Komu jesteś posłuszny? – część II

Część pierwsza omawiała Ewangelię Królestwa Bożego, opisaną przez naocznego świadka Chrystusa, czyli Mateusza.

Apostoł Jan opisał  w swej Ewangelii działalność Chrystusa z zupełnie innego punktu widzenia.

Jana 1:34

(34) A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.

Jana 1:49

(49) Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.

Jana 3:16

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Najczęściej cytowany tekst z Jana – błędnie interpretowany. Wielu twierdzi, że Bóg chce zbawić cały świat. Jest to prawda, ale cały świat nie będzie zbawiony, ponieważ nie wszyscy chcą zbawienia i dlatego nie wszyscy uwierzą.

Wiara w Chrystusa – cóż oznacza ten termin?

Wiara w prezydenta? Wierzymy, że prezydent dotrzyma swych obietnic. W podobny sposób wierzymy także w Chrystusa, który dał nam wiele obietnic, ale dał nam także warunek konieczny do otrzymania życia wiecznego. Owym warunkiem jest przestrzeganie Przykazań, ponieważ obietnice są oparte na Przykazaniach i Prawie.

Jana 3:18, 19

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

Ponownie termin – „wierzy” – pozornie potwierdza zbawienie z wiary. Wiele osób współczesnych Chrystusowi nie wierzyło w Niego, pomimo wielu cudów i zmartwychwstań, których On dokonał. Werset 19 nam to dokładnie wyjaśnia. Wielu umiłuje ciemność z powodu swych złych uczynków. Oto przyczyna niewiary czy raczej braku akceptacji Chrystusa.

Jana 3:20, 21

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Teraz rozumiemy, dlaczego niemal cały świat ukrywa swe zbrodnie? Tajemnicze spotkania pod ochroną wojsk i specjalnej policji, tajne stowarzyszenia jak masoneria ukrywające swe straszne i ohydne dzieła.

Czy słyszałeś kiedykolwiek o czymś dobrym, co uczyniły tajne związki i organizacje? Zło jest ściśle tajne.

Jana 3:35, 36

(35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce.

(36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny,kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Potwierdzenie, że wiara w Syna jest równoznaczna z posłuszeństwem wobec Niego. Od tego zależy życie wieczne.

Paweł nikomu nic nie da, ponieważ już dawno nie żyje. Jedynie Chrystus żyje oraz posiada od Ojca olbrzymią moc. Paweł nie posiada nawet życia i nie ma żadnych przyczyn, aby słuchać rad i poleceń tego samozwańczego apostoła.

Posłuszeństwo wobec Pawła jest nieposłuszeństwem wobec Boga i Syna

Paweł nie był zapowiadany przez proroków, nie został mianowany przez Boga prorokiem. Zmarł jak każdy zwykły człowiek i nigdy nie zmartwychwstał. Nie posiada on absolutnie żadnego autorytetu.

Dla nas istnieją tylko i wyłącznie dwa autorytety – Boga Ojca oraz Syna! Od posłuszeństwa wobec Obu zależy nasze życie!

Jana 4:22

(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.

Ponownie tłumacze użyli słowo – Żydzi. Powinno być – Judejczycy. Chrystus nie był Żydem ale był Judejczykiem z pokolenia Dawida. Oczywiście, że zbawienie pochodzi od Judejczyków, skoro Król jest Judejczykiem z rodu Judejczyka Dawida. Dlatego Syn nazywany jest także synem Dawida!

Jana 5:14

(14) Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.

Chrystus po raz kolejny napomina, aby zaprzestać grzechu i grozi konsekwencjami grzesznego życia..

Jana 5:22-24

(22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,

(23) Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

Powyższy tekst jest najczęściej cytowany jako dowód na to, że Chrystus jest także Bogiem Ojcem i obu należy się boska cześć. Owa cześć, to nadal posłuszeństwo i wiara w naszego Króla, potwierdzona naszymi uczynkami Prawa, a to oznacza życie wieczne.

Boska cześć jest oddawana w modlitwach i dlatego Chrystus nauczył nas modlitwy: „Ojcze Nasz”…

Jana 5:26-29

(26) Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

(27) I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.

(28) Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;

(29) I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd

Bóg Ojciec nie jest Synem Człowieczym, Syn Boży nim jest i On nas będzie z rozkazu Ojca… sądził. Czy możemy sobie pozwolić na brak posłuszeństwa wobec Jego Przykazań?

Jana 5:39

(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

Wszystko zależy od Syna, ponieważ Ojciec przekazał Mu wszelki sąd. Sąd nad Wielką Nierządnicą, Babilonem Wielkim oraz sąd nad Narodem Wybranym! Można znać doskonale Stary Testament, ale w Chrystusie jest życie wieczne.

Jana 5:43

(43) Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.

Czyżby prorocza zapowiedź Pawła, przyjętego z radością przez odstępcze Chrześcijaństwo?

Jana 6:32, 33

(32) Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

(33) Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot.

Owym chlebem jest Syn Boży, czyli słowo „spożywanie  Jego ciała” czyli Słowa, to wykonywanie jego Przykazań.

Jana 6:40

(40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Ten tekst Jezus skierował głównie do współczesnych Mu słuchaczy. Chrystus podał, że to On wzbudzi człowieka  w dniu ostatecznym.

Jana 6:48-51

(48) Ja jestem chlebem żywota.

(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali;

(50) Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.

(51) Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

Ponownie o karmieniu się „Ciałem Chrystusa”, jako chlebem żywota. Czyli poznawanie Jego nauk i przykazań oraz stosowanie ich w życiu.

Jana 6:69, 70

(69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.

(70) Jezus odpowiedział im: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem.

Szczególnie interesujący werset, który wskazuje na to, że Judasz był celowo wybrany do grona apostołów, aby sam szatan mógł wszystko obserwować i poznać dokładnie wolę Boga. Szatan wstępował w Judasza i to on wydał Chrystusa kapłanom, czyli spowodował Jego śmierć.

W tym samym czasie, kiedy szatan sądził Jezusa Chrystusa sądem arcykapłanów, trwał także sąd nad szatanem, który nie zdawał sobie z tego sprawy.

Jest to zgodne z wersetem z Księgi Rodzaju:

Ks.Rodzaju 3:15

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.
( BM )

Kobieta w tym proroctwie, to Lud Boży. Chrystus jest jednym z jej potomków, ponieważ urodził się z pokolenia Judy, jak król Dawid, czy Salomon. Podczas Ostatniej Wieczerzy szatan ponownie wszedł w Judasza i dążył do zabicia Jezusa, czyli „ukąszenia Go w piętę”. Bardzo bolesne, ale Chrystus swego życia nie utracił na zawsze. Zmartwychwstał do nieśmiertelności. To On wykona wyrok śmierci na szatanie czyli jako potomek niewiasty „ukręci mu głowę”. Szatan zginie w jeziorze ognia. Obj. 20:10

Jana 7:19

(19) Czy to nie Mojżesz dał wam zakon? A nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić?

Słowa skierowane do faryzeuszy…

Jana 7:41, 42

(41) Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni mówili: Czy z Galilei przyjdzie Chrystus?

(42) Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid?

Niezwykle ciekawy dialog. Oczywiście, że Chrystus nie przyszedł z Galilei. On się w Galilei wychował, ale urodził się w Betlejem.

Jana 7:52, 53

(52) Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi.

(53) I rozeszli się, każdy do domu swego.

Jest oczywiste, że faryzeusze nie mieli żadnego zamiaru sprawdzać dokładnie, gdzie narodził się Chrystus. Oni nie szukali Prawdy i nie zmieniłoby to ich opinii, skoro cuda zmartwychwstania także jej nie zmieniły. Oni nie tylko chcieli zabić Jezusa, ale także Łazarza, którego Chrystus wzbudził z martwych.

Jezus wcześniej o nich powiedział:

Jana 3:20

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

Faryzeusze to nasienie węża, plemię żmijowe, wielki wróg Boga i Syna oraz Narodu Wybranego. Dla tych ‚ludzi’ nie było argumentu czy dowodu, który spowodowałby zmianę ich postępowania.

Poniżej wersety z próby ukamienowania kobiety cudzołożnej.

Jana 8:10, 11

(10) A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?

(11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

Oskarżyciele, najwyraźniej faryzeusze, zaniechali potępienia.  W takim przypadku Chrystus także zaniechał, ale pod jednym warunkiem – zaprzestania grzechu.

Chrystus ukazał miłosierdzie. Btakże określony warunek miłosierdzia: powstrzymanie się od kontynuowania grzechu cudzołóstwa. Jezus nie stosował zbawienia z wiary.

Jana 8:24

(24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.

Wersety cytowane jako dowody na zbawienie z wiary. Są one zupełnie błędnie interpretowane. Jezus pojawił się na ziemi w celu zbawienia ludzkości oraz w celu ukazania siebie, jako miłosiernego i sprawiedliwego sędziego, którego wyznaczył Bóg Ojciec. Sąd Jego jest prosty i oczywisty.

„Uwierz, że ja jestem obiecanym Królem, Sędzią i Mesjaszem – przedstawiam na to mnóstwo dowodów, zaprzestań grzechu a popełnione grzechy będą tobie wybaczone”

Jana 8:47

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

Wyjaśnienie oporu faryzeuszy…nie są z Boga i nienawidzą Prawdy, dlatego Prawdy Boga nie słuchają oraz anulują Prawo Boże. Zupełnie jak dzisiejsi faryzeusze Chrześcijaństwa!

Jana 8:51

(51) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

Chrystus pokazał najwyższą dostępną nagrodę dla człowieka – życie bez śmierci za posłuszeństwo wobec Niego.

Jana 9:4

(4) Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.

Ze względu na światło Prawdy Chrystusa powstał dzień w Izraelu. Ale Jezus zapowiedział nadejście nocy, która będzie trwała po Jego powrocie do nieba. Ową ciemność obserwujemy także dzisiaj.

Jana 9:30-34

(30) Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież otworzył oczy moje.

(31) Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje.

(32) Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego.

(33) Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.

(34) Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go.

Typowa rozmowa z ludźmi ślepymi na Prawdę czyli z nasieniem węża w zborach i kościołach. Prosty i nieuczony były ślepiec, którego Chrystus uzdrowił. Prosty człowiek doskonale rozumiał moc uzdrowiciela, która mogła pochodzić tylko od Boga.

To było dla niego proste, ale owa Prawda była nie do przyjęcia dla faryzeuszy, którzy za wszelką cenę chcieli Chrystusa zabić za to, że mówił Prawdę.

W dzisiejszym świecie polityczno-religijnym mamy identyczną sytuację. Faryzeusze nasienia węża robią wszystko, abyś nie usłyszał i nie zrozumiał słów naszego Zbawiciela, wyznaczonego na naszego Króla i Sędziego.

Poniżej mamy niezwykle dosadne i niezwykle ważne wyjaśnienie, kim są owce Chrystusa oraz wyjaśnienie Jego roli jako pasterza.

Jana 10:7-16

(7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

(10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

(11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

(12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owca i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza

(13) Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Jezus porównał swych wiernych naśladowców do owiec. Owce to niezbyt inteligentne stworzenia, ale łagodne i posłuszne pasterzowi, który o nie dba. Jesteśmy więc owcami, żyjemy krótko i za wiele nie rozumiemy z polityki światowej i religii, ale wiemy, że jest coś ze światem w wielkim nieporządku. Nic dziwnego, że jesteśmy owcami, ponieważ jesteśmy ogólnie wychowani na skrzynce dla owiec, czyli dla idiotów – TV, mówiąc brutalnie. Światowi sataniści doskonale wiedzą jak nas podejść, a wielu z nas nie widzi ich kłamliwej propagandy i skutków moralnych ich rządów.

Ale owce wiedząc, że coś na świecie nie pasuje, podświadomie reagują wtedy, kiedy słyszą Prawdę, którą natychmiast rozpoznają, nie tyle rozumem, ale swymi sercami. Dlatego celem szatańskiego świata jest szczelne ukrywanie owej Prawdy, ponieważ owce słysząc Prawdę odwracają się od wilków i zaczynają słuchać Pasterza.

Jest oczywiste, że tylko Jezus Chrystus jest Pasterzem i dlatego coraz więcej owiec słucha tylko Jego głosu.

Dlaczego jest On dobrym Pasterzem? Ponieważ oddał własne życie za swe owce powierzone Mu przez Ojca.

Nie ma innego pasterza! Żaden apostoł Paweł, papież, święty nawiedzony prorok, biskup, bloger czy inny człowiek, nie jest twoim pasterzem!

Ja tylko wyjaśniam to, co wilki przed trzodą ukrywają.

Twoim pasterzem jest Chrystus, ponieważ on oddał życie za owce! Jeżeli będziesz Mu posłuszny, otrzymasz życie wieczne, ponieważ tylko One może Ci je dać w nagrodę za posłuszeństwo!

Jana 10:26, 27

(26) Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.

(27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

Owce słuchają tylko i wyłącznie głosu Pasterza – Chrystusa! Faryzeusze nie słuchają Pasterza i drżą ostatnio ze strachu przed Jego powrotem.

Jana 11:25, 26

(25) Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

(26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Na potwierdzenie swej mocy Jezus zawołał:

Jana 11:43

(43) A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!

Wskrzeszenie Łazarza w obecności wielu świadków było dowodem mocy w jaką wyposażył Chrystusa Bóg Ojciec.

Jana 11:51, 52

(51) A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.

(52) A nie tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże.

Scena skazania przez arcykapłanów. Nawet oni wypowiedzieli proroctwo, że Chrystus miał umrzeć za naród. Nie tyle za świat ale za Naród Wybrany.

Jana 12:31

(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.

W tym samym czasie odbywał się także drugi sąd, niewidoczny dla wielu przez setki lat. Był to sąd Boga nad szatanem.

Jana 12:44-50

(44) A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał.

(45) Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.

(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

(47) A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.

(48) Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

(50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

Wielu cytuje werset 47 jako dowód na to, że Chrystus zbawi cały świat. Oczywiście taki jest cel, ale świat szatana, nie świat owiec w zdecydowanej większości już odrzuca zaproszenie Chrystusa promując świadomie skrajny satanizm stając po stronie szatana. Dlatego słowo Chrystusa będzie tych ludzi sądzić w dniu ostatecznym.

Wierzące i posłuszne Mu owce otrzymają życie wieczne.

Poniżej dowody sądu nad szatanem.

Jana 13:2

(2) A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,

Jana 13:18

(18) Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją.

Jest ewidentne, że Judasz był manipulowany przez samego szatana, a nie jedynie przez demona. Szatan miał więc przez całą misję Jezusa wolny wgląd we wszystko, co Jezus czynił i słuchał wszystkiego, co On głosił. Jest to niezwykły czyn samego Boga oraz Syna. Przed szatanem nic nie było ukrywane i miał on niezwykłą okazję bezpośredniej obserwacji Syna Bożego w akcji odkupienia Jego owiec.

Jednak nie zorientował się, że on sam jest sądzony i nadal dążył on do zabójstwa Syna Bożego na oczach Boga oraz wszystkich stworzeń w niebie.

Jana 13:27

(27) A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić.

Wyrok arcykapłanów Judei na Syna Bożego zbawił Naród Wybrany, a szatan został skazany na śmierć w jeziorze ognia za tą ohydną zbrodnię powstrzymania Prawdy śmiercią Jezusa Chrystusa.

Jana 13:34, 35

(34) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

(35) Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

Jana 14:6

(6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Jana 14:15

(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Jana 14:21

(21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.

Jana 14:23, 24

(23) Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.

(24) Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Powyższe wersety nie wymagają komentarza. Miłujesz Chrystusa? Przestrzegaj wszystkiego, czego nauczał!

Jana 14:26

(26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Duch Święty miał po Jego odejściu przypominać apostołom WSZYSTKO, czego Chrystus nauczał. Nie było więc mowy o jakichkolwiek dodatkach. Syn Boży był doskonale pouczony o drodze swego Ojca i Ojciec niczego nie pominął nauczając Syna. Nikt inny nie jest nam potrzebny do zbawienia.

Jana 14:30

(30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

Znany wielu z nas werset, ale dopiero teraz widzimy znacznie głębsze jego znaczenie. W Judasza wszedł sam szatan i oto według słów Chrystusa szatan osobiście nadchodził ze zgrają sług – arcykapłanów.

Szatan chciał usunąć rywala od władzy nad ziemią, ale jego wysiłek uczynił Chrystusa po zmartwychwstaniu najpotężniejszą istotą poza samym Bogiem Ojcem!

Jana 15:1-6

(1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.

(2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

(3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.

(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

(6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Trwanie w Prawdzie to trwanie w Prawie Boga i Syna oraz wydawanie świadectwa – Ewangelii o już bliskim Królestwie.

Jana 15:8

(8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

Jana 15:10

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

Jana 15:14

(14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

Jana 16:27

(27) Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

W powyższych wersetach mamy wyjaśnione jednoznacznie i bez jakiekolwiek wątpliwości, że posłuszeństwo wobec Syna Bożego jest także posłuszeństwem wobec Boga, który także polecił osobiście posłuszeństwo nasze wobec swego Syna.

Jana 17:3

(3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Życie wieczne jest owocem poznania Boga i Syna oraz posłuszeństwa wobec nich. Trudno o bardziej dosadne wyjaśnienie potrzeby posłuszeństwa. Ale… odwróćmy nieco sytuację.

Zadajmy sobie pytanie: Jak Bóg i Syn zareagują na nasze nieposłuszeństwo wobec Prawa, które nadal nas obowiązuje? Czy Bóg i Syn pozwolą na cudzołóstwo, zabójstwa, pedofilię, bałwochwalstwo, kłamstwo czy wiele innych grzechów?

Czy jest rozsądne wierzyć, że posłuszeństwo nie jest i nie będzie nigdy wymagane i nagradzane?

Czy można uwierzyć w to, że Bóg pozwoli w Królestwie Bożym, aby jedni uciskali i okradali drugich ze wszystkiego, nawet  z życia? Po cóż więc nam to Królestwo?

Jana 17:6-9

(6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.

(7) Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi;

(8) Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.

(9) Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;

Powyższe słowa dobitnie wyjaśniają relację Syna wobec Boga oraz apostolstwo, które wybrał Bóg Ojciec osobiście i powierzył apostołów Synowi. Bóg znał serca tych ludzi i dał ich Jezusowi, a On prosił za nimi i dziękował za nich Ojcu.

Ani Paweł ani Łukasz ani Marek nie zostali wybrani przez Boga.

Według Starego Testamentu wszyscy prorocy byli wybrani przez Boga. Sprowadza się to do jednoznacznego wniosku.

Mamy obowiązek posłuszeństwa wobec tych, których oficjalnie wybrał Bóg oraz OSOBIŚCIE to potwierdził, od Mojżesza począwszy, a na Apokalipsie Jana skończywszy, ponieważ wszyscy ci ludzi z Chrystusem włącznie przekazują nam święte Słowa Boga Wszechmogącego.

 Paweł nie został wybrany przez Boga i Bóg nigdy go Synowi ani nie wskazał ani nie zarekomendował.

Jana 17:19, 20

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

Równie dosadne wersety, zupełnie wykluczające kogokolwiek innego poza apostołami wybranymi dla Chrystusa przez Boga Ojca. W drugim wersecie Chrystus ujawnia, że prosi także za tymi, którzy uwierzą przez Jego apostołów.

Podsumujmy to nieco…

  • To Bóg Ojciec dał Synowi wybranych przez siebie uczni. Pawła, Łukasza i Marka pomiędzy nimi nie było.
  • Syn prosił Ojca za tymi, którzy także przez głoszenie apostołów uwierzą w Niego. Żaden z tych trzech nie uwierzył z powodu głoszenia apostołów wybranych Synowi przez Boga Ojca.

Komu więc będziesz posłuszny? Bogu i Synowi, czy nie żyjącemu już człowiekowi, który nie głosił Ewangelii o Królestwie oraz miał w pogardzie Prawo Boże oraz Przykazania?

Wybieraj mądrze ponieważ chodzi o Twoje życie wieczne.

Zwróć także uwagę na to, że Mateusz i Jan cytują słowa Jezusa Chrystusa oraz słowa Boga. Paweł nauk Chrystusa nigdy nie cytował!

Jana 18:33

(33) Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim?

Jana 18:36

(36) Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.

Mamy kolejne potwierdzenia królewskiego tytułu Jezusa. Poniżej pogardliwa reakcja żołdactwa rzymskiego…

Jana 19:2, 3

(2) A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy.

(3) A podchodząc do niego, mówili: Witaj, królu żydowski; i wymierzali mu policzki.

Jana 19:5

(5) Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek!

Jana 19:14, 15

(14) A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów: Oto król wasz!

(15) A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.

Sataniści nie uznali Syna Bożego i polegali na szatańskim cesarzu Rzymu!

Jana 19:19

(19) A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Isus Nazareński, król żydowski.

Jana 19:21, 22

(21) Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie pisz: król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim.

(22) Odpowiedział Piłat: Com napisał, tom napisał.

Zastanówmy się nad kwestią Jezusa jako Króla. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Chrystus jest naszym Królem. Poza jednym wyjątkiem. Jedna grupa niedoinformowanych ludzi ustanowiła Chrystusa Królem Polski. Są w owej koronacji dwa błędy.

Chrystusa ukoronował sam Bóg. Jest on od 2000 lat królem nie tylko Polski, ale królestwa Bożego, które w momencie ponownego ukazania się Chrystusa, zstąpi z nieba na ziemię. Jezus Chrystus rozpocznie swe rządy królewskie nad Narodem Wybranym oraz w imieniu Ojca przeprowadzi nad tym narodem sąd. Chwasty zostaną spalone w ogniu.

Zawsze, kiedykolwiek mówimy o Jezusie Chrystusie, mówimy o Nim jako o Królu Królestwa Bożego na ziemi. Jest nawet Psalm zapowiadający rządy Chrystusa pośród nieprzyjaciół, ponieważ Naród Wybrany będzie na ziemi otoczony zewsząd nieprzyjaciółmi.

Psalm 110:1-6

(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje

(2) Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi

(3) Z tobą jest panowanie w dniu twojej mocy, we wspaniałości twych świętych; zrodziłem cię w łonie matki przed porankiem.

(4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka.

(5) Pan po prawicy twojej zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.

(6) Będzie sądził pomiędzy narodami, wypełni zwłokami, roztrzaska głowy wielu na ziemi.
(BM)

Fundamentalna Prawda już w Psalmie 110. Sam Dawid nie rozumiał jeszcze wtedy, co pisał w natchnieniu Ducha Bożego. I prorokował o przyszłym Królu Królestwa Bożego, który zapanuje z polecenia Pana Boga i z wielką mocą utwierdzi swoją władzę, będzie sądził narody i roztrzaska głowy wielu na ziemi, którzy pogardzają wolą Jego Ojca, Boga, mordując Boży Naród oraz lżąc Stwórcę wszystkiego co istnieje.

Owe roztrzaskane głowy to dowód na treść na samym początku artykuły, że… cały świat nie będzie zbawiony.

W Objawieniu mamy znacznie więcej dowodów o Królu i jego Królestwie Bożym.

Dlaczego nikt o tym nie mówi?

Wielu z nas nie rozumie postępowania władz i religii, które stosują bardzo skuteczną ochronę swoich kłamstw. Mechanizm ich działania wyjaśnił nam sam Jezus Chrystus.

Jana 3:20

(3) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

Niczego nie widać, niczego nie słychać, o niczym nikt nie mówi. Bez względu, co wiesz na ten temat, nie dyskutujesz o tym w szczególności, kiedy jesteś ważną osobistością, redaktorem itd. jeżeli nie było w mediach, nie wydarzyło się i nigdy nie będziesz musiał ustosunkowywać się do tego problemu. Czyli stosuje się kategoryczne unikanie dyskusji na drażliwe tematy. Dlatego dowiadujesz się tutaj takich niezwykłych rzeczy i dlatego nikt nie nie ma odwagi do dyskusji w tych tematach.

W ten sposób władze czy przywódcy religijni nie zbliżają się do światłości i unikają odpowiadania na wszelkie, niezwykle kłopotliwe pytania. Z takich właśnie przyczyn świat szatana unika jakichkolwiek dyskusji o znanych kłamstwach jak: 9/11, kłamstwa religijne, polityczne, tematy ewolucji, płaskiej ziemi czy teorii wielkiego wybuchu itp.

Trwa solidarne milczenie, ponieważ świat nienawidzi światłości i ukrywa w ciemności swe ohydne zbrodnie.

Jakiekolwiek próby publicznej dyskusji zakończyłyby się wielkimi stratami dla kłamców. Z tych przyczyn zbrodnicza głupota masonerii, Watykanu, wszelkiej maści pachołków szatańskich  w rządach, wszystkie te knowania są ukrywane jako tajemne ‚mądrości’ mędrców Iluminatów (Jezuitów). W rzeczywistości jest to skrajna głupota wielbienia szatana, na którym ciąży wyrok śmierci, a wykonawcą będzie sam Jezus Chrystus, kiedy powróci na ziemię

Wszelkie programy w TV, nawet na żywo, są filmowane wcześniej aby usunąć ewentualne ślady Prawdy w jakiejkolwiek postaci i podczas edycji brutalnie je odfiltrować. Zwykła, chamska cenzura ukrywająca jakiekolwiek przebłyski Prawdy.

Dlatego także papież milczy na temat oskarżeń o mordy na dzieciach, za które on oraz królowa brytyjska otrzymali wyroki dożywotniego więzienia bez możliwości ułaskawienia. Przeczytaj!

Podobnie jest z tematami biblijnymi. Wyrzucą cię z każdego forum, jeżeli zaczniesz dyskusję na tematy poruszane na tej witrynie czy witrynach i blogach z nią związanych.

Prawda jest prawdą, nawet, jeżeli nikt w nią nie wierzy, a kłamstwo jest nadal kłamstwem, nawet jeżeli wszyscy w nie wierzą.

<<< 1 CZĘŚĆ 3 >>>

Artykuł autorstwa @ thewordwatcher –  Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny?
www.zbawienie.com


3 myśli w temacie “Komu jesteś posłuszny? – część II

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s