Komu jesteś posłuszny? – część I

Postanowiłem podzielić się niezwykle ważną serią artykułów na temat rzekomej miłości Chrześcijan do Chrystusa, napisanych przez mego brata Henryka, a opublikowanych na jego witrynie zbawienie.com.

Dlaczego ‚rzekomej’? Ponieważ trudno jest znaleźć jakiekolwiek dowody w Chrześcijaństwie, które przypieczętują twierdzenie, że trwa ono w Chrystusie, miłuje Go i jest „ponownie narodzone”. W zamian słyszy się, że zaprosiło się Chrystusa do swego serca i w ten sposób trwa w Nim, a On trwa w Chrześcijaństwie i wielce mu błogosławi i zbawi je bez jakichkolwiek warunków, wprost z łaski…

Pokazuje się nam wiele filmów z tzw. nawróceniami i świadectwami, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistym nawróceniem i nic wspólnego ze Słowem Bożym.

Nie chciałbym przez to sugerować, że owe osoby, które twierdzą, że się ponownie narodziły w Chrystusie…kłamią.

Absolutnie nie! Osoby te są w błędzie, ale w zdecydowanej większości myślą, że mówią szczerą prawdę! Problem tkwi w tym, że osoby, które porzuciły zupełnie skorumpowany i zatracony katolicyzm czy prawosławne wyznania, nawet nie podejrzewają, że praktycznie osoby te wpadły z deszczu pod rynnę i nadal nie posiadają zbawienia oraz życia wiecznego w kieszeni.

Problemem jest brak wiedzy o Chrystusie oraz o obowiązującym nas nadal Prawie Bożym.

Oto wielowiekowy plan Boga. Połączenie ponownie wszystkich 12 pokoleń Izraela w jedno Królestwo Boże, które zapanuje nad całą ziemią. Plan zrealizuje Syn Boży.

W chwili obecnej szatan jest królem tego świata i to jest przyczyna, dla której Chrześcijaństwo jest bardzo zwiedzione pod każdym względem.

Problemem Chrześcijaństwa jest…wielbienie Biblii – w szczególności ksiąg autorstwa ‚apostoła’ Pawła, oraz jego dwóch uczni: Łukasza i Marka. Ani Chrystus, ani apostołowie nie wielbili Biblii. Cytowano słowa Boga, ale Biblia nie była wielbiona tak, jak jest wielbiona dzisiaj. Zwłaszcza nazywanie tekstów Pawła Słowem Bożym graniczy z bałwochwalstwem.

Nie będę w tym artykule masowo cytował Pawła i jego towarzyszy, gdyż Chrześcijaństwo zna niemal wszystkie jego wersety na pamięć, ponieważ są one wciąż cytowane przez wszystkie fałszywe religie chrześcijańskie.

Będę cytował głównie samego Chrystusa – Jego rzeczywiste imię – Isus, w całym prawosławnym Chrześcijaństwie tak nazywanego – ponieważ Chrześcijaństwo zna zaledwie kilka wersetów Mesjasza, ale ich zupełnie nie rozumie. Jest jeszcze gorzej. Na domiar złego Chrześcijaństwo odrzuca Boga Ojca i Jego Prawo, a wielbi Chrystusa jako Boga, będąc wobec Niego w zupełnym nieposłuszeństwie.

Chrześcijaństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, że niemal nic o Nim nie wie.

I właśnie dlatego, że tak niewiele wiemy o  naszym Zbawicielu i Odkupicielu, chciałbym Go wam przybliżyć abyście Go umiłowali.

Niestety sprawdza się zapowiedź Chrystusa, że:

Mateusza 24:12

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

Bezprawie to brak poszanowania dla Przykazań Bożych. Miłość do Boga bez posłuszeństwa wobec Przykazań jest pustym słowem

Aby Jezusa umiłować, najpierw trzeba poznać Jego nauki i Przykazania. Niestety, Chrześcijaństwo moralnie nie stoi lepiej niż ludzie nie wierzący. Istnieje podobna liczba rozwodów, ilości przerywania ciąży, cudzołóstwa oraz wielu innych przypadków łamania Prawa Bożego, tak pomiędzy wierzącymi, jak i nie wierzącymi.

Owo bezprawie, to efekt akceptacji doktryny Pawła – zbawienie z łaski – która automatycznie anuluje Prawo Boże na korzyść bezkresnego miłosierdzia Bożego.

Według fałszywych nauk Pawła i Łukasza wystarczy przyjąć Chrystusa do serca i wyznać to publicznie przed ludźmi, a zbawienie mamy w kieszeni.

Niestety doktryna zbawienia z łaski nie posiada żadnego poparcia w słowach Boga i Syna. Liderzy kościołów i sekt nie uczą Prawdy, ponieważ są po stronie szatana. Tego uczy „kąkol”, a widoczne jest to z powodu braku reakcji na promocję i małżeństwa gejów, brak oburzenia o wiele nieuczciwych rzeczy jak szczepienia, które wyrządzają olbrzymie szkody narodowi oraz odrzucanie biblijnej prawdy – szatan władcą świata jako kolejnej teorii spiskowej. Szczytem ignorancji jest popieranie syjonistycznych władz oraz zbrodniczego państwa Izrael jako wypełnienia się proroctw biblijnych. Szczyt chrześcijańskich herezji!

Największą zbrodnią jest ich wrogość do Prawa Bożego i niechęć ukazywania rzeczywistego oblicza Syna Bożego, króla Królestwa Bożego.

Poznajmy bliżej Jezusa Chrystusa

Mateusza 1:21

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

W tym wersecie mamy oświadczenie, kogo Chrystus zbawi od jego grzechów. Swój lud, czyli Judejczyków oraz resztę 12 pokoleń Izraela. Oczywiście, że Jezus przyszedł zbawić świat, ale pierwszymi zbawionymi będą potomkowie 12 pokoleń Izraela.

Mateusza 2:2

(2) Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Tytuł – „król żydowski” wymownie wskazuje na to, że był On zapowiadany przez proroków. Zgodnie z proroctwami ze Starego Testamentu narodził się w Judei, w Betlejem i że jest on królem tych ludzi – Judejczyków, niesłusznie nazywanych Żydami, ponieważ ten termin – Żyd – powstał dopiero w XVII wieku.

Mateusza 2:6

(6) I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

Powyższy werset to wymownie wyjaśnia i powtarza dosadnie, że Jezus będzie panował nad Izraelem. Temat Izraela Chrześcijaństwo wymienia tylko odnośnie żydowskiego syjonizmu, co jest ohydnym kłamstwem szatana.

Mateusza 3:2

(2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

(Jan Chrzciciel)

Jan Chrzciciel i Jezus nazywali Królestwo Boże Królestwem Niebios, ponieważ ma ono zstąpić z Nieba na ziemię.

Mateusza 4:17

(17) Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

Sam Chrystus także powtórzył po Janie Chrzcicielu, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości odnoście celu pojawienia się Jezusa na ziemi. Nie był to Jego jedyny cel.

Mateusza 4:23

(23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie

Tutaj mamy wyjaśnienie terminu Ewangelia – Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Plan odbudowy Królestwa Bożego czy też Królestwa Izraela. Właśnie dlatego Chrystus narodził się jako zapowiadany król Izraela.

Chrześcijaństwo rozpowszechnia doktrynę Pawła o zbawieniu z łaski, czyli rozpoznanie i wyznanie przed innymi ludźmi Jezusa Chrystusa daje nam RZEKOMO zbawienie na zawsze, a Prawo Boże jest unieważnione, ponieważ zostało przybite do krzyża z Chrystusem.

Nic dalszego od Prawdy i Chrystus osobiście to wyjaśnia:

Mateusza 5:16-19

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi,najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Jak oceniamy dobre uczynki czy też grzech? Grzech jest łamaniem Prawa, a dobry uczynek jest jego wypełnieniem. Powyższy cytat jest bardzo ważny i wyjaśnia niemal całą Prawdę.

Człowiek musi wykonywać dobre uczynki Prawa, które będzie trwało tak długo, jak długo ziemia będzie istnieć.

Czas trwania Królestwa to 1000 lat! Co jest jeszcze ciekawe, Chrystus nie podał, że ci, którzy tego nie nauczają zginą (zwiedzenie, a nie zła wola), ale na wysokie pozycje w Królestwie nie będą oni mogli liczyć. Chodzi o tych, którzy są zwiedzeni. Świadomie zwodzący i pracujący dla szatana zostaną spaleni w ogniu! Jest to wyraźne oświadczenie Króla, który potwierdza trwanie Prawa aż do końca 1000 letniego Królestwa.

Prawo Boże jest Konstytucją Królestwa Bożego

Cel misji Chrystusa

Mateusza 6:9, 10

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,

(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Powszechnie znana Modlitwa Pańska jest dokładnym wykładnikiem Prawdy. Chrystus pokazał w niej, jak i do kogo powinniśmy się modlić – Ojcze Nasz – wskazał mieszkanie Boga – któryś jest w niebie – i podał najważniejszą troskę Boga, czyli Jego troskę o Imię, które powinniśmy uświęcać z powodu nieustannych ataków na Boga – święć się Imię twoje. Ta modlitwa wyklucza nam fałszywą doktrynę o Chrystusie jako Bogu. Chrystus polecił nam tak właśnie się modlić.

Czy jesteś posłuszny przykazaniu Chrystusa?

W następnym wersecie mamy ultymatywną Prawdę Bożą – Przyjdź Królestwo Twoje.

Chrystus nakazuje nam prosić Boga o nadejście Jego Królestwa, które Bóg przekazał Synowi oraz uczynił go Królem tegoż Królestwa. Dlatego narodził się jako król w Betlejem.

Królestwo to zapowiadał prorok Daniel!

Daniela 2:42-44

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, Przeczytaj cały rozdział!
(BM)

Królem tego Królestwa jest Jezus Chrystus!

Jego pierwszą misją było złożenie świadectwa o bliskim już wypełnieniu się proroctw o Królestwie, a także złożenie siebie samego na ofiarę za grzechy Ludu Bożego czyli rzeczywistego Izraela. Taki był wymóg Prawa Bożego i Chrystus stał się barankiem paschalnym, złożonym w ofierze za nasze grzechy.

Mateusza 6:33

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

W powyższy wersecie mamy przykazanie Jezusa – obowiązkiem Chrześcijanina jest szukanie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Sprawiedliwość to uczciwe postępowanie zgodne z Prawem. Prawo oraz nasze sumienia oparte na Prawie mówią nam, co jest sprawiedliwe, a co nie.

Każde państwo ma swoją konstytucję i prawo. Problem tkwi w tym, że rządzący mają owo prawo skierowane tylko do podwładnych. Sami są ponad prawem. Jednak Chrystus ukazał nam swoje bezwzględne posłuszeństwo dla sprawiedliwości Królestwa, w którym On będzie panował osobiście w pełnej sprawiedliwości Prawa i Przykazań. Stał się On dla na wzorem do naśladowania.

Mamy więc wyraźne i dosadne przykazania Chrystusa. Modlitwa Pańska o Królestwo (m.in.) oraz: szukajcie Królestwa.

Czy prosisz Boga o Królestwo i szukasz jego sprawiedliwości?

Jeżeli nie, ponieważ nic o tym nie wiesz, to najwyraźniej ani Ty nie miłujesz Króla tego Królestwa, ani… On nie miłuje Ciebie, ponieważ ignorujesz Jego przykazania!

Publiczne wyznawanie Jezusa ze łzami w oczach, jako Boga i tym samym łamanie Prawa nie zapewni Ci miejsca w Królestwie Bożym!

Zdaj sobie sprawę z tego, że nie szukając Królestwa pogardzasz w ten sposób Jego Ofiarą za Królestwo, a także za Ciebie, abyś Ty mógł żyć wiecznie i aby Twoje grzechy zostały Tobie odpuszczone!

Pomyśl!

On umarł za Prawo i Królestwo, czyli za Twoje zbawienie, a Ty Królestwem i Prawem pogardzasz!

Zamiast posłuszeństwa wobec Chrystusa jesteś posłuszny Pawłowi, który ani nie jest Królem ani prorokiem ani nie głosił Ewangelii o Królestwie.  Ponadto on nie żyje i nie…zmartwychwstał!

Nie oznacza to całkowitego potępienia, i…wszystko możesz jeszcze naprawić. Twoim wrogiem jest brak wiedzy o Ewangelii.

Masy ludzi nie zdają sobie sprawy z tego, że są posłuszni ludziom takim jak ‚apostoł’ Paweł, którzy nieświadomie ignorują Prawdę z braku wiedzy o swoim Zbawicielu. Nie bądź więcej nieświadomy!!!

Mateusza 7 :1-5

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

(3) A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?

(4) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?

(5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

Kolejne przykazania Chrystusa – bardzo dosadny zakaz sądzenia innych ludzi. Sąd należy tylko do Boga i do Syna. Posłuszeństwo ponownie jest obowiązkowe. Takich wersetów jest więcej.

Mateusza 7:12

(12) A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy

Mateusza 7:21-27

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

Człowiek słuchający, ale nie wykonujący jest porównany do człowieka głupiego! Jeżeli nie wykonujesz słów Jezusa, do którego męża On Cię porówna?

Bardzo dosadne ostrzeżenie Króla Królestwa. Wejdzie do Królestwa tylko ten, kto pełni wolę Ojca.  A wolą Ojca jest posłuszeństwo wobec Przykazań Jego oraz Jego Syna.

Mateusza 9:35

(35) I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał ich w synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.

Ponownie Jezus nazywa zapowiedź panowania Jego Królestwa…Ewangelią. Ewangelia to Dobra Nowina o Królestwie. Niestety większość ponownie narodzonych Chrześcijan nie wie, co to jest Dobra Nowina! Miłuje się Jezusa, ale nie wie się o Nim zbyt wiele. Dlaczego?

Ponieważ fałszywy apostoł Paweł nie głosił Ewangelii o bliskim Królestwie Bożym, ale sam wybierał się do nieba z całym kościołem. Jego proroctwo o porwaniu nie sprawdziło się.

Mało tego, Paweł przeklął wszystkich z apostołami i Chrystusem włącznie, za głoszenie innej Ewangelii niż ta, którą głosił on ze swymi uczniami!

Galacjan 1:8

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej,którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
(BM)

To Paweł założył zbór w Galacji i to on głosił tam SWOJĄ fałszywą ewangelię, nie mówiącą ani słowa o Królestwie Bożym. Dlatego przeklął on wszystkich, którzy głosili rzeczywistą Ewangelię, z apostołami i Chrystusem włącznie! (Przeczytaj – List Pawła do Galacjan.)

Mateusza 10:5-7

(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Dlaczego uczniowie zostali posłani głównie do owiec Izraela? Ponieważ z owych owiec Syn zorganizuje rząd jego Królestwa. Kiedy Izrael pod berłem Dawida i potem Salomona istniał na ziemi, był on najbogatszym i najświetniejszym mocarstwem całego świata.

Taki jest cel Królestwa Bożego – złożonego z rzeczywistych Izraelitów ponownie zgromadzonych w Ziemi Obiecanej czyli w Palestynie.

Z tego miejsca Królestwo to rozszerzy się na cały świat i będzie królestwem na całej Ziemi a Prawem globalnego Królestwa będzie sprawiedliwe Prawo Boże.

Wszystkie ukryte grzechy zostaną ujawnione.

Mateusza 10:26

(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Mateusza 12:18

(18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.

Sam Chrystus i apostołowie będą sądzili cały świat po usunięciu szatana, jego sług ziemskich oraz jego armii zniszczonej w Bitwie Armagedonu. Końca świata nie będzie, ale będzie bitwa z wojskami szatana w dolinie Meggido, zwana Armagedonem.

Mateusza 13:11

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.

Jeżeli myślałeś, że Królestwo Boże występuje przypadkiem w jednym lub dwóch wersetach, z pewnością popełniałeś błąd, prawda?

Większość proroctw biblijnych Starego Testamentu mówi właśnie o Królestwie. Mateusz w każdym rozdziale opisuje Chrystusa jako głosiciela Dobrej Nowiny o Królestwie.  Dlatego Twoja religia cytuje Pawła, aby ukryć przed Tobą ową Dobrą Nowinę o Królestwie oraz potrzebie posłuszeństwa wobec Prawa.

Mateusza 13:19

(19) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu:

Mateusza 13:41-43

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Nieprawość to grzeszny stan człowieka, który nie jest posłuszny Prawu i je neguje. Paweł unieważnił Prawo czyli Zakon, ale Chrystus nigdy Prawa nie zanegował. Posłuszni Prawu będą jaśnieć w Królestwie uznani za sprawiedliwych. Sprawiedliwość to posłuszeństwo wobec Prawa.

Mateusza 13:44-47

(44) Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę.

(45) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł,

(46) Który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

(47) Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju,

W powyższych wersetach Chrystus ukazuje niezwykłą najwyższą wartość Królestwa. Zadaj więc sobie proste pytanie.

Czy możesz pominąć najbardziej wartościowe przykazania Jezusa Chrystusa?

Czy pominięcie Ewangelii o Królestwie nie jest kolejnym policzkiem wymierzonym…Królowi?


Mateusza 15:3

(3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?

Było to wypowiedziane do faryzeuszy. Czy teraz jest logiczne, dlaczego Bóg nie wybrał faryzeusza na apostoła i nie polecił go Synowi? Powody są identyczne.

Faryzeusze łamali notorycznie Przykazania zastępując je swymi naukami dokładnie tak, jak to czynił…PAWEŁ!

Mateusza 15:8, 9

(8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Mateusza 16:12

(12) Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.

Mateusza 16:28

(28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

Kolejne potwierdzenie Króla i Jego Królestwa przychodzącego na ziemię w celu objęcia rządów!

Mateusza 18:3, 4

(3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

(4) Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.

Mateusza 19:16-21

(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

(18) Mówi mu: Których?

(19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

(20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?

(21) Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Trudno o bardziej dosadne wyjaśnienie tematu zbawienia i to przez samego Jezusa Chrystusa, jak w powyższych wersetach.

W tym momencie trzeba wyjaśnić jedną niezwykle ważną kwestię. Czy zauważyłeś, że wszystkie cytowane wersety są łatwe w zrozumieniu? Nie trzeba olbrzymiej dozy wiedzy biblijnej do ich zrozumienia. Syn Boży chce być rozumiany!

Mateusza 19:28

(28) A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście plemion izraelskich.

Ponownie prosta mowa Chrystusa o Królestwie Bożym, o odrodzeniu Królestwa na ziemi i sądzeniu 12 plemion Izraela. Celowo cytuję wersety mówiące o Królestwie, ponieważ niemal nikt ich nie cytuje Królestwa w zrozumiały dla wszystkich sposób.

Dlatego Prawda o Królestwie jest od 2000 lat szczelnie  przykryta płaszczem faryzeusza Pawła.

Mateusza 21:43

(43) Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Skierowane słowa do obłudnych faryzeuszy.

Mateusza 22:36-40

(36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe?

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Temat Królestwa i Prawa Bożego jest głównym tematem Mateusza oraz całej Biblii!

Tego nie można odwróć czy pominąć, ponieważ pozbawiamy się w ten sposób zbawienia i życia wiecznego w Królestwie Bożym.

Mateusza 23:13

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

Mamy tutaj dokładny opis sytuacji niemal całego Chrześcijaństwa, które jest głównie prowadzone przez współczesnych faryzeuszy.

Dlaczego faryzeuszy?

Ponieważ zamiast nauczać przykazań Jezusa Chrystusa, nauczają oni bezprawia według Pawła, zamykając tym samym Królestwo Niebios przez ludźmi, którzy są wprowadzani w błąd. Owi faryzeusze zostaną usunięci przez aniołów w czasie żniwa i unicestwieni w ogniu. Ale pomiędzy nimi są uczciwi bracia, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest Prawda i potulnie jak owce są posłuszni owym faryzeuszom.

O B U D Ź C I E    S I Ę !

Mateusza 24:3

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

Przyjścia w chwale Królestwa to koniec…świata szatana, który zostanie pozbawiony władzy nad światem. Koniec świata to koniec świata szatana.

Mateusza 24:14

(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

W tym momencie trzeba spojrzeć Prawdzie w oczy. Ewangelia o Królestwie jest głoszona, jeszcze nie na cały świat, ale Chrześcijaństwo owej Ewangelii o Królestwie Bożym nie głosi! Koniec oznacza koniec świata szatana oraz sąd Chrystusa nad całym światem.

Mateusza 24:30, 31

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Biblia kilkukrotnie mówi o Mesjaszu jako synu Człowieczym, co wyklucza, że Chrystus jest Bogiem Ojcem, ale jest Ojcu posłuszny i pełni wolę Ojca. Zgromadzeni wybrani – członkowie Narodu Wybranego, czyli Słowian żyjących obecnie w szponach nasienia węża. Tych wybierze Chrystus spośród mas ludzkich rasy białej i nastąpi wyprowadzenie ich na pustynię.

Mateusza 25:1

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien,

Ponowna wzmianka o Królestwie Bożym.

Mateusza 27:11

(11) I stawiono Jezusa przed namiestnika, i zapytał go namiestnik: Czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: Ty sam to mówisz.

Powyżej Chrystus potwierdza swoją misję królewską.

Mateusza 27:28, 29

(28) I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny.

(29) I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!

Powinno być Królu Izraelski lub Judejski.

I najważniejsze słowa dla każdego człowieka, który twierdzi że miłuje Jezusa…

Mateusza 28:18-20

(18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Jezus Chrystus wydał polecenie do swoich uczniów i apostołów, które także obejmuje nasze pokolenie. Jest to polecenie nauczania przestrzegania wszystkiego, czego On uczył podczas swego pobytu na ziemi, a On osobiście nadzoruje ową pracę, a ja jestem szczęśliwy, że mogę Mu w ten sposób służyć.

Przypomnijmy czego On uczył.

Że jest obiecanym Królem planowanego przez Boga Ojca Królestwa Bożego na ziemi złożonego z rzekomo zagubionych rzeczywistych Izraelitów. Chrystus stał się ofiarnym barankiem za grzechy tych Izraelitów oraz reszty świata, która… będzie Mu posłuszna. Został On wzbudzony z martwych i polecił nauczanie owej Ewangelii czyli Dobrej Nowiny dla wszystkich narodów, aż do momentu Jego powrotu, już jako Mocnego Króla w celu zaprowadzenia Królestwa Bożego na całej ziemi.

Ale najpierw będzie wyzwolony z niewoli nasienia węża rzeczywisty Naród Wybrany – Izraelici czyli wielu prawdziwych Słowian.

Prawem obowiązującym Izraelitów oraz resztę świata będzie Prawo Boże wraz z 10-cioma Przykazaniami.

Zobacz, że rzeczywiści Izraelici nigdy nie zaginęli. Świat szatana to przed nami ukrywa.

Jakuba 1:1

(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Zwróć uwagę na to, że faryzeusz Paweł praktycznie nie wspomina ani o Ewangelii Chrystusa, ani o planach ponownego połączenia rzekomo zagubionych 12 pokoleń Izraela. Mało tego, Paweł uważa Zakon, czyli Prawo za przeklęte z powodu nieużyteczności, które zostało przybite wraz z Chrystusem do krzyża i już nas nie obowiązuje. Według Pawła każdy, kto uwierzy w Chrystusa będzie zbawiony z łaski, aby…’nikt się nie chlubił z uczynków’.

Zbawienie z łaski to zupełnie odmienna Ewangelia Pawła, o której Chrystus nigdy nie wspomniał.

Porównajmy obie Ewangelie – Pawła i Chrystusa.

 • Ewangelia Chrystusa to Dobra Nowina o przyszłym zstąpieniu z nieba Królestwa Bożego, pod którego rządami na całej Ziemi zapanuje sprawiedliwość dzięki posłuszeństwu wobec Prawa oraz 10 Przykazań.
 • Ewangelia Pawła to zbawienie z łaski. Zakon został według Pawła anulowany i przybity do krzyża i nas już nie obowiązuje. Paweł nauczał także o Izraelu duchowym odrzucając Izrael cielesny, dając zielone światło dla fałszywego Izraela.

Światowe Królestwo Boże czy Nowy Porządek Świata?

O Królestwo Boże toczy się cała walka na ziemi. Światem rządzi nasienie węża, czyli sam szatan i upadłe anioły. W zamian za Królestwo Boże nad światem planuje się ‚lepszą’ globalizację oraz trwa systematyczna walka przeciwko Prawu Bożemu i Przykazaniom. Następuje także wyniszczanie chrześcijańskiej rasy białej poprzez aborcję, eutanazję, niemoralność, homoseksualizm, gender i wszelkiego rodzaju trucizny w pokarmach, powietrzu oraz zatrute szczepionki dla niemowlaków.

Ponieważ Chrześcijaństwo nie ma pojęcia o Królestwie Bożym i Chrystusie jako Królu tego Królestwa, nie jest także w stanie widzieć, co w rzeczywistości dzieje się na świecie i dlaczego nasienie węża skutecznie nas wyniszcza.

Nasienie węża wie więcej o Królestwie niż Ty, dlatego tak zaciekle je zwalcza widząc w Królestwie wielkie zagrożenie.

Z tych przyczyn powstał ruch syjonistyczny, a w Ziemi Obiecanej ustanowiono fałszywy Naród Wybrany złożony  z Żydów, którym Bóg nigdy niczego nie obiecał. Bóg zawarł Przymierze z 12 pokoleniami Izraela, a nie z Żydami. Ani Abraham, Mojżesz ani Izraelici nie byli… Żydami! Władze kierujące Chrześcijaństwem kontrolują rozpowszechnianą fałszywą doktrynę Pawła i za wszelką cenę ukrywają rzeczywistą Ewangelię Chrystusa o Królestwie Bożym w Palestynie złożonym ze wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Apokalipsa wymienia imiennie wszystkie pokolenia Izraela!

Apokalipsa 7:4-8

(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

(5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,

(6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

(7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,

(8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Chrześcijaństwo wierzące w Ewangelię Pawła ma więc olbrzymi problem.

Zbawienie obiecywane przez Pawła nie istnieje, a Paweł nie żyje.

Chrystus lada dzień powróci na ziemię aby objąć nad nią władzę i nadzoruje osobiście tych, którzy głoszą Jego Ewangelię o Królestwie Jego Ojca, czyli Królestwie Bożym. Kontrolowane przez szatana Chrześcijaństwo nie zdaje sobie jeszcze sprawy w jakim jest śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu ignorancji Prawa oraz braku wiedzy o planowanym Królestwie Bożym.

Jak sam widzisz, Ewangelia o Królestwie nie jest oparta na jednym niezręcznie przetłumaczonym wersecie biblijnym. Wersetów z ust samego Chrystusa jest wiele i nie ma możliwości o jakiekolwiek pomyłce. Także świat współczesny Chrystusowi wiedział o planach Bożego Królestwa.

Jezus Chrystus jest wyznaczonym Królem przyszłego światowego Królestwa Bożego opartego na sprawiedliwym Prawie Bożym.

Dlatego świat szatana, tak Prawo Boże jak i Króla Królestwa nieustannie zwalcza i ukrywa przed nami prawdę o Królestwie.

Jest oczywiste, że miłość do Chrystusa bez posłuszeństwa wobec Niego jest pustym słowem.

CZĘŚĆ 2 >>> | 3 >>>

Artykuł autorstwa @ thewordwatcher – Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny?
www.zbawienie.com

Reklamy

14 myśli w temacie “Komu jesteś posłuszny? – część I

  1. Co za stek bzdur!

   Chcecie to idźcie sobie za faryzeuszem i waszym panem Szawłem…ślepi są przewodnikami ślepych i oboje wpadną w dół.

   Nie ma żadnego nakazu Boga lub Syna by sluchać głosu kogokolwiek innego niż Oni, za to jest nakaz, by karmić się tylko i wyłącznie tym co od Nich pochodzi.

   Paweł nie głosił Słowa Bożego, ale swoje własne kłamstwa, których nigdy nie posłucham, ponieważ słucham tylko głosu Ojca i Syna.

   Reszta to śmieci, włącznie z tym artykułem o 12 ‚dowodach’. Gorszych bzdur nie czytałem. Wywalam to i proszę śmieci wyrzucać na śmietnik, a nie na mojego bloga.

   Polubienie

 1. Ten artykuł był jedynie ostrzeżeniem z mojej strony, wedle słów z trzeciego rozdziału Ezechiela.

  „18. Jeśli powiem bezbożnemu: „Z pewnością umrzesz”, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. 19 Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.”

  Zrobiłam co do mnie należało i nie mam Twojej krwi na rękach. Co za tym idzie, to mój ostatni komentarz na Twoim blogu, nie musisz więc się obawiać o czystość i porządek. 😉

  Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie i życzę owocnego przestrzegania Bożego Prawa, którego Paweł w żaden sposób nie negował.

  AKAme.

  Polubienie

  1. Typowe dla pawłowców i chrześcijan…eeh

   Jakim prawem i na jakiej podstawie czynisz mnie bezbożnikiem, człowieku?

   Bo nie uznaje fałszywego apostoła??

   Przykro mi, ale Paweł Bogiem nie jest, więc jeśli uważasz mnie za bezbożnika, ponieważ neguje jego herezje, to świadczy tylko o twej obłudzie.

   Nie masz mojej krwi na rękach? Z czym do ludzi w ogóle??? Za kogo Ty się uważasz???

   Nawet nie przeczytałeś tego artykułu, a sugerujesz, że jestem bezbożnikiem i podążam ścieżką grzechu….bo słucham tylko słów Ojca i Syna oraz przestrzegam Ich przykazań 😮

   Aż tak obłudny jesteś???

   Znasz mnie osobiście i moje życie codzienne, żeby mnie osądzać?
   Jesteś zwykłym, niesprawiedliwym oszczercą, jak większość chrześcijan.

   Taa..Paweł nie zanegował Prawa..ychh co za buta.
   Wystarczy powchodzić na te pawłowe blogi i zapytać o Dekalog ;]

   Naprawdę nie ma sensu, byś się tu więcej kompromitował.

   Polubienie

  2. AKAme…na forum zbawienie jest już wpis ukazujący absurd twojego artykułu z rzekomymi ‚dowodami’ na obronę fałszywego apostoła…

   http://zbawienie.forumotion.com/t186p100-falszywy-apostol-pawel-szatanski-kon-trojanski#10593

   Twój (albo i nie) artykuł pokazuje rzeczywistą bezradność wielbicieli Pawła, którzy za wszelką cenę chcą go bronić, gardząc jednocześnie słowami Ojca i Syna.

   (link do wywodów pawłowca:
   http://milionpytanakame.blogspot.com/2016/12/dwanascie-dowodow-na-to-ze-odrzucenie.html)

   Totalny brak szacunku i posłuszeństwa względem Nich kosztem martwego samozwańca, który dał początek najbardziej bluźnierczemu kościołowi katolickiemu. Wasza miłość do Rzymu jest większa od miłości do Boga i Jego Syna.

   „Artykuł mnie także buduje z powodu zupełnej bezradności autorki, która nie tylko nie ma wpływu na to, co się dzieje, ale nie jest w stanie przedstawić żadnego logicznego powodu, aby jednak wierzyć w Pawła.

   I to ostatnie zdanie jest kwintesencją mego posta. 

   Ona nie wierzy w Chrystusa tylko ona wierzy w Pawła. Dlatego otrzyma zbawienie od Pawła, o ile coś takiego istnieje. 

   W jakiś przedziwny sposób ta osoba nie podała ani jednego cytatu Słowa Bożego, ale cytuje nam tylko i wyłącznie Pawła.

   Czyżby szatan ją inspirował i za jej pomocą nas w taki ohydny sposób szkalował? Za to, że otwieramy ludziom oczy na prawdę oraz na Słowo Boga i Syna? 

   Ludzie są często w szoku! Powinni być i będą nadal, jeżeli dowiadują się, że czeka na nas wszystkich sąd. Przebudzenie czasami jest trudne. 

   Owszem, wielu uczciwych i bogobojnych ludzi nagle odkrywa czystą prawdę także o tym, że są oni oszukiwani nie tylko przez władze, ale także przez religie… chrześcijańskie.

   Ten artykuł to dowód czystej bezradności wobec Bożej Prawdy oraz dowód na to, że prawda jest tylko i wyłącznie w słowach Boga i Syna. 

   To oni decydują o wszystkim, o zbawieniu, o wypełnianiu się proroctw a Paweł… nie żyje. Być może zostanie wzbudzony na sąd. Być może…

   Podziały wskazują nieomylnie na to, że Chrystus już oddziela owce od kozłów.

   W artykule nie ma ani słowa o Królestwie Bożym ani nie ma ani jednego poważnego powodu, aby ten artykuł potraktować jako ponowne przemyślenie kwestii Pawła.

   Na naukach Pawła funkcjonowała Inkwizycja!!! Na polecenie szatańskich władz Chrześcijanie tłumili ludzkie uczucia i mordowali swych braci za to, że czytali słowa Boga i Syna.

   Ale Chrystus mówił coś odwrotnego. Że władcą świata jest szatan i do niego należą wszystkie królestwa, jak je pokazał Isusowi.

   W ten sposób Paweł poleca nam świat szatana i służbę dla jego zbrodniczych rządów.

   Oto przyczyna, dla której wielu go broni.”

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s