Komu jesteś posłuszny? – część III

Objawienie…

Księga Objawienia zwana też Księgą Apokalipsy jest najważniejszą księgą biblijną!

Objawienie 22:18, 19

(18) Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;

(19) A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Ostrzeżenie przed jakąkolwiek manipulacją jest stanowcze i dosadne. Świadczy to o ważności tego tekstu, którego autorem jest sam Bóg Ojciec.

Objawienie 1:1, 2

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

(2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał.

Ten wstęp do Objawienie pokazuje nam odmienność osób oraz odmienność ich funkcji. Bóg Ojciec i jego Syn to dwie różne Osoby!

Jest to Objawienie Boga dane przez Niego Chrystusowi, a specjalnie wysłany anioł owo Objawienie czy też Apokalipsę wyjawił apostołowi Janowi. Jasno z tego wynika, że nie jest to Objawienie Jana, ale Objawienie Boga Ojca, które Jezus od Niego otrzymał. Jan z Bogiem i Synem nie rozmawiał, ale Jan miał wizje Jezusa i widział go w wizjach. Owe wizje były przekazywane Janowi przez anioła.

Objawienie 1:3

(3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Mamy wyraźnie podkreśloną niezwykle ważną informację o znaczeniu księgi Apokalipsy. Jest wyraźnie ujawnione, że ludzie, którzy czytają oraz są posłuszni temu, co czytają są przez Boga i Syna błogosławieni.

Dlaczego w większości kościołów Chrześcijaństwa księga ta jest traktowana marginesowo? W rezultacie Chrześcijanie nie są błogosławieni ponieważ.. nie słuchają i nie czytają. A skoro nie słuchają, to nie zachowują tego w sercach. Nie chodzi o to, ile proroczych wizji z tego rozumiemy, ale najważniejsze są próby zrozumienia na ile jest to możliwe. Nie wszystko w Objawieniu to zawiłe proroctwa, ale mamy także wersety ukazujące nam proste prawdy, które zaprowadzą nas wprost do Królestwa Bożego. Proroctwa wypełniające się na naszych oczach znajdą potwierdzenie w Apokalipsie, jeżeli będziemy ją nieco znali.

Jeżeli twoi przywódcy religijni nie ukazują Tobie proroctw i treści ujawnionych w Objawieniu, to najwyraźniej chcą oni pozbawić cię błogosławieństw a nawet… zbawienia!

Objawienie 1:5

(5) I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

Apokalipsa mówi nam o Chrystusie jako władcy nad królami ziemi. Nie oznacza to, że On już króluje na ziemi, ponieważ władzę na niej nadal sprawuje szatan. Jezus Chrystus jest mianowany królem przez Boga Ojca i zbliża się Jego objęcie władzy nad światem. Dzięki wyzwoleniu nas z grzechów mamy szansę na życie wieczne w Królestwie Bożym na ziemi.

Objawienie 1:7

(7) Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Niech tak się stanie.

Wbrew wielu opiniom pojawienie się Chrystusa będzie oczywiste i ujrzy to każdy człowiek na ziemi. Gdyby ziemia była kulą, nie byłoby to możliwe. Z czasem najprawdopodobniej ujrzą Go także ci, którzy Go przebili, czyli oni zmartwychwstaną aby to zobaczyć. Na wielu złoczyńców padnie wielki strach z powodu niezwykłej mocy w jaką wyposażył Go Bóg Ojciec.

Powracający w chwale oraz wielkiej mocy Chrystus nie będzie już pokornym Barankiem, jakim był podczas pierwszego pobytu na ziemi. Tym razem będzie On królem, dowódcą swej królewskiej armii,  a także będzie On sędzią nad całym światem, ponieważ Bóg Ojciec dał Mu niezwykłe przywileje za akt zbawienia ludzkości.

Ze względu na odmienny charakter powracającego Chrystusa Króla, większość pastorów czy księży niechętnie o Nim mówi – jedni ze strachu, inni służąc szatanowi ukrywają Sędziego, aby jak najwięcej owiec zginęło w grzechach.

Oto przyczyny unikania Apokalipsy czyli odbierania możliwości błogosławieństw Boga dla ewentualnych czytelników tej najważniejszej księgi biblijnej. Apokalipsa jest przeciwko nim!

Listy do siedmiu zborów

Niezwykle ciekawe są listy do siedmiu zborów, w których Jezus widzi pewne dobre uczynki, a także uczynki złe. Jest więc oczywiste, że powinniśmy wiedzieć w jaki sposób nasz Król widzi nasze postępowanie i jak będzie je nagradzał lub… karał.

Listy były oryginalnie skierowane do autentycznych i istniejących zborów w czasach Jana. Dzisiaj istnieje wiele zborów pełnych fałszu i kłamstwa, a nawet pedofilii i nie słyną one z tego, że sumiennie wypełniają Boże Przykazania.

Chrystus ukazuje nam, jakie powinniśmy mieć nastawienie do pewnych działań wśród zborów i kościołów oraz jaki powinniśmy mieć punkt widzenia na świat i na jego szatańskie praktyki, także powszechne w wielu zborach.

W sumie są to najwyraźniej listy do nas, do naśladowców Chrystusa, ludzi miłujących Prawdę, a Jezus napomina nas, jak daleko powinniśmy się posuwać w wypełnianiu woli Boga oraz Jego Syna.

Słowa Chrystusa przekazane w wizji Janowi.

Objawienie 2:2

Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Czy widzisz różnicę pomiędzy Chrystusem przedstawianym przez religie, a Chrystusem, który jest ukazany w Objawieniu???

On uważa negatywny stosunek do grzeszników jako cnotę!

Jezus także pochwala ujawnianie kłamców w zborach z powodu kłamstw przez nich rozpowszechnianych.

Jest ewidentne, że grupa Efezjan nie ścierpiała złych i podających się za apostołów nazwała publicznie kłamcami. Owi ‚apostołowie’ i kłamcy musieli odejść. Efez posiadał zbór założony przez apostoła Pawła! Efezjanie nie wahali się nazwać Pawła kłamcą!

Zastanów się.

Czy nazwanie pastorów kłamcami w obliczu masy dowodów ich kłamstw jest złamaniem Prawa Bożego? Czy jest nietaktem lub wskaźnikiem braku miłości? Czy jest jednak dobrym uczynkiem w oczach Chrystusa Króla, który także takich kłamców…nienawidzi?!

Nie łudźmy się – Chrystus i Bóg nienawidzą zła. Ujawnianie kłamców i ludzi podłych w zborach jest cnotą w oczach Boga, ponieważ nie tylko zapobiega się w ten sposób kultywowaniu złego postępowania, ale ujawnia innym, że są posłuszni kłamcom i niegodziwcom. W dobie Internetu oraz swobodnie (jeszcze) rozprzestrzeniających się informacji mamy wyraźny obraz, w jaki sposób powinniśmy postępować, czyli napiętnować grzech; kłamstwo, obłudę, manipulację wersetami czy… pedofilię w wielu zborach.

Chrystus nienawidzi grzechu! Czy jesteś Jemu posłuszny i rzeczywiście Go naśladujesz?

Objawienie 2:6

(6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

Nikolaici byli to najprawdopodobniej uczniowie Pawła, którzy negowali Prawo i uważali je za przedawnione. Dlatego ich grzeszne postępowanie łamało Przykazania. Z kolei istniała druga grupa; gnostycy, których wierzenia były podobne do masonerii, kabały i magii czyli współczesnych źródeł masowego zła szatańskiego pochodzenia. Owe trendy były ujawnione przez Ireneusza, żyjącego około 125-202, który za ujawnianie tych sekretów był prześladowany. (4 linki podane powyżej są w języku angielskim.)

Objawienie 2:9

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Nic nowego, prawda? Ludzie żyjący razem z Żydami lub w niewielkiej odległości od nich cierpią na ubóstwo, będąc ofiarami ich lichwy, prześladowań oraz oszczerstw. Ten werset otwarcie mówi o nich, że jest to synagoga szatana.

Widzimy wyraźnie, że od tamtych czasów niemal nic się nie zmieniło. Jedynie podróżujemy inaczej i mamy prąd elektryczny, ale zachowania ludzkie są identyczne.

Opinie świata żydowskiego o Chrystusie są jednoznaczne i twierdzi się, że jest On antysemitą. Czy Ty jesteś także antysemitą i mówisz o nasieniu węża Prawdę, naśladując tym Chrystusa?

Na świecie istnieją dwie główne grupy ludzi.

Nasienie węża oraz nasienie Niewiasty Bożej czyli stosunkowo czysta genetycznie rasa ludzka…

 • Legaliści – chcą totalnej kontroli nad wszystkimi, czyli centralizacji i biurokracji. Komuniści, faszyści, socjaliści, wszelkiej maści lewactwo, naziści, syjoniści, Jezuici, Illuminati, globaliści, sataniści i radykałowie czyli… NWO. To oni narzucają nam nie tylko zbrodnicze prawa i popychają nas ku mordom w wielu wojnach. Oni także zmuszają nas do myślenia w ich zboczony i wynaturzony sposób, jak miłość do gejów czy nawet do pedofilów i oni próbują pedofilię zalegalizować. Wszyscy ci ludzie reprezentują ucisk dla ludzkości, masowe zbrodnie, wojny oraz notoryczne kłamstwa we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszej kultury i naszej nauki. Dlatego Chrystus słusznie nazwał tych ‚ludzi’ – nasieniem węża, plemieniem żmijowym oraz synagogą szatana.
 • Liberałowie – ludzie pozwalający na wiele, tolerancyjni, ludzcy, zwolennicy wolności sumienia i wolności osobistej oraz nie ingerowania w cudze, prywatne życie. Kierujący się sumieniami, wierzący w Boga. Lubujący się w kreowaniu postępów, czy to w nauce czy w sztuce wszelkiej maści. To normalni ludzie Boży, chrześcijanie ponownie narodzeni lub naśladowcy Chrystusa, nasienie Niewiasty, czyli lud Boży – Naród Wybrany. Lud Boży jest pod stałym wyniszczającym atakiem wszelkiej maści lewactwa, czyli nasienia węża.

Objawienie ukazuje nam w jaki sposób owe zmagania z siłami szatańskimi się zakończą. Niemniej nie tyle proroctwa Apokalipsy mnie w chwili obecnej interesują ale skupiam się na opiniach, obietnicach oraz w szczególności ostrzeżeniach dla grzeszników z ust samego Króla Królestwa Bożego.

Objawienie 2:12-15

(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów.

Odnośnie tronu szatana, sprawdźmy ten artykuł >> Tron szatana. „To mówi Ten, który ostry miecz obosieczny”.  Miecz nie jest symbolem miłosierdzia i przebaczenia, ale jest symbolem kary! Narzędzie symbolizujące sprawiedliwość.

Nie spodziewajmy się więc zbawienia dla wszystkich, jak głoszą masowo religie Chrześcijaństwa. Interesujące w tych wersetach jest ponowne ostrzeżenie przed naukami bezbożnych nikolaitów łamiących Prawo.

Objawienie 2:20-23

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

W tym przypadku mamy ostre ostrzeżenie Jezusa do wszetecznicy Izebel, kobiety znającej Prawo Boże, ale je zupełnie ignorującej. Zwróćmy uwagę na miłosierdzie oferowane przez Jezusa…dał jej czas na opamiętanie się, ale jeżeli to nie odniesie skutku, czeka ją oraz jej potomstwo z wszeteczeństwa śmierć, najprawdopodobniej w wyniku choroby..”rzucę ją na łoże”.

Jest to jaskrawy kontrast odnośnie kobiety złapanej na cudzołóstwie, której Chrystus powiedział: „idź i więcej nie grzesz”. Najwyraźniej wiedział On, że to ostrzeżenie jej wystarczy. Jak możemy słusznie zauważyć, że nasze zbawienie oraz zbawienie naszego potomstwa zależy od naszej postawy wobec Prawa i zawsze mamy wystarczającą ilość czasu na zaprzestanie grzesznego życia.

Ofiara Chrystusa zmaże nasze grzechy jeżeli zaprzestaniemy dalszego łamania Prawa.

Objawienie 3:20, 21

(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

(21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Niezwykłe oświadczenie Jezusa! Jeżeli usłyszysz Jego głos, otwórz się na Niego! Słuchaj, bądź posłuszny, a będziesz kiedyś zasiadał z Nim nie tylko przy stole, ale nawet zasiądziesz z Nim na Jego tronie, tak jak i On zasiadł na tronie swego Ojca. Ponowne potwierdzenie, że Syn nie jest Ojcem!

Apokalipsa 4:11

(11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Powyższy werset jest kwintesencją naszego wielbienia Boga i podaje nam przyczynę tego.

Źródłem istnienia nieba i ziemi oraz wszystkich żyjących istot z ludźmi włącznie jest Bóg Wszechmogący i tylko Jemu należy się chwała i cześć za dar życia z którego wszyscy korzystamy.

Jakiekolwiek wielbienie wszelkiego stworzenia zamiast Stwórcy jest przez Boga kategorycznie zabronione.

„Nie będziesz miał bogów innych przede mną!”

Istnieją dwie możliwości.

Żyjesz w posłuszeństwie do Boga i Jego Przykazań, albo przywilej życia zostanie Ci odebrany.

Objawienie 5:9

(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,

Każda istota niebiańska otrzymuje określone przywileje oraz nagrody za szczególne zasługi. Po Bogu, Stwórcy wszystkiego, drugą Osobą jest Syn Boży – w pozycji jaką otrzymał za dzieło odkupienia ludzkości swoją krwią. Z tego powodu za owe uczynki składają cześć Bogu oraz Barankowi wszystkie stworzenia Boże. Bogu za umożliwienie zbawienia, a Synowi za akt odkupienia grzechów i grzeszników.

Objawienie 5:13

(13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków.

Każda Osoba odbiera więc chwałę za swe dokonania. Najwięcej dokonał Stwórca wszystkiego – Bóg Wszechmogący. Podobnie jest z ludźmi. Wszyscy odbieramy odpowiednią nagrodę lub karę za nasze uczynki. Ofiara Chrystusa wybawia nas od śmierci z powodu grzechu, ale po doprowadzeniu ludzkości do doskonałości nie będzie już ofiara potrzebna, ponieważ nikt nie będzie już grzeszył.

Stworzenia w niebie życzą mocy swemu Bogu i Barankowi na wieki wieków, jako wdzięczność za stosowanie miłosierdzia i… sprawiedliwości.

Człowiek jest zdefiniowany przez jego uczynki.

Jest mechanik, prawnik, inżynier, sędzia i te tytuły definiują pozycję człowieka. Ale dobry i uczciwy mechanik, niesprawiedliwy i kłamliwy prawnik, dobry zdolny inżynier, czy sprawiedliwy i miłosierny sędzia dokładnie określają ludzi zdefiniowanych przez ich działanie. Wiemy to z Przykazań i jest oczywiste, że wielu ludzi lubi pozować na kogoś, kim oni nie są, ale Boga nie można oszukać i nie można anulować Prawa Bożego, za pomocą którego człowiek jest określany jako dobry lub zły.

Objawienie 6:9, 10

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

Wielu czytelników Apokalipsy pomija ten werset kluczowy do zrozumienia sprawiedliwości i miłosierdzia Boga. Nie wszystko będzie ludziom wybaczone i w tym przypadku ludzie, którzy mordowali innych za Słowo Boże, czyli słowo Prawdy, zostaną za swe zbrodnie surowo ukarani, ponieważ oni otwarcie wystąpili przeciwko Bogu i mordowali Jego sług, aby ukryć Prawdę Bożą przed światem.

Oczywiście to sataniści, przeciwnicy Boga i Prawdy. Nic tych ludzi nie zmieni i ich ofiary domagają się sprawiedliwości oraz pomsty na prześladowcach. Zbawienie będzie dostępne, ale nie dla każdego!

Objawienie 7:14

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Najwyraźniej są to ludzie, którzy widząc wielkie znaki na ziemi i na niebie rozpoznali, że Bóg i Syn to rzeczywista moc, która może dać im życie wieczne, a władcy ziemscy to kłamstwo i zbrodnia. Oszukani ludzie poznali Prawdę o Bogu i już nie dadzą się więcej nabrać na szatańską propagandę. Ludzie ci zmienili swój styl życia i krew Chrystusa zmyła ich winy, z których większość była popełniona w wyniku szatańskiej kontroli umysłów.

Poniżej jaskrawy kontrast…

Objawienie 9:20, 21

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Widzimy tutaj postawę ludzi, dla których życie bez zbrodni nie ma sensu i żadna obietnica czy kara nie jest tego w stanie zmienić. Są to ludzie grzechu, którzy wolą śmierć niż życie bez krzywdzenia innych.

Kolejny dowód na to, że nie cały świat będzie zbawiony, ale łamiący Przykazania zostaną z ziemi i  z grona żyjących usunięci siłą.

Objawienie 11:18, 19

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

W tym fragmencie mamy główną myśl Boga. Nagroda dla jego wiernych sług oraz śmierć dla tych, którzy niszczą Jego dzieło, czyli ziemię.

Ukazała się Boża Świątynia, a w niej Skrzynia Przymierza, w której spoczywa 10 Przykazań, czyli źródło Prawa stosowanego przez Boga.

Jest to czas końca świata szatana i Bóg ukazuje ponownie źródło prawne swego sądu – 10 Przykazań.

Prawo czyli Zakon nie były i nie będą anulowane. Anulowanie Przykazań to czyn buntu przeciwko Bogu, równoznaczny z oddaniem hołdu wrogowi Przykazań – szatanowi. Jedynie szatan i jego słudzy występują przeciwko Prawu i Przykazaniom, ponieważ owo Prawo wydaje na nich wyrok!

Zwalczasz Przykazania, jak szatan? Jeśli się nie opamiętasz, otrzymasz identyczny wyrok jak on!

Objawienie 14:1

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Oba imiona, Ojca i Syna. Kolejny dowód na to, że to nie ta sama Osoba ale dwie osoby.

Objawienie 14:12

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają Przykazań Bożych i wiary Jezusa.

Zwróćmy uwagę na ostatnie dwa wyrazy – wiary Jezusa. Nie wiary w Jezusa, ale przestrzegają JEGO WIARY, ponieważ On wierzy Ojcu i przestrzega Jego Przykazań.

Objawienie 15:5

(5) A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia Namiotu Świadectwa,

Mowa o Namiocie Świadectwa, w którym była Arka Przymierza  a w niej 10 Przykazań!

Objawienie 18:20

(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.

Mowa jest o wykonanym wyroku na Babilonie Wielkim czyli na USA. Ze względu na ludzi posłusznych Bogu Bóg dokonał sądu nad Babilonem. Nie mam mowy o wybaczeniu wszystkich zbrodni!

Objawienie 20:4

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu;

Objawienie 20:12, 13

(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Sceny Sądu Ostatecznego; ponownie mamy potwierdzenie sądu na podstawie uczynków.

Objawienie 21:7, 8

(7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Jako członek wyjątkowo bałwochwalczego narodu polskiego, zwróć uwagę na wyrok, jaki otrzyma większość  bałwochwalców! Bezpowrotna śmierć druga. Nie masz szacunku dla Dawcy życia i odmawiasz Mu posłuszeństwa wobec Przykazań? Życie twoje zostanie ci sprawiedliwie odebrane na wieczność.

Objawienie 21:27

(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Wyraźnie potwierdzone; żaden grzesznik nie wejdzie do miasta świętego, poza tymi którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Zbawienie nie jest dla wszystkich!

Zostałeś haniebnie oszukany, jeżeli myślisz, że zostaniesz zbawiony z wiary bez dobrych uczynków Prawa.

Sprawdź, w jaki surowy sposób Bóg traktuje tekst księgi Apokalipsy czyli Objawienia.

Objawienie 22:18, 19

(18) Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;

(19) A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Dlatego większość przywódców religijnych o tej księdze nie wspomina, ponieważ ta księga wyjaśnia ponad wszelką wątpliwość kim jest Bóg oraz Syn. Są to dwie odrębne osoby z odmienną pozycją w niebie.

Zwróćmy uwagę na święta – Boże Narodzenie – Watykan wielbi Chrystusa jako Boga.

Gdyby Jezus był Bogiem, Watykan ukrywałby to przed nami za wszelką cenę. Nawet modlitwa Ojcze Nasz jest skażona imieniem bożka Amen- Ra czy też „Amen”. Mamy Matkę Boską, czy matkę Boga Chrystusa.

Kolęda – „Bóg się rodzi” i wiele wiele innych. Wystarczy nieco przyjrzeć się rytuałom Watykanu i natychmiast okazuje się, że nie ma tam nic, co mogłoby uwielbić Boga, żadne rytuały, święta czy zwyczaje mają to absolutnie niczego wspólnego z Prawem Bożym czy jakimkolwiek świętem czysto biblijnym.

Kiedy przyjrzymy się leszcze bliżej, okazuje się, że wszystko, co robi Watykan ma na celu ubliżenie Bogu i Synowi.


Rzeczywistym bogiem Watykanu jest szatan nazywany Lucyferem

Ten film ukazuje nam swoistą perfidię Watykanu, który wstawia rzekomego ‚boga’ czyli Chrystusa, jako bałwana kategorycznie zabronionego przez 1 i 2 Przykazanie, a cała szopka świąteczna jest umieszczona pod opieką obelisku w którym mieszka sam szatan pod imieniem Amen-Ra i obelisk jest ponad… Chrystusa który według Watykanu jest Bogiem!

Spójrz! Czysty satanizm i poniżenie Boga i Syna pod szatańskim obeliskiem!

Gratulacje dla tych, którzy podążają za Watykanem i wielbią Chrystusa jako Boga. Brakuje im tylko „zdrowaś Mario”. Skoro uznają Jezusa Bogiem, to nie wolno pomijać przecież Matki…Boga.

Nauki Kościoła Rzymskiego nadal dominują „nowo narodzonych” Chrześcijan i prowadzą ich znów ku… nowym grzechom!?

Mamy obowiązek posłuszeństwa wobec Przykazań oraz Prawa Bożego. Wiara nie ma praktycznie żadnego znaczenia…demony także wierzą i drżą.

Liczy się tylko i wyłącznie dobre imię u Boga, które otrzymuje się przez posłuszeństwo wobec Bożych Przykazań.

Masz dar życia od Boga, pokarm, i wiele radosnych dodatków, jak potomstwo, małżeństwo, miłość i nadzieja na życie wieczne. Masz to wszystko, ponieważ On tak chciał.

Masz wolny wybór.

Posłuszeństwo i życie wieczne, albo… nieposłuszeństwo i wieczna śmierć.

Wybieraj mądrze!

<<< 1 | <<< 2 CZĘŚĆ

Artykuł autorstwa @ thewordwatcher –  Paweł czy Chrystus? komu jesteś posłuszny?
www.zbawienie.com


9 myśli w temacie “Komu jesteś posłuszny? – część III

 1. Listy do siedmiu kościołów które są w Azji to listy Chrystusa do Eliasza który przyjdzie przed nadejsciem czasu próby . Będzie tak jak prorokowal Malachiasz po nim zacznie się Apokalipsa . Jeśli ktoś ma jakieś pytania co do listów chętnie odpowiem i wyjasnie kogo Eliasz znalazł klamcami, dlaczego odstąpił od pierwotnej milosci, co znaczy śmierć druga, o której godzinie przyjde Chrystus by nie przyszedł jak zlodziej i wiele innych zeczy i zobaczymy kto pisze prawde zbory , kościoły czy ten na ktorego czekali Templarjusze.

  Polubienie

   1. Klamcy wyswiecaja tych ktorych zabrala smierc na spoczynek. Pierwotna miłość to czysta miłość do Boga i kobiety . Śmierć druga nie zrobi krzywdy tym którzy wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jedenasta to czas przyjscia Chrystusa . Malachiasz źle prorokowal czy może Eliaszem był Jan Chrzciciel który powiedział ze nim nie jest . Przecież Chrystus nie objawił się światu bo nie było jeszcze Eliasza który ma być zachowany od czasu próby.

    Polubienie

   2. Zgadzam się z Tobą do momentu zmartwychwstania. Jednakże twierdzenia o tym, kiedy przyjdzie Chrystus są dla mnie żenujące i nie będę ich komentował więcej niż ponad to, co powiedział Chrystus…

    Mateusza 24
    (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

    (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

    (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

    (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

    Tylko Bóg zna dokładny czas powtórnego przyjścia Chrystusa i stwierdzenie, że przyjdzie On o jedenestej, cokolwiek to oznacza, jest niedorzeczne.

    Malachiasz dobrze prorokował, jak reszta proroków wybranych przez Boga i najwidoczniej nie rozumiesz jednej, ważnej rzeczy, której także szatan nie załapał podczas pobytu Isusa na ziemi. W Królestwie Izraela Bóg stworzył coś takiego jak system ofiarny. Była to rzecz święta i miała bardzo istotną rolę w życiu Izraelitów i ich relacjach z Bogiem.

    Jako że Lud Boży upadł i stał się grzeszny, co było efektem działań szatana, Bóg postanowił najpierw zesłać na ziemię swego Syna – Mesjasza, aby mógł On ich wykupić poprzez złożenie ostatniej, doskonałej ofiary z własnego życia, tak by każdy z nich, oraz ludzie z innych nacji, mogli dostąpić zbawienia i zmartwychwstania jeśli tylko się nawrócą i zaczną czynić dobro, przestrzegając Przykazań, tak samo jak robił to Chrystus.

    Przecież to jest oczywiste i teraz już nie ma w tym żadnej tajemnicy.

    Najwidoczniej nie masz pojęcia o proroctwach i ich w ogóle nie rozumiesz, negując przy tym pierwszy pobyt Mesjasza Bożego na ziemi.

    Szatan też tego nie rozumiał i dał się wyprowadzić w pole, ponieważ myślał, że Syn Boży już wtedy zbawi swój lud Izrael, jednocząc wszystkie 12 plemion stając nad nimi jako Król, dlatego postanowił Isusa zabić.

    W swej zawistnej ślepocie szatan nie wziął pod uwagę faktu, że najpierw Syn złoży doskonałą ofiarę za wszystkich, a dopiero później, po dopełnieniu się wszelkich win złego, oraz dotarciu Dobrej Nowiny o Królestwie do wszystkich mieszkańców ziemi, Chrystus powróci by usunąć z niej zło i zacząć sprawiedliwie rządzić światem.

    Zatem Twoje sugestie zdają się być bardzo podejrzane i najwidocznie Syn Boży jest Tobie obcy, skoro bardziej przywiązujesz wagę do tego, co Jan powiedział faryzeuszom – plemieniu żmijowemu, niż temu, co powiedział sam Isus…

    Mateusza 11
    (7) A gdy ci odchodzili, zaczął Isus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?

    (8) Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają.

    (9) Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.

    (10) To jest ten, o którym napisano: Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą.

    (11) Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on.

    (12) A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.

    (13) Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana;

    (14) Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.

    (15) Kto ma uszy niechaj słucha!

    Tak więc zdaje się, że Ty, drogi czytelniku, niczego nie rozumiesz i jesteś w ogromnym błędzie, zwłaszcza że przyrównujesz Eliasza do 7 zborów…nic dalszego od Prawdy!

    Nie wiem, czy jest sens dalej dyskutować?

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s