.

  Staram się łączyć wszystkie dowody nie biorąc żadnego na słowo wraz z Biblią która została przekręcona w wielu miejscach przez Talmudystów, zboruchów, i innych Hieronimów. Mamy za to mnóstwo przechowanej wiedzy, prawdziwej.

  Historia Scytów (Saka, Iskuza) oraz Kimerów, Wandalów itp. idealnie pokrywa się z pogańską Lechią i dziejami Słowian. Tylko że kwestia że niby tylko POlacy czy Rosjanie są narodem wybranym jest kłamstwem okultystów aby wywołać w nas uczucie pychy, aby rozdzielić Izraelitów którzy dokonali wiele rzeczy. Pokonali Egipt, Kanaan, Assyrię, Medię oraz Rzym. Niestety ale źródła trzeba odczytywać jako dezinformacje np. kiedy mówią że Słowianie to upadli itd. Jednakże dzięki tym źródłom pośrednio jestem pewny że dzięki słowie ”Góra/Har oraz Szczyt” mamy ogromny dowód na ważność Biblii bo dlaczego Słowianie używają Hebrajskich słów ? Dlaczego Scytowie i inne narody zachowują się niemalże jak Słowianie. Ofici, Nefilimy i inne Gnostyki mocno ingerowały w dzieje Izraelitów. Sądzę że kiedy Słowianie okupowali Górę Sar-et Aniołowie wpuścili między nimi ludy Jafeta, i inne. Kiedy oni na nasze konto dokonywali różnych rzeczy a Słowianie ich naśladowali, aż w końcu ulegli i zaczęli np. jeść świnie.

  W języku perskim ”sar” znaczy głowa.

  https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1

  Także mamy związki Awestyjsko-Persko-Wedyjsko-Słowiańskie. Tylko istnienie Wielkiej Scytii (Lechii) w wymiarze Biblijnym tłumaczy nam pokrewieństwo tych języków. Sprawdzałem dużo rzeczy na temat Słowian, Scytów, Izraelitów, Alanów, Gazarów itd. Wiele z tego to były prawdy pomiędzy wierszami. Temat dodanych 300 lat to raczej półprawda ale temat 1000 jest już prawdziwa ale w innym znaczeniu.

  Bowiem 5500 od Adama do Isusa. Dziwne że wiele wydarzeń jak wcześniej wymieniałem są identyczne z różnicą 1000 lat np. Daniel-Dratewka, Cyrus-Krak, Wawel-Babel, Talmud-Ezdrasz. Już dawno odkryłem fałsz na temat Ezdrasza który nie miał z Talmudem ani talmudystami niczego wspólnego ale Idumejczycy którzy przebywali w Babilonie wieki później wymyślili to aby uwiarygodnić swoje misteria przy okazji podszyć się pod Judę. Wczesne średniowiecze to oczywiście największy okres fałszerstw gdzie podrabiano co się dało. Ale nie wszystko dało się ukryć, ale wiele rzeczy jak New Age czy Słowianowierstwo jest skuteczną pułapką.  Gnostycy nazywali np. upadłych aniołów Archontami (rządzącymi) a Neognostycy reptilianami. Po co ten temat jasnej śmiemy z jaszczuroludami, po to aby ośmieszyć Biblię i odwrócić uwagę od aniołów i ich dzieci.

  Owszem mamy w NT od Jana 8:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

  Ale czy to jest całkowicie zgodna retoryka z 1 Henocha, że niby jeden jakiś tam Szatan ma tyle dzieci ? Gnostycka nauka także mówiła o ojcostwie Kaina od ”szatana”. Tylko że według Biblii aniołowie potrafią zmieniać kształty a ludzie no cóż, Nefilimowie to ludzie giganci dawno w większości wybici ale pokurczyli się, zmieszali się z ludźmi itd. Powtarzam nauki Saula są bardzo niebezpieczne i mącą w tym temacie potężnie.

  O Prorokach, ciekawe o jakie miasto chodzi ?:
  Obj 11:(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

  Co do Saula, jego nauki są bardzo niebezpieczne nawet podświadomie kodują system zachowań.
  Np:

  Mt 6:10 po grecku:
  6:10 elthetô ê basileia sou genêthêtô to thelêma sou ôs en ouranô kai epi tsb=tês gês

  W modlitwie pańskiej thelema i gnostycyzm ???
  Nie, słowo thelema to po grecku wola, ale skoro gnostycy zrobili ze słowa ”mądrość” doktrynę, a to tylko ośmiesza tych co widzą wszędzie satanizm albo obalają Ewangelię Mateusza itd. Podalem jako przykład oczywiście nie mający nikogo obrazić. Wiele osób odrzuca Ewangelię Mateusza za miłowanie nieprzyjaciół inaczej mówiąc nie szkodzić nikomu, żyć swoim życiem w spokoju.

  * Obecny kalendarz mamy zmieniony z Lunarnego na Solarny (Heliosa). Jest to poważny problem który nie rozumieją ludzie promujący Sabat w Sobotę lub w Niedzielę albo w Piątek (Muzułmanie).

  * Nie wiem także jak można wierzyć w ”duchową tablicę narodów Ks Rodzaju” jeśli jest napisane że potomkowie Jafeta, Sema i Chama istnieją to znaczy że te 7 miliard ludzi MUSI pochodzić od Noego. Nawet Nefilimowie musieli mieć geny Noego.
  Jeszcze jedno, jeżeli Idumejczycy a raczej część z nich ruszyła na wschód/północ i okroiła Słowian z ich terenów to znaczy że przez ten czas nie mogli się znajdować na północy, przecież to oczywiste i w takim razie teza że Scytowie i inne ludy irańskie to nie Izraelici jest kłamstwem okultystów.
  Sprawdzem mnóstwo tych kronik, piszą o nas ciągle jako o ludach okrutnych że mordowali całe miasta. Nie twierdzę że byliśmy święci ale też nie byliśmy gorsi od innych. Nawet dzisiaj np. największym wrogiem Polaka za granicą jest Polak, ale to już inna kwestia. Pamiętajmy Słowianie byli ludem rolniczym, gwałtownym i wybuchowym ale honorowym.
  Główny zamęt w kronikach to narzucanie Gamerytów i Izraelitów jako jeden lud.
  Potem Idumejczycy dołączyli do innych Gamerytów – od Togarma i stworzyli w Arsareth Gazarię. Dostali od Ruskich kopa a resztę wiadomo czyli nie sfałszowano 🙂
  Flawiusz J. niby dostarczył nam kronikę Izraela ale jakoś niewygadał się kim był lud który to nauczał Andrzej Apostoł.
  Trzeba także pamiętać o Sefardyjczykach, oni mają więcej genów Ezawa.

  Jeszcze jedno, polecam szukać w NT odniesień, cytatów ze ST czyli LXX.
  Przykładowo znany przekręt Z Ks Ozeasza 6:6
  Oz 6:
  (6) Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

  A co mamy u w Ewangelii Mateusza oraz LXX
  6: For I will [have] mercy rather than sacrifice, and the knowledge of God rather than whole-burnt-offerings

  Miłosierdzie a nie miłość, nauka Saula. Nie chodzi o to że miłość jest zła, ale samo pojęcie niewiele wyjaśnia. W religiach często powtarza się zwroty typu ”Kochaj, Jezus się kocha, przyjmij Jezusa, Jezu Jezu Jezu, wypełnia mnie miłość itd. Oczywiście mamy albo śpiewy albo kult śmierci, krzyża. Zawsze się dziwiłem dlaczego murzyni są radości w Kosćiołach i śpiewają a Katolicy wręcz płaczą mówiąc ciągle o krzyżu jak to Jezus nas wybawił i od tego momentu idziemy do Nieba. Teraz wiem że sam śpiew nie wystarczy, Izraelici też opiewali Pana, byli radości pomimo masowego odstępstwa i kultu Heliosa aż przyszły wojska Asyryjskie oraz Chaldejskie. Nie można dlatego wracać do Słowianowierstwa czyli pogaństwa.

  Coś czuję że specjalnie straszy się nas Muzułmanami aby odciągnąć od zagrożenia Ukraińskiego.
  Mogą brać udział po zebraniu pod HarMageddon.
  Niestety ale przez religie nadal ludzie wierzą w rzekomą bitwę Armegddonu – kłamstwo masoreckie którzy ukryli nazwę Mageddon czyli miejsce zebrania ludu bożego zaatakowanego przez… no właśnie kogo oprócz Edomitów ?
  Problem jest taki że wszystkich wrzuca się do jednego wora jako ”szatana” dlatego odrzuca się 1 Henocha np.
  Gnostycka dokryna jednego anioła jest nielogiczna i tylko pozornie oparta na Biblii dziwne że niewielu to odkryło.
  Mówią że ”szatan” się zbuntował a 1 Henocha mówi co innego
  1 Hen 69:
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.

  Możemy sobie wybrać który z nich to szatan 🙂

  Jekon, Asbeel, Gadrael, Penemue, Kasdeja, Kasbeela – razem 6

  Ale do jakiej grupy należą ci aniołowie! Są w Tartarze czy w Niebie ?

  Dan 12: kolejne potwierdzenia o Harmageddonie czyli zebraniu ludu bożego
  (1) W owym czasie Michał, wielki książę powstanie, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i wtedy będzie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród na ziemi, aż do tego czasu.
  !!!W tym to twój lud będzie wyratowany!!!, każdy, kto jest zapisany w księdze.
  (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd.
  (3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu ze sprawiedliwych, jak gwiazdy na wieki wieczne.
  (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy.

  Także niedoceniana Księga i niezrozumiana. Wielu kiedy czyta o aniołach myśli o demonach, albo że wszyscy to aniołowie.

  Chodzi np. o to
  Dan 11: (13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

  Ale kto był tyn księciem anielskim z Hellady i Persji ? Dariusz III i Aleksander III ?

  * Zwracam honor, rzeczywiście 70 lat Judejczycy byli w Babilonie co nie zmienia faktu że to nie oni napisali Talmud
  Dan 10: (2) W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat.
  (5) Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw.
  (13) Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście; my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na twoją prawdę.

  Jak wiadomo dwa ostatnie rozdziały u Daniela to dodatki z LXX, odrzucone przez Talmudystów.
  Cała Księga w Septuagincie (z łac. 70) jest niestety przekładem Teodocjona, ale już dawno mówiłem że istnieje wersja LXX niestety w języku greckim.
  Jednakże ”Bel i Smok” jest pełna i całkowicie odmienna od Teodocjona.
  Nie jestem pewien czy jest to angielska wersja tego przekładu, chyba tak. Powinna się zacząć od wspomnienia o Ambakumie synu Isusa z plemienia Lewiego. Tam pada imię Hambakoum bo dopisali ”H”. Dalej mamy dowody że Septuaginta i Tanach to dwie różne od siebie Biblie.

  http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=52

  W skrócie jeśli mamy w 13 rozdziale Daniela o królu Medyjskim Astyagesie i Aramejskim Habakkuku – to dzieło proto-masorety Teodocjona!

  Biedni ci Masoreci, obaleni po tysiącleciu. Szkoda że w Biblii Mesjańskiej nadal jest wiele tych ściem, ale chyba kwestia braku czasu. Sam próbowałem poprawiać/zanotować wiele tych kłamstw.
  Ale naprawdę dobrze by było gdyby w Biblii Mesjańskiej znajdowała się 1 Ks Barucha, Księgi Machabejskie, Ks Syracha, 3 Ks Ezdrasza to znaczy 1 Ks Ezdrasza, Tobiasza itd.

  Miałem już dawno temu obronić te księgi, mam na mysli 1 Henocha, Ezechiela i Tobiasza.

  * Czytałem ponownie kilka dzieł i apokryfów. Nawet list Polikarpa ucznia Jana to Gnostycki bełkot Saula plus nauki Mateusza i Jana.
  Im więcej przeczytałem tych dzieł (nawet fragmenty) tym bardziej utwierdzałem się w swoich przekonaniach np. uznanie 1 Henocha, 1 Barucha, 3 Ezdrasza, 4 Ezdrasza za jak najbardziej kanoniczne. Niestety ale bez właściwego zrozumienia pojęcia ”Słowo Boże” w kwestii Posłannictwa dwulicusa z Tarsu jest bardzo trudno rozróżnić które księgi są dobre a które nie.
  Saul nie tylko jest promotorem religijnych, wypromował także synkretyzm cywilizacji Łacińskiej z naukami Biblijnymi, tworząc Chrześcijaństwo. Osobiście rozpatruje człowieka jako jednostkę, która m.in przez nauki Pawła musi poddać się przełożonym albo wyleci na zbity pysk z pracy. Oczywiście dużo nauk Saula było wcześniej znane ale nikt nie potrafił ich tak doskonale przemielić z prawdą, a Saul wielokrotnie chwalił Boga przed ludźmi, gojom zaproponował miłość braterską, nowe przymierze, pójście do Nieba itd.
  Jak wiadomo Saul zmienił sobie imię i tożsamość przybierając postać Apostoła, Chrześcijanina, Katolika dla Katolików, Protestanta dla Protestantów, Żyda dla Żydów czyli Pawła ”apostoła”.
  Nazwiska zwykle zmieniają ludzie z brzydkimi nazwiskami bądź osoby które ukrywają swoje je, zazwyczaj żydzi.
  Od lat po internecie krążą te internetowe listy żydów. Moim zdaniem część z tych nazwisk jest dawno potwierdzona jeśli są one wszędzie ale dużo z nich to niepotwierdzone nigdzie (bez dowodów) prowokacje katolickie bo katolicy mają się sprzeciwiać Islamizacji oraz walczyć ogólnie z Żydami.
  Jaki jest problem ? Problem polega na łatwowierności i naiwności ludzi którzy wierzą we wszystko co przeczytają w necie, nie sprawdzając dowodów.

  Trzeba pamiętać że polityka nie jest zawsze czarno-biało i wiele rzeczy jest grą aktorską.
  Tak jak ostatnie sytuacje w Polsce, gdzie jedna i druga grupa wyciągnęła polaków na ulicę plus jeszcze Trump z wojenną retoryką oficjalnie wspierający militarnie neo-banderowską Ukrainę. Trump już pokazał że jest przebiegłym graczem i nie odsłania wszystkich swoich asów,

  Polubienie

 17. „Możemy sobie wybrać który z nich to szatan”

  Szatan to przeciwnik Boga. Dawniej używano raczej liczby mnogiej: SZATANY.
  Dotyczy to też świętych katolickich, jak choćby Tomasz-a-Kempis, który używał tego określenia w liczbie mnogiej.

  Polubienie

 18. * Średniowieczne grupy które oderwały się od Rzymu (Katarzy, Albigensi, Waldensi) utożsamiały anioła z Izajasza 14 rozdział z królem Babilonu Wielkiego. Po raz pierwszy imię ”Lucyper” pojawia się w Wulgacie za sprawą Hieronima który nagle odrzuca Septuagintę na rzecz nieznanych nam pism rabinicznych. To nawet wyjaśnia dlaczego mamy w Wulgacie zmasakrowaną Ks Izajasza oraz całkiem odmienne imiona proroków (Jozue, Habakuk, Aggeusz) – aż szlak trafia. Jednakże te grupy nie były święte pomimo nieuznawania papieża, nadal powtarzali Gnostyckie i Hinduistyczne nauki typu reinkarnacja. Protestantyzm też nie przyniósł wolności dla ludzi, i nadal palono ludzi na stosach kładąc jeszcze większy nacisk na Wiarę.

  * Nie mamy co liczyć na wiarygodne przedstawienie historii państw Słowiańskich. Polacy na ten przykład są programowani już od Mieszka którzy podobno brał chrzest ale czy na pewno, czy wszystko podano nam tak jak było ? Jagiellonowie byli chyba najlepszymi władcami, za ich czasów Polska była potęgą odpierając ataki zakonu Krzyżackiego który istnieje do dziś. W zamian za nich dostaliśmy Jezuitów, jeden z nich był nawet ”królem”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Waza#
  Coś tu nie gra… Jeśli był Jezuitą to musiał być również kapłanem, chyba że ten zakon obowiązują jakieś inne reguły nie licząc przysięgi. 

  Prawie każdy Polski władca elekcyjny był na smyczy swoich mocodawców, już nie wnikając kto. Batory i Sobieski jeszcze ujdą ale taki bandzior Poniatowski…
  Zazwyczaj ci władcy byli podpuszczani do walk przeciw Turkom (Turk, Togarma), Słowianom itd.
  Nie mówię że Turcy byli święci, to były ludy dzikie same w sobie ale koledzy Pawła stworzyli dla takich Islam lub Judaizm. Oczywiście Islam wewnętrznie jest Chrześcijaństwem w wersji dla ludów wschodu. Muzułmanie pielgrzymują do Mekki, a Chrześcijanie na Jasną Górę, do Rzymu czyli tam gdzie są ”relikwie”.

  Nie mówię że Saul stworzył Hinduizm, Judaizm czy Islam, Nie! ale gdyby nie on to nikt nie sprzedałby tak dobrze religijnego opium dla ludu. Marks i Engels, już nie ważne że żydki liczy się że sami byli współtwórcami kolejnej religii. Hitler tresowany, też stworzył religię podobnie Einstein z wraz z całą Teorią względności.
  Nie mówię że Islam jest religią pokoju, ale czy nie wydaje się to dziwne że jest to bardzo demonizowana religią aż za bardzo szczególnie m.in. w Polsce ? Nikt nie mówi że Chrześcijaństwo (Pawłowe) albo Judaizm (Talmudyczny) także jest zagrożeniem dla wolności człowieka, w ogóle religie zniewalają umysłowo. Podobnie mówią Ateiści ale oni także są oszukiwani, Żydów się nabiera że Mesjasz dopiero przyjdzie, nie każdy Żyd zna Talmud na blachę.

  Częściej Polacy dostawali kopa od Judaizmu oraz Chrześcijaństwa niż Islamu. Sprawa jest o wiele gorsza, bowiem religie wszystkie są głównym pretekstem do działań wojennych czy raczej wytłumaczeniem.
  Jak wiadomo tam gdzie jest Islam, panuje pustynny średniowieczny (mahometański) klimat, i podobna mentalność. Czy młodzież muzułmańska czy chrześcijańska, obie są degenerowane za pomocą alkoholu, chemii i narkotyków.
  Ani prawo szariatu ani talmudycznie nie przyniosło nikomu pokoju na ziemi.

  Kolejna sprawa, wiele religii i władz działa na zasadzie ”zakazanego owocu”, np Islam zakazuje picia alkoholu a jak coś jest zakazane to chce się tego spróbować aby zrobić na złość przepisom. Ostatnio w ”polsce” mieliśmy ostry atak na Pis, że atak na demokracje na sądy itd. Ale wielu zapomina że każdy rząd zamienia jednych sługów na drugich a w Polsce ostro czuć że chce się wyprowadzić Polaków na ulice siłą.
  Dziwne że w internecie ślepi ludzie chwalą pis nie wiem za co, a w realu wszyscy ślepi ludzie krytykują Pis, nie mówię że każdy. To jest bardzo sprytne. Narzucenie ludziom świętowanie dnia Heliosa będzie, odbieranie pieniędzy normalnym ludziom i dawanie rybek bez wędki najbiedniejszym, było (chociaż wcale nie ma przyrostu dodatniego). Dlatego dziwie się ludziom którzy wierzą w partie. 

  * Znalazłem coś nowego, z tytułem bym polemizował (nie to że jestem zboczony ale mnie to przypomina znany męski organ podobnie jak obelisk. )
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/watykan-wezowa-stolica-2017-07

  * Ciekawa kronika pozaBiblijna:
  http://ccat.sas.upenn.edu/rak/publics/pseudepig/LAB.html#intro

  * Chasydzi, Sabatarianie, Frankiści – to grupy Mesjańskie pozujące na ortodoksów….

  * Ciekawy filmik o kontroli umysłów, wiele rzeczy znane od dawna, wyjaśnione prosto od wiarygodnego pana.

  * Wracając do ”nazwisk żydowskich” nie możemy brać ich wszystkich na poważnie, wiele z tego ma na celu zwyczajne ośmieszanie ludzi szukających Wiedzy (oczywiście tej prawdziwej).
  Ostatnio wszyscy podniecają się tym wetem ustawy o sądach, ale czy rzeczywiście nie jest to grą ”1 krok do tyłu dwa do przodu” ? Przecież to Duda ”pokazał” teraz że jest prezydentem a ludzie nadal są podburzani. Problem jest że ludzie wierzą że jak zagłosują na jedną partie to ta pokona pozostałą na zasadzie mniejszego zła.
  Trzeba pamiętać że problem nie leży tylko w Żydach czy Islamistach, łatwo ludzi podjudzić frazesami typu ”to wszystko Żydzi” ”chcą nas Islamizować”, ”zrobią nam Wołyń”, ”Putin nas zaatakuje” itd, itp. 

  Pod określeniem żyda kryją się zarówno ludzie dobrzy jak i źli, podobnie Islamiści (w domyśle Arabowie). Dlatego staram się w sposób dualistyczny rozdzielać:
  Muzułmanie – dobrzy
  Islamiści – źli
  Chrześcijanie – grupa Pawła
  Nazarejczycy (Judeochrześcijanie) – grupa apostołów

  Trzeba się liczyć z tym że są żydzi pasożyty oraz żydzi starozakonni, normalni ludzie. Irańczycy, Tadżykowie, Pakistanczycy to nie są żadni Arabowie, nigdy nimi nie byli. To są potomkowie Persów! Dzisiejsza nauka dawno wykreśliła ”Semitów, Chamitów, Jafetytów” chociaż Biblia wyraźnie mówi że te ludy nadal istnieją. Arabowie wiemy Ismael, Assur wiemy, Aram wiemy, Jowan wiemy, Mesraim wiemy ale co z pozostałymi narodami Noego. Kim są zdegenerowane ludy Azjatów, kim są Indianie, kim Persowie, Mongołowie itd. Obecnie nie ma szans aby określić dokładnie kto jest kim i tylko Bóg będzie w stanie odpowiedzieć.  Już dawno skazywałem że Cham to głównie ludy Afryki i Ameryki Południowej plus starożytny Egipt i Kaanan. Semitów łatwo określić oprócz jednego syna Sema – Luda. Moim zdaniem Persowie to potomkowie Elama (Elamitów) choć nie traktuje tego jako dogmat. Jafet to z pewnością liczne ludy północy towarzyszące Semitom, do Jafetytów zaliczam Indian, Azjatów, ludy Tureckie, Syberyjskie, Mongolskie oraz Europejskie (Celtów Galijskich, Greków, Traków, Rzymian) ogólnie mówią to co przyszło do Europy zanim przyszli Izraelici – to brzmi logicznie, mam na myśli zachód Europy a nie wschód czyli Wielką Lechię, Scytię, Sarmację itp. 

  * Talmud powstały w Babilonie przez Edomitów po zniszczeniu Jerozolimy promuje wiele znany nauk. Nauki typu ”Rzymski Holokaust 4 miliardów żydow głównie Edomitów chociaż nawet 1 miliarda ludzi wtedy nie było 16 milionów to max” i Goje nie są ludźmi” są znane w innych religiach pod innymi nazwami.
  Yebamoth 63a mówi że rolnictwo jest najpodlejszym zajęciem, tymczasem Izraelici, Słowianie oraz ludy ”koczownicze irańskie” czyli Izraelici + Gamer, to ludy proste pasterskie.
  http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_63.html

  Talmud mówi o ślubie z 3 letnia dziewczynką, to nawet gorzej od Mahometa który miał 6 letnią dziewczynę. W tym przypadku zarówno Talmud jak i Koran powielają nauki, ale Koran to całkiem inne dzieło w dużej mierze wedle własnego widzimisię analfabety Mahometa,

  Talmud naucza o piekle oraz wyższości Rabinów nad Bogiem oraz Chrześcijanami i innymi nie-ludźmi, Koran naucza o piekle i o wyższości Islamu nad Chrześcijaństwem i Judaizmem, bo stworzony najpóźniej. 
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/03/Ks.-dr-Stanis%C5%82aw-Trzeciak-Talmud-o-gojach-a-kwestia-%C5%BCydowska-w-Polsce.pdf

  Trzeba jednak uważać i rozróżniać Żydów dobrych od złych, unikać prowokacji Katolickich.
  Podobnie z ”listami masonów”. Jest różnica pomiędzy oszukanym masonem a masonem (neo-gnostykiem) 33 stopnia. W Polsce zamiast masonerii była Partia oraz KRaK czyli Kośc-iół, więc atakuje się masonerię chociaż np. w USA dla społeczeństwo masoneria jest czymś normalnym i nikt tego nie ukrywa. Problem nie leży w masonerii, niewielu mówi kiedy i jak ona powstała. Możliwe że jest to dzieło Templariuszy (Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona sic!) którzy wniknęli w tajemne misteria gnostyckie, islamskie, itd. Podobno to oni założyli Szwajcarię.  

  Zaś te najnowsze listy ”krypto żydów”’ są żenujące, żadnych potwierdzających papierów, teczek, nic… Nikt się nawet nie zastanawia skąd wzięło się tyle śmiesznych ”prawdziwych nazwisk” Przecież to jest poziom dla ludzi z piaskownicy, typowy dla Pawłościan, na kilometr widać że większość to wymysły trolli. Dlatego na ten temat trzeba patrzeć z przymrożeniem oka, potwierdzone są nieliczne przypadki.

  Według takiego toku rozumowania to każdy może być żydkiem ale o Chrześcijaństwie stworzonym przez Pawła cicho sza! 

  Szybciej bym uwierzyć gdyby taka osoba miała przodka o żydowskim nazwisku np

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozjasz_Szechter

  Szechter po Ojcu, Michnik po Matce – w to można uwierzyć. Wielu z żydowskich poetów nie mówiło o sobie że są Polakami, byli także normalnymi ludźmi potępiającymi Wołyń, Syjonistów itd, ale nas chce się nakierować ogólnie na wszystkich żydów czyli prowokacje Katolickie.

  Problem wielu polega na łatwowierności ludzi w internecie którą można łatwo wykorzystywać. Pierwszą rzecz na jaką człowiek się natrafi to ”Illuminaci, Reptilianie, Ufo, itd, itp” Po dłuższym czasie prawda okazuje się nie co inna np. że Illuminaci (oświeceni) to zastępcza nazwa dla zakonów rycerskich np, że żałosne jaszczurki i UFo to Obserwatorzy i zbuntowane anioły, zaś Nefilimowie to ich dzieci. Demony także nie mają aż tak potężnej mocy i nie mogą się ukazać jak Kybele czy inna Astarte ale Anioł już może.

  O Okultyzmie w Egipcie wiadomo od bardzo dawna, o ”podłużnych głowach” które są efektem niepilnowania dziecka, ale to wiadomo od zawsze. Moja hipoteza, kiedy faraonowie mieli więcej ”brudnych genów” w tym deformacje ciała ich poddani również ich naśladowali przedłużając sobie czaszki (nie wiem jak to się nazywa). Podobnie czyniono w Ameryce Południowej czyli te same moce działały u Egipcjan, Sumerów, Azteków i Majów.

  Łatwo na podstawie listów Saula jest mówić ”szatan to szatan tamto” ale czy ktoś czytał wyraźnie chociaż fragment z 1 Ks Henocha ? Czy może to boli wielu ? Isus podał nam lepszy sposób na weryfikację naszych i szkodników, po czynach ich poznacie!

  * Saul, ”antysemita” czy ”syjonista” ?

  1 Tesaloniczan Biblia Poznańska 2:
  (14) Wy zaś, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów w Bogu na terenie Judei, złączonych z Jezusem Chrystusem, ponieważ cierpieliście to samo ze strony współmieszkańców, co one ze strony Żydów,
  (15) którzy zabili Pana Jezusa i proroków, a nas prześladowali. Są oni i Bogu niemili, i wszystkim ludziom przeciwni.
  (16) Zabraniają nam głosić naukę o zbawieniu, w ten sposób nieustannie dopełniają miary swoich grzechów. Ale spadł na nich srogi gniew Boży.
  (17) Bracia, my zaś pozbawieni na krótko waszego widoku, lecz nie rozłączeni sercem, bardzo tęsknimy za waszą obecnością.

  (18) Dlatego pragnęliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, i to dwukrotnie, lecz szatan nam w tym przeszkodził. (19) Któż bowiem, jeżeli nie wy, jest naszą nadzieją, radością i wieńcem chwały, (20) z którego dumni będziemy przed Panem naszym Jezusem w chwili Jego przyjścia?

  * Ten fragment ukazuje Saula jako wroga Judaizmu oraz Piotra (szatana werset 18),
  Pokazuje to wielką obłudę Pawła której nawet nie ukrywa, podaje zawsze tylko głupi powód ”nie zawaham się kłamać aby ich pozyskać”.
  Jednym razem gnoi Talmudystów ale w liście do Rzymian usprawiedliwia nawet Edomitów narzucając gojom kajdany na umysł w stylu ”im wolno wszystko a wam nie, wy jesteście Abrahamitami duchowymi”.
  Kościelne chwasty miały spory problem aby wytłumaczyć nam nienawiść Pawła do Piotra w liście do Rzymian i Koryntian, aby nikt się połapał kto stworzył i kontroluje religie.

  Stary artykuł z radTrapa, dużo w nim kłamstw i oszust… ale zawsze coś można wydłubać.
  https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/

  Pomija artykuł Edomitów, Heroda, na siłę wpiera kłamstwo że to niby Judejczycy a nie Edomici 500/1000 lat później wynaleźli Kabałę i Talmud
  Bardzo dużo mówi się o walce Pawła z Judaizantami, jakie to Pablo walczył dzielnie w obronie demokracji (sic) i Ewangelii którą to jako jedyny nauczał prawidłowo .

  Ci agenci ”judaizujący” to niewątpliwie Apostołowie którzy byli za powrotem do Praw ze Starego Testamentu to znaczy Powrót Do Boga. Nie głosili sekciarskich doktryn, nie zakładali Kościołów i sekciarskich protestancki zborów, i innych świątyń, nawet Kapłaństwa nie było.

  * Dziwne że nikt nie wziął się za krytyczną analizę listu Do Kolosan i Hebrajczyków. Tam jest sporo herezji o Nowym Przymierzu, plus koncepcje o człowieku duchowym godne Gnostyka i Ofity. Jeśli Szymon Mag (wytwór Łukasza który musiał podać odrobinę prawdy), Paweł i Apolonios to jedna osoba wyjaśnia się sporo. Paweł był twórcą nowego ruchu Gnostycyzmu z którego z czasem powstało Chrześcijaństwo (Saul stworzył ruch z którego dla niepoznaki odsuwał się lecz ziarno zostało zasiane, u doktorów Kościoła prawdy nie było.)

  * Nie wiemy ile takich pseudo-Apokryfów krążyło w czasach średniowiecza to znaczy anonimowe pisma gloryfikujące Gnostyckie i Mitraistyczne nauczanie jako Biblijne, wychwalające Pawła, Marię albo Piotra
  Np. Wizja Pawła ENG:
  http://www.tertullian.org/fathers2/ANF-10/anf10-13.htm#P4900_537909
  [Tam Pablo jest wręcz przedstawiony jako Mesjasz najbliższy Bogu]

  Listy Klemensa odegrały ważną rolę w uwiarygodnieniu Saula jako apostoła.
  Trzeba zrozumieć że Apostołowie… nie byli Chrześcijanami, byli Judeo-Chrześcijanami według Pawła czyli Wysłannikami, Uczniami i Przyjaciółmi Isusa z Nazaretu, dlatego Nazarejczykami byli zwani.

  * Jeszcze tak niedawno uważano że m.in Scytowie są ludem irańskim tymczasem ostatnie badania pokazują że ich DNA Było typowo Słowiańskie, a Osetyjczycy nie są do końca potomkami Alanów (Halanów).
  Dlatego ”irańskość” lub ”germańskość” tych ludów nie powinniśmy brać na poważnie, to wymysły zaborców.
  Jest dużo Scytyjskich, Sarmackich, Wandalskich znalezisk archeologicznych na terenie Polski, oczywiście te ludy nie mogą zaakceptować jako Słowiańsko bo to zniszczyło by anty-barbarzyńską propagandę.
  Dla histeryków wymyślono ‚epoki kamienia, żelaza, brązu”, kultury przeworskie i inne bajki aby narzucić ludziom Darwinizm. A przecież Historia jasno ukazuje wyższość Teizmu (Kreacjonizmu) nad Ateizmem.
  Warto skupić się na teorii Sarmatyzmu Polskiego, co ona głosi ? Prawdę pomieloną z dezinformacjami. To znaczy Słowianie pochodzą od Scytyjskiego ludy Sarmatów, są najstarszym ludem a język ich pochodzi wprost z Edenu. Bardzo często w tego typu legendach pojawia się postać Nemroda (np. bracia Hunor i Magor (Hunowie i Wegrzy) synowie giganta Nebroda).
  W czasach zaborców ”obalono” Sarmatyzm na rzecz Darwinizmu i tak dalej.
  Chociaż kronikarze średniowieczni mówią np. że na terytorium Scytii wznosiły się góry Rifeje, odzielające Europę.
  Dawid Icke pisze że Wizygoci byli przodkami Kimmeryjczyków, wspominając również o białych ludziach z Kaukazu.
  To że Słowianie mieszkali na Północy Kaukazu jest oczywiste, wystarczy porównać wszystkie dowody, że zamieszkiwali ziemie późniejszej Chazarii. Północ Kaukazu mam na myśli Arsareth, Har-Sareth.

  Moim zdaniem pod ludami Irańskimi kryją się także synowie Gamera, to znaczy że Słowianie ich przeciągneli na swoją stronę po czasie. Oni byli tam pierwsi, dlatego wątki o Scytach i Kimerach należy rozpatrywać jako Słowiańskie dopiero od VIII wieku, nie wcześniej.
  Pliniusz Starszy pisał że nazwa Kaukaz ma etymologie Scytyjską, tylko dlaczego nie znamy języka Kimerów i Scytów ? Co jeśli by się okazało że gadali po Staro-Słowiańsku w języku podobnym do np. Czeskiego albo Ruskiego ?
  Dlatego sprawę skomplikowano i przesiedlono do Kaukazu Gruzinów, Chazarów, Ormian, Czeczenów, Osetyjczyków itd aby dać złudzenie że Efraimitów (Izrael=EFraim) nie ma ale!!! są Judejczycy.
  Wiele nazw słowiańskich jest związana z górami, Har-nasie,Har-waci, Har-manie. Biblijne Choreb, Harmageddon, oraz irańscy Serbowie i Chorwaci są dowodem na Izraelickośc Słowian.

  * Łukasz dodaje wiele słów od siebie.  Łk 4:(24) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.
  (25) Prawdziwie zaś mówię wam: Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi,

  * Podobno Rzym był znany także jako Saturnia, miasto Saturna.

  Chociaż sami zaborcy byli przekonani o Polskich władcach z VI wieku. Pierwszy według zaborców był Lech. Krakus rządził podobno w latach 700-728, po nim Lech II i Wanda. Dziwne… wszystkie kroniki nawet obce piszą o Lechu, Kraku, Wandzie i Wandalach a nam dalej się wpiera bajki że Wanda nie chciała Niemca, plus ta ściema z Mieszkiem I i rzekomym chrzcie. No dobrze, propaganda o roku 966 trwa od średniowiecza ale jest definitywnie ściemą.
  Według Niemieckich zaborców Mieszko rządził w latach 958-992 zaś jego tatuś Siemowit w latach 914-958. Dziwne, obcy wiedzieli więcej od tubylców ?

  * Szatan (satanas) to znaczy Przeciwnik, tak więc każdy przeciwnik Boga jest ”szatanem”. 1 Księga Henocha oraz 1 List Jana pomaga zrozumieć znaczenie słowa ”Antychryst” oraz ”Szatan”. To nie jest tak że jest TYLKO jeden diabeł z rogami, który kusi każdego jak wmawiają w religiach jako formę straszaka. Jeśli aniołowie byli nieposłuszni wobec Boga to znaczy że porzucili jedynowładztwo ale nie na rzecz anarchii, anarchia jest dla naiwnych.

  Warto zaznaczyć że to nie bogactwo jest potępiane a chciwość i wynoszenia pieniądze na ołtarze zamiast Boga.
  Podobnie u wielu jest z brakiem rozróżnienia pychy od chęci dowartościowania się. Każdy jak wiadomo chce być chwalony a bez potwierdzenia słuszności swojej racji nie ma motywacji. Nie zamieszam się wywyższać, wielu rzeczy nie jestem pewien zazwyczaj pojawia się błędy kiedy jestem pewien że są to informacje niepewne, np Septuaginta.
  Legenda głosi że nad tłumaczeniem pracowało 72 Izraelitów, po 6 z każdego plemienia wszystkie imiona wymieniono… ale to jest legenda aby podnieść rangę LXX to znaczy że było to bardzo ważne tłumaczenie. Wulgata, Peszitta oraz Tanach powstały znacznie później a oficjalna wersja ich powstania jest również zawiła. Ktoś wie kiedy dokładnie powstał Tanach (kodeks Masoreci) i przez kogo ?

  Na koniec
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_Al-Aksa_w_Jerozolimie

  Jest to trzecie najważniejsze miejsce dla Muzułmanów. Jest jakiś powód dlaczego Bóg wolał aby przez wieki stał tam meczet zamiast synagogi i nie jest to dowód faworyzowania Islamu przez Boga. Nie wiem jak inni ale ja nie potrafię nazywać SJ, Muzułmanów, Katolików i innych wyznawców religijnych że są satanistami którzy skończą w piekle tylko dlatego że nie należą do mojej religii jak to robią wszystkie religie. Nie można oceniać ludzi grupowo ani przez pryzmat poziomu pochodzenia, to obłuda typowo Pawłowa.

  Polubienie

 19. „Nazarejczycy (Judeochrześcijanie) – grupa apostołów”

  Wiem co masz na myśli, ale po wprowadzeniu judaizmu, a potem słowa „żyd” określenie „judeochrześcijanie” wydaje mi się nieodpowiednie. To typowo orwellowska „nowomowa”, która służy dezinformowaniu niezorientowanych.
  Skutkiem są „starsi bracia w wierze”, a nie uszanowanie Prawa.
  Pozdrawiam,

  Polubione przez 1 osoba

 20. Jeśli korzystasz z przekładu, który zamiast imienia Boga Jahwe używa słowa „Pan” to jaką masz pewność, że wiesz co czytasz?
  Psalm 110
  „(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje.
  (2) Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi.
  (3) Z tobą jest panowanie w dniu twojej mocy, we wspaniałości twych świętych; zrodziłem cię w łonie matki przed porankiem.
  (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
  (5) Pan po prawicy twojej zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.
  (6) Będzie sądził pomiędzy narodami, wypełni zwłokami, roztrzaska głowy wielu na ziemi.
  (7) Będzie pił w strumieniu po drodze: dlatego podniesie swoją głowę.”
  Który Pan rzekł do, którego Pana bo taki przekład tego nie wyjaśnia a raczej ściemnia.
  Tak na marginesie wyjaśnij mi, dla mnie, podstawową sprawę. Według mnie reszta bez tego nie ma znaczenia.
  Po co w ogóle Jezus przyszedł na świat i dlaczego jako doskonały człowiek, mogący żyć wiecznie, mogący uzdrawiać a nawet wskrzeszać umarłych, dał się zabić?

  Polubienie

  1. Chyba w większości przekładów wers ten jest przetłumaczony podobnie i właśnie problem leży w tłumaczeniu, a to dlatego, że oryginalne Pisma spisane w prawdziwym języku Izraelitów zostały poddane tak zwanej hebraizacji, czyli przełożeniu z oryginalnego języka Izraelitów (tzw.paleo-hebrajski) na dialekt judeo-aramejski wyniesiony z niewoli babilońskiej, znany jako dzisiejszy hebrajski używany przez żydów podszywających się pod Naród Wybrany.

   Więcej na ten temat w poniższym artykule:
   http://zbawienie.com/hebraizacja.htm

   W odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie…

   Jezus nie dał się zabić, ale przyszedł złożyć w ofierze swoje życie, jako właśnie doskonały człowiek. Uczynił to dlatego, że pierwotnym zamierzeniem Boga było i jest nadal, aby ludzie żyli na ziemi wiecznie bez bólu i śmierci.

   Jak zapewne wiesz, jedno z Bożych stworzeń, które napewno także są uczynione na Boże podobieństwo i posiadają wolną wolę, zbuntowało się przeciw Bogu i postanowiło zaatakować najważniejsze z Jego stworzeń – pierwszą parę ludzką, by udowodnić Mu, że popełnił wielki błąd.

   Pierwsi ludzie ulegli namowom lucyfera i to pociągnęło za sobą całą masę nieszczęść, ze skażeniem rodzaju ludzkiego włącznie.

   Owo skażenie doprowadziło nawet do sytuacji, w której Bóg, aby uchronić ziemię przed totalnym splugawieniem, zesłał na nią oczyszczający potop, po którym to nadal zbumtowane istoty atakowały potomstwo pozostałych przy życiu Noego i jego rodziny.

   Lekarstwem na to skażenie było i jest nadal postępowanie według przykazań Boga, dlatego Noe przeżył potop wraz ze swym potomstwem. Jednak skażenie nadal się udzielało.

   Bóg postanowił więc wybrać najsprawiedliwszego człowieka na ziemi – Abrahama i z jego potomstwa utworzyć naród, który miał być trenowany w przestrzeganiu przykazań, tak aby na przestrzeni całych wieków, wyodrębnić z niego ludzi najbliższych wzorcowi Jego doskonałości z możliwością powrotu do życia wiecznego, także dla ludzi z innych narodów.

   Bóg musiał jednak w takiej sytuacji dać i pokazać światu uosobienie doskonałego człowieka, jakiego Bóg miał zamiar od początku sobie wychować i ukazać owym zbuntowanym istotom nam wrogim, że istnieje doskonały człowiek i jest On nawet w stanie oddać życie dla Stwórcy, a nawet za swych ludzi, ponieważ Jezus Chrystus, wywodził się właśnie od Izraelitów, a dokładnie z pokolenia Judy, czyli potomstwa Abrahama.

   Śmierć Jezusa stała się gwoździem do trumny lucyfera, ponieważ Jezus pokazał, że jako człowiek jest także doskonałym władcą, jako że Bóg stworzył człowieka by sobie podporządkował ziemię, a lucyfer chciał to udaremnić.

   Jezus otworzył nam drogę do życia wiecznego i dał wskazówki, jak postępować, by nie ulegać powyższemu skażeniu, a nawet uwolnić się od niego, nawet już w krytycznym stanie.

   Wystarczy jedynie przestrzegać Przykazań Boga tak jak On to robił i czynić dobro, jak tego nauczał.

   Polubienie

 21. Obserwatorze czy na pewno wierzysz w laser jeżeli bomby atomowe nie ma , czy wierzysz że ktoś uchwycił promień lasera 🙂 , sorki ale pozamiatałeś mnie Pora na po budkę . za dużo wiadomości z internetu a mało z Biblii a to tu są informacje które masz nam Tłumaczyć .Tak poznałem Prawdę .
  Napisz do p.Henryka że to wszystko i tak ma się stać a wy oraz ja jako świadomy Mam przekazywać dalej czyli Krzewić ,Głosić tę(ą) EWANGELIĘ
  Czas jest naprawdę Bliski oby zostały wysłuchane nasze Modlitwy

  Polubienie

  1. Nigdzie nie napisałem, że wierzę w taką czy inną broń, a na forum, jeśli spojrzysz na mój wpis zobaczysz, że napisałem o prawdopodobieństwie użycia broni laserowej, podając to jedynie jako informację, którą znalazłem w sieci na FB.

   Uznałem to za informację, którą warto mieć na uwadze, ponieważ nie można ignorować faktu, że władze mogą jednak taką broń posiadać, a kity o bombach atomowych to przykrywka dla innego typu narzędzi.

   Ponadto, forum to nie zbór w którym karze się mało wiernym, ale miejsce dyskusji, gdzie omawia się wszelkie przemyślenia i odkrycia mogące pomóc w dojściu do Prawdy.

   Oczywiście biorę pod uwagę to, że rzeczy dziejące się obecnie na ziemi mogą być dziełem samego Boga, ale nie mogę posunąć się do 100% stwierdzenia, że tak właśnie jest, nie mając również na uwadze, że sam szatan także próbuje stałe nas oszukać.

   Dzieła dokonane przez Boga i Jego osobiste reakcje napewno będą na tyle wymowne aby je rozpoznać. Póki co obserwujemy i ze zdrowym rozsądkiem staramy się analizować to, co uda nam się wyłapać.

   Polubienie

 22. Twierdzisz, że nie znamy imienia prawdziwego Boga a jedynym znanym nam określeniem Go jest ogólny tytuł Bóg tłumaczony z IHVH lub ELOIM (ALEIM), pisany z dużej litery albo ewentualnie powszechnie używany tytuł Pan? Podajesz setki argumentów, że imienia Boga nie znamy i powinno wystarczyć nam samo słowo Bóg. Może masz rację ale czytając Stary Testament nie pasuje mi między innymi to, że jeśli tetragram oznacza Bóg to dlaczego w setkach miejsc IHVH pozostaje ściśle powiązane z innym określeniem Eloim, Elochim albo jak w Wyj 20:7 IHVH ALEIK. Jeśli tetragram jest określeniem Tego, który stworzył wszystko, to nie mamy prawa zamieniać tego określenia na Bóg, BÓG, Pan czy jakikolwiek inny, IEUE ELOIM w języku polskim BÓG BOGÓW to dalej tytuł ale IEUE, JAVE, JAWE, JAHWE to ścisłe określenie tego kto jest przyczyną wszystkiego łącznie z tym, którego znamy jako Jezus. Jeśli tetragram określa tylko Jedynego Prawdziwego Boga to jakakolwiek zmiana tego jest oszustwem. Zobacz jak brzmi fragment z Psalmu 110

  (1) Psalm Dawidowy. Rzekł IEUE Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje.
  (2) IEUE wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi.
  (3) Z tobą jest panowanie w dniu twojej mocy, we wspaniałości twych świętych; zrodziłem cię w łonie matki przed porankiem.
  (4) Przysiągł IEUE i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
  (5) Pan po prawicy twojej zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.
  (6) Będzie sądził pomiędzy narodami, wypełni zwłokami, roztrzaska głowy wielu na ziemi.
  (7) Będzie pił w strumieniu po drodze: dlatego podniesie swoją głowę.”

  Czy teraz tekst nie jest pełny?

  Pytając o cel narodzin Jezusa chodziło mi nie tylko o to co napisałeś ale także o przyczynę tego gdyż olbrzymia ilość chrześcijan ubóstwiając Jezusa zapomina o IEUE stawiając go w Jego miejscu.

  ew. Jana 14
  (28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja. (…)
  (31) Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. (…)

  ew. Jana 3:

  (16) Albowiem tak Bóg (IEUE) umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
  (17) Bo nie posłał Bóg (IEUE) Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
  (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

  i Mat 20:
  (28) Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

  Tak, okup jest konsekwencją bezwzględnego przestrzegania prawa przez Boga IEUE (Jahwe) i miłości jaką darzy swoje stworzenie.
  Piszesz, że „Wystarczy jedynie przestrzegać Przykazań Boga tak jak On to robił i czynić dobro, jak tego nauczał.” ale nie da się przestrzegać tych przykazań bez jednego „…Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie…”

  Pozdrawiam TS

  Polubienie

  1. Tak, dokładnie takie jest moje podejście do kwestii Imienia Bożego.

   Chodzi o to, że tetragram jest masoreckim fałszerstwem, z którego uczyniono kult rzekomego imienia Bożego, szczególnie widoczny u Świadków Jehowy.

   Problem w tym, że sam tetragram i nadanie mu rangi Imienia Boga jest kłamstwem, ponieważ znaczy on tyle samo, co tytuł: „Bóg”, a tytuł to nie imię, tak samo jak Chrystus to nie imię, ale tytuł, który znaczy po prostu Namaszczony, Pomazaniec, Mesjasz.

   Tetragram został wprowadzony do Pism przez żydowskich masoretów, czyli osobników z narodu podszywającego się pod jedno z pokoleń Izraela – pokolenie Judy, stąd nazwa, np. w niemieckim – jude – żyd.

   To oni, podający się za żydów (judejczyków), a będący w rzeczywistości synagogą szatana, sfałszowali i poukrywali wiele z Pism i obecnie najwierniejszą wersją tłumaczeń Biblii jest grecka Septuaginta.

   Więcej na ten temat w poniższym linku:

   http://zbawienie.com/imie-Boga.htm

   Ja zwyczajnie wiem, że synagoga szatana maczała palce podczas tworzenia tłumaczeń i przekładów, jak łacińska Wulgata, czy powszechny Kodeks Leningradzki i wraz ludźmi mi podobnymi udało nam się odkryć tego typu „kruczki”.

   Dlatego czekam na dzień, w którym Stwórca uświęci swe Imię na oczach wszystkich narodów i każdy pozna, że jest On Bogiem prawdziwym.

   Wtedy każdy będzie miał pewność i znikną wątpliwości. Tymczasem, nie chciałbym Go znieważyć, dlatego zwracam się do Niego…Ojcze.

   Pozdrawiam!

   Polubienie

 23. „…Ja zwyczajnie wiem, …” brzmi co najmniej dziwnie. Dla mnie zaś taka negacja tetragramu w przytłaczającej większości przekładów, zatajanie go, niby dla dobra czytelników, przez najbardziej odstępcze organizacje pseudochrześcijańskie jest argumentem za tym, że jesteś w błędzie bo przyłączasz się do nich w ukrywaniu jedynego w swoim rodzaju tytułu Stwórcy. Jeśli tetragram występuje w Septuagincie to jak sam twierdzisz musiał go czytać Jezus. W nieuznawanej przez ciebie ew. Łukasza czytał tekst z Izajasza 61 rozdziału a wg Mateusza powiedział coś co powinno dać wielu do myślenia Mat 5.17-20
  (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.
  (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.
  (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
  (20) A mówię wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios
  W czym twoja sprawiedliwość jest większa gdy ukrywasz, jak faryzeusze, jedyny w swoim rodzaju „tytuł” Boga.

  Polubienie

  1. Dowody mówią same za siebie, a że one do Ciebie nie docierają, na to nic nie poradzę.

   Ja niczego nie zatajam, ponieważ nie muszę. Nie jest głównym przesłaniem Pism kwestia Imienia Bożego, ale jest nim posłuszeństwo wobec Boga i przykazań Jego i Jego Syna, a jedno z nich mówi o nie nadużywaniu Imienia Bożego.

   Niestety, ale dla wyznawców wszelkich odłamów i sekt chrześcijaństwa , przykazania się nie liczą, a potem kończy się to jak w przypadku sekty ŚJ, gdzie Towarzystwo Strażnica rozpowszechniło bluźniercze imię Jehowa i sypią nim na lewo i prawo, jakby mówili o koledze.

   Ja na szczęście nie mam z chrześcijaństwem i jego licznymi patologiami nic wspólnego. To ono jest jednym wielkim błędem powielającym faryzejskie zwyczaje i fałsz, nie mającym nic wspólnego z nauką Jezusa, a to dlatego, że pierwsze skrzypce dla chrześcijan gra fałszywy apostoł Paweł, a nie Syn Boży.

   PS.

   Co ma piernik do wiatraka?
   Co wspólnego ma sprawiedliwość (czytaj – dobre uczynki) z używaniem tetragramu???
   Czy w Ewangelii gdziekolwiek Jezus wspominał cokolwiek o Imieniu Boga? Czy gdzieś porusza tą kwestię w sporze z faryzeuszami??? Nie, więc sobie daruj.

   Twój nick to TS…śmiem twierdzić, że jesteś jednym z popleczników Strażnicowej sekty, stąd takie podejście to tematu tetragramu.

   Polubienie

 24. 😀 Widzę po twojej reakcji, że jesteś jednym z wielu uczulonych na tę organizację a nawet jej skrót 😀 – TS to moje inicjały chciaz zbieżne z Towarzystwem Strażnica jednak jej nie dotyczą. Ja chociaż wychowany od dziecka przez matkę będącą Świadkiem Jehowy widzę wiele wypaczeń i dogmatów opartych na fragmentach Biblii, które zniekształcają obraz przyszłego świata. Jednak sedno pozostaje niezmienione. Odkupienie rodzaju ludzkiego przez Syna Bożego, którego posłał Ojciec kierując się miłością, by dopełnić swoje zamierzenie względem całego stworzenia. Ojciec jest źródłem odkupienia a Jego Syn czyni wszystko zgodnie z wolą Ojca!
  Szukam większego poznania prawdy więc dlatego tutaj trafiłem. Jednak twoja retoryka czasem przypomina odstępców bijących współbraci. Ledwo zaczęliśmy rozmawiać wyjechałeś mi z poplecznikiem sekty. Może cię irytuję ale to jak odnosisz się do bliźnich świadczy o tobie! Jeśli ja jestem sekciarzem to ja powinienem cię oczerniać opluwać. To inaczej nie działa. Wyobrażasz sobie Jezusa, który odnosi się tak jak ty do człowieka szukającego prawdy? Pewnie mam inne wyobrażenie naszego Pana. Widać szukam czegoś innego.
  Zacytuję teraz „zakłamanego” Pawła Kolosan 3. 8 Ale teraz naprawdę odrzućcie od siebie to wszystko: srogie zagniewanie, gniew, zło, obelżywe słowa i sprośną mowę z waszych ust. 9 Nie okłamujcie się nawzajem. Zrzućcie starą osobowość razem z jej praktykami 10 i przyodziejcie się w nową osobowość, odnawianą dzięki dokładnemu poznaniu na obraz Tego, który ją stworzył, 11 gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

  Polubienie

  1. Nic dziwnego, skoro byłem przez 10 lat wychowywany przez rodziców należących do organizacji…TS 😉

   Jak pisałem w artykule, mnie również odtrąciły liczne dogmaty, które mi się wewnętrznie nie zgadzały i powodowały podupadanie w wierze. Jak się potem okazało, było to winą nauk faryzeusza Pawła.

   Nie rozumiem dlaczego oceniasz moje nastawienie po tym, co napisałem? Nie opluwam Cię, a że pisywali tu do mnie najróżniejsi ludzie, co do których nawet nie mam pewności czy są prawdziwi, to raczej podchodzę z dystansem do osób, które w podobny sposób do Ciebie, zaczynają sugerować mi celowe zatajanie prawdy, mając za argument jedynie…własne opinie.

   Wybacz, ale ja doskonały nie jestem i nigdzie nie twierdzę inaczej. Mam rodzinę na samodzielnym utrzymaniu, ciężko pracuję i nie mam szczerze mówiąc ochoty na czytanie czyichś osądów i bezowocną polemikę.

   Wolę komuś pomóc coś wyjaśnić, wskazać na ważne miejsca i nakierować na Słowa Ojca i Syna…

   Ew.Mateusza 4
   (4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

   Kto szuka, ten znajdzie, przyjacielu, ale jeśli masz zamiar nadal wierzyć w nauki tego świata i jego wysłanników, to cóż mogę uczynić?

   Dajesz mi słowa Szawła, a nauki Chrystusa już się ruszyć nie chciało? To takie chrześcijańskie 😦

   Polubienie

   1. Czy to co napisał Paweł w jakimś stopniu wykracza poza to czego uczył Jezus? Sam piszesz, że nie jesteś doskonały bo nikt nie jest ale takie jednoznaczne określenie kogoś jako sługa szatana w osobie Pawła jest dość niebezpieczne tym bardziej, że Piotr miał o nim dość odmienne zdanie.
    2 Piotra 3.15 „A cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, tak jak to według danej mu mądrości napisał do was umiłowany nasz brat Paweł, 16 wypowiadając się o tych rzeczach, jak to też czyni we wszystkich swych listach. Są w nich jednak pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie nieuczeni i niestali przekręcają — podobnie jak pozostałe Pisma — ku własnej zgubie.
    17 Wy zatem, umiłowani, z góry o tym wiedząc, miejcie się na baczności, aby się nie dać wraz z nimi odwieść przez błąd ludzi urągających prawu i nie odpaść od swej niezłomności. 18 Przeciwnie, wzrastajcie w życzliwości niezasłużonej oraz poznaniu naszego Pana i Wybawcy, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i po dzień wieczności.”
    Naciapierzyłeś się na Pawła jak pies na listonosza a może po prostu jak każdy niedoskonały człowiek czegoś jeszcze nie rozumiesz. Tylko czy my mamy wszystko rozumieć? Czy raczej jako naśladowcy Jezusa mamy miłować Boga i swoich bliźnich i się w tym udoskonalać. Czy w życiu naśladowcy Jezusa nie miłość jest najważniejsza? Reszta bez miłości to puste frazesy jak ofiary faryzeuszy.
    Zażądałeś nauki Jezusa więc znalazłem chyba najtrudniejszą do nauczenia dla nas, niedoskonałych ludzi 🙂
    Mat 7.1 „Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; 2 bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. 3 Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku? 4 Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: ‚Pozwól mi wyjąć słomkę z twego oka’, gdy oto w twoim własnym oku jest belka? 5 Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z oka swego brata.”
    Czy jesteś w stanie dźwignąć miarę swojego sądu?

    Polubienie

   2. Tak, oczywiście, że wykracza i to rażąco. Mam tu całe zestawienie sprzecznych nauk Pawła…

    http://www.zbawienie.com/Pawel-zakon.htm

    Ja po prostu nie śmiem twierdzić, że jestem doskonały, ale słucham jedynie tego, co nauczał Jezus. Owszem, mówił aby nie wydawać osądów, ponieważ nas także Sąd dosięgnie, ale nauczał także aby rozpoznawać fałszywych przewodników po ich owocach.
    A Paweł z jego sprzecznymi naukami wydaje owoc zły.

    Z listami Piotra też jest pewien problem, ponieważ są one napisane w podobnym tonie co listy Pawła, znacznie różniące się stylem od Ewangelii Mateusza czy Jana lub listów Judy czy Jakuba, którzy byli wybranymi uczniami, będącymi ludźmi prostymi, jak np. rybacy. Oni nie posługiwali się wyniosłym językiem i mową brzmiącą jak filozoficzny wywód.

    Ponadto nie wiem czy wiesz, ale kanon Biblii zawierający takie księgi jakie znamy, został poskładany przez ojców kościoła rzymskiego, a czym ten kościół teraz jest, to każdy może przekonać się sam. Oni dodali do kanonu listy Pawła, oraz majstrowali przy listach Piotra, aby wrzucić do nich tekst rzekomo uwiarygadniający Pawła.

    Rozumiem jedno…

    Ew.Jana 10
    (27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

    (28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej

    Mnie wystarczy jedynie głos Jezusa i ja mam zamiar iść za Nim a nie za jakimś faryzeuszem Pawłem, a to dlatego że…

    Ew.Mateusza 7
    (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

    (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

    (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

    (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

    Jestem w stanie dźwignąć miarę mojego osądu, ponieważ wiem, że tylko posłuszeństwo wobec nauki Pańskiej jest gwarantem zbawienia, a Paweł głosił własną ewangelię i nikomu nigdy zbawienia nie da, tym bardziej, że zanegował Zakon i stwierdził, że jest on już nieważny, czyli ustanowił – bezprawie!

    Ew.Mateusza 7
    (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

    (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

    (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

    Polubienie

 25. Odnośnie Imienia Boga jest ciekawa historia w księdze Kapłańskiej 24.11-16. Według Ciebie pewnie sfałszowana jak większość Biblii ale do rzeczy. Pół Egipcjanin, pół Żyd bluźnił Imieniu Pana „IEUE”. Nie Bogu ale Jego imieniu. Został za to przez Mojżesza z nakazu IEUE wydany na śmierć. Jakkolwiek tetragram brzmiał nie wolno było raczej bezkarnie pluć na to co oznaczał jak to wielu opuszczających „sektę” Świadków Jehowy czyni przypisując go nawet imienu demona zagłady!!!. Jak widać nie można inaczej. Jeśli tetragram oznaczał Tego Jedynego Boga to tak jest do dzisiaj. Czy w związku z tym, że zakazuje tego Talmud, albo nie wiemy jak go wymawiali Izraelici, nie używajmy go jak tłumacze większości przekładów Biblii. Przecież to czysta hipokryzja i chyba największe zakłamanie na kartach Słowa Bożego!
  I teraz odnośnie sprawiedliwości
  Jezus mówi, że nie przeminie ani jedna „jota ani kreska” z Prawa. Jezus mówiąc o faryzeuszach nie mówił o ich dobrych uczynkach a o zakłamaniu którego sie dopuszczali na codzień zaprzeczając swoim postępowaniem i naukami Prawu Bożemu. Ty masz pewność, że usuwając tetragram z Biblii nie stajesz się podobny faryzeuszom. Ja takiej pewności nie mam.

  Polubienie

 26. Czytam co napisałeś odnośnie listów Piotra i zastanawiam się czy ty nie pomijasz jednej podstawowej sprawy. Twierdzisz, że styl listów jest inny niż…., że ich język to nie język rybaka …. a jak według ciebie może oddziaływać Duch Boży na człowieka? Rozumiem, że możesz nie godzić się z czymś ale ty negujesz wszystko co ma Paweł nawet w domyśle. Listy Piotra mają filozoficzny styl i chwalą Pawła??? Czytam listy Piotra i filozofii żadnej nie widzę a przy potwierdzeniu, że Paweł jest umiłowanym bratem widzę przede wszystkim przestrogę przed próbą nieopacznego tłumaczenia jego słów „ku własnej zgubie”. Piotr napomina na koniec by się nie dać odwieść ludziom urągającym prawu! Czy to przeczy czemuś w Słowie Bożym czy raczej je dopełnia?

  Teraz będzie trochę osobiście ale się nie obrażaj bo nie mam złych intencji. Przeczytaj wszystko powoli do końca.

  [ADMIN: DALSZA CZĘŚĆ KOMENTARZA JEST ZBĘDNA, JEŚLI TWOIMI ARGUMENTAMI W DYSKUSJI MAJĄ BYĆ OSOBISTE ZACZEPKI.]

  Pizdrawiam
  TS
  cdn.

  Polubienie

  1. No, tak. Wyznawcy Pawła tak sobie zazwyczaj tłumaczą jakiś rodzaj uduchowienia, w którym osoba powołana otrzymuje tzw. „dary ducha” (jedynie Pawłowa doktryna – Jezus nigdy o czymś takim nie uczył), powodujący pewne uniesienie, gdzie osoba nagle odróżnia się od innych swym zachowaniem.

   Wporządku, ale czy w takim razie można w takim stanie pisać rzeczy sprzeczne ze Słowem Bożym?

   Ponieważ w listach Piotra jest zawarta nieprawda na temat zbawienia dla zbuntowanych aniołów uwięzionych w otchłani…

   1 List Piotra 3
   (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

   (19) W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,

   (20) Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.

   (21) Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

   Powyższe słowa mówiące o zwiastowaniu zbawienia „duchom będącym w więzieniu”, które trafiły do niego za dni Noego, nawiązują do upadłych aniołów schodzących przed potopem na ziemię i płodzących potomstwo z ludzkimi kobietami, których Bóg ukarał, wtrącając do otchłani, aż do czasu końca.

   Księga Henocha wywalona z Biblii przez KRK dokładnie o tym opowiada…

   http://bibliamesjanska.com/Hen/1.html

   Ci upadli, zbuntowani aniołowie otrzymali od Boga wyrok unicestwienia, więc jakim Prawem Piotr mógł napisać o zwiastowaniu zbawienia tym istotom, skoro pisma Henocha były apostołom doskonale znane?

   List Judy
   (5) A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;

   (6) Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;

   (7) Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.

   (8) Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebiańskim.

   (9) Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi.

   (10) Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich.

   (11) Biada im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego.

   (12) Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi,

   (13) Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności.

   (14) O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych,

   (15) Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

   Po prostu tego typu kwiatki rzucają wielki cień na treść listów Piotra, które nie dość, że brzmią jak napisane przez rzymskich patriarchów, to jeszcze dziwnym trafem uwiarygadniają Pawła i jego fałszywą naukę o zbawieniu dla wszystkich, nawet dla zbuntowanych istot, o których dobrze było wiadome, że są skazane na potępienie.

   No i oczywiście na końcu jest typowy dopisek w stylu Pawła, potępiający każdego, kto spróbuje podważać pawłowe herezje. Paweł nawet przeklął aniołów głoszących ewangelię w czasach końca, ponieważ jego ewangelia jest sprzeczną z wieczną Ewangelią o Królestwie Bożym.

   PS.
   W odniesieniu do twej zaczepki i podpieraniu się dziejami apostolskimi i spisanym w nich objawieniem Jezusowym, to jest to kolejny bubel, ponieważ historyjka Pawełka jest tam spisana w 3 odmiennych wersjach…

   Wersja pierwsza.

   Dzieje 9:
   (3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

   (4) a gdy padłna ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

   (5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

   (6) ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

   (7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

   Istotne są dwie rzeczy. Paweł według tej relacji nie widział Jezusa, ale słyszał Jego głos. Widząc jasność padł na ziemię i usłyszał głos osoby, która poinformowała go, że jest zmartwychwstałym Jezusem. Ludzie, którzy mu towarzyszyli słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli.

   Dziwne jest to, że w obecności kilku świadków Jezus zamknął im uszy i rozmawiał tylko i wyłącznie z Saulem (Pawłem). Saul miałby kilku świadków  i zobaczyłby po raz pierwszy Jezusa! Tymczasem świadkowie widzieli jakąś jasność i Pawła na ziemi. Niezbyt wiarygodne świadectwo, prawda?

   Obrońcy Pawła natychmiast skonfrontują to twierdzeniem, że greckie słowo tłumaczone na – słyszeli i rozumieli, wyjaśnia owe różnice. Czyżby w tym był największy problem?

   Wersja druga.

   Dzieje 22
   (6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

   (7) i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

   (8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Isus Nazareński, którego ty prześladujesz.

   (9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

   (10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

   (11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

   (12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

   Wersja trzecia.

   Dzieje 26
   (12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,

   (13) ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

   (14) a gdy wszyscy upadliśmyna ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim:: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

   (15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Isus, którego ty prześladujesz.

   W którą wersję chcemy uwierzyć?

   W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię a reszta oniemiała słysząc głos ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

   W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

   W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku (lub aramejsku) a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

   Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy. W sprawozdaniach o zmartwychwstaniu nie ma sprzeczności ale są podane różne elementy, które razem tworzą harmonijną całość.

   Trzy różne wersje tego samego wydarzenia, sprzeczne ze sobą w nieomylnym Słowie Bożym… czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!

   Polubione przez 1 osoba

   1. List Judy pomimo że taki krótki ale obala wszystkie listy pawlowe -czysta prawda i esencja Prawdy Bożej – podobnie list Jakuba który także doskonałe tłumaczy istotę zbawienia i mówi jak należy żyć zgodnie z Prawem i naukami Isusa .
    Jakuba 4
    (4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
    Ten werset utwierdza mnie w przekonaniu ze wybrałem dobra drogę bo brzydze się tym światem i jego ohydą i jeszcze te słowa Isusa Króla:
    Jana 8
    (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi
    Z utęsknieniem czekamy na powrót króla Isusa ,nasze wyzwolenie z rąk nasienia węża i klamstw Smoka i usunięcie tego samowladctwa
    kiedy to Nasz Bóg uswieci Swoje Imię na oczach wszystkich Narodów .
    Chwała Świętemu Izraela Teraz i Na Zawsze
    A dla naszych rodaków uwięzionych w szponach KRK :
    Joel 2:
    (12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
    (13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!
    Niech Się Tak Stanie !

    Polubione przez 1 osoba

  2. [ADMIN: DALSZA CZĘŚĆ KOMENTARZA JEST ZBĘDNA, JEŚLI TWOIMI ARGUMENTAMI W DYSKUSJI MAJĄ BYĆ OSOBISTE ZACZEPKI.] ????? zaczepki??? Nie rozumiem dlaczego usunąłeś sporą część mojej wypowiedzi. Przecież nie była w żaden sposób dla Ciebie uwłaczająca czy obraźliwa. Zwróciłem tylko uwagę na to, że sam opisujesz swoje własne przeżycia gdy za podobne potępiasz innych.
   Jeśli tak ma wyglądać dążenie do PRAWDY, przez usuwanie niewygodnych wypowiedzi, to wybacz ale stawiasz się po stronie, którą oskarżasz. Mam nadzieję, że przynajmniej się zastanowisz jaki ma to sens.
   Ponawiam pytanie co z Królestwem Bożym i głoszeniem o nim? Jak ma to według Ciebie wyglądać bo nie można tego pominąć gdy chce się wypełniać wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa
   Mat 6.9 „Macie więc modlić się w ten sposób:
   „‚Nasz Ojcze w niebiosach, Święć się Imię twoje. 10 Niech przyjdzie twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi…”
   Mat 9.35  „A Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie (…) 37 Potem powiedział do swych uczniów: „Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. 38 Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”.”
   Mat24.14 „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”
   Mat. 10.7 ”…A idąc, głoście, mówiąc: ‚Przybliżyło się Królestwo Niebios…”

   Polubienie

   1. Ponieważ twoje interpretowanie moich przeżyć może być tak dowolne, jak dowolne jest interpretowanie słów Ojca i Syna przez setki odłamów i sekt chrześcijaństwa polegających na fałszywym apostole Pawle.

    Poza tym, ja nigdzie nie twierdzę, że objawił mi się Jezus i wyznaczył mnie do takiej czy innej misji, jako człowieka ze szczególnym powołaniem i przywilejem, tak więc nie są to żadne argumenty w tejże dyskusji.

    Na pytanie, co z Królestwem odpowiedziałem w poprzednim komentarzu.

    I pytanko ode mnie…

    Gdzie twoim zdaniem będzie usytuowane Królestwo…w niebie, czy na ziemi?

    Polubienie

 27. 1 Piotra 3.19 nie mówi o zwiastowaniu wybawienia zbuntowanym aniołom! Tam nie ma słowa wybawienie. Jest tylko słowo, które przekłady tłumaczą na „zwiastowanie” co znaczy przecież tyle co ogłoszenie, poinformowanie, obwieszczenie, proklamacja. Poszukaj co znaczy użyte tam słowo kerruso. Używał go m.in. Mateusz 4.17, 10.7, 10.27 i Jan w Obj.5.2. Dlaczego wydajesz na fragment Biblii wyrok biorąc za podstawę niewłaściwe tłumaczenie??? Sam rozumiesz jak wygląda sprawa między Bogiem i Szatanem. To nie jest podwórkowy konflikt, to jest największa sprawa sądowa wszechczasów. Jak na każdej sprawie wyrok jest publicznie ogłaszany a Jezus zgodnie z listem Piotra po zmartwychwstaniu ogłosił go zbuntowanym aniołom. Ich bunt się nie powiódł. Nie dało się powstrzymać IEUE od zrealizowania jego planów a żywy Jezus jest tego niezaprzeczalnym dowodem! Czy nie tak się postępuje w sądzie???
  Tam nie ma wzmianki o zbawieniu dla demonów tylko o ogłoszeniu im tego co się stało!
  W Słowniku języka polskiego słowo zwiastowanie znaczy m.in. przekazanie informacji, uroczyste oznajmienie czegoś, zapowiedź czegoś. W słowniku Stronga, kerruso ma wydźwięk wyroku ogłaszanego przez woźnego sądowego.
  Jesteś w wielkim błędzie odrzucając część Biblii tylko na podstawie niepewnych tłumaczeń czy własnych odczuć.
  Gdy ja trafiam na coś czego nie rozumiem i nie mogę znaleźć odpowiedzi odkładam sprawę do następnego razu pokornie czekając na wyjaśnienie problemu. Jądro Prawdy znam a na resztę wiedzy mogę poczekać nie usuwając niezrozumiałych fragmentów.
  Odnośnie nieścisłości w opisach Pawła co do jego nawrócenia zostawmy to jako sprawę drugorzędną. Zajmijmy się „fałszywymi” naukami. Co według ciebie wypacza nauki Jezusa?
  PS. Co z Królestwem Bożym i głoszeniem?

  Polubienie

  1. No właśnie sęk w tym, że z kontekstu wynika, iż chodzi o zwiastowanie zbawienia, ponadto tylko w tym liście jest wzmianka o tym, że cokolwiek zostało zwiastowane istotom uwięzionym w otchłani przez Jezusa, co nie ma żadnego potwierdzenia w reszcie Słowa Bożego.

   Musisz zrozumieć jedno, że ja odrzucam to, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym, a takie są właśnie listy Pawła i ewangelie jego uczniów – Łukasza i Marka.

   Mnie wystarczy to, co pochodzi od Ojca i Syna. Jedynie ich wypowiedzi są dla mnie bezwzględnie istotne, dlatego równie dobrze to ja mogę stwierdzić, że to Ty jesteś w błędzie, ponieważ wolisz się kierować naukami kogo innego niż Bóg i Jego Syn.

   Nie chodzi o to, że ja nie rozumiem Pawła. Rozumiem go bardzo dobrze, dlatego odkryłem jego fałsz. Nie da się zrozumieć i pogodzić ze sobą czegoś, co się wzajemnie wyklucza.

   Główną nauką Szawła, która godzi w całe przesłanie Słowa Bożego jest tzw. „zbawienie z samej wiary” poprzez nieskończone miłosierdzie Boże.

   Paweł w liście do Efezjan podał szatańską naukę o tym, że jesteśmy zbawieni z wiary a nie z uczynków. Zacytujmy słowa Saula:

   List do Efezjan 2
   (8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;

   (9) Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 

   No tak, Paweł pokazał jawne kłamstwo tymczasem Jezus tak nauczał:

   Ew.Mateusza 19
   (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

   (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

   Co oznacza przestrzeganie przykazań jak nie wypełnianie uczynków?! Ale Paweł w tym samym liście i rozdziale pisze coś takiego:

   List do Efezjan 2
   (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka”

   Paweł stwierdza, że Jezus zniósł zakon i prawo i dlatego, aby mieć żywot wieczny nie trzeba wypełniać uczynków, ponieważ jaki to ma sens???

   To wielkie kłamstwo Pawła. Otóż Paweł jawnie skłamał głosząc, że Jezus zniósł prawo i od tej pory wystarczy tylko uwierzyć i nie trzeba wypełniać prawa czyli Tory!!! Tymczasem co głosił Jezus?

   Ew.Mateusza 5
   (17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

   (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

   (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

   (20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

   Jezus głosił, że Prawo nigdy nie przeminęło. Cała ewangelia Mateusza, to w zasadzie nauka prawa Bożego czyli Tory w jej najważniejszej części, mianowicie w części odnoszącej się do naszego postępowania wobec innych ludzi. Tutaj bogaty młodzieniec dopytał się Jezusa jakich ma przestrzegać przykazań aby wszedł do Królestwa Bożego:

   Ew.Mateusza 19
   (18) Mówi mu: Których?

   (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

   Otóż Jezus skupił się w ewangelii Mateusza na nauce Tory w jej szczególnej części czyli naszego postępowania wobec bliźnich.

   A to wynika ściśle z treści Zakonu, o którym Paweł mówi, że został przybity do krzyża wraz z Jezusem.

   W poniższych artykułach opisałem w prosty i jasny sposób na czym polega oszustwo Pawła…

   https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/01/21/pawloscianstwo/

   https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/10/18/chrzescijanstwo-wrogiem-boga/

   A w poniższym linku masz zestawienie nauka Pawła sprzecznych z naukami Jezusa…

   http://zbawienie.com/Pawel-zakon.htm

   Nie mam czasu na rozpisywanie się od nowa w kwestii. Po to opisałem to w artykułach, żeby nie powtarzać się w dyskusjach.

   PS.
   Na temat przywrócenia Królestwa Bożego i całej historii z tym związanej zrobiłem materiał filmowy, który wyjaśnia wszystko w prosty sposób w oparciu o wypowiedzi Boga i Jezusa od obietnicy danej Abrahamowi po akt zbawienia ludzkości…

   Polubienie

   1. Tylko jeden cytat
    Jana 6.(35) Odpowiedział im Isus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
    (36) Lecz powiedziałem wam: Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie.
    (37) Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;
    (38) Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.
    (39) A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.
    (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
    Wypełnienie prawa przez człowieka nie mogło dać wybawienia poza tym nie było możliwe. Dopiero „…kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie…” Bez wiary uczynki sa marnością, tak jak wiara bez uczynków jest martwa.
    Biblia sobie nie przeczy chyba, że ktos tego chce.

    Polubienie

   2. Inny cytat…

    Ew.Jana 3
    (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

    (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

    (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

    Czym są uczynki jasno tłumaczy apostoł Jakub…

    List Jakuba 2
    (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

    (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

    (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

    (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

    (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

    (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

    (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

    (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

    (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa

    Jesteś w błędzie twierdząc, że wypełnianie Prawa było niemożliwe. Było i za czasów Króla Dawida i Salomona, dopóki było ono przez ludzi wykonywane, dopóty Królestwo Izraela cieszyło się Bożym uznaniem i było potęgo na skalę światową.

    Całe przesłanie ST pokazuje, jakie są konsekwencje łamania Prawa Bożego, czyli Zakonu i misja Jezusa była nawoływaniem do Izraela, aby ci ponownie weszli na ścieżki Pańskie, z których tak dalece zboczyli, ściągając na siebie liczne kary i przekleństwa.

    Jezus nauczał, że to Prawo nadal obowiązuje i ściśle je sprecyzował swoimi naukami, które są gwarantem zbawienia i sposobem na powrót do Boga, którego nasi przodkowie znieważyli.

    Jest także sposobem dla ludzi z innych nacji, ale…strzegących Przykazań…

    Apokalipsa 12
    (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

    Jezus dał wzór i przykład tego, jakim człowiek powinien i jakim może być jako istota stworzona przez Boga na Jego Obraz i Chwałę, czyniąc sprawiedliwe i dobre uczynki wynikające z przestrzegania Zakanu, który on doskonale wypełnił…dał nam wzór do naśladowania, czyli…

    …tego jak wypełniać Zakon – poprzez sprawiedliwe uczynki!

    Powyższe wersy to potwierdzają i obalają wszelkie dywagacje Szawła, które zostały ostateczne dopite w Apokalipsie Jana…

    Apokalipsa 20
    (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

    (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

    (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

    SĄD JEST OPARTY WYŁĄCZNIE NA UCZYNKACH.

    Wiara do każdego przyjdzie we właściwym momencie, ale nic nie świadczy o człowieku tak, jak jego postępowanie.

    Polubienie

 28. Ostatnio powróciłem do tak zwanej Syryjskiej czy może dokładniej 2 Księgi Barucha (pozostały mi drobne fragmenty) i z tego co widzę jest to jedna z najlepszych ksiąg tylko podejrzewam że (podobnie jak u Henocha czy Ezdrasza) na pierwszy rzut oka wiele słów zostało błędnie zinterpretowana, na przykład mówią nam że według 2 Ezdrasza Bóg upuszcza Izrael na rzecz nowego Izraela duchowego czyli kościoła, no olbrzymie bzdury ale takie doktryny nam gojom wciskają
  Wracając do rzeczy jest bardzo podobna księga do proroctwo Daniela (również mamy proroctwa o Rzymie) i 2 Ezdrasza.
  Dzieło mocno skupia się na ważności Prawa oraz na czasach ostatecznych
  Jest to głównie rozmowa Barucha z samym Stwórcą, jest także mowa że uczciwe modlitwy zostają wysłuchiwane

  Po prostu trzeba przeczytać a czuje że to może być coś ważniejszego, takich rzeczywistych apokryfów czyli ksiąg przez diabła ukrytych i odnalezionych jest niewiele np. Księgi Henocha
  Korzystałem z tłumaczeń automatycznych (Niemieckich, Węgierskich, Ruskich) a przede wszystkim z dwóch źródeł:
  http://summascriptura.thebookofenoch.info/html/Jeremiah_Baruch_2_RHC.html#1

  poprawiałem tym źródłem
  http://www.yahwehswordarchives.org/books-of-baruch/index.htm

  Ta księga swoją drogą jest kolejną cegiełką przeciwko Pawłościaństwo

  2 Bar 48(22) W Tobie ufamy, bowiem oto Twoje prawo jest z nami, i wiemy, że nie upadniemy tak długo, jak będziemy przestrzegać Twoich praw.

  2 Bar 51(7) Ale ci, którzy zostali zbawieni przez swoje dzieła, dla których Prawo było nadzieją, zrozumieniem oczekiwania, i mądrością zaufania, ujrzą cuda w swoim czasie.

  Jest to bardzo podobne dzieło do 2 Ezdrasza lecz te dwa dzieła nie skupiają swej uwagi na Nefilimach ale na końcu czasu i na Zakonie które Paweł uznał celowo za przekleństwo…

  Polubione przez 2 ludzi

 29. Skąd twoje przekonanie o takim a nie innym kontekście w 1Piotra 3.19. W oryginale nie ma nawet cienia zbawienia dla demonów. Tylko tłumacze niektórych przekładów wkładają tam to słowo fałszujące znaczenie tekstu. Czy tak trudno to zrozumieć?
  Nie wiem jak daleko przekroczyłeś granicę rozsądku ale oskarżanie Pawła o zniesienie odpowiedzialności za czyny na rzecz wyłącznie wiary jest co najmniej nadużyciem. Rzym. 2.3-9
  (3) Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
  (4) Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?
  (5) Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
  (6) Który odda każdemu według uczynków jego:
  (7) Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;
  (8) Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta.
  Hebrajczyków 10.(23) Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;
  (24) I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,
  (25) Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
  (26) Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy; nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
  (27) Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.
  (28) Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków;
  (29) O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
  Hebr. 10.28 to cytat z Habakuka 2.4 Gdyby się odwrócił, moja dusza nie ma w nim upodobania, ale sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierze.
  Nie zastanawiałeś się o jaką wiarę Pawłowi chodzi?
  Hebr. 11 rozdział to kwintesencja przykładów wiary, która napędza, daje siły do irracjonalnego, czasem działania. Przecież Abraham mógł zostać w Ur chaldejskim i tam dawać wzór dobrego postępowania ale dzięki wierze usłuchał IEUE i poszedł na pustynię. Abel, Henoh, Noe wierzyli i działali zgodnie z tą wiarą
  Co mówi kwestionowany przez ciebie Piotr?
  2 Piotra 2.(4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
  (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;
  (6) Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne,
  (7) Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników,
  (8) Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej.
  (9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania,
  (10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim.
  (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.
  (12) Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one
  2 Piotra 3.3-7
  (3) Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości
  (4) I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.
  (5) Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego
  (6) Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
  (7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
  No i nie ma chyba w Biblii bardziej dosadnych słów o zaparciu się Jezusa przez złe czyny jak 2 Piotra 2.(20)
  Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Isusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.
  (21) Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
  (22) Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie.
  Tylko głupiec wykorzystuje głębokie treści z listów Pawła do usprawiedliwienia rozpasania zasłaniając je wiarą.
  wiesz gdzie to jest napisane?
  (9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
  (10) Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
  (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Isusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
  albo to: I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
  (24) Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,
  (25) Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Niech się stanie.
  (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,
  (27) Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.
  (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi;
  (29) Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości;
  (30) Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni;
  (31) Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;
  (32) Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.
  Jeśli słowa Pawła dają jakąkolwiek podstawę do twoich twierdzeń to chyba tylko dlatego te usunąłeś z kontekstu.

  Polubienie

  1. Po pierwsze…o nic innego chodzić nie może, jak o zbawczą misję Chrystusa.

   Po drugie…sam wychodzisz z wnioskiem, że do przekładów dostały się fałszerstwa.

   A ja Tobie piszę i podałem także artykuły z dowodami, że kościelni przywódcy rzymscy, którym to sam Paweł dał początek, stworzyli tzw. Kanon Biblii podczas bodajże Soboru Nicejskiego w 325 r n.e. o ile dobrze pamiętam i zawarli w nim także fałszywe pisma ręki Szawła.

   Nie przekroczyłem żadnej granicy rozsądku. Powtarzam Tobie po raz kolejny, że nie uznaję Pawła i już…w ogóle.

   Twierdzisz, że tylko głupiec usprawiedliwia się „głębokimi treściami z listów Pawła”.

   Bingo!

   Tylko dlaczego takie treści on stworzył? Ponieważ jest to mową smoka.

   Ty nie rozumiesz chyba, że w tym tkwi cały problem, że Szaweł pięknie miesza Prawdę z kłamstwami.

   Jak myślisz, dlaczego istnieje kilkaset lub więcej odłamów i sekt chrześcijaństwa???

   W czym się nie mogą dogadać skoro kieruje nimi rzekomy Duch Święty???

   To właśnie przez Pawła nikt nie może się dogadać, ponieważ każdy inaczej interpretuje sobie jego nauki, wybierając z tychże właśnie „głębokich treści listów Pawła” tak, aby usprawiedliwiać na setki sposób swoje postępowanie.

   Do jakiegokolwiek zgrupowania chrześcijan nie trafisz przekonasz się, że wszędzie cytuje się głównie Pawła, tudzież Łukasza lub Marka na potwierdzenie najdzikszych nawet doktryn.

   Jeśli tego nie rozumiesz, to moim zdaniem masz problem i to wielki, ale pewnie nawet go nie dostrzegasz.

   Ja jestem poza tym i bardzo się z tego cieszę, ponieważ idę tylko za Jezusem i wiem, że nie muszę oglądać się za głosem innych przewodników.

   Jezus jest moim Przewodnikiem i Królem.

   Chcesz? To idź za Pawłem.

   Polubienie

  1. Właśnie!

   Dlaczego więc zdecydowana większość chrześcijan wierzy w to, że wszyscy powędrują do nieba???

   Znowusz namieszał w tej kwestii Paweł…

   I List do Tesaloniczan 4:16-18
   Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

   Wikipedia podaje…

   „Porwanie Kościoła jest doktryną uformowaną ostatecznie w drugiej połowie XIX w. przez przywódców wspólnot pozakościelnych o charakterze chrześcijańskim. Ma ono być przyszłym wydarzeniem, w które wierzą chrześcijanie ewangeliczni, odnoszącym się do ponownego przyjścia Jezusa. Podczas tego przyjścia, wszyscy żyjący wierni mają być „porwani w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana” 

   Jest to doktryna, którą wyznają głównie ewangelicy, ale wiem, że katolicy i protestanci, oraz większość tzw. chrześcijan bez religii także ją uznaje, a to już prawie cały chrześcijański świat, czyli ten oparty na kłamstwach Pawła.

   Polubienie

   1. Niebo to nie wymysł Pawła ani XiX wiecznych teologów. Przecież taką nadzieję dał uczniom Jezus! Czy wytłumaczysz to inaczej?
    Co Jezus mówił do uczniów?
    Mat. 19.25-29
    „…Gdy uczniowie to usłyszeli, dali wyraz bardzo wielkiemu zaskoczeniu, mówiąc: „Któż w takim razie może zostać wybawiony?” 26 Patrząc im w twarz, Jezus rzekł do nich: „U ludzi jest to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe”. – (na co się zdadzą same uczynki, bez łaski Boga nie możesz się wybawić od śmierci. Inaczej pom co ci Bóg? )
    27 Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł do niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy w twoje ślady; co właściwie nam z tego przyjdzie?” 28 Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym chwalebnym tronie, również wy, którzyście poszli w moje ślady, będziecie zasiadać na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. 29 I każdy, kto opuścił domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola ze względu na moje imię, otrzyma wielokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne.”
    Mat 20.23 „…Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.”
    Jana 14.1-3 „Niech wasze serca się nie trapią. Wierzcie w Boga, wierzcie też we mnie. 2 W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce. 3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli. ”
    Obj. 14.1-5
    (1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.
    (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.
    (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
    (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
    (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.
    Wystarczy tylko się zastanowić czy wszyscy trafią tam gdzie Jezus. Po co Jezus miał szykować miejsce uczniom w domu Ojca? Kim są wykupieni z Ziemi. Przecież Jezus nie kłamał ani nie mówił symbolami dając fałszywą nadzieję swoim uczniom! Paweł tylko wyjaśnił poganom, obce dla nich zagadnienia. Tylko tyle.

    Polubienie

   2. Bardzo skrzętnie pomijasz wersety przytoczone wcześniej przeze mnie na temat uczynków i Sądu z uczynków.

    List Jakuba to pewnie Cię parzy w oczy 😮

    Negujesz słowa Ojca i Syna? Ok..twoja sprawa, ja do tego ręki na szczęście nie przykładam.

    Dalej…co ma nadzieja dana 12 apostołom, do herezji Pawła na temat pogan? Mylisz wątki.

    Wersy z Mateusza okroiłeś sobie tak, żeby Ci pasowało do zbawienia z samej wiary, a teraz zobaczmy szerszy kontekst…

    Ew.Mateusza 19
    (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

    (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

    (18) Mówi mu: Których?

    (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

    (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?

    (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

    (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności

    (23) Isus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.

    (24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.

    Czyżbyś przeoczył powyższe słowa, czy próbujesz manipulować przekazem?

    Co Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi?

    Że aby dostąpić żywota wiecznego (zbawienia), należy…”PRZESTRZEGAĆ PRZYKAZAŃ”.

    A jakie przykazania wymienił Jezus?? Czyżby te z kamiennych tablic z 10 Prawami głównymi?

    O tak, dokładnie te same! 🙂

    Ponadto dodał, w odniesieniu do wersu 26 wyrwanego przez Ciebie z kontekstu, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogacz dostąpi zbawienia.

    I tu rodzi się kolejne pytanie…

    Czy bogaczowi w świetle powyższego wystarczy sama wiara???

    No właśnie.

    Zadajesz mi pytania, samemu podając na nie odpowiedzi. Nie rozumiem, ale oki…jedźmy dalej…

    Obietnica niebiańska dana była apostołom oraz grupie 144000 ludzi z każdego z 12 plemion Jakuba żyjących w rozproszeniu, którzy będą współrządzić z Jezusem podczas 1000 letniego Królestwa.

    To jednak nie oznacza, że oni będą żyć cały czas w niebie, ale będą tam wzięci na okres wielkiego ucisku, ponieważ po ustanowieniu Królestwa będzie sprawowana z Syjonu, znajdującego się w Ziemi Obiecanej.

    Wszystko wyjaśniłem w moim filmie podanym wcześniej, ale chyba go zignorowałeś, forsując dalej pawłowe wymysły.

    Powiedz mi w ogóle po co Ty się mną przejmujesz, skoro wierząc Szawłowi, powineneś być spokojny, bo przecie zostanę usprawiedliwiony z wiary, co nie?

    Widzisz, jak absurd goni absurd?

    Polubienie

 30. Tak jeszcze na temat porwania ku górze.
  Mat. 24.(30) „…I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.
  (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. (…)
  (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
  (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
  (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
  (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
  (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
  (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
  (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.”
  Czego i kogo to dotyczy? Możemy przyjąć to tak jak jest napisane, zostawić to w spokoju bo tego nie rozumiemy albo odrzucić jako zakłamanie. Mądrego wyboru ci życzę!

  Polubienie

  1. Tyle, że w Słowie Bożym jest wskazane kto ma być porwany, a Słowo jest dla mnie wyznacznikiem mądrości dającym odpowiedź także w tej kwestii…

   Apokalipsa 12
   (1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

   (2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

   (3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

   (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

   (5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

   (6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

   Niewiasta symbolizuje naród, a 12 gwiazd nad jej głową, to odniesienie do 12 plemion, czyli chodzi o 12 plemion narodu Izraela.

   Chłopczyk, który ma być przez ową niewiastę porodzony, to właśnie 144000 wybranych po 12000 z każdego plemienia…

   Apokalipsa 7
   (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

   (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

   (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,

   (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

   (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,

   (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

   144000 tysiące mają być porwani do Boga przed wyprowadzeniem zjednoczonych plemion Izraela na Sąd na pustyni, co będzie spektakularnym wydarzeniem na skalę światową i znakiem dla innych narodów, że Bóg podjął działania i każdy, kto uzna Jego zwierzchnictwo i wybraństwo Izraela, będzie mógł do niego dołączyć…

   Ks.Zachariasza 8
   (23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

   Porwanie „chłopczyka” jest potwierdzone w innym miejscu ST…

   Ks.Micheasza 5
   (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z  Judy, ale z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od nieskończoności.

   (2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.

   (3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

   Tak, 144000 tysiące będą porwani do Boga ma czas ucisku i prawdopodobnie będą przygotowywani w tym czasie do rządów w Królestwie Bożym, co potwierdza Apokalipsa…

   Apokalipsa 14
   (1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

   (2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.

   (3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.

   (4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.

   (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

   Słowo Boże wszystko wyjaśnia, ale trzeba go słuchać, zamiast faszerować się faryzejskim kwasem Pawła.

   Polubienie

   1. Odnośnie powołania do życia w niebie. 144000 to symbol czy rzeczywista liczba? Twierdzisz, że „144000 tysiące mają być porwani do Boga przed wyprowadzeniem zjednoczonych plemion Izraela na Sąd na pustyni, co będzie spektakularnym wydarzeniem na skalę światową” czyli te 144000 żyją teraz w czasie końca a co ze współczesnymi Jezusowi braćmi. Co z namaszczonymi duchem pierwszymi uczniami? Czy może to, że pisał,o tym Łukasz w Dziejach Apostolskich to już jest sfałszowane?

    Polubienie

 31. Pokaż mi gdzie zapieram się prawa. Uwypuklam tylko to co ty całkowicie odrzucasz. Pisząc o uczynkach całkowicie odrzucasz istotę wiary bo pisał o niej Paweł. Odrzucasz powołanie niebiańskie bo pisał o nim Paweł. Odrzucasz kawał Biblii dlatego, że „wiesz o tym”, że „napisał to sługa Szatana”.

  Mówisz uczynki wybawiają ???? Co mówi Jezus?

  (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?
  (21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.
  (22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności” !!!!

  Czego zabrakło temu człowiekowi?!! Większych ofiar, większej czci dla ojca i matki? Miłości do bliźniego? Większej jałmużny dla ubogich? Jeśli czynisz to samo to jaki będzie twój koniec? Może taki jak tego młodzieńca? Co z nim było nie tak?

  JEMU BRAKOWAŁO WIARY, ŻE BÓG SIĘ NIM ZAJMIE GDY POZBĘDZIE SIĘ MAJĄTKU! Nie widzisz tego? Jego uczynki były nic nie warte bie pokonał ostatnie próby! Pisałem wyraźnie, że nie da się oddzielić wiary od uczynków. Czy faryzeuszom czegoś brakowało w uczynkach? Przecież brakowało najważniejszego Wiary i Miłości. Życie Abrahama było pod tym względem idealnym przykładem. Nie było wtedy jeszcze prawa więc nie miał żadnego obowiązku a działał tak jakby to prawo było bo miał wiarę, która pobudzała go do uczynków.

  Wiesz, że występując w imieniu Boga i Jego Syna stajesz się sługą „(…) wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
  (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
  (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.”

  Pytasz „…Powiedz mi w ogóle po co Ty się mną przejmujesz, skoro wierząc Szawłowi, powineneś być spokojny, bo przecie zostanę usprawiedliwiony z wiary, co nie?
  Bierzesz na siebie wielką odpowiedzialność w pasieniu owiec, które tobie zaufają. Więc paś je w pokorze i nie zamykaj siebie ani ich w faryzejskiej formie.

  Polubienie

  1. W moim przekonaniu twoje twierdzenie, że…

   „Wypełnienie prawa przez człowieka nie mogło dać wybawienia poza tym nie było możliwe.”

   …jest wyparciem się Prawa i zignorowaniem go, jako rzeczy niemożliwej do wykonywania.

   A to dziwne, bo ja jakoś daje radę przestrzegać Dekalogu, czyli głównych 10 Praw, na których wszystko się opiera i nie widzę w tym większego problemu.

   Bóg dał ludziom Prawo, jako zestawienie przykazań, dzięki którym możemy unikać grzechu, czyli łamania tych Praw.

   Stwierdzenie, że sama wiara wystarcza jest aprobatą dla bezprawia, ponieważ Prawo przestaje się liczyć kosztem pawłowego zbawienia z wiary.

   Zrozum, że odrzucam to co napisał Paweł, nie dlatego że mam takie widzimisię, ale dlatego, że nie pokrywa się to nijak z naukami Ojca i Syna.

   Dalej…

   Czego zabrakło bogatemu młodzieńcowi, z którym rozmawiał Jezus???

   Zabrakło mu pogardy dla dóbr materialnych..proste. Ludzie dla których bogactwo jest ważniejsze niż proste życie bez luksusów i poświęceń nie wejdą tak łatwo do Królestwa…co w tym dziwnego???

   Gdzie tam jest napisane, że on się zmartwił tym, że nie będzie miał się gdzie podziać? Przecież sam Jezus chciał go poprowadzić. Kontekst tego zdania jest jasny…

   „A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności”.

   Młodzieniec zasmucił się wizją utraty swego majątku, a nie tego co się z nim stanie, jeśli to zrobi, a Ty piszesz, że on nie sprostał „próbie”…czyli jak? Jezus wystawił go na próbę? Nie..Jezus oznajmił mu co powinien zrobić, aby stać się doskonałym. Młodzieniec dokonał wyboru i jeśli już nawet nazywać to próbą, to on jej nawet nie podjął.

   Piszesz, że nie da się oddzielić wiary od uczynków. Zgadza się, tyle że Paweł właśnie notorycznie to robi.

   Czy faryzeuszom brakowało uczynków??? Czemu zadajesz mi takie pytania, skoro sam Jezus potępił ich postępowanie…

   (1) Wtedy Isus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:

   (2) Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

   (3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

   (4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.

   (5) A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.

   (6) Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach,

   (7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.

   TY CHYBA NIE ZNASZ W OGÓLE TREŚCI EWANGELII JEZUSA, ŻE PISZESZ TAKIE NIEPRAWDZIWE RZECZY? 😮

   Przejdźmy więc do Abrahama i zacytujmy apostoła Jakuba raz jeszcze…

   List Jakuba 2
   (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

   (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

   (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

   (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

   (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

   Znowu jesteś w błędzie twierdząc, że za czasów Abrahama nie istniało Prawo. Nie istniało ono w formie w jakiej otrzymali je Izraelici, ale 10 Przykazań musiało istnieć już dużo wcześniej…

   Ks.Rodzaju 6
   (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

   (10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

   (11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

   (12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

   (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

   Jak myślisz dlaczego przed potopem na ziemi zapanowała nieprawość i przeżył jedynie sprawiedliwy Noe i jego rodzina??

   Ponieważ już wtedy musiały istnieć określone prawa regulujące życie na ziemi, które były ustawicznie łamane i powodowały narastające zło, czyli bezprawie – nieprawość.

   Noe po wyjściu z Arki także otrzymał określone przykazania…

   Ks.Rodzaju 9
   (1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

   (2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

   (3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

   (4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

   (5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

   (6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

   (7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!

   (8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:

   (9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,

   (10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.

   (11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.

   (12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

   (13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.

   Podobnie było po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg zawarł z nimi Przymierze nadając im odpowiednie Prawa z 10 Przykazaniami na czele.

   Wszystko się zgadza.

   Biorę na siebie tę odpowiedzialność, ponieważ słucham i wykonuję Słowo Pana.
   To Paweł był faryzeuszem, nie ja, więc nie powinieneś się mną martwić, ale nad Szawłem radzę Ci z dobrego serca się zastanowić i to poważnie.

   Polubienie

 32. Bardzo dobra dyskusja , TS brak tobie argumentów które by przekonały mnie że to co pisze Obserwator jest zakłamane ale dzięki tobie ożył jego blog .
  Z Panem Bogiem

  Polubienie

  1. Blog niestety trochę zastygł, a to dlatego, że przyszło mi w błogosławieństwie Bożym pełnić rolę taty, temu też poświęcam teraz więcej czasu sprawom rodzinnym, a jako jedyny jej żywiciel, muszę także pracować na utrzymanie.

   Ale na pewno opublikuję jeszcze ciekawe materiały 🙂

   Pozdrawiam i z Bogiem.

   Polubienie

  2. Mam nieodparte wrażenie, że nie użyłem słowa „zakłamane” wobec wypowiedzi Oberwatora. Jeśli już to uważam je za niepełne bo wyrzucając to o czym pisał Paweł autor sprowadził wybawienie do poziomu automatu.
   Wystarczy 10 rzeczy.
   Czcisz jedynego prawdziwego Boga, Nie tworzysz wyobrażenia boga i nie oddajesz pokłonu symbolom, nie używasz imienia Boga do czczych rzeczy (a najlepiej wcale nie używaj! – faktycznie to uważam za zakłamanie, masz mnie), dzień święty święcisz, szanujesz swego ojca i matkę, nie mordujesz, nie cudzołożysz, nie kradniesz, nie składasz fałszywego świadectwa jako świadek przeciw twemu bliźniemu i nie pożądasz domu twego bliźniego ani żony twego bliźniego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego”. Pyk zbawienie gotowe!
   Tak prawdę mówiąc po co Jezus umarł? Wystarczyło tego wszystkiego pilnować i Jezus nie musiał oddawać życia na okup za nas. Tak na marginesie nie było wtedy żadnego Izraelity tak postępującego, że Jezus musiał zejść na Ziemię i im o tym przypominać???
   Wszyscy tu obecni zapewne oddajecie cześć Bogu nazwanemu w Piśmie Świętym Jahwe, z największym możliwym dla niedoskonałego człowieka, szacunkiem i będziecie postępować tak jak wam nie tylko rzecze litera prawa ale wiara, że to w czym uchybiamy zostanie zasłonięte przez łaskę i miłosierdzie naszego Pana. Chociaż to pewnie za bardzo „pawłościańskie” 😉
   Pozdrawiam
   na wszelki wypadek prostuję TS to moje inicjały a nie Towarzyssssssstwo Sssssstrażnica

   Polubienie

   1. „Szukajcie a znajdziecie ”
    TS nie chciałem Cię urazić (jak tak się poczules to przepraszam) zadałem jedynie pytanie co oznacza skrót TS bo mi się skojarzył…. Nie ma co się gniewać
    Nikt tu nie czci Jahwe a tetragram JHWH oznacza Pan Wrzechwladca i tak jest tłumaczony w LXX a imię Jahwe dodali Żydzi podczas tworzenia swojej wersji Bibli tzw „teksty masoreckiego” kłamliwe nazwanego hebrajskim . Tak więc LXX czyli Septuaginta jest najbardziej wiarygodna sam Isus cytował z niej wersety . Tekst masorecki powstał o wieleeee później
    P.S
    Izrael =Slowiaństwo 10 pokoleń żyjące w Rozproszeniu
    Jakuba 1:1
    1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

    Polubienie

   2. Jakie sa podstawy, że to są konkretnie Słowianie a nie Węgrzy, Szwedzi czy Finowie bo różnic większych nie widać. Teorie o narodzie wybranym, Polakach w szczególności, zbawców Europy i świata znane są od dawna, szczególnie propagowane przez ortodoksyjnych narodowych katolików. Dorabianie na siłę całej teologii do fragnentu „…pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu…” i twierdzenie, że to właśnie są Słowianie zakrawa co najmniej na mitomanię. Jak wytłumaczyć komuś rozsądnemu pogańskie wierzenia Słowian, które przetrwały do dzisiaj. Marzanna, Kupały, do dzisiaj kultywowane zaduszki??? Gdzie sa jakiekolwiek ślady kultu IHWH ??? Tak na marginesie każdy prawdziwy Słowianin w przypadku, rzeczonej genealogii, powinien być przynajmniej obrzezany. Inaczej nie jest nawet Smarytaninem nawet tym miłosiernym.

    Polubienie

   3. Mam kilka zastrzerzeń co do Twoich wyjaśnień. Bóg nie powiedział do Izraelitów – „…Przeniosę was…” a ‚ROZPROSZĘ’ wśród narodów. Na czas rozproszenia nie mieli być zrzeszeni w formie jakiegokolwiek państwia. Mieli żyć i cierpieć prześladowania ze strony tych wśród, których mieszkali. Nie zgadzam sie z tym, że Słowianie to 10 pokoleń Izraela. Nie jest możliwe by zapomnieli o podstawowych obowiązkach i prawach, które ich dotyczyły. Jaka by była to kara za odrzucenie IEUE???

    Będziesz wychowywał syna więc spróbuj go karać za przewinienia, o których nie ma pojęcia! Takie karcenie nie ma sensu!

    Jako potomkowie Abrahama nie mogliby zapomnieć o obrzezaniu. Pojęcie to i rytuał nie było znane w tym regionie świata ani wśród Słowian ani kogokolwiek innego zamieszkującego tą część Europy! A co z pamięcią o wyjsciu z Egiptu, nadaniu praw od Boga i opanowania Kanaanu. Takich wiadomości nie da się wymazać z pamięci ludzi tak silnie przywiązanych do tradycji. Trzebaby wymazać cały naród a ROZPROSZENIE to nie wymazanie narodu to rozproszenie również jego pamięci! Jedynym sensownym wyjaśnieniem rozproszenia i nienawiści do nich jest to co działo się z Izraelitami, ogólnie nazywanymi Żydami, w Europie od czasu rozkwitu odstępczego chrześcijaństwa.
    Tylko oni przez wieki przestrzegali praw i nieśli pamięć o swojej historii rozproszeni po całym znanym wówczas świecie. Prześladowani, prawdziwi Żydzi, z całej Europy, chronili się na terytorium Królestwa Polskiego i żyli wśród Słowian ale zachowywali swoją odrębność – kulturę i religię. Dlatego między innymi ta inność powodowała powstawanie oskarżeń i coraz większej nienawiści. Czas II WŚ spotęgował te nastroje i co ciekawe POKAZAŁ KTO NAPRAWDĘ był Izraelitą w NAJBARDZIEJ BRUTALNY sposób. Do obozów, z przeznaczeniem NA ŚMIERĆ TRAFIALI przede wszystkim Izraelici, nazywani z prosta Żydami. Zwożono ich z całej Europy podległej nazistom. Słowianie – Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, trafiali do obozów zazwyczaj za stawianie oporu lub jawny bunt wobec hitlerowców (to, że cierpieli również ludzie niewinni, z łapanek, miało tylko odstraszyć resztę) Eksterminacji podlegali tylko IZRAELICI a nie SŁOWIANIE. W jednym się wszystko zgadza. Podający się za Żydów odszczepieńcy finansowali pośrednio a może i bezpośrednio zagładę rozproszonego Izraela. Dzisiaj pasą się na śmierci prawdziwych Żydów – rozproszonego Izraela

    Lista dowodów jest niezaprzeczalna!

    http://www.auschwitz.org/historia/informowanie-swiata/przekazywanie-informacji-na-zachod
    http://www.auschwitz.org/historia/informowanie-swiata/zbieranie-dowodow-zbrodni
    http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/co-alianci-wiedzieli-o-auschwitz,626.html
    https://www.vice.com/pl/article/mvz8zy/polski-zolnierz-ktory-wkradl-sie-do-auschwitz
    http://niezalezna.pl/217135-te-dokumenty-nie-pozostawiaja-watpliwosci-alianci-znakomicie-wiedzieli-o-niemieckich-obozach-zaglady
    https://www.salon24.pl/u/rybitzky/479302,dlaczego-ameryka-pozwolila-na-mordowanie-zydow
    https://www.tygodnikprzeglad.pl/dlaczego-alianci-omijali-oswiecim/

    Tutaj informacje wręcz niezwykłe
    https://dzieje.pl/aktualnosci/70-lat-temu-jan-karski-poinformowal-zachod-o-holokauscie
    https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1002720,Jan-Karski-Polak-ktory-chcial-powstrzymac-Holokaust

    To nie Słowian eksterminowano lecz prawdziwych Izraelitów wbrew jakiejkolwiek logice. Czysta, bezmyślna zmaterializowana, nienawiść, jak mówisz nasienia węża do narodu wybranego przez IEUE – Jahwe!

    Czy to coś wam mówi? Pewnie niewiele ale dorabianie męczeństwa Słowianom na podstawie Biblii to najczystsze fantazjowanie narodowców i wszelkiej maści patriotów przeświadczonych o wyjątkowości swojej nacji. Babrzecie się propagandowym błocie ku uciesze demonów a nie prawdy!

    Polubienie

   4. I to jest właśnie rodzaj kary, niemożność życia w pełni pod Prawem Bożym będąc niewolnikiem.

    Kwestionujesz fakt zapomnienia przez Izraelitów o swym Bogu, Prawie i zwyczajach.

    Albo nie czytałeś Biblii i ST albo już zapomniałeś o ich treści, bo Paweł do reszty przesłonił Ci oczy. No chyba, że powodem twego uniesienia jest dysonans poznawczy?

    Co było z Izraelitami podczas niewoli egipskiej? Czy oni wszyscy pamiętali o swym Bogu? Czy nie zaczęli czcić bogów Egiptu? Czy Mojżesz nie musiał ich przekonywać do zamiarów Boga względem nich???

    Chyba o czymś kompletnie zapomniałeś…

    Ks.Wyjścia 4
    (1) Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: A jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie?

    (2) A Pan rzekł do niego: Co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: Laskę.

    (3) I rzekł: Rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim.

    (4) I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon; wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni.

    (5) Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba,

    (6) Rzekł Pan jeszcze do niego: Włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg.

    (7) I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze; włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.

    (8) Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku.

    (9) A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew.

    Jak myślisz, dlaczego Izraelici postanowili ulać złotego cielca na pustyni po tym, jak Bóg im się objawił i wyprowadził ich z niewoli?
    Czy to była oznaka ich pamięci o Bogu ich ojców???

    Ks.Wyjścia 32
    (1) A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.

    (2) Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie.

    (3) I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona.

    (4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

    Treść Przymierza mówi jasno o przekleństwach spadających na potomstwo Izraelitów w razie ich odstępstwa…

    Ks.Pwt Prawa 28
    (15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.

    (16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu.

    (17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża.

    (18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.
    (…)
    (32) Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny.

    (33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.

    (34) Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.

    (35) Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy.

    (36) Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia.

    (37) Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.
    (…)
    (45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

    (46) I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki

    (47) Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród,

    (48) Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.

    (49) Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś,
    (…)
    (58) Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego,

    (59) To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi,

    (60) I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie.

    (61) Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony.

    (62) Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego.

    (63) A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.

    (64) I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia.

    (65) Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.
    (…)
    (68) Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz, i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego.

    (69) To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.

    Ty nie rozumiesz chyba, że tereny obecnie zamieszkiwane przez Słowian były niezamieszkałe do czasu, aż nie zasiedlili ich potomkowie Izraelitów lub zamieszkiwało je miejscami potomstwo Jafeta, syna Noego.

    Dalej stawiasz pytania o pamięci Izraelitów o wyprowadzeniu z niewoli, nadaniu Prawa czy opanowaniu Kanaanu. Co z Tobą???

    Izraelici notorycznie zapominali o Bogu i Jego Prawie, przez co odwracali się od Niego ku obcym bogom jak Baal, Moloch czy Aszera.

    Myślisz, że za co Bóg ich ukarał rozproszeniem??? Przeczysz sam sobie stawiając takie pytania.

    Ks.Sędziów 3
    (5) Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzyjczyków, i Chiwwijczyków i Jebuzejczyków,

    (6) I brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom.

    (7) Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom.

    Psalm 78
    (8) Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu.

    (9) Synowie Efraima, łucznicy, Uciekli w dniu boju.

    (10) Nie strzegli przymierza Bożego, A według zakonu jego nie chcieli postępować.

    (11) Zapomnieli o czynach jego I o cudownych dziełach, które im ukazał.

    (12) Wobec ojców ich czynił cuda W ziemi egipskiej, na polach Soanu.

    (13) Rozdzielił morze i przeprowadził ich, I ustawił wody jak wały.

    (14) Prowadził ich za dnia w obłoku, A całą noc w blasku ognia.

    (15) Rozłupał skały na pustyni I napoił ich obficie jakby głębiami wód.

    (16) Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały I wody spływały jak rzeki.

    (17) Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu I buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni.
    (…)
    (54) Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, Do góry, którą nabyła prawica jego.

    (55) Wypędził przed nimi narody, Wyznaczył sznurem ich dziedzictwo I osadził w namiotach ich plemiona izraelskie.

    (56) Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu, I nie strzegli przykazań jego,

    (57) Lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich; Zawiedli jak łuk obwisły.

    (58) Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, A bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość.

    (59) Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem I zupełnie odrzucił Izraela.

    (60) Porzucił przybytek w Sylo, Namiot, w którym mieszkał wśród ludzi.

    (61) Oddał w niewolę arkę przymierza I chwałę swoją w ręce wroga.

    (62) Wydał lud swój na pastwę miecza I rozgniewał się na dziedzictwo swoje.

    (63) Ogień pożarł młodzieńców jego, A dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych.

    (64) Kapłani jego padli od miecza, A wdowy jego nie opłakiwały zmarłych.

    Cały ST jest pełen opisów niewierności Izraelitów i ich ciągłego zapominania o Bogu.

    Dalej, nazywasz Izraelitów żydami, co jest jednym wielkim nieporozumieniem. Sam Jezus wyraził się o ludziach nazywających siebie żydami…

    Apokalipsa 2:9
    (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

    Apokalipsa 3:9
    (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

    Już sama nazwa żyd jest kłamliwą nazwą zapożyczoną od imienia jednego tylko z synów Jakuba – Judy. Spróbuj nazwać dziś żyda Izraelitą, to poznasz ich „miłość” do „swej” historii.

    Widzę też, że wierzysz w bzdury na temat wielkich prześladowań żydów. O porozumieniu syjonistów z nazistami pewnie nigdy nawet nie słyszałeś?

    http://www.proroctwa.com/symbioza-syjonizmu-z-nazizmem.htm

    Jeżeli masz wątpliwości, co do istnienia planów powstania państwa Izrael, zapoznaj się z Deklaracją Balfoura.

    Deklaracja Balfoura (ang. The Balfour Declaration) – list wysłany 2 listopada 1917r. przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Arthura Jamesa Balfoura do barona Waltera Rothschilda (przywódcy społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii) w celu przekazania Syjonistycznej Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii. List był deklaracją brytyjskiego rządu okazującą pragnienie odtworzenia w Palestynie „żydowskiej siedziby narodowej”, co było odpowiedzią na oczekiwania i starania ruchu syjonistycznego.

    Deklaracja Balfoura została później włączona do zawartego w 1920 roku z Imperium osmańskim traktatu pokojowego w Sèvres i zaowocowała utworzeniem brytyjskiego Mandatu Palestyny. Oryginalny list jest przechowywany w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie.

    To drugie popiera to pierwsze. Plan utworzenia Izraela istniał o wiele wcześniej i Hitler był właśnie główną częścią planu utworzenia syjonistycznego Izraela. Rozkazodawcą była rodzina Rothschild. Mamy w ten sposób w 100% rzeczywisty plan utworzenia Izraela. Dla opornych Żydów ortodoksyjnych, wierzących w Torę zorganizowano… Holokaust.

    „To nie Słowian eksterminowani”

    Człowieku zejdź na ziemię!

    Pokaż dowody na to, że zabito 6 milionów żydów. Nie ma takich dowodów, bo to kłamliwą, syjonistyczna propaganda.

    Sam Stalin wyrżnął kilkadziesiąt milionów Słowian na terenie ZSRR.
    Agresja III Rzeszy i ZSRR na Polskę była największą zbrodnią w dziejach narodu Polskiego, w której ucierpieli głównie Polacy (Słowianie) a nie jacyś żydzi.

    Jesteś po prostu zaślepionym człowiekiem.

    Jeśli nie zmienisz swego tonu, zakończę dyskusję z Tobą, ponieważ jest ona bezsensowna.

    Polubione przez 1 osoba

   5. TS, pozwól że odpowiem na twe pytanie..”Tak prawdę mówiąc po co Jezus umarł? Wystarczyło tego wszystkiego pilnować i Jezus nie musiał oddawać życia na okup za nas. Tak na marginesie nie było wtedy żadnego Izraelity tak postępującego, że Jezus musiał zejść na Ziemię i im o tym przypominać???”

    Bóg stworzył ziemię i wyposażył ją we wszystko, co potrzebne, aby ziemia była napełniona ludźmi posłusznymi Bogu.

    Tymczasem szatan chce ziemię dla siebie i dla swego potomstwa, czyli… nasienia węża i swój plan nazywa on globalizacją – NWO. Jak już wiemy szatan nazywa ziemię globem. W przeszłości szatan z upadłymi aniołami założyli swoje pierwsze globalne królestwo. Było to przed potopem i wiemy, jak to się skończyło dla ludzkości, szatana i upadłych aniołów oraz ich potomstwa.

    Kara Boga nie powstrzymała szatana od kolejnego buntu. Po pierwszej porażce nastąpiła kolejna próba zorganizowania światowego królestwa szatana, czyli zaczęto budować wieżę Babel. Nastąpiła kolejna porażka.

    Gdyby nie ofiara Chrystusa, szatan miałby szansę wygrać i na ziemi pozostałoby jedynie nasienie węża, które wymordowałoby nasienie niewiasty.

    Ponieważ karą za grzech jest śmierć, szatan był w stanie rękami Boga zniszczyć całą ludzkość!

    W wyniku ofiarnej śmierci Isusa Chrystusa szatan przegrał wszelkie prawne aspekty swoich pretensji odnośnie ziemi oraz ludzkości i został przez Boga skazany za bunt na śmierć.

    W stosunku do niedoskonałej i zwiedzionej ludzkości Bóg znalazł okoliczności łagodzące i Jego Syn stał się ofiarą za niedoskonałą,  zniewoloną i oszukiwaną ludzkość. Najwyraźniej ofiara Syna Bożego został zaakceptowana przez Boga oraz wszystkich aniołów i innych mieszkańców Nieba.

    Owo zniewolenie i niewola w szponach nasienia węża były środkami łagodzącymi grzech nieposłuszeństwa wobec Boga.

    Chrystus poprzez swą ofiarną śmierć stał się dla ludzkości dawcą życia wiecznego, pod warunkiem naszego kontynuowanego posłuszeństwa wobec Prawa Bożego.

    Skoro więc karą za grzech była i jest od zawsze śmierć, nikt z obecnie żyjących nie miałby szansy na zbawienie, ale dzięki ofierze Jezusa, każdy kto postanowi się opamiętać i wrócić na ścieżki Boga, wypełniając Przykazania tak, jak robił to Chrystus, może dostąpić zbawienia bez zastosowania kary.

    Dlatego tak ważne jest wypełnianie nauki Jezusa opartej ściśle o Zakon.

    Polubienie

 33. Z tym Pawłem jest o wiele więcej problemów
  Istnieje listów Pawła w kanonie zawdzięczamy jego wyznawcy – Marcjonowi
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcjon
  Do tego
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanon_Muratoriego

  A to oznacza że pierwsze lata nie każdy uznawał Pawła (np. Ebionici czy Apostołowie)
  PO latach wielu zapomniało jaki konflikt toczył się między Pawłem a Apostołami a diabeł stworzył opozycję i kontrolowaną opozycję
  Marcjon jako teza a ojcowie kościoła jako antyza, obie grupy się zwalczały a syntezą był kanon 27 ksiąg

  Szaul nauczał że on jest drogą prawdą i życiem
  List Do Filipian 3:
  (17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. (18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
  (19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.
  (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,
  (21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

  Pawła i Łukasza zdemaskowała jednak interpretacja proroctw Joela oraz sprzeczne nauki jak nienawiść do Prawa i do Biblii którą Paweł nazwał ”bajkami”

  Dwa fragmenty niszczą wiarygodność tego hmmm człowieka?
  1 List Do Tymoteusza 1:(3) Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my (4) I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.

  Ap Jana 2:(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
  (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

  Czyli według Pawła była jakaś grupa która nauczała że zbawienie z wiary to lipa i skupiali się na rodowodach,
  chodzi o tego pana:

  Galacjan 2 Poznanska:
  (11) Kiedy jednak Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył. (12) Zanim bowiem przybyli pewni ludzie od Jakuba, spożywał posiłki razem z nawróconymi z pogaństwa. Skoro zaś tamci przybyli, zaczął się wycofywać i unikać pogan w obawie przed Żydami. (13) Podobnie też zaczęli postępować pozostali Żydzi. Nawet Barnaba nie oparł się temu. (14) Kiedy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangeliczną, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, będąc Żydem, postępujesz według zwyczaju pogańskiego, a nie żydowskiego, to dlaczego zmuszasz pogan, aby żyli na sposób żydowski? (15) My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznymi poganami.

  (16) Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie przez spełnianie uczynków nakazanych przez Prawo, lecz dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. Dlatego myśmy właśnie uwierzyli w Chrystusa Jezusa, aby doznać usprawiedliwienia dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez Prawo. „Żaden człowiek bowiem nie osiągnie usprawiedliwienia” przez spełnianie uczynków nakazanych przez Prawo. (17) Jeżeli jednak szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, a mimo wszystko poczytuje się nas za grzeszników, to czyż Chrystus miałby być sługą grzechu? Na pewno nie! (18) Jeśli odbudowuję to, co zburzyłem, staję się przestępcą. (19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany. (20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie. (21) Nie lekceważę łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno.

  Agent krzyczy łapać agenta….
  Apostołowie stawiali na Prawo a Paweł na prawo Kalego 🙂

  Galacjan 3 Poznanska:
  (22) Pismo jednak obwarowało wszystko grzechem, by obietnica spełniała się wobec wierzących dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. (23) Zanim zaś nastały czasy wiary, strzegło nas Prawo. Byliśmy zamknięci aż do momentu objawienia się wiary. (24) Tak więc Prawo stało się opiekunem czuwającym nad nami aż do czasu przyjścia Chrystusa, byśmy dzięki wierze doznali usprawiedliwienia. (25) Gdy zaś nastały czasy wiary, już nie jesteśmy poddani opiekunowi. (26) Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Boga – w Chrystusie Jezusie. (27) Wy bowiem, którzyście przez chrzest zanurzyli się w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

  (28) Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek, nie istnieje niewolnik ani wolny, nie istnieje mężczyzna i kobieta – wy wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. (29) A jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i – zgodnie z daną obietnicą – spadkobiercami.

  Inaczej mówiąc według Pawła Biblia przyniosła nam grzech ale teraz mamy nowe przymierze, dobre…
  Paweł wyrzuca Biblie do kosza lecz cytuje wersety wyrwane z kontekstu by dowieść swojej racji
  Czyli Septuaginta i Przykazania według Szaula idą do kosza ale dzięki wierze (naśladownictwo Pawła) stajesz się automatycznie dzieckiem czyli synem bożym

  Nie zauważyłem wcześniej tego wersetu (Ga 3:28) ”odtąd nie ma nawet kobiety, zupełnie jak bym słyszał JP2

  Stare jest niedobre ale nadeszły nowe czasy, nowa konstytucja, czasy pokoju i miłości

  Co gorsze jeśli proroctwa Łukasza o zniszczeniu Jerozolimy zostały zapisane przed wydarzeniem, to jest dopiero diabelski plan
  Czyli najpierw tworzone są ”proroctwa” jak Nostradamusa, Malachiasza (o papieżach), Pawła, Łukasza itd aby potem je realizować

  CDN

  Polubione przez 2 ludzi

 34. Tak na marginesie czy nie uważacie, że stawanie po jakiejkolwiek ze stron w przepychance o kształci Ziemi nie uwłacza Bogu? Czy udowodnianie takiej a nie innej „prawdy” jest celem naśladowcy Jezusa? Czy może kolejną próbą szatana w zdyskredytowaniu Boga.?

  Polubienie

  1. Według mnie każdy musi dokonać wyboru. Albo stajemy po stronie Prawdy albo po stronie kłamstwa.

   Heliocentryzm jest kłamstwem. Wybieram prawdę, że ziemia jest płaską powierzchnią okrytą firmamentem, nad którym znajduje się Królestwo Niebiańskie.

   Polubienie

 35. http://zbawienie.forumotion.com/t111p200-modlitwa-w-intencji
  Wspaniała inicjatywa , z chęcią się przyłącze w poście i modlitwie .
  Joel 2:
  12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
  (13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!
  Czy podczas posty należy się całkowicie powstrzymać od jedzenia? Ostatnio pościlem dwa dni nic nie jedzac i modląc się o wytrwaniu w postanowieniu i musze przyznać ze drugiego dnia czytając Biblię bylem bardziej skupiony niż zazwyczaj pomimo bólu głowy .

  Polubienie

 36. TS Myślę że to co piszesz i Twoja polemika z Obserwatorem do nikogo z czytelników nie trafia.
  Prawda zawarta na tym blogu oraz innych podobnych blogach naszych braci Izraelitow i na witrynie zbawienie jest nie do podważenia w oparciu o Biblię
  Nas ta Dobra Nowina o Królestwie cieszy i nadała sens naszemu zyciu . Świat nie ma nam nic do zaoferowania .
  Chwała Świętemu Izraela Teraz i Na Wieki Naszemu Bogu !!

  Polubienie

  1. Tak z ciekawości zapytam. Uwielbiając ustami Świętego Izraela, czynicie to również postępując zgodnie z Zakonem Prawa? tzn. poddaliście się fizycznemu obrzezaniu, składacie wymagane ofiary za nieumyślny grzech, całopalenia, dziękczynne, współuczestnictwa, przestrzegacie sabatów itd. Czy wypełniacie prawo w całości przeznaczone Izraelitom? Tego samego przeciez prawo wymagało od prozelitów, osiałych przybyszów, którymi mniemam jesteście. Kpł 24.22, Wy. 12.48-49, Wyj. 20.10, Wyj. 23.12, Kpł. 17.10-14
   Co do niepoważalności prawdy.
   Na podstawie Biblii, milionom ludzi udowodniono „prawdę”, że Bóg jest Trójcą, że ludzie mają nieśmiertelne dusze, że istnieje podziemne piekło przygotowane dla grzeszników. Udowodniono, że namiestnicy Jezusa nie dość, że mają niezwykłą moc i cokolwiek zwiążą na Ziemi to będzie związane w Niebie więc utworzono niebywały panteon świętych a także na tej podstawie „upoważnieni” odpuszaja grzechy. Są tacy co udowadniają, że modlenie się przed obrazami i figurami jest zgodne z Biblią i że Ziemia jest płaska a nawet, że Słowiane to inaczej Izraelici. Część z tych spraw w Biblii jest a reszta została sprawniej lub mniej sprawnie dołączona. Wiele z tych rzeczy jest dla was obrzydliwością ja na podstawie mojej wiedzy z nimi się nie zgadzam.

   Polubienie

   1. A czy widzisz żeby dzisiaj gdzieś istniało Królestwo Izraela z funkcjonującym w nim w pełni Prawem, zarówno moralnym jak i ceremonialnym???

    Jak można w niewoli obcych narodów stosować w pełni Prawo, którego wszystkie zapisy można było wykonywać jedynie na terenie ziemi Izraela ze Świątynią w jego centrum, która już od dawna nie istnieje?

    Prawo ofiarne zostało dopełnione ofiarą Chrystusa.

    Ponadto Jezus powiedział wyraźnie…

    Ew.Jana 4
    (20) Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać.

    (21) Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.

    (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów (Izraelitów)

    (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

    (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

    Jezus dobrze wiedział, że Jego Lud żyje w rozproszeniu, dlatego wyrażał się jasno w kwestii wielbienia Boga, ponieważ jest sprawą oczywistą, że Lud na wygnaniu nie będzie miał możliwości czczenia Boga tak, jak nasi praojcowie żyjący w Ziemi Obiecanej, dlatego powiedział, że będziemy w tym czasie czcić Boga w Duchu i Prawdzie..proste.

    Rzadko która religia opiera swe doktryny na podstawie Biblii. Zazwyczaj stosuje się metodę wyrywania pokedyńczych zdań z kontekstu lub bierze się…Pawełka faryzejka.

    Problem w tym, że Ty jedynie potrafisz rzucać swoimi opiniami uwarunkowanymi przez wyuczone poglądy, a to nie są argumenty. Nie obalisz tego o czym mówię na podstawie Biblii, ponieważ na jej podstawie udokumentował to, o czym piszę. To nie moje wymysły, tylko fakty, które da się łatwo potwierdzić.

    Nie każę Ci w to wierzyć. Jeśli Ci się coś nie podoba to odejdź i nie marnuj mojego czasu, bo i tak mam go niewiele.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Wiesz co TS za wszelką cenę starasz się zdyskredytowac pochodzenie Slowian od Jakuba (Izraela) .
    Jak nie jesteś Izraelitą i nie czujesz tego w sercu to co Ci to przeszkadza .
    Ja to czuje, uwierzyłem Bogu i myślę że nie ma co tu dalej dyskutować, nie wiem kim jesteś, nie rozmawiamy twarzą w twarz nie mogę spojrzeć Ci w oczy a tak najprędzej poznaje się człowieka.
    Historia świata zawarta jest w Bibli jak nie wierzysz Twoja sprawa, każdy odpowiada sam za siebie .

    Polubienie

   3. Po prostu próbuję was zrozumieć. Z jednej strony walczycie ze wszystkim co nie jest oparte na Zakonie. Wyrzucacie wszystko co pisał Paweł bo wg was podważa albo nawet dewaluuje Prawo jako „przyczynę grzechu” a z drugiej przypisujecie Izraelskie pochodzenie ludowi, który nie zachował nawet śladu Prawa i nie przestrzegał go w najmniejszej części a czcił cały panteon przedziwnych trzy i czterogłowych bogów i sił przyrody. Czy na tym miało polegać oddawanie czci Bogu „w duchu i prawdzie” w niewoli pogan??? Powołujecie się na Prawo a jednocześnie Obserwator pisze, że nie da się go przestrzegać bo „Jak można w niewoli obcych narodów stosować w pełni Prawo, którego wszystkie zapisy można było wykonywać jedynie na terenie ziemi Izraela ze Świątynią w jego centrum, która już od dawna nie istnieje?” Prawo nie zabrania obrzezania, nie zabrania spożywania Paschy (Chazarzy nie mają jakoś problemu) i składania ofiar roślinnych. Z ofiarami ze zwierząt z prawem pogan nie wygracie ale dla chcącego mieć czyste sumienie nie będzie problemu.
    Obserwator słusznie zwraca uwagę na ew. Jana 4.23, 24. Ofiary nie mają znaczenia bo została złożona ofiara doskonała, Jezus wypełnił prawo ofiarne, ale co z resztą prawa?
    Wybaczcie ale jako Izraelici lub prozelici musicie podlegać co oczywiste przestrzeganie dekalogu i przepisom chociażby co do obrzezania. Skoro nie przeminie ani jedna jota ani kreska a Jezus wypełnił tylko „Prawo ofiarne” to co z resztą Prawa?
    Przecież słowa poniżej to fałsz
    „…Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo…”
    „…Gdyż Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto wierzy, osiągnął prawość…”
    „…Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks…”
    Albo Prawo ma znaczenie i go wypełniacie w możliwym zakresie albo udajecie Izraelitów oszukując się i tych, którzy was słuchają. Jest jeszcze jedna opcja tylko „fałszywa”

    Polubienie

   4. Ja to mam wrażenie, że cały czas próbujesz coś podważyć sugerując, że zwodzę lub oszukuję. Pytanie tylko na podstawie czego dochodzisz do takich wniosków, ponieważ jak dotąd nie wytknąłeś mi na podstawie Słowa Bożego – nie pawłowego, że rzeczy o których piszę są nieprawdziwe.

    Domyślam się, że jako wyznawca Pawła dostrzegasz w naszym postępowaniu jakiś rodzaj walki, co może Cię bulwersować, ale to nic dziwnego skoro kierowany jesteś jego słowami i fałszywą „ewangelią pokoju”.

    Jezus o niczym takim nigdy nie nauczał, ale wyraził się nazbyt jasno:

    Ew.Mateusza 10
    (34) Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

    (35) Bo przyszedłem aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową.

    (36) Tak się staną wrogami człowieka jego domownicy.

    (37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.

    (38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

    Mimo podanych dowodów, nadal trudno Ci pojąć pochodzenie Słowian od 10 zaginionych plemion Izraela, które emigrowały po niewoli Asyryjskiej na północ głównie przez Kaukaz na tereny dzisiejszej Europy wschodniej, a ich pogańskie zwyczaje niewiele różniły się swą naturą od pogaństwa, w które uwikłali się Izraelici…cały ST o tym mówi!

    Swoją drogą, prawa jakie wyznawali Słowianie, spisane w Wedach, są łudząco podobne do przykazań Bożych, co raczej świadczy o tym, że coś jednak od zawsze im świtało.

    Co prawda ówczesny zalew mody słowiańskiej i całej tej otoczki związanej z odrodzeniem Słowian i ich pogańskiej kultury, to szatański manewr mający za zadanie odciąganie uwagi od faktu, o którym głoszę. Tego typu słowiańska propaganda została mocno przekłamana i jak się okazuje wiele z tego jest brane z kultury celtyckiej itp., która ze Słowianami nie miała nic wspólnego. Tym samym ciągnie się budzących do prawdy ludzi w kolejną pułapkę.

    Ja kultury słowiańskiej nie promuję. Zwracam tylko uwagę na to, że Słowianie nie wzięli się z kosmosu, nie są jakąś turbo rasą rządzącą światem 10000 lat temu, ale twierdzę, że są oni zbiegami z Izraela i tyle.

    Dlatego np. opisy z Ks.Ozeasza są tak łudząco podobne do zwyczajów choćby Polaków.

    Kontrargumentów jak dotąd nie widać.

    Powiedz mi jak rozproszony po świecie naród ma przestrzegać choćby świąt???

    Jak ma stosować np. karę śmierci dla morderców, skoro wszystkie dzisiejsze sądy są opanowane przez syjonistyczne rządy wprowadzające lewackie prawa, a właściwie to totalne bezprawie???

    Kto ma udzielić fizycznego obrzezania?? Mam iść do żyda, o których wiem, że są oszustami pochodzącymi tak naprawdę od Edoma a nie Jakuba???

    To co robią żydzi (chazarzy) mnie nie interesuje, bo wiem, że to naród, który odgrywa zwodniczy, szatański spektakl mający wprowadzać w błąd głównie chrześcijan.

    Prawo ma znaczenie i to zbawcze.

    10 Przykazań to podstawa i główny element Zakonu. Każde twierdzenie, że Zakon jest nieważny, to atak także na owe Przykazania.

    Istnieje mimo wszystko możliwość wykonywania poszczególnych zapisów, jak np. nie jedzenie nieczystych pokarmów, nie współżycie z kobietą podczas miesiaczki itp.

    Ale tak naprawdę istotę posłuszeństwa wobec Boga wyłożył nam Jezus (nie Paweł) pokazując, że istotą Prawa jest wierność Bogu Ojcu i sprawiedliwość (miłość) wobec bliźnich, czyli po prostu bycie dobrym człowiekiem, oraz czczenie Boga w Duchu i Prawdzie.

    Paweł natomiast, odrzucając Zakon i Prawo, dał początek systemom religijnym opartym na jego fałszywych naukach, tworząc tym samym cały kanon dogmatów i doktryn narzucających ludziom całą masę obowiązków, nakazów i zakazów będących niczym więcej, jak pustymi naukami ludzkimi.

    Ew.Mateusza 15
    (9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

    Nie podajesz żadnych argumentów poza swymi opiniami..powtarzam to po raz kolejny.

    A „fałszywa opcja”, o której wspominasz, to zapewne „duchowy Izrael”, tyle że to także…pawłowa doktryna i nie potwierdzisz jej słowami Ojca ani Syna.

    Polubione przez 2 ludzi

   5. Ezechiel 37 rozdział to kwintesencja zjednoczenia i odrodzenia Izraela. JHWH dał proroczą wizję Ezechielowi na czasy przyszłe gdy w niezwykły sposób odtworzy, wręcz wzbudzi z martwych, naród na nowo. Problem z twoim tłumaczeniem jest taki, że wskazując na Słowian jako rozproszonych Izraelitów zaczynasz prorokować niczym Ezechiel w dolinie kości. Albo masz słowo JHWH do prorokowania albo wychodzisz w nieswoje buty. Nie wątpię w to co mówi Biblia ale takie jednoznaczne określanie kogoś na podstawie bardziej przesłanek i hipotez niż niepodważalnych dowodów z Biblii czy dowodów ze świeckiej historii stawia mi ciarki na skórze. Pismo Święte mówi wyraźnie, że to dzieło JHWH. Tylko On wskaże i ożywi na nowo Izraela

    12 „…„Oto ja otwieram wasze grobowce i wyprowadzę was z waszych grobowców, mój ludu, i wprowadzę was na ziemię izraelską. 13 I będziecie musieli poznać, że ja jestem JHWH, gdy otworzę wasze grobowce i gdy was wyprowadzę z waszych grobowców, mój ludu”’. 14 ‚I umieszczę w was swego ducha, i ożyjecie, i osiedlę was na waszej ziemi; i będziecie musieli poznać, że ja, JHWH, powiedziałem i to uczyniłem’ — brzmi wypowiedź JHWH”.

    21„…Oto ja biorę synów Izraela spomiędzy narodów, do których poszli, i zbiorę ich zewsząd, i sprowadzę ich na ich ziemię.
    22 I uczynię z nich jeden naród w kraju, na górach Izraela, i królem dla nich wszystkich będzie jeden król, i już nie będą dwoma narodami, nie będą też dłużej podzieleni na dwa królestwa.
    23 I już nie będą się kalać swymi gnojowymi bożkami i swymi obrzydliwościami oraz wszystkimi swymi występkami; i wybawię ich ze wszystkich ich miejsc zamieszkania, gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i staną się moim ludem, a ja będę ich Bogiem (…)
    28 I narody będą musiały poznać, że ja, JHWH, uświęcam Izraela, gdy moje sanktuarium będzie pośród nich po czas niezmierzony”’”.

    Wskazując kogokolwiek musisz mieć potwierdzenie tego od JHWH albo wkraczasz w kompetencje Boga w pokazaniu narodom Izraela. Wybacz ale z Biblii wynika, że ten czas jeszcze nie nastąpił.

    Czy jesteś prorokiem na wzór Ezechiela?

    Polubienie

   6. Praktycznie każdy jeden prorok w ST podaje niesamowitą ilość proroctw i zapowiedzi o zjednoczeniu 12 rozproszonych plemion Izraela. Zastanów się lepiej i powiedz, dlaczego wszystkie religie chrześcijańskie oparte rzekomo na Biblii zgodnie milczą w tym temacie???

    Problemu w moim tłumaczeniu nie ma, ponieważ wszystko jasno wyjaśniłem. Problem jest z twoim dysonansem poznawczym, który nie pozwala Tobie przyjąć do wiadomości oczywistych informacji.

    Owszem, nie mam potwierdzenia od samego Boga i niczego nie prorokuję, ale wiele przesłanek, poszlak i wniosków z dziejów narodów słowiańskich wskazuje właśnie na to, że pochodzą one od nikogo innego jak od Izraelitów.

    Poza tym proroctwa mówią, że wyemigrowali oni na daleką północ, a tereny wprost na północ od Kanaanu prowadzą do wschodniej Europy.

    Poza tym, nie muszę być prorokiem, żeby to wszystko wiedzieć, wszak Bóg zapowiedział:

    Ks.Daniela 12
    (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

    (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd.

    (3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieczne.

    (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.

    Ks.Jeremiasza 23
    (8) Ale istnieje Pan, który zebrał całe nasienie Izraela od północnej ziemi i z wszystkich krajów, do których ich wypędził i przyprowadził ich do własnej ziemi.

    (9) Moje serce jest złamane we mnie, wszystkie moje kości są wstrząśnięte: stałem się jako  człowiek złamany, mąż przezwyciężony winem, ponieważ doskonałość Jergo chwały.

    (10) Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie, zwiędnięte są pastwiska na stepie. Dążeniem ich jest zło, a ich siłą bezprawie.

    (11) Tak, zarówno prorok jak kapłan są niegodziwi, nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość – mówi Pan.

    (12) Dlatego ich droga stanie się jak ślizgawica, poślizgną się na niej w ciemności i upadną; gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia – mówi Pan.

    (13) Widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące: prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud, Izraela.

    (14) Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę: Cudzołożą i postępują kłamliwie, i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości; toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora.

    (15) Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj.

    (16) Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana!

    (17)Mówią im, że odrzucają słowo Pana, Tam pokój przybędzie do was; a do tych wszystkich, którzy kroczą według własnych pożądliwości, powidzieli: Zło nie spadnie na ciebie.

    (18) Kto był w radzie Pana, i widział jego SŁOWO? Kto słuchał i słyszał?

    (19) Oto trzęsienie ziemi od Pana, i gniew prowadzi do konwulsji, przybędzie gwałtownie do bezbożnych.

    (20) I gniew Pana już nie powróci, aż spełni i ustanowi, zgodnie z celem jego serca; w dniach ostatecznych oni to będą rozumieli.

    Polubienie

   7. O zjednoczeniu Izraela głoszą od końca XIX wieku Wolni Badacze Pisma Świętego. W pewnym momencie zachłysnęli się powstaniem świeckiego państwa Izrael myśląc nawet, że to spełnienie proroctw. Wiara w odrodzenie Izraela to jeden z głównych tematów ich nauk i wykładów. Mogłeś o nich nie słyszeć bo praktycznie są wymierającą organizacją. Zamknęli się w gronie własnych rodzin, z których starsi wiekiem umierają a młodzież idzie coraz szerszą drogą żyjąc doczesnością. Po prostu przestali się dzielić ewangelią o Królestwie Bożym.
    Piszesz, że nie jesteś prorokiem i nie masz słowa od Boga a jedynie wyciągasz wnioski i łączysz fakty. Jednak w moim odczuciu prorokujesz bo takie bezwzględne wskazywanie na konkretną grupę ludzi jest wyjątkowo niebezpieczne dla Ciebie jak i Twoich słuchaczy bo mówisz więcej niż napisano.
    Powt. Pr. 18.20 „‚Jednakże prorok ośmielający się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, lub mówiący w imieniu innych bogów, ów prorok umrze. 21 A jeśli powiesz w swym sercu: „Skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił Jehowa?”, 22 to gdy prorok mówi w imieniu Jehowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni, jest to słowo, którego nie mówił Jehowa. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć’. !!!
    To, kim są Izraelici objawi sam JHWH i możemy się tylko przygotowywać do jednego. Zachariasz pisał 8.23 ”… Tak powiedział JHWH, Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg…”
    Zrobisz to co zechcesz.

    Polubienie

   8. Cóż…Wolni Badacze Pisma Świętego, choć nie kojarzę ich zbytnio poza tym, że sekta Świadków Jehowy zapoczątkowana były przez tzw. Badaczy Pisma Świętego (nie wiem czy ma to ze sobą coś wspólnego?), albo zostali infiltrowani przez synagogę szatana, która ich rozbiła od środka, albo po prostu pokierowała na fałszywe tory rzekomego wypełnienia proroctw odnośnie obecnego, fałszywego tworu zwanego Izraelem.

    Tak czy inaczej, nawet jeśli głosili te rzeczy i mówili o nich, musieli zrobić coś bardzo nie tak, skoro zachłysnęli się tym żydowskim spektaklem granym od czasów II WŚ.

    Twierdzisz, że mówię więcej niż napisano wskazując na Słowian, jako pochodzących od rozproszonych plemion Izraela.

    Hmm…tyle, że te zaginione plemiona Izraela kimś być muszą i muszą gdzieś istnieć skoro Słowo Boże wyraźnie tak mówi. Tak więc ja nie wymyślam rzeczy niestworzonych, ale typuję określoną grupę narodów, jako najbardziej prawdopodobną, ponieważ narody pochodzenia słowiańskiego oraz ich ukrywana historia jedynie wskazują na to, że kryje się za tym grubsza sprawa.

    Nie wziąłem sobie tego z choinki, ale to właśnie w Słowie Bożym znalazłem najwięcej informacji, co zawarłem też w swych artykułach.

    Poza tym, jak wskazałem w swoich pracach, cechy charakterystyczne słowiaństwa a nawet ich zwyczaje pokazują, że mają najwięcej wspólnego z Izraelitami, o których opisy biblijne i zapowiedzi jasno dowodzą, że poszli w pogaństwo i służenie obcym bogom, ale też zachowali takie cechy jak np. twardy kark.

    Jezus powiedział, że kto szuka ten znajdzie. Ja tej kwestii poświęciłem wiele czasu, żeby się upewnić, że te poszlaki nie są fałszywymi tropami i ku memu zaskoczeniu dowiedziałem się rzeczy, które ukazały mi szeroki obraz tego, jaka jest rzeczywistość.

    To kim są Izraelici jest napisane w Słowie Bożym aż nazbyt dosadnie…kwestia odnalezienia tego, kto jest tym opisom najbliższy, to żadna demagogia i nie wiem czy zauważyłeś, ale nie potępiam nikogo, kto się z tym nie zgadza.

    Jestem przekonany, że Bóg pomógł mi i ludziom mi podobnym dowiedzieć się tego i zrozumieć to.

    Rozumiem, że dla osób jak Ty, które podchodzą do tego typu tematów z punktu widzenia religii, ponieważ jestem niemal pewien, że jesteś Świadkiem Jehowy, jest to rodzaj jakiegoś ryzyka czy zagrożenia wychodzenie z twierdzeniami, za które przywódcy religijni od razu by zganili lub wykluczyli ze społeczności.

    Ja nie jestem pod presją religiantów i ufam temu, co przekazał nam Bóg, dlatego nie mam obaw, ponieważ wiem, że moje zaufanie wobec Niego jest także nagradzane zrozumieniem, którego nie muszę przypisywać komuś wyżej w hierarchii kościoła czy zboru.

    Ty zrobisz jak uważasz.

    Polubienie

   9. „…Tak więc ja nie wymyślam rzeczy niestworzonych, ale typuję określoną grupę narodów, jako najbardziej prawdopodobną…” ??????

    Czy gdzieś w słowie Bożym jest napisane, że musimy odnaleźć zaginione 12 plemion by żyć??? Czy do życia potrzebujemy czegoś innego? Zastanów się czy czasem poprzez to „typowanie” nie zaciemniasz tego po co przyszedł Jezus. Stawiasz się w roli proroka Boga robiąc coś o co cię nie prosił! Sam dobrze wiesz, że nie to jest celem naśladowcy Jezusa.

    Polubienie

 37. Ew.Mat 10:14 (14)A gdyby ktoś was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg swoich

  Polubienie

  1. Norbercie, nie mam zamiaru strzepywać kurzu w tym miejscu bo w internecie to dość trudne do zrobienia. Sam zapewne odejdę, chyba że wcześniej zostanę ‚wywleczony’ siłą przez admina 🙂

   Polubienie

 38. Większość ludzi posługujących się kłamliwą argumentacją wyrywa wersety wyrwane z kontekstu
  To w religiach niekatolickich ludzie mogą obrzucać się wersetami które nie budują…
  Sataniści też cytują wersety Biblijne lecz są nastawieni na wyszukawanie jak największej ilości błędów które po sprawdzeniu okazują się być błędnie wyjaśniane jak Mt 10:34 czy Mt 7:1 czy Mt 24:34
  Ale za to chętnie nas zachęchają do kontaktów z bytami duchowymi czyli cała ta duchowość i New Age to kolejna ściema
  Wystarczy połączyć kilka wątków myślenia nie boli
  Ale niestety niewielu zna największe tajemnice pomimo dostępu do internetu oraz oceanu hasbarowców
  Typowa cecha dezinformatorów że dają informacje prawdziwe lecz mocno skażone do tego w kawałkach – nie dają spójnej wizji świata
  Oczywiście trzeba rozróźniać ludzi oszukanych od ludzi świadomie posługującymi się nagminnie kłamstwem
  Wielu dezinformatorów, nie znając źródła/linki z na które się powołują jest niezwykle ciężko a ludzie znają źródeł, nie czytają tylko akceptują z automatu
  Traktują ludzi jak bydło i na tym jadą, bo ludzie nie weryfikują
  Jest jeszcze jeden aspekt że upadli pokazując swój zasięg władzy – Plan 3 Wojen, Tajemne Przymierze, Protokoły, Matrix, Illuminaty tak jakby się wybielaja. No bo pokazują ludziom prawde przed oczami a ludzie nadal nic. Oskarzają ludzi przed Bogiem jacy są nieczyści

  Swoją drogą jeszcze nikt nie obalił podstawowych punktów,
  Nie słyszałem żeby ktoś coś tam o Nefilimach, Pawle i tak dalej wspomniał
  Owszem zdarzają się ”pchełki” które kwiczą że heretycy bo atakujo świętego apostoła albo coś innego (PZ).
  Zresztą kto przy zdrowych zmysłach podpisuje cyrograf za darmo, no chyba że drugi cyrofrag się nie liczy a pieniądze przychodzą
  Boję się tylko żeby młodzi nie zaczęli robić tego samego dla jaj, a jak wiadomo patologia jest bardzo popularna…

  W przypadku kształtu ziemi można się spierać gdyż nie każdy może udowodnić jednej czy drugiej wersji lecz w przypadku pozostałych rzeczy… cenzura i zgodne milczenie wskazuje na prawidłowe rozpoznanie
  Zauważyłem że właśnie sataniści uczynili z Krzewiciela Boga którego nie ma jak Icke
  Śmieszne, mówią że Isus był żydem ale na temat Edomi ani słówka i tak zostanie

  Jeszcze inni kradną co się da wybierając z kontekstu, tak duet Mariusz i Sanjaya co 99% zawartości od wszystkich podebrał, na szczęście jest internet i można wszystko sprawdzić kiedy pobiera od cb czy z moich postów (od razu zaznaczam że nawet jeśli to jest złodziejstwo, cóż prawda jest ważniejsza a są ludzie którzy potrafią odrzucać błędy). Zresztą ten człowiek pomimo studiów nie potrafi cytować kogoś czy odpowiadać komuś tak żeby nie przekręcić czyiś wypowiedzi czy nie zarzucać epitetami…

  W każdym razie skoro podbierają, szczekają, nie dają rozwiązań… to dobrze
  Mariusz to tam, cóż ja mam tylko takie podejrzenia że chodziło o ośmieszenie i wypromowanie róźnych teorii
  Sanjaya to wiadomo że kłamca manipuluje dowodami które podkrada:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
  Jeszcze jak się doda że wychwala Rzymskie nazwy dni tygodnia (dzień Marsa, Hermesa, Heliosa) ponad Słowiańskie (poniedziałek, wtorek)
  I celowe mylenie greckich wyrazów
  Nie raz o tym pisałem tylko naiwny albo dezinformator nie zauważy róźnicy pomiędzy czterema greckimi słowami – Phos (światło), Ilios (słońce), Chrysos (złoty), Kitrinos (żółty)
  Jeszcze jak się doda że nazywa Chrystusa żydem ale o Edomitach nigdy nie wspomni z wiadomo jakich względów, żaden z nich tego nie może wspomnieć
  Zresztą oni zrzucają winę głównie na pieniądze, chciwość i NWO
  Tylko że to także nie ma sensu kase mogą wydrukować parobków wyszukać i śluz
  Chodzi o kontrolę i trzymanie w nieświadomości
  CDN

  Polubione przez 1 osoba

 39. Przymierze jest nadal aktualne i niewola jest rezultatem złamania przymierza, rozdział 28 piątej Mojżeszowej
  Tam wszystko zostało wyjaśnione
  Fakt że nie ma dziś sensu obchodzić wszystkich świąt czy praktyk gdyż nie ma świątyni, kapłaństwa, króla, świadomości, nie ma także możliwości wykonywania kary śmierci (Franek zakazał) i tak dalej
  Całopalenia jest niepotrzebne ze względu na ofiarę Baranka,
  Prawo zostało jednak skupione wokół miłowania Boga i bliżniego, gdyż kasta religijna dokładała swoje doktryny
  Zatem nie da się obchodzić prawa w całości (613) ale można się skupić na tych najważniejszych czyli jednak można, już same przykazania na 20 rozdziale 2 Mojżeszowej wystarczą
  Oczywiście nie ma czegoś takiego jak oryginalne dziesięć przykazań, ktoś może powiedzieć że jest 12 albo 11 te przykazania zostały tak podkreślone.
  Edomici przestrzegali wiele przykazań jak obrzezanie lecz pomijali esencję, to co najważniejsze
  Wiele nauk jak trójca, patrypasjanizm, piekło, porwanie kościoła powstało w wyniku podawania przerobionych tekstów lub własnych fantazji
  No a jak ktoś się opiera na listach Pawła plus wycinkach oderwanych z kontekstu, na przykład masz w Psalmie 14 (polecam sprawdzić) fragment ”nie ma Boga” to ci taki powie na tej podstawie nie ma Boga. Oszuści dobierają tak fragmenty że po sprawdzeniu ich wychodzi zupełnie co innego.
  A jak jeszcze taki jegomość wie że słuchacze tego nie sprawdzą tylko z automatu zaakceptują no bo dlaczego miałby oszukać, nie.
  Oczywiście że ciężko jest stwierdzić na 100% kto jest kim i dlatego rozpoznaje się po intencjach a nie poglądach a mnóstwo jest osób któreby po wpisywały na czarną liste bo ktoś w coś tam wierzy albo nie wierzy
  Wiele jednak wskazuje że 10 plemion istnieje w nieświadomości, osobiście sądzę że trzonem są narody Słowiańskie plus do tego Słowianie porozrzucani po całym dysku nie jako Słowianie – Jazydzi, Szkoci, Walijczycy, Irlandczycy, Pasztuni, Niemcy i tak dalej. Pewności nie ma są to głównie poszlaki i nic w tym dziwnego skoro niewielu zna tablice narodów a jak już to nagle okazują się wszyscy Chrześcijanie ludem Bożym albo wszyscy biali to synowie Jafeta.
  Też dziwna sprawa że moda na starowierstwo panuje głównie wśród narodów północnych – mitologia słowiańska, nordycka i celtycka.
  Jakoś Żydom nie propaguje się kultury Chazarów albo kulturom Islamu (Koptowie, Berberowie) tego co wyznawali przed najazdem Islamu
  Odpowiedź jest proste te ludy nie są Izraelem, ich nie dotyczy przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem.
  Natomiast moda na Wielką Lechie, Wielką Tartarię propaguje ten sam kult Rzymski pod innymi nazwami. Zamiast Marii będzie Mokosz i tak dalej.
  Z drugiej strony Lehia nie jest tak nielogiczna tylko dużo fachowców w tej dziedzinie opiera się na fantazji, New Age (kosmici), Kabale i atakuje co prawda Watykan ale ukazując Chrześcijaństwo w tylko samych negatywach wyglądając przy tym na fanatyków. Gdyby ukazywali wady i zalety wszystkich stron.
  Święte Gaje są takim kluczem scalającym te ludy i rytualne palenie koni. Po samych nazwach ludów przekonuje się że Serbowie i Chorwaci to lud Boży.
  CDN 2

  Polubione przez 2 ludzi

 40. Obserwatorze czy mógłbyś podesłać Henrykowi mojego posta .Chodzi o 2 Księgę Barucha która zdaje się być ważna jak 2 Ezdrasza czy Henocha .

  Rozdział 20 (2 Bar 20)

  (1) „Dlatego oto! Nadchodzą dni, a czasy przyspieszają bardziej niż poprzednie. Pory roku będą szybsze niż te, które minęły, lata przeminą szybciej niż te obecne.

  (2) Dlatego zabrałem Syjon, aby przyspieszyć czas Mojej wizyty na tym świecie.

  (3) Z tego względu, trwajcie z całego serca we wszystkim, co wam przykazałem, i zapieczętujcie to w głębi waszych umyslach.

  (4) A oznajmię wam Mój wszechmocny sąd i drogi moje, które są niedoceniane.

  15 :
  5) To prawda, że człowiek nie zrozumiałby Mojego sądu, gdyby nie otrzymałby Prawa i gdybym nie pouczyłbym go w zrozumieniu.

  (6) Ale teraz, ponieważ zgrzeszył, mając zrozumienie, będzie ukarany, ponieważ ma zrozumienie.

  (7) W odniesieniu do sprawiedliwych, o których powiedziałeś, że świat zaczął się dla nich, tak, ten, (świat) który nadejdzie jest z ich powodu.

  (8) Albowiem ten świat jest dla nich walką i trudem wielkim, ale nadchodzący świat, będzie koroną połączoną z wielkim blaskiem.

  Nie ma do czego się przyczepić

  Isus także mówił o skróceniu czasów. …

  Księga jest zgodna z resztą Biblii w kwestii Prawa i nie tylko .
  Podaje link do tłumaczenia Nataniela
  https://basileia785.wordpress.com/2016/03/02/2-ksiega-barucha/

  Polubienie

 41. Praktycznie skończyłem 2 Księgę Barucha
  https://basileia785.wordpress.com/2016/03/02/2-ksiega-barucha/
  Są pewne problemy z rodziałem 21 i 18 ale generalnie księga zapowiada się bardzo dobrze
  Polecam jednak podesłać może ktoś coś ciekawego jeszcze odkryje
  Prawdę mówiąc jak Heniu nie odkryje to niewielu odkryje

  Wiele jest tak zwanych apokryfów lecz nam propagują dzieła ludzkie jak Ewangelia Esseńczyków którą żaden Esseńczyk nigdy w życiu nie widział bo to dzieło z XX wieku…

  Z takich potencjalnych to rozważałbym nad księgą Gigantów, Jubileuszów, Eliasza, Wojny no i wszystko to co znajduje się w Septuagincie

  Jak wiadomo protestanci wierzą że czyny nie mają żadnego wpływu na zbawienie,
  Katolicy mają taki plus w postaci pokuty, Protestanci nie pokutują gdyż uważają że Isus wykupił ich grzechy i wystarczy to zaakceptować
  Oczywiście KRK też zmanipulowało pokutę jako ”odmów 10 zdrowasiek i śluz”
  Tak to piszę ponieważ facet który jako jeden z niewielu podnosi mi ciśnienie na sam widok (zazwyczaj są to politycy) wyrzucił nauki Pawła
  Franek powiedział że wiara w Boga nie jest potrzebna do zbawienia, oto cytat
  ””Nie trzeba wierzyć w Boga, aby być dobrym człowiekiem. […] Nie jest rzeczą konieczną chodzenie do kościoła i wspieranie go finansowo – dla wielu kościołem może być przyroda.”

  Dlaczego więc powiedział prawdę ?
  Przecież przez to ludzie jeszcze bardziej się zradykalizują do Pawła a po drugie ten człowiek musi podawać nieco prawdy zmieszanej z kłamstwami
  Przecież to jezuita z plamą na życiorycie (Itccs) więc powinien promować… Pawłą
  https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,6745,bledna-interpretacja-nauki-o-zbawieniu-to-zagrozenie-dla-wiary.html
  http://analizy.biz/marek1962/sf.pdf
  W pewnym sensie bycie dobrym człowiekiem wystarczy, Franek czy inny taki przykład może coś jeszcze podrzucić że Isus jest wężem i tego typu

  Polubienie

 42. 2 Bar 39:
  (3) Oto nadejdą dni, kiedy to królestwo, które kiedyś zniszczyło Syjon, zostanie zniszczone i zostanie poddane temu, co nadejdzie po nim.

  (4) Wkrótce, ono także zostanie zniszczone, i powstanie inne, trzecie, które również będzie panować w swoim czasie i zostanie zniszczone.

  (5) A potem powstanie czwarte królestwo, którego moc będzie ostrzejsza i groźniejsza od tych, które były przed nim, i będzie rządzić wiele razy jak lasy na równinie, i będzie rządzić się mocno przez czasy, i będzie wywyższać bardziej niż cedry Libanu.

  (6) Przez to prawda zostanie ukryta, a wszyscy, którzy są skażeni niegodziwością, uciekną do niej, jak złe zwierzęta uciekają i ukryją się do lasu.

  (7) I stanie się, gdy nadejdzie czas jego spełnienia, w którym upadnie, wtedy objawi się księstwo Mojego Mesjasza, które jest podobne do fontanny i krzewu winnego, a gdy ono się objawi, wykorzenić rzesze swojego gospodarza.

  Mamy także potwierdzenie że dopiero Rzym zatai prawdę także o tożsamości 12 plemion i będzie panować aż do samego końca i dopiero zostanie zniszczone w czasach ostatecznych.
  Zatem Rzym nie upadł tylko rozszerzył władzę na całą ziemię.

  2 Bar 84:(1) Oto oznajmiłem wam (te rzeczy), podczas gdy ja żyję; albowiem powiedziałem wam, abyście poznali rzeczy doskonałe; albowiem rozkazał mi Wszechpotężny, abym was pouczał, a przed śmiercią przedstawię wam niektóre przykazania Jego sądu.
  (2) Pamiętajcie, że dawniej Mojżesz nazwał niebo i ziemię świadkiem przeciwko wam, gdy powiedział: „Jeśli złamiecie prawo, zostaniecie rozproszeni, ale jeśli będziecie go strzec, będziecie zachowani”.
  (3) I mówił wam jeszcze inne rzeczy, kiedy wy dwanaście plemion byliście na pustyni.
  (4) A po jego śmierci odrzuciliście je od siebie; z tego powodu przychodzą do was, te rzeczy, które zostały przepowiedziane.
  (5) A teraz Mojżesz mówił do was, zanim was to spotkało, i oto was spotkało, bo opuściliście Prawo.
  (6) Oto mówię wam także, gdy cierpieliście, że jeśli będziecie posłuszni temu, co wam powiedziano, otrzymacie od Wszechpotężnego, wszystko zostało przygotowane i zachowane dla was.
  (7) Co więcej, niech ten list będzie dla świadectwa między mną a wami, abyście pamiętali przykazania Wszechpotężnego, i że może być dla mnie obroną przed obliczem Tego, który Mnie posłał.
  (8) I pamiętajcie o Zakonie, Syjonie, ziemi świętej, waszych braciach, i przymierzu waszych przodków, i nie zapominajcie o świętach i sabatach.

  Ostatnia (7) część jest to list Barucha skierowany do 12 plemion i co ciekawe dopiero dzisiaj się o tych rzeczach dowiadujemy nie tak jak uczeni w piśmie którzy czytają sprzeczają się z nosem w książkach i dalej nie dochodzą do sedna sprawy.

  W tym dziele trzeba zwracać uwagę na to kto i kiedy przemawia, podobnie jak w 2 Ezdrasza
  Wiele jest jednak mądrych słów proroka Barucha.

  2 Bar 32:(1) Lecz jeśli wy, przygotujcie serca wasze, aby zasiali w nich owoce Zakonu, to was ochroni w tym czasie, w którym Potężny będzie wstrząsnął całym stworzeniem.
  (2) Ponieważ po pewnym czasie budynek Syjonu zostanie wstrząśnięty, aby mógł zostać ponownie zbudowany

  (3) Ale ten budynek nie pozostanie, lecz po pewnym czasie znowu wyrośnie i pozostanie opuszczony aż do czasu.

  (4) A potem musi być odnowiony w chwale i udoskonalony na wieki.

  (5) Dlatego nie powinniśmy być tak bardzo zrozpaczeni złem, które teraz nadeszło nad tym, co jeszcze jest.

  (6) Albowiem będzie więcej prób niż te dwa uciski, gdy Wszechpotężny odnowi Swoje stworzenie.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s