Motyw ostatecznego zwiedzenia rozpoznany..?

Ważny artykuł !!!

Widząc, jak świat z każdym dniem kroczy ku totalnemu bezprawiu, często nachodzi mnie pytanie…„jak daleko może posunąć się jeszcze zwiedzenie?”. Nie ma co ukrywać, że wszystkie religie i organizacje wyznaniowe tkwią w szponach szatana z Chrześcijaństwem na czele i niestety z przykrością stwierdzam, że nie widać zmiany na lepsze, ba, wszystko idzie w złym kierunku!

Kilka lat temu rozpoczął się proces „przebudzenia” i miliony osób poczęły dostrzegać, że są zwyczajnie oszukiwane przez wszelkiej maści przywódców tego systemu, którzy już nawet nie kryją się z tym, że są oddani największemu wrogowi Stwórcy – szatanowi. Rozpoczął się wielkich rozmiarów proces nawracania i poszukiwań Prawdy o Bogu, którego obraz, jak się okazało, jest przez ten świat kompletnie wypaczony.

Główną rolę w tym procesie odgrywa Chrześcijaństwo rzekomo nawołujące do wiary w Chrystusa, z którego zrodził się nowy jego nurt, zwany: „nowo narodzeniem”. Początkowo zdawało się, że to bardzo pozytywny znak, zapowiadający masową chęć powrotu do Boga, ale…

Niestety, po dłuższym czasie obserwacji wychodzi na to, że wszystko odbywa się po staremu, a nowo powstałe doktryny chrześcijańskie są nadal oparte na kłamliwych dogmatach, a nie na słowach pochodzących od Boga i Jego Mesjasza. Nowi, charyzmatyczni liderzy tegoż ruchu „nowo narodzonych” przedkładają ludzką filozofię pochodzącą od apostoła Pawła, ponad nauki Jezusa Chrystusa!!

Tym samym staje się jasne, że dochodzi do masy nieporozumień, konfliktów i kolejnych podziałów, a „nowo narodzeni” Chrześcijanie w rzeczywistości wyznają nadal wiele doktryn stojących w sprzeczności ze Słowem Bożym! Z tego powodu zaistniał bardzo poważny problem, który grozi zwiedzeniem na masową skalę zwłaszcza wśród osób, które w zetknięciu z wyżej wskazaną filozofią apostoła Pawła, ulegają jej i zostają wyprowadzeni na manowce, a nawet podupadają w wierze.

Dlaczego tak się dzieje?

Pisaliśmy z bratem Cyrylem w linkach poniżej o wielkim zagrożeniu płynącym z nauk Pawła z Tarsu i ich prawdopodobnej roli, jaką mają odegrać…

Rolą tą ma być oczywiście zwiedzenie i zaprowadzenie ludzi odrzucających nauki Boga przekazane przez Jego Syna, na zatracenie. Dlatego powtarzam, że herezje Szawła, to nie tylko inna ewangelia, która ma za zadanie odpychać ludzi od przestrzegania Prawa Bożego!

Jej drugim celem jest wprowadzenie ludzi w błąd tak, by podczas powrotu Chrystusa na ziemię ludzie zwiedzeni nie rozpoznali Go, ba, a nawet Go odrzucili, tak samo jak za czasów Jego pierwszego pobytu na ziemi..historia, zwłaszcza biblijna, lubi się powtarzać!!

Wyjaśnię dokładniej w czym rzecz…

Zauważmy główne kłamstwa fałszywego apostoła:

 • unieważnienie Prawa Bożego;
 • zbawienie z łaski a nie uczynków wynikających z wiary i przestrzegania Prawa;
 • porwanie ‚kościoła Chrystusa’ do nieba;
 • ODRZUCENIE NARODU WYBRANEGO – IZRAELA;
 • DOGMAT „OJCIEC = SYN”, czyli Jezus to Bóg; 

Z połączenia tych herezji oraz wniosków, jakie już wyciągnęliśmy widząc dokąd zmierza i jak działa Chrześcijaństwo, wyłania się pewien obraz nadchodzącego zwiedzenia.

Otóż wiemy, że przesłanie całego Słowa Bożego i Ewangelii Chrystusa zapowiada ustanowienie Królestwa Bożego tutaj na ziemi, które będzie rządzone przez Jezusa, który zjednoczy 12 plemion Izraela…

Ks.Jeremiasza 31:8-11

(8) Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.

(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym.

(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.

(11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń.

 

Ew.Mateusza 1:21

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

 

Ew.Mateusza 2:6

(6) I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

 

Ew.Mateusza 15:24

(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

 

Ew.Jana 10:14-16

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

…a następnie zjednoczony Izrael zostanie zaprowadzony przez Jezusa na pustynię, gdzie Bóg będzie się z nami sądził…

Objawienie 12:6

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

 

Ks.Micheasza 2:13

(13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

 

Ks.Izajasza 52:12

(12) Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Pan bowiem pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.

…i zapowiedź Sądu Bożego na pustyni…

Ks.Ezechiela 20:34-38

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził– mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników;wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

 

Materiał filmowy…

 

Jezus potwierdza słowa Ezechiela…

Ew.Mateusza 8:11, 12

(11) A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Powyższe słowa mówią o Synach Królestwa wyrzuconych na zewnątrz, czyli członkach Ludu Bożego – Izraela, którzy przez swą niegodziwość otrzymają podczas Sądu wyrok potępienia – żadnej łaski!

Te proroctwa są niepodważalne i wypełnią się bezwarunkowo!!!

Ale czy Chrześcijaństwo je zna i uznaje??? Oczywiście, że nie!!!

I w tym tkwi cały sęk zwiedzenia! Już tłumaczę…

Chrześcijaństwo w swym pawłowym szaleństwie oczekuje pojawienia się antychrysta, fałszywego proroka, który jako jednostka ma być rzekomym przeciwieństwem Chrystusa.

Problem w tym, że proroctwa o ujawnieniu antychrysta pochodzą od…Pawła!

W całym Słowie Bożym nie ma nic na temat takiej osoby! Jest za to jasno powiedziane, że antychryst już od dawna jest na świecie i wielu innych antychrystów także…

1 List Jana 2:18, 19

(18) Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

(19) Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.

Jest też mowa o „duchu antychrysta”, który już dawno jest na świecie i objawia się tym, że…

1 List Jana 4:3

(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

Po co więc Paweł stworzył fałszywe proroctwo o pojawieniu się antychrysta??

Przyczyna tego nie jest już tajemnicą!

Otóż z wyżej przytoczonych proroctw o zjednoczeniu Izraela i zaprowadzeniu go na Sąd wynika jasno, że to Jezus przyjdzie ze swymi aniołami, pozbiera rozproszony Izrael i zaprowadzi ich na…pustynię.

Zrobi to osobiście i dlatego ostrzegał nas, abyśmy nie wierzyli nikomu, kto będzie nam wmawiał, że Chrystus jest tu czy tam i między innymi na pustyni.

Ew.Mateusza 24:4,5; 23-27

(4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

Tylko przyjście Jezusa i Jego Moc będą potwierdzeniem, że to On jest Synem Bożym, który nas wyzwoli i zaprowadzi na pustynię.

Nie mamy słuchać i wierzyć nikomu innemu!

Tutaj właśnie pojawia się problem dla Chrześcijaństwa, które zwiedzone naukami Pawła i jego głównymi kłamstwami wymienionymi wyżej, prawdopodobnie nie rozpozna Mesjasza..dlaczego? Wróćmy do tych 5 podstawowych kłamstw…

 • unieważnienie Prawa Bożego;
 • zbawienie z łaski a nie uczynków wynikających z wiary i przestrzegania Prawa;
 • porwanie ‚kościoła Chrystusa’ do nieba;
 • ODRZUCENIE NARODU WYBRANEGO – IZRAELA;
 • DOGMAT „OJCIEC = SYN”, czyli Jezus to Bóg;

Jeśli Prawo Boże nie obowiązuje, a zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski, to na co Sąd???

Jeżeli okaże się, że do nieba wzięta będzie tylko wąska grupa 144000 wybranych Izraelitów, to dlaczego reszta ma pozostać na ziemi???

Skoro Naród Wybrany został odrzucony przez Boga, to jak może on w ogóle istnieć i tym bardziej być zjednoczony???

Skoro Jezus jest Bogiem, to jak można twierdzić, że ktoś poprowadzi nas na pustynię, gdzie ma być BÓG=JEZUS, który nas będzie sądził???

Czy rozumiecie drodzy bracia i siostry, co staram się Wam przekazać?

Oto jest obraz zwiedzenia!!

Chrystus przyjdzie by nas zebrać i zaprowadzić na pustynię…

…chrześcijanie zwiedzeni herezjami Pawła zapewne Go odrzucą stwierdzając, że to antychryst i zwodziciel, ponieważ nie dość, że będzie jednoczył Lud, który chrześcijanie uważają za martwy, to jeszcze będzie prowadził ten Lud na pustynię, gdzie Bóg rozpocznie Sąd, a nie do nieba jak to się marzy wielu niepowołanym osobom.

A skoro osoby wielbiące Pawła ponad Jezusa uważają Chrystusa za Boga, to zignorują każdego, kto będzie ich chciał wyprowadzić na tą pustynię, no bo przecież tam na pustyni Bóg będzie nas sądził.

Osoby uznające Jezusa za Boga stwierdzą, że przecież Jezus ostrzegał przed tym, by nie wierzyć, jeśli ktoś powie:

„Oto Chrystus jest na pustyni”

Tylko, że na pustyni będzie Ojciec, a nie Syn…

…czy teraz rozumiemy po co forsuje się doktrynę SYN=OJCIEC ???

Zwiedzeni zignorują Jezusa biorąc Go za zwodziciela, a gdy ukaże się bestia z otchłani – Apollyon, mówiący tą samą „mową smoka” co Paweł, to….

…niech czytelnik odpowie sobie samodzielnie!!

Dowiedz się kim jest Jezus Chrystus!


25 myśli w temacie “Motyw ostatecznego zwiedzenia rozpoznany..?

  1. Pewne jest, że pierwszego zmartwychwstania dostąpią ci, którzy podczas Wielkiego Ucisku strzegąc Przykazań i świadectwa Chrystusa odmówią przyjęcia znamienia bestii i oddania pokłonu jej obrazowi za co poniosą śmierć…

   Objawienia Jana 20

   (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

   (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

   Polubione przez 1 osoba

  1. Mateusza 12

   (46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.

   (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.

   (48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi?

   (49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!

   (50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką

   A co jest Wolą naszego Ojca?

   Micheasza 6

   (8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

   Polubione przez 1 osoba

  1. Nie. Wielka rzesza, to ludzie, którzy wyjdą z wielkiego ucisku. Proroctwa mówią, że gdy nastanie ucisk, każdy kto uzna zwierzchnictwo Boga i Jego Syna, będzie mógł szukać schronienia na Syjonie – Świętej Górze Boga.

   Czyli pewne jest, że Nowe Jezruzalem zstąpi na ziemię w tym czasie i wielu będzie mogło się tam schronić, uchodząc przed reżimem bestii, która będzie znakować ludzkość.

   Najbardziej zagrożenie będą wówczas ludzie strzegący przykazań i świadectwa Chrystusa, tzw. „reszta potomstwa Niewiasty (Ludu Bożego)

   Ojawienie 12

   (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

   (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

   (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

   (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

   (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

   Ci wszyscy, którzy odmówią przyjęcia znamienia i oddania pokłonu zostaną zabici, ale w zamian za to dostąpią pierwszwego zmartwych wstania, śmierć już im nigdy nie zagrozi i będą panować razem z Chrystusem w Królestwie Bożym…

   Objawienie 20

   (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

   (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

   (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Właściwie ten pomysł jest podobny do koncepcji z islamie gdzie „pobożny muzułmanin „może kłamać dla własnej ochrony. Niektórzy mogą myśleć,że dla ratowania życia przyjmą znak a w sobie zachowają wiarę w Boga i zostanie im to wybaczone.Wiemy jednak o ile dobrze rozumiem,że właściwa jest tylko odmowa przyjęcia znaku bez żadnych wyjątków i bez względu na konsekwencje.W tym przypadku śmierć.

    Polubienie

 1. Świetny artykuł. Jakiś czas temu sam doszedłem do identycznych wniosków co do Szawłowego proroctwa o antychryście, człowieku bezprawia który ma się objawić. Gdy Pan Jezus powróci, narody wezmą go za jakiegoś szatana albo niewiem kogo jeszcze…. heretyka, sekciarza, rasistę i podrzegacza do nienawiści, który zwodzi ludzi, nie kieruje się miłością do wszystkich (a przecież Bóg jest miłością a właściwie chodzącym miłosierdziem wg pawłowizny i dzisiejszej retoryki chrześcijaństwa). Wielu ma wpojone w mózgi że Jezus gdy przyjdzie, to po to by wziąśc wszystkich do nieba, a nie by dokonać sądu i wyroków Bożych. Wielowiekowa propaganda sił złego, skutecznie zaślepia oczy większości ludziom, ale cieszmy się z tego, że rozpoznanie prawdy pochodzącej ze słów Boga Najwyższego i Jego Syna zatacza coraz szersze kręgi.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Dokładnie..w tym tkwi cały problem. Większość ludzi – Chrześcijan, spodziewa się przyjścia Chrystusa, pełnego miłosierdzia z łaską dla wszystkich, którzy będą wzdychać mówiąc: „Panie, Panie!”, nie ważne czy dobrzy, czy źli.

   Tymczasem Jezus powiedział, że „nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie wejdzie do Królestwa”.

   Większość spodziewa się cudownego porwania do nieba, kiedy to całe Słowo Boże mówi o zstąpienie Królestwa Niebios na ziemię, które zniszczy cały szatański system.

   Mało kto w ogóle zwraca uwagę na proroctwa Apokalipsy Jana, które wyraźnie ukazaują Chrystusa w bojowym rynsztunku wraz z armią, którą będzie bił narody i tłoczyk kaźń zapalczywego gniewu Bożego…

   Apokalipsa 19

   (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

   (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

   (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

   (14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

   (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

   Tak więc obecnie mamy zwiedzenie na całego i kompletny brak zrozumienia u wielu osób, ale tak jak mówisz, poznanie zatacza co raz szersze kręgi.

   Mimo wszystko dochodzę do przkonania, że tylko niewielka liczba osób określona w Objawieniu jako zbór w Filadelfii, ujdzie przed godziną próby. Innych zwycięzców pewnie wyzwolą aniołowie, ale wielu pewnie będzie też takich, których ucisk i zwiedzenie pochłonie.

   Fałszywy lider, za kogokolwiek się poda, pojawi się i kto wie, jak wielką rolę w tym zwiedzeniu odegrają kłamstwa Szawła.

   Polubienie

 2. Obecnie mamy do czynienia z dwoma oszustwami na wielka skalę tak wielka, że oficjalne potwierdzenie tych informacji wywróci do góry nogami życie 99% ludzi na ziemi – jest to PZ i transgender. Nie do końca się zgadzam z tym, że wszystkie znane osoby czy to w szołbiznesie, polityce czy w rodzinach „królewskich” sa transpłciowe ale z wiekszością przedstawionych poszlak – tak. Można powoli przyjąć, że liczba bestii 666 czyli zwielokrotniona szóstka dobitnie mówi nam o człowieku niedoskonałym do potegi. Siódemka jest w Biblii liczbą doskonałości, szóstka to liczba człowieka bez Boga, symbolizuje rebelię człowieczeństwa wobec Boga.
  Kim jest człowiek tu na ziemi – jest kobieta i mężczyzną /w ciele i w duchu/ / , funkcjonuje jako dwie odrębne istoty z całym wachlarzem wspaniałych cech i innych przymiotów. Jest to wersja Boga, bez ingerencji w naturę człowieka czyli jego boskie stworzenie.
  Kim jest besita?

  Polubienie

  1. „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje”
   Mamy tutaj wskazówkę , że 6 go dnia nie zostało ukończone dzieło, w tym człowiek, można próbowac to interpretować w ten sposób, że 7go dnia Bog tchnął dusze w czlowieka, wtedy człowiek stal sie doskonaly.. czy bestia to istota bez duszy?

   Polubienie

  2. „Baphomet sam w sobie jest obojnakiem zawierającym cechy obu płci: kobiece piersi i różdżkę reprezentującą fallusa. Koncept obojnactwa jest bardzo ważny w filozofii okultyzmu, reprezentuje on bowiem najwyższy stopień wtajemniczenia na drodze do „stania się bogiem”.”

   Polubienie

   1. Crowley tak wyjaśniał etymologię nazwy baphomet w swojej książce z 1929 roku, The Confessions of Aleister Crowley:
    “Wziąłem sobie imię baphomet jako pseudonim w O.T.O. Przez ponad 6 lat starałem się znaleźć poprawną wymowę tego imienia. Wiedziałem, że musi składać się z 8 liter oraz, że numeryczne i literalne odnośniki muszą wyrażać znaczenie tego imienia, w taki sposób, by zgadzało się to z wiedzą uczonych o nim, oraz by rozwiązać kwestie sporne. Co do tej pory nie udało się archeologom… Jedną z teorii o imieniu jest to, że reprezentuje ono słowa??? Chrzest mądrości; inna, że jest to wypaczenie tytułu „ojciec mitra”. Przyrostek R wspiera późniejszą teorię. Zsumowałem słowo tak jak wymawia je (czarownik?). Wyszło 729. Ta liczba nigdy mi jeszcze nie wyszła w moich kabalistycznych obliczeniach, stąd nic dla mnie nie znaczyła. Jest to 9 do sześcianu. Słowo ???, mistyczny tytuł dany Piotrowi przez Chrystusa, kamień węgielny Kościoła, ma tą samą wartość. Jak na razie (czarownik) wykazał wspaniałe właściwości! Wyjaśnił etymologiczne problemy i pokazał dlaczego Templariusze nadali swemu idolowi imię baphomet. Baphomet był „ojcem mitrą”, kamieniem, sześcianem, kamieniem węgielnym [ich] świątyni.”
    jeszcze coś takiego znalazłam.. ciekawe..

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s