„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.1

[Audio-wizualna wersja artykułu]
https://www.youtube.com/watch?v=GHxLV9yiXYM&feature=youtu.be

Witam Was drodzy Czytelnicy, Bracia i Siostry!

W tym artykule chciałbym przedstawić Wam pewien niezwykły temat, który w tych czasach chylących się ku końcowi, niejednej osobie spędza sen z powiek. Znaki czasów są widoczne dla każdego i jeszcze nigdy świat nie stanął w tak ‚ciekawej’ sytuacji jaką mamy obecnie. Wiele osób stawia sobie pytanie:

Dokąd to wszystko zmierza??

Tak wiele dziś się mówi o „końcu świata” i „zbawieniu”, a jednak mało kto rozumie, co tak naprawdę to oznacza. Teorii istnieje bardzo wiele, tak wiele, jak różnego rodzaju wyznań i religii, oraz wymysłów fantazji, które od wieków straszą ludzkość zniszczeniem całej ziemi, oraz życia na niej. Jak na ironię, dzisiejsza kinematografia regularnie od kilkunastu lat serwuje widzom na całym świecie przeróżne wizje zagłady tak, jakby ktoś chciał ich przyzwyczaić do ewentualnego zniszczenia. Przyznam, że to trochę dziwne…

101212movie2012

Cóż, zapowiedzi nadejścia zagłady nie wzięły się znikąd i istnieją odkąd ludzkość nauczyła się spisywać swe dzieje. Niestety, jak dotąd żadne z takich przepowiedni nie spełniły się mimo, że sami nierzadko stajemy się świadkami apokaliptycznych wydarzeń.

Są jednak Pisma, które zawierają dokładne proroctwa ukazujące to, co dzieje się dzisiaj i to, co się stanie niebawem, oraz jak będzie w przyszłości wyglądał świat. Zna te Pisma chyba każdy z Was..jest to Słowo Boże zawarte w księgach Kanonu Biblijnego. Spisali je ludzie specjalnie wybrani do tego celu przez Boga i zostało im to zwiastowane. Proroctwa są zapisane charakterystycznym stylem przeplatającym ze sobą określoną symbolikę i fakty, które miały zostać rozpoznane dopiero we właściwym czasie.

Ten czas już nastał!

Wielka Tajemnica Boża o zbawieniu ludzkości, oraz zagładzie szatańskiego systemu jest w nich zawarta i dokładnie opisana!!

Bóg zapowiedział, że w Czasach Końca wzrośnie poznanie i dane nam będzie zrozumieć Boże zamiary:

Obj 10:3-7

(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów.

(4)  A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego.  

(5)  Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu

(6)  I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa,  

(7)  Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się Tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ks.Daniela 12:4

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy.

Ks.Jeremiasza 30:24

(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Jak dotąd wielu sądziło, że opisy „końca świata” i wydarzeń z nim związanych zawarte są tylko w Księdze Objawienia (Apokalipsie) spisanej przez Jana. Jest ona oczywiście proroczym zapisem wydarzeń, które mają miejsce dzisiaj w czasach końca, wydarzeń które będą towarzyszyły zakończeniu tych czasów, jak i przedstawiają akt zbawienia ludzkości.

Niestety, jak wspomniałem powyżej, proroctwa te w wielu miejscach są źle interpretowane i ukazują obraz zupełnie sprzeczny z tym, co powiedział sam Bóg! Przede wszystkim, zagłada nie oznacza unicestwienia ziemi, a zbawienie nie jest tylko opcją dla ludzi wierzących w te, czy inne doktryny religijne, którzy w chwili dokonania Bożych zamiarów powędrują do nieba. Nic z tych rzeczy!

Słowo Boże wyraźnie zapowiada ustanowienie Królestwa Bożego tutaj na ziemi, ze stolicą w Jerozolimie!! Królem owego Królestwa będzie sam Syn Boży – Jezus Chrystus i w imieniu Boga Ojca, który wybrał Go na swego Mesjasza, urzeczywistni ten plan, jak i dokona Bożych Wyroków na świecie rządzonym przez naszego największego wroga, zbuntowanego anioła – Lucyfera i jego sługi – „nasienie węża”!

Objawienie 21:2-4

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

..oraz:

Objawienie 20:1, 2 i 10

(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

(2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan(…).

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Dokładnie! Całe przesłanie Słowa Bożego skupia się na przywróceniu Królestwa Bożego na ziemi i jego wiecznego panowania, oraz usunięciu z niej zła i śmierci! Ale jak dokładnie ma to wyglądać i czego dotyczy Wielka Tajemnica Boża, postaram się Wam odpowiedzieć możliwie najlepiej, opierając się tylko o słowa Boga Ojca i Jego Syna.

Czym jest zbawienie i na jakiej podstawie będzie ono udzielone ludzkości?

Praktycznie całe dzisiejsze chrześcijaństwo, jak i wiele innych religii głosi, że zbawienie dotyczy głównie wybranej grupy ludzi, którzy w takich czy innych okolicznościach trafią do raju, gdzieś w niebie w zamian za samą tylko wiarę.
Niestety, ale takie podejście do sprawy nie ma żadnego oparcia w słowach Boga! Jest to zwodzenie i utrzymywanie ludzi w przekonaniu, że nieważnym jest ich postępowanie, ale ważna jest tylko ich wiara. Oczywiście prowadzi to do skrajnych sytuacji, w których ktoś, kto całe życie grzeszył i czynił zło, nagle w trwodze na łożu bólu i śmierci przypomina sobie o Stwórcy i swym wyznaniem wiary chce dostąpić zbawienia..brzmi to niedorzecznie, a już tym bardziej niesprawiedliwie!!

Wielu z Was spotkało się z fałszywą doktryną, że „zbawienie jest z wiary, a nie z uczynków”Jest to kłamstwo i każdy, kto rozgłasza takie dogmaty jest co najmniej podejrzany.

Zasada jest prosta:

Przestrzeganie i wypełnianie Prawa Bożego,
oraz nauk Chrystusa = dobre uczynki,

Łamanie Prawa i nie stosowanie nauk Jezusa = złe uczynki.

Zobaczmy na kilku przykładach, co mówi na ten temat Słowo Boże :

Ks.Powtórzonego Prawa 5:29; 12:28

5
(29) Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.

12
(28) Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, Boga twego.

Ks.Psalmów 5:8-12

(8) Zakon [Prawo] Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.

(9) Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

(10) Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

(11) Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

(12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

Izajasza 3:10, 11

(10) Szczęśliwy sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać!

(11) Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą!

Ks.Izajasza 56:1, 2

(1) Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.

(2) Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego.

Ks.Micheasza 6:8

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał Prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem

Powyżej są to tylko wybrane wersety, a jest ich mnóstwo w Starym Testamencie, który tak jak i Prawo jest dziś przez wielu „nauczycieli” negowany, a nawet potępiany mimo, iż jest jasno napisane, że „Prawo jest doskonałe i pokrzepia duszę”!

Głównym promotorem negacji Prawa Bożego był protoplasta dzisiejszego Chrześcijaństwa – samozwańczy apostoł Paweł głoszący takie oto kłamstwa:

List do Galacjan 3:10-12

(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach Zakonu [Prawa] są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu.

(11) A że przez Zakon [Prawo] nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

(12) Zakon [Prawo] zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

Apostoł Paweł w wielu miejscach przeczy sam sobie i niestety sporo osób cierpi przez jego filozofię, ponieważ nie jest w stanie pogodzić ze sobą jego kłamstw z prostymi Słowami Boga i Jego Syna!!

Jak można pojąć w ogóle to, że „przez Zakon [Prawo] nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem”, ale „kto go wypełni, przezeń żyć będzie”??
Jedno wyklucza drugie, ponieważ jeśli wierzymy w Boga, to czujemy bojaźń przed Nim i przestrzegając Prawa okazujemy Mu szacunek i miłość.
Wiara idzie w parze z przestrzeganiem Prawa Boga, w którego wierzymy..czy nie jest to logiczne?? 

Ks.Izajasza 5:24

(24) Dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnije ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili Zakon Pana Zastępów i wzgardzili słowem Świętego Izraelskiego.

Paweł twierdzi, że wie lepiej, a komu Wy wierzycie???

Wiem jednak, że do dzisiejszych Chrześcijan bardziej przemawiają nauki z Nowego Testamentu wypowiadane przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Aby rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości, które zostały zasiane u niektórych z Was przez fałszywych „pasterzy” podam te, które upewnią Was, że sama wiara nie wystarcza, ale musi iść w parze z uczynkami!

Ew. Mateusza 5:16, 17

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

Te pierwsze słowa już kładą na deski faryzeusza Saula (Pawła) i jasno mówią, że ludzie z naszego otoczenia mają upatrywać chwałę Ojca w naszych dobrych uczynkach!
Zakon [Prawo] nie zostało rozwiązane przez Jezusa jako przekleństwo, wręcz przeciwnie! Chrystus je dopełnił i dokładnie wyjaśnił..sprawdźmy dalej:

Ew.Mateusza 6:14, 15

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie.

(15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Powyższe słowa mówią o kolejnym uczynku względem bliźnich, który jest jednym z warunków zbawienia!!

Ew.Mateusza 7:1219:16, 17

7
(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest Zakon i Prorocy.

19
(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

Co dobrego czynić, by osiągnąć żywot wieczny?? Przestrzegać Przykazań!!
Sam Chrystus to powiedział!

Zobaczmy, co mówił u Jana:

Ew.Jana 3:19-21

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Tak! To nasze uczynki świadczą o tym, czy nasza wiara jest prawdziwa, a nie same wyznania wiary!

Ew.Jana 12:49, 50

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić.

(50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.

Zobaczmy jeszcze słowa, które Jan spisał w Objawieniu odnośnie Sądu:

Objawienie 20:12, 13

(12) I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.

(13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.

 Podstawą zbawienie są przede wszystkim nasze uczynki!!

Tak moi drodzy! Wszyscy będziemy sądzeni na podstawie naszych uczynków.
A czyny, jak już wspomniałem, idą nierozłącznie w parze z wiarą. Apostoł Jakub, brat i osobisty uczeń Jezusa wyjaśnił to bardzo dosadnie:

List Jakuba 2:14-26

„Wiara bez uczynków jest martwa”

(14) Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?

(15) Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,

(16) a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?

(17) Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

(18) Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

(19) Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

(20) Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?

(21) Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?

(22) Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.

(23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.

(24) Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.

(25) Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków?

(26) Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Ten opis wyraża praktycznie całą istotę zbawienia z uczynków, na które szanse ma każdy dobry człowiek!!! 

Jezus Chrystus oddał w ofierze Ojcu swoje życie za grzechy całej ludzkości i jesteśmy Mu winni tego, by postępować zgodnie z Prawem, które On nam dokładnie objaśnił tak, byśmy mogli przypodobać się Bogu i uzyskać zbawienie. Naśladowanie Zbawiciela jest więc niczym innym jak dobrymi uczynkami wynikającymi z przestrzegania Prawa tak, jak On sam to robił!

Możecie porzucić kłamliwe doktryny i dogmaty, jak i osoby wciskające je Wam na siłę do serc i głów. Pamiętajcie, że zawsze możecie wziąć Słowo Boże do ręki i sprawdzić to sami, zamiast słuchać swoich „przełożonych”.

Bóg pragnie byśmy naśladowali Jego Syna i tylko w Ich słowach i naukach znajdziecie Prawdę!!

Czym jest Królestwo Boże?

Odkąd pierwsza para ludzka ściągnęła na siebie i na nas grzech, Bóg podjął działania, by ustanowić na ziemi swoje Królestwo. Jako że szatan robił wszystko, aby do tego nie dopuścić, Bóg postanowił wybrać najsprawiedliwszego człowieka na ziemi i z jego potomstwa utworzyć naród o najczystrzym DNA. Tym człowiekiem był Abraham, któremu Bóg obiecał, że jego potomstwo będzie liczne niczym gwiazdy na niebie, którego nie da się zliczyć i że wyjdzie z niego lud królewski rządzony osobiście przez samego Stwórcę!

Ks.Rodzaju 17:1-7

(1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!

(2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.

(3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił:

(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.

(5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.

(6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.

(7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.

Z Abrahama wyszedł Izaak, a z Izaaka Jakub – nazwany potem Izraelem:

Ks.Rodzaju 35:10, 11

(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.

(11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie.

To właśnie od Jakuba i jego 12 synów powstał Naród Wybrany, Lud BożyIzrael. Bóg upodobał go sobie i stał się jego Przywódcą tak, iż po wyprowadzeniu z niewoli egipskiej dał mu w posiadanie Ziemię Obiecaną rozciągającą się od rzeki Nil, aż do rzeki Eufrat i zajmowała praktycznie obszar całego Półwyspu Arabskiego, do której ich osobiście zaprowadził. Ziemia ta została podzielona między 12 plemion pochodzących od owych 12 synów Jakuba i tym samym powstało Królestwo Boże ze Świętym Miastem Boga – Jeruzalem.

12_Tribes_of_Israel_Map.svg

Izraelitów ściśle obowiązywało Prawo, które Bóg nadał im przez Mojżesza na Górze Synaj i warunkowało ono pomyślność całego narodu. Byli oni dokładnie poinformowani, jak mają postępować i jakie będą konsekwencje łamania owego Prawa.

1280px-gc3a9rc3b4me_jean-lc3a9on_-_moses_on_mount_sinai_jean-lc3a9on_gc3a9rc3b4me_-1895-1900

Ks.Powtórzonego Prawa 28:58, 59 i 64-67

(58) Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego,

(59) To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi.

(64) I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia.

(65) Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą.

(66) Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia.

(67) Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.

Mało kto wie o tym, że Izrael w czasach swej świetności za panowania króla Salomona, syna Dawida, gdy Lud Boży słuchał Boga, był światowym mocarstwem, gdzie srebro nie miało żadnej wartości!

1 Królewska 10:21-24

(21) Wszystkie kielichy króla Salomona były ze złota, także wszystkie przybory w Leśnym Domu Libańskim były ze szczerego złota, nic nie było ze srebra, gdyż srebro w czasach Salomona za nic było uważane,

(22) Gdyż król posiadał okręty, które płynęły do Tarszysz morzem wraz z okrętami Chirama; raz na trzy lata przypływały okręty z Tarszysz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową, małpy i pawie.

(23) Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi

(24) I cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce.

jeruzalem1

Cały świat o tym wiedział i wszyscy byli świadomi, że cała wielkość i bogactwa pochodziły od Boga!
Dlaczego nigdzie w szkołach tego nie uczą mimo, że każde z nas przerabiało na lekcjach historię Egiptu będącego potęgą, która została zniszczona właśnie z powodu narodu izraelskiego, za którym wstawił się sam Stwórca zsyłając na Egipt destrukcyjne plagi?! Wszyscy wiedzą o Egipcie, ale o Izraelu ani słowa! Dzieje się tak dlatego, że Izrael stanowił trzon Królestwa Bożego i szatan za wszelką cenę stara się ukryć tą prawdę przed całym światem, by nie wyszło na jaw, że Bóg rzeczywiście istnieje i ma swój Naród Wybrany, który istnieje po dziś dzień!!
Nie jest to jednak ten naród, który dziś zowie się Żydami – wyjaśnię to w dalszej części artykułu.

Niestety, po niedługim czasie życia w dostatku i bogactwie Izraelici zaczęli odwracać się od Boga i ustawicznie łamać Jego Prawo. Nastąpił ich powolny upadek powodowany służeniem fałszywym bóstwom takim jak baal oraz astarte – „królowa niebios” i czynieniem zła gorszego niż to, którego dopuszczały się inne ludy przed nimi. Cały naród podzielił się na dwa królestwa – Judy i Izraela, które na domiar złego poczęły wzajemnie się zwalczać.

kingdom_judah

Doprowadziło to do tego, że zamiast szukać pomocy u swego Boga, Izraelici szukali jej w Asyrii, a nawet w Egipcie, który ich wcześniej niewolił. Spotkało się to z wielkim niezadowoleniem Boga, który mimo licznych, proroczych upomnień był kompletnie ignorowany przez swój Lud. To przelało szalę goryczy i kary dla Izraela stały się z czasem niszczycielskie (Dzieje Izraela wypunktowane w datach).

Oto grzechy Izraelitów:

Ks.Ezechiela 22:6-13

(6) Oto książęta izraelscy w tobie, każdy zadufany w siłę swojego ramieniaprzelewają krew.

(7) U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy.

(8) Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty.

(9) U ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na górach jadają u ciebie z krwią, u ciebie popełniają czyny haniebne.

(10) U ciebie odsłania się nagość ojca, u ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości!

(11) Jeden dopuszcza się obrzydliwości z żoną swojego bliźniego, drugi hańbi swoją synową przez wszeteczeństwo, inny gwałci u ciebie swoją siostrę, córkę swojego ojca.

(12) U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałeś – mówi Wszechmocny Pan.

(13) Lecz oto uderzę moją dłonią w twój niegodziwy zysk, który osiągnąłeś, i w twoje krwawe mordy, których u ciebie dokonano.

Ale to nie wszystko..Izraelici posunęli się jeszcze dalej:

Jeremiasza 7:9, 18 i 32:35

7
(9) Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie,

(18) Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.

32
(35) I zbudowali miejsca ofiarne Baala w dolinie synów Hinnoma, aby ofiarować Molochowi swoich synów i swoje córki, chociaż nie nakazałem im tego ani nie przeszło przez moją myśl, że będą czynić tę obrzydliwość(…).

Bóg jest konsekwentny w swych postanowieniach i jak ostrzegał przed łamaniem Jego Prawa, tak sprowadzał na swój Lud kary za nieposłuszeństwo.

Ks.Jeremiasza 9:6-8 i 13:13, 14, 24-26

9
(6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu?

(7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę.

(8) Czyż za to nie mam ich karać? – mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

13
(13) Wtedy im powiedz: Tak mówi Pan: Oto Ja napełnię wszystkich mieszkańców tej ziemi i królów, którzy zasiadają na tronie Dawida, i kapłanów, i proroków, i wszystkich mieszkańców Jeruzalemu pijackim odurzeniem.

(14) I roztrącę jednego o drugiego, i nie będę oszczędzał ani ojców, ani synów – mówi Pan – nie będę żałował, i nie będę się litował, lecz ich zniszczę.

(24) Dlatego rozproszę was jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru.

(25) Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie – mówi Pan – gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie.

(26) Tak więc Ja sam podniosę poły twojej szaty aż na twoją twarz, aby była widoczna twoja sromota,

Bóg jednak bardzo nad tym ubolewał!

Ks.Jeremiasza 14:17

(17) I powiesz im to słowo: Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą, bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym.

Tak! Stwórca nie miał innego wyboru, jak pozbawić swój naród wszelkiej pomyślności i błogosławieństw. W obliczu tak ohydnych grzechów jakich się dopuszczali Izraelici, jedynym sposobem było unicestwienie większości z nich i odebranie im dziedzictwa, którym były opływające w „mleko i miód” obszary Ziemi Obiecanej. Bóg posłużył się w tym celu narodem Asyryjskim, który stopniowo podbijał królestwa Judy i Izraela, niszcząc ich ziemie i miasta, oraz uprowadzając ludność do niewoli, co spowodowało rozproszenie wszystkich 12 plemion Jakuba.

Niektórzy, uświadamiając sobie jak srogo Bóg doświadczył i ukarał Izraelitów, mogą się w sobie buntować i poczuć za to pewną niechęć do Boga, ale musimy zauważyć jedną rzecz..otóż powodzenie Izraela i jego potęga były świadectwem obecności i potęgi Boga na ziemi dla innych narodów i państw. Jeśli Izraelici na oczach wszystkich odstąpili od Boga, to logicznym wydaje się, że niejako na świadectwo dla innych Bóg musiał ukazać, co się dzieje z narodem, który w jawny sposób gardzi Bogiem.

Największe kary ponosiły narody, które w otwarty i jawny sposób zwracały się przeciwko Bogu pomimo tego, że go poznawały! I to jest całą tajemnicą upadku potęgi Izraela, Egiptu, Asyrii czy Babilonu. Te kraje, a przynajmniej ich władcy, dobrze znali Boga, oraz jego postanowienia i Pismo o tym mówi, a mimo to albo gardzili Bogiem, albo jawnie występowali przeciw Jego wyrokom.

Izrael stał się podwójnym znakiem dla świata. Po pierwsze, co się dzieje z narodem który przestrzega Bożych nakazów, a po drugie, jakie przekleństwo spada na naród, który gardzi nakazami Boga.

2 Ks.Królewska 17:13-20, 23

(13) A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie za swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków,

(14) Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu.

(15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością – jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one.

(16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Astarte i oddawali pokłon całemu zastępowi niebiańskiemu, i służyli Baalowi.

(17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu.

(18) Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie.

(19) Ale i Judejczycy nie przestrzegali przykazań Pana, Boga swego, a poszli za zwyczajami Izraela, jakie ten wprowadził.

(20) Toteż Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich, i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie.

(23) Aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy.

Po Asyrii, Królestwo Judy padło także ofiarą Babilonu, który dokonał ponownego aktu zniszczenia i rozproszenia.

Ks.Ezechiela 12:10-16

(10) Powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ta wyrocznia dotyczy księcia w Jeruzalemie i całego domu izraelskiego, który w nim mieszka.

(11) Mów: Ja jestem dla was znakiem, jak ja zrobiłem, tak im zrobią: Pójdą na wygnanie, do niewoli.

(12) A książę, który jest wśród nich, weźmie toboły na ramiona i wyniesie w ciemności, wybije w murze otwór, aby nim się wydostać, zakryje swoją twarz, aby nie widzieć kraju na oczy.

(13) I rozciągnę nad nim swoją sieć, i będzie schwytany w moje sidła, i każę go zaprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, lecz go nie zobaczy i tam umrze.

(14) I wszystkich, którzy są dokoła niego, rozproszę na wszystkie strony, jego pomocników i wszystkie jego hufce, i jeszcze miecza za nimi dobędę.

(15) I poznają, że Ja jestem Pan, gdy rozproszę ich między narodami i rozpędzę po wszystkich krajach.

(16) I tylko niewielu z nich zachowam od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali wśród narodów, do których przyjdą, o wszystkich swoich obrzydliwościach – i poznają, że Ja jestem Pan.

Izrael praktycznie przestał istnieć, a po niewoli babilońskiej ostała się zaledwie resztka ludu z plemienia Judy, Symeona i Lewiego, która powróciła do swej ziemi i odbudowała z pomocą króla perskiego Cyrusa, Jerozolimę i drugą Świątynię. Niestety, ale po tym jak Jezus – Syn Boży został zabity przez ludność Judei prowadzoną przez rządzącą kastę Żydów Edomitówfaryzeuszy, Bóg ostatecznie dopuścił do całkowitego zniszczenia owej resztki Izraela i ok. roku 70 n.e. wojska Imperium Rzymskiego zrównały Jerozolimę z ziemią.

 

KONIEC CZĘŚCI 1

CZĘŚĆ 2 >>>

Za pomoc przy pracy nad artykułem serdecznie dziękuję braciom Bartoszowi, Robertowi, Arturowi, oraz wszystkim braciom i siostrom z jedynego zboru głoszącego prawdziwe Słowo Boże „Zbawienie”.


53 myśli w temacie “„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.1

 1. No właśnie… Zbytnio ufacie słowu a nie własnemu osądowi, ocenie rzeczywistości. Stąd bierze swój początek wiele nadużyć czy nieprawidłowości. Choć nie zaprzeczę, że wiele tez zawartych w artykule jest celnych, ale co do proroctw to jednak mnie nie przekonują. Wcale.

  Polubienie

  1. Przyjacielu, jakże możemy ufać swoim słowom i osądom będąc zwykłymi grzesznikami?
   Słowo Boże jest dla nas jedynym źródłem Prawdy i mądrości, a Jego Autor wymaga od nas bezwzględnego zaufania..ja Mu ufam bezgranicznie 🙂

   Ponadto, przecież Chrystus nas ostrzegał byśmy unikali własnych sądów i ocen. Mało tego, powiedział, że mamy żyć „każdą wypowiedzią pochodzącą z ust Bożych”.

   Kiedyś, dawno temu, polegałem na swoich osądach i ocenach i na ogół wychodziły z tego rzeczy niezrozumiałe.

   Dla mnie liczy się tylko Słowo Boże! 🙂

   Pozdrawiam!

   Polubienie

  2. Jeśli mogę jeszcze zapytać…

   ..co do czego masz wątpliwości, jeśli chodzi o proroctwa?

   Wiele osób nie zgodzi się z tym, co przedstawia artykuł, jedni z tym, drudzy z czymś innym, ale jeśli można prosić o uzasadnienie odmiennych wniosków, to poproszę.

   Polubienie

 2. No muszę przyznać że robota imponująca i zapewne wiele czasu zajęło by przygotować tak obszerny materiał ALE niestety autor tego artykułu wprowadza ludzi w bardzo poważny błąd. NIE MA ZBAWIENIA Z UCZYNKÓW. Jeśli jesteście uważnymi czytelnikami Słowa Bożego i studiujecie Biblię to już na samym początku jest taki oto zapis który wyraźnie akcentuje które ofiary podobają się Bogu. „Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych (uczynki) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich (wiara) a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę lecz na Kaina i jego ofiare nie wejrzał.” Księga Rodzaju 4:3-5. To sam początek Biblii a Bóg już nam mówi co stanowi istotę zbawienia. Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata. Jeśli mam być sumienny także argument iż Paweł kłamie jest zaprzeczeniem iż Słowo Boże jest prawda i jest nieomylne. A więc mamy Boga który daje nam swoje Słowo jako prawdę absolutną bysmy mogli Go poznać ale dla zgrywy co jest przecież tylko na naszą niekorzyść zamieszcza nieprawdziwe opisy. W naszym interesie jest teraz by to wszystko zrozumieć. Z całym szacunkiem ale większej bzdury nie słyszałem. Biblia interpretuje się sama. Biblia to nie zbior przypadkowych lub celowych zapisów i do nas należy wykrycie które są prawda a które nie. Jak to się ma z kolei do słów „Całe pismo przez Boga jest natchnione…” 2 Tymoteusz 3:16. Apostoł Paweł sługa pogan wybrany osobiście przez Jezusa Chrystusa w liście do efezjan pisze tak: ” Albowiem ŁASKĄ zbawieni jesteście i to nie z was Boży to DAR nie z UCZYNKÓW aby się kto nie chlubił.” Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli myślisz ze własnymi marnymi uczynkami jak to pisał Izajasz 64:5 możemy przewyższyć doskonała ofiarę Pana Jezusa to znaczy że doskonała Ona nie była. Według Biblii to bluźnierstwo.

  Polubienie

  1. Oczywiście, że zbawienie jest z uczynków i podałem w artykule dokładne objaśnienia i Słowa Boga, oraz Jezusa. Proszę się najpierw odnieść do nich zamiast serwować faryzeusza Pawła.

   Sprowadzanie tematu do ofiar składanych przez Abla i Kajna jest co najmniej śmieszne. Za ich czasów każdy wiedział kim jest Stwórca i nie istaniało takie pojęcie jak zbawienie, także podałeś bracie zupełnie nietrafiony argument.

   Przepraszam bardzo! Ale dlaczego wszystkie zbory w Galatei i Azji Mniejszej odwróciły się od Pawła?
   Dlaczego tylko Paweł twierdzi, że jemu objawił się Jezus??
   Dlaczego tylko Paweł twierdzi, że całe Pismo jest natchnione???
   Wypowiedzi wrogów Boga, albo samego szatana także są natchnione??? Nonsens.

   Właśnie tak Szaweł zmanipulował Prawdę i zamienił ją w kłamstwo.

   A kto stworzył Kanon Biblii???
   Bóg tak???

   Oczywiście że nie! Papiestwo ułożyło taki zbiór Ksiąg w Biblii jaki mamy obecnie, a nie Bóg i dlatego mamy w niej fałszywą ewangelię Pawła.

   Nie rozumiesz przyjacielu na czym polegała ofiara Chrystusa.
   Wszystko jest w artykule dokładnie i klarownie przedstawione w oparciu tylko o Słowa Boga, a nie wymysły i Pawłowe brednie.

   Proszę mi wskazać dowody na Twe tezy tylko w Słowach Ojca albo Syna..zdziwisz się, bo nie Ci się nie uda.

   Polubienie

  2. Kilka wersów niszczących te rzymskie bzdury o zbawieniu z samej wiary.

   SĄD JEST Z UCZYNKÓW:
   Objawienie 20:12, 13

   (12) I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.

   (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.

   WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST NIC NIE WARTA:
   List Jakuba 2:14-26

   „Wiara bez uczynków jest martwa”

   (14) Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?

   (15) Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,

   (16) a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?

   (17) Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

   (18) Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

   (19) Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

   (20) Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?

   (21) Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?

   (22) Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.

   (23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.

   (24) Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.

   (25) Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków?

   (26) Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
   _____________________

   Marku…lepiej sam zacznij dokładnie czytać Słowo Boże 😉

   Polubienie

   1. Przykład Abla i Kaina został przeze mnie użyty po to aby zaznaczyć że już na samym początku mamy określone stanowisko zbawienia z łaski. Taki był tego sens. Temat zresztą pojawia się w Biblii aż do ostatnich stronic.Zanim postaram się odpowiedzieć na Twoje argumenty chciałbym wyjaśnić że wiara idzie w parze z uczynkami tak jak cień zawsze towarzyszy słońcu. Nigdzie nie wspomniałem o samym zbawieniu z wiary. Zaznaczyłem to raczej w komentarzu ponieważ sam napisałeś że zabawieni jesteśmy tylko z uczynków ale do tego wrócę nieco póżniej. Zacząć warto krótko od tego jak się ma sprawa z księgami zawartymi w Piśmie Świętym. Na pewno jest trudnym studiować Biblię biorąc pod uwagę fakt że nie ufasz natchnieniu a w rzeczy samej Jego Słowu i bacznie stąpasz po jej kartach uważając by przypadkiem nie zostać oszukanym przez pisarzy których tam nie powinno być a jednak są. To jakby sam Bóg próbował bawić się z Tobą w chowanego. W takim razie po co nam Biblia i do czego miałaby służyć. Wspominając wcześniejszy fragment z II Tym. 3:16 Pismo Święte służy miedzy innymi ” do wykrywania błędów”. Skoro w Biblii są księgi którym nie można ufać to jaki sens ma wykrywanie błędnych nauk.? Biblia jest probierzem. Światłem w ciemności. „Pismo Święte może obdarzyć Cię mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” II Tym 3:15. Jest nieomylnym Słowem Bożym. Aby oczyścić z Twoich zarzutów manipulacji i kłamstwa wspomnianego już wcześniej faryzeusza Saula który przez cudowne okoliczności zmienił się i otrzymał nowe imię Paweł a także cel służby. Paradoksalnie nauczasz o zbawieniu z uczynków tak jak kościół rzymski a potępiasz usprawiedliwienie z wiary o którym Biblia mówi od początku do końca. Sam więc postępujesz nielogicznie i zaprzeczasz sobie samemu . Także dostałeś z własnej broni:) Kwestia kanonizacji jest ważna gdyż od tego zależy czy Biblia jaką znamy dzisiaj powstała w wyniku kierownictwa Ducha Świętego w kościele wczesnochrześcijańskim czy też nastąpiło pod wpływem czynników politycznych w wczasach Konstantyna Wielkiego. Zaznaczę że to właśnie przekład Biblii tysiąclecia posiada wiele ksiąg które nie wchodzą w skład kanonu. Księgi które stały się częścią kanonu biblijnego zawierały samoautoryzację. Tak jak księgi ST tak i NT noszą własne autorytatywne uwierzytelnienia w osobach pisarzy którzy bezsprzecznie twierdzili że to co widzieli, mówili i pisali pochodziło od Boga. Odpowiadając zatem na pytanie w którym dziwisz się dlaczego zbory odwróciły się od apostoła Pawła był fakt że wśród wierzących w tych terenach gwałtownie zaczynały się szerzyć podziały, odstępstwo i zepsucie. Fałszywi nauczyciele narzucali nawróconym poganom prawo ceremonialne które zostało usunięte poprzez ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. Paweł zaniepokojony odstępstwem tych którym wiernie wyłozył zasady ewangelii choć z bólem serca przeszedł do ostrego napomnienia – Gal. 1:6-8 i dalej 3:1-5. Ludzie ci czuli że religia oparta na takiej zasadzie wymaga zbyt wielkiej ofiary tak więc trzymali sie swojego błędu zwodząc siebie i innych. Nic dziwnego że Paweł nie podobał się z tym co głosił. Tak samo w obecnym czasie jeśli głosisz prawdę którą jest ewangelia zbawienia obnażasz postępowanie tych którzy nie chcą iść w światłości. Jasne jest więc to że cię odrzucą. Jezus powiedział : „nie jest sługa większy od pana jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą” Starając się odzyskać zaufanie zborów Paweł bronił swej pozycji apostoła Chrystusa – Gal.1:1 (zobacz także Rzym. 1:1) gdzie jego pozycja ostatecznie została uznana przez sobór w Jerozolimie. Czym są zatem słowa wypowiadane przez wrogów? Słowa nie są natchnione ale maja swoje miejsce i są istotne skoro zostały zawarte w Słowie Bożym. To są rzeczy które powinniśmy znać. Właśnie na tym polega fenomen Biblii że nie ukazuje ona tylko samych pochlebstw i zalet ale to kim i jacy naprawdę jesteśmy. Nie słowa a Pismo jest natchnione, wypowiadali je ludzie boży natchnieni Duchem Świętym. Czy wierzysz że Boże Słowo miałoby sie mijać z prawdą. W rzeczy samej tylko Ono jest prawdą. Bóg ma wszystko pod kontrolą niezależnie od tego co się wydarzy i czy z naszego punktu widzenia dana sytuacja jest nie do przejścia. Jak sądzisz w jaki sposób Jego Słowo przetrwało aż do dziś dzięki ludziom czy dzięki Jego mocy im udzielonej. „Bo beze mnie nic uczynić nie możecie” Przez wiarę przyjmujemy Jego opatrzność w prawdziwość treści zawartej w Biblii. Składa się ona z 66 ksiąg ST i 27 NT czy tego chcesz czy nie są tam listy Pawła i nie możesz ich wykluczyć tym bardziej uznać za błędne. Zbawienie z wiary przez uczynki pojawia się wielokrotnie w ewangeliach, chociażby przykład uzdrowienia chromego od urodzenia. Jezus powiedział do niego wstań i chodż. Musiały tu nastąpić dwie rzeczy które są nieodłączne czyli wiara + uczynki. Jedno jest wynikiem pierwszego. Człowiek ten musiał uwierzyć w Jego słowa a potem zrobić to. Został usprawiedliwiony z wiary jak Abraham. Gdyby Go nie usłuchał siedziałby dalej i chorował. Celem dobrych uczynków nie jest nasze zbawienie ale przyniesienie chwały Bogu. Tak, zgodzę się że będziemy sądzeni na podstawie uczynków bowiem jest to swego rodzaju sprawdzian tego co uczyniliśmy z Jezusem z naszą wiarą czy była ona żywa w służbie? czy demony również wierzą? oczywiście i drżą ale czy to je zmienia absolutnie bo nie wydają owoców. Powiem więcej że wierzący sądzeni są już teraz bo Jezus przyjdzie z odpłatą natomiast osądzeni będą ci którzy nie przyjęli miłości prawdy która mogła ich zbawić i dotyczyć będzie to niesprawiedliwych. Wiara cię zmienia tak jak zmieniła Saula a dokładnie uczynił to Bóg.
    Jeżeli uczynki są autentyczne to ich żródłem jest wiara w Chrystusa. Prawdziwa wiara będzie ujawniona w dobrych uczynkach poniewaz dobre uczynki są owocami wiary. Prawda jest taka że nie mamy pracować ani nad wiarą ani nad uczynkami, Wiara jest darem tak samo jak posłuszeństwo. Pracować powinniśmy nad tym żeby być w stałym kontakcie z Jezusem, trwać w nim przez modlitwę i studium Jego Słowa. Pamietaj że nawet dobre uczynki bez Chrystusa są grzechem. W liście Jakuba napisane jest że jeżeli wiara nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie 2:17 natomiast w liście do Hebrajczyków 6:1 czytamy że mogą być także martwe uczynki. Bardzo ważne są słowa Jezusa w ewangelii Mt. 7:22-23. Wspaniałe uczynki dokonane bez społeczności z Chrystusem bez znajomości Chrystusa są nazwane bezprawiem. A zatem czym są uczynki bez wiary i czym jest wiara bez uczynków. Odpowiedzi można szukać we wszystkich ewangeliach. Każda religia na świecie łącznie z Rzymem oprócz chrześcijaństwa opiera się na zbawieniu z uczynków. To pogaństwo. Za każdym razem Jezus będąc świadkiem „dobrych” uczynków bez wiary potępiał je. Najlepszym przykładem są tu faryzeusze i uczeni w piśmie. Najbardziej jaskrawa manifestacja obłudy. Nie można zaskarbić sobie Bożej przychylności przez tzw. „dobre ” uczynki. To umniejsza ofiarę Jezusa i czyni ją daremną, niepełną niewystarczającą! Czy łotr na krzyżu został zbawiony z wiary czy z uczynków? Pytanie jest podchwytliwe a zarazem proste jak odpowiedż. Zawsze chodzi o to by nasze serce w pełni należało do Boga. Nie na 99% ale na 100%. Wtedy Bóg może działać bo ma pełne przyzwolenie naszą zgodę. Dobre uczynki mogą być tylko przez wiarę. Jak poświadczyć swoją wiarę. Myślę a raczej jestem przekonany że świadectwem mojej wiary nie jest pomnażanie „dobrych” uczynków bo i takie są udziałem ludzi moralnie silnych. Dlatego religia Jezusa Chrystusa jest wyjątkowa bo owe dobre uczynki nie pochodzą ode mnie ale czynię je dzięki Jego mocy która okazuje się w mojej słabości. „Kiedy jestem słaby wtedy jestem mocny”. Wszystko jest darem i nic nie pochodzi ze mnie do mnie należy tylko moc wyboru, komu w danej chwili będę poddany. Chrześcijaństwo to stała relacja i więż z Duchem Świętym to bycie bezustannie przez Niego prowadzonym. To moje wybory z minuty na minutę przez ufność mojemu Bogu. Wtedy gdy Mu ufam czyli wierzę czynię jak Jemu się podoba zgodnie z Jego wolą a to są uczynki poprzedzone autentyczną wiarą. Uczynki staja się naturalną odpowiedzią na Bożą miłość i wiarę jaką posiadał Pan Jezus. Sednem życia chrześcijańskiego jest wierzyć jak Jezus a nie tylko wierzyć w Niego. Tak by moje życie było nie przeze mnie prowadzone ale przez Chrystusa we mnie. Podoba mi się bardzo pewne zdanie nieznanego autora ” Powinno się mniej bronić Biblii, a więcej ją praktykować”
    I tym optymistycznym akcentem zakończę tą wypowiedż.
    Jeżeli jesteś zainteresowany pełnym i wnikliwym do szpiku kości spojrzeniem na wydarzenia czasów końca w świetle proroctw biblijnych, odsyłam Cię przyjacielu do wykładów profesora Waltera Veitha pt Totalny Atak..

    Polubienie

   2. Przykład Abla i Kaina jest złym, ponieważ przedstawia on zupełnie inne realia. Oboje bracia wierzyli w Boga, jak każdy za ich czasów. Oboje dokonali swego rodzaju aktu okazania wiary poprzez zlożenie ofiary z płodów jaki wyhodowali.
    Ofiara Abla bardziej spodobała się Stwórcy i z tego powodu Kain poczuł zazdrość i zabił brata, czyli oprócz okazania swej wiary i szacunku doszło do czynu, który wykazał jego prawdziwe usposobienie . Tak więc to czyn jakiego dopuścił się Kain przesądził o tym, co się stało, nie sama tylko wiara, którą oczywiście miał.

    Tak, wiara i uczynki idą w parze, tak jak nasz cień w słoneczny dzień.
    Dlaczego więc twierdzę, że znawienie jest z uczynków?
    Ponieważ one wynikają z tej wiary, ale nie tylko! Na ziemi jest rzesza ludzi, którzy nie mają jeszcze pojęcia o Ewangelii. Grom ludzi umarło nigdy nie dowiadując się o istnieniu Boga i Jego Syna…

    Jak myślisz? Na jakiej podstawie zostaną osądzeni przy drugim zmartwychwstaniu??

    Otóż to…tacy ludzie też będą mieli szansę na zbawienie, a sądzeni będą z uczynków, nie z wiary, o której nie mieli pojęcia.

    Bracie! Studiowanie Słowa Bożego, bo na nim się skupiam tylko i wyłacznie jest samą przyjemnością, ponieważ Bóg mówi wszystko w prosty i jasny sposób.
    I to jest cały sekret. Słucham tylko tego, co sam powiedział Bóg lub przez swoich proroków, którym ostatnim i największym był Jego Syn Chrystus..tylko tego słucham i wiem, że to wystarczy, bo jest to esencja Prawdy.
    Jak powiedział Jezus..”nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdą wypowiedzią pochodzącą z ust Bożych” !!

    Apostoł Paweł Bogiem nie jest, a jego nauki są sprzeczne z resztą SŁOWA BOŻEGO..proste. Wykryliśmy jego fałszywe przesłanie i okazało się, że to faryzeusz Saul. Wymyślił sobie, że objawił mu się Jezus i spisał pełną kłamstw ewangelię, którą Rzym wykorzystał do stworzenia religii fałszywej (sprawdź dowody!)

    Ponadto, przekręcił powyższy cytat o wypowiedziach pochodzących z ust Bożych na ten o natchnieniu całego Pisma, autoryzując tym samy swoje kłamstwa.

    Możemy nawet zrobić mały test. Ja udowodnię Tobie, że zbawienie oparte jest głównie o uczynki i zrobię to używając tylko słów Ojca albo Syna, a Ty weźmiesz Pawła.
    Zapewniam Cię, że się pogubisz, ponieważ tak działa filozofia Saula.

    W kółko powtarzasz Pawła jak całe ówczesne chrześcijaństwo.
    To SŁOWO BOŻE I POSŁUSZEŃSTWO WOBEC NIEGO MOŻE OBDARZYĆ CIĘ MĄDROŚCIĄ i Bóg nie raz to powarza. Nauki Pawła, to nauki ludzkie człowieka, który nigdy nie poznał Jezusa. Jezus też od swojej śmierci nikomu się nie objawiał, a wymyślona wersja Pawła w Dziejach Apostolskich jest zapisana w 3 różnych wersjach 😉

    Według Ciebie Kanon Biblii powstał pod wpływem kierownictwa Ducha Bożego..przepraszam, kim on kierował??? Rzymskimi dostojnikami tworzącymi Państwo Kościelne – Wielķą Nierządnice??
    To jest twór szatana i na pewno nie kierował tym Bóg, ale pozwolił na to, tak samo jak pozwolił na udostępnienie takiego Kanonu, który zawiera fałszywą naukę – „kąkol” !

    Myślę, że Bóg celowo na to pozwolił, aby właśnie wyodrębnić pszenicę – osoby słuchające tylko nauk Bożych danych Jezusowi, od kąkolu – osób słuchających nauk faryzejskich od Pawła i stojącego za nim szatana.

    Nie rozumiesz podstawowej kwestii. Bronisz Pawełka jakby był dla Ciebie ważniejszy od Jezusa..Twoja sprawa 🙂
    Chrystus miał swoich osobistych uczniów, których wybrał Mu sam Ojciec. Czy gdzieś był zapowiadany 13 apostoł???
    Czy kiedykolwiek Jezus zapowiadał, że się komuś objawi, oprócz dnia Gniewu Bożego??? Nie!
    Chrystus dał jednorazowe świadectwo i „błogosławiony ten, kto nie widział, a wierzy”, a Saul co?
    Wymyślił sobie objawienie i spisał ewangelię, która zajmuje więcej miejsca w NT niż prawdziwe nauki Jezusa. Dlaczego? Żeby pszenice zagłuszyć kąkolem, tak jak prorokował o tym w przypowieści.

    Wszystko w temacie.

    Tak więc, wracając do dogmatu o którym mówimy, zbawienie z samej tylko wiary jesy kłamstwem.
    Owszem, ślepy uwierzył Jezusowi i przejrzał. Abraham był posłuszny i uznano mu to za sprawiedliwość, ale…ten jeden czyn o niczym nie świadczył! Uwierzyli, bo mieli namacalny autorytet przed sobą! Lecz gdyby po tym zaczęli grzeszyć i postępować źle, na nic by się ten jeden gest wiary zdał, rozumiesz?

    Uczynki są owocem naszej wiary, a nie Ducha jak to mówił Saul. Wiara bez uczynków jest martwa, czyli jej nie ma. A wierz mi, że znam ludzi, którzy nie wierzą, a są bardzo dobrzy i uczciwi i wiem, że dostąpią zbawienia za swe dobre uczynki.
    Zaprzczysz?? Potępisz ich za niewiarę???
    Ich wiara nie ma nic do rzeczy, ponieważ są zmanipulowani i świat wypaczył ich myślenie, mimo to są dobrzy i nieświadomie przestrzegają Prawa Bożego, co zostanie im poczytane za sprawiedliwość!

    Odnoszenie się do uczynków i obłudy faryzeuszy jest niedorzeczne. Ich obłuda wynikała z tego, że owszem wierzyli w Boga i mówili o jego nakazach, ale ich uczynki były złe i stąd ich obłuda.
    Tak więc znowu wiara na nic się zdała, ponieważ oni byli źli i ich uczynki były złe.
    I to samo jest dzisiaj wśród przywódców religijnych – księża, pastorzy, starsi…mówią jak mamy postępować, choć sami tak nie robią.

    Wybacz Przyjacielu, ale sposób w jaki przedstawiasz sprawę jest typowo pawłowy i nie dogadamy się. Ja słucham tylko Słów Boga i Syna i tym się różnimy.

    Wykładów Veitha słuchałem 3 lata temu i myli się om w bardzo wielu sprawach. Ponadto nie mam ochoty słuchać człowieka, który wierzy fałszywej prorokini Elen White…bez takich proszę.

    Mam Słowo Boże i tylko Jego mam zamiar słuchać, a nie jakiś filozofów pokroju Saula 😉

    Pozdrawiam.

    Polubienie

   3. Jeśli polegasz na własnych uczynkach mówisz tym samym że nie potrzebujesz Zbawiciela. Sam możesz tego dokonać a więc twoje praktyki nie różnią od praktyk poganskich takich jak np. kościół rzymski. Co za ironia.
    Jesteś jak Kain który chciał złożyć ofiarę z własnych plonów czy też uczynków sprawiedliwości. To jeden z wielu przykładów. NIE MA ZBAWIENIA Z UCZYNKÓW. Nie można zapracować sobie na zbawienie, wtedy niepotrzebny Ci jest Zbawiciel. Właśnie tego uczył Bóg Izraelitów przez 40 lat na pustyni. Świątynia ziemska, przybytek ktory zbudowal Mojzesz na polecenie Boga jest właśnie tego przykładem i odbiciem prawdziwej niebiańskiej Światyni w której nasz Zbawiciel pełni rolę pośrednika.
    Nie ma możliwości byś mógł zbawić sam siebie. To New Age a nie chrześcijaństwo. Po co Chrystus umarł? Skoro możesz zbawić się przykładym i dobrym życiem. Jesteśmy grzeszni i nie ma innej opcji jak zbawienie z laski przez wiarę. Zbawienie do dar i jest za darmo dla Ciebie i dla mnie. Nikt na nie nie zasługuje wszyscy powinniśmy byli umrzeć ponieważ Bóg nienawidzi grzechu jest Święty. Jednak dobra wiadomością jest to że kocha grzeszników dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i nas ratować. Nie ma innej możliwości. Nie mógl zmienić prawa. Ofiara za grzech świata za grzechy każdego z nas wymaga doskonałej ofiary bez skazy.
    Dlatego izraelici składali baranka jednorocznego bez żadnych defektów czystego tylko taki mógł być przyjęty przez Boga. Wskazywać im miał on na prawdziwą ofiarę Baranka Bożego którym jest Chrystus. Zostali pouczeni że taka powinna być składana przez nich ofiara za grzechy i nie czytam nigdzie aby składali Panu ofiary w formie własnych uczynkow.
    Bóg pokazał poprzez służbę świątynną plan zbawienia i nie ma w nim nic o własnych uczynkach mamy nadzieję w Jezusie i jego zasługach.
    Absurdalną rzeczą jest fakt że Bóg miałby zbawić nas przez kogoś kogo stworzył. Cóż to za Bóg który posługuje się w tym celu własnym synem by samemu uniknąć konsekwencji naszych czynów. Bóg jest miłością. Nie wiem czy masz dzieci ale napewno masz kogoś na kim Ci bardzo zależy tak bardzo ze mógłbyś oddać za niego swoje życie. Czy gdyby od Ciebie zależało życie bliskiej Ci osoby to zamiast ratować ją sam użyłbyś kogoś innego. W takim razie jaka to miłość. Ja oczekiwałbym że przyjdzie po mnie ktoś kto mię kocha a nie osoba która działa ze zlecenia by mnie uratować.
    Bóg sam przyszedł na tą ziemię by tego dokonać. Tylko On jest Święty i może być złożony na ofiarę za nasze grzechy. Jest doskonały, bez skazy bez grzechu. To właśnie Jezus. „On jest obrazem Boga niewidzialnego”. „Boga nikt nigdy nie widział ale jednorodzinny BÓG który jest na łonie Ojca objawił Go.” Co tu mamy? Bóg objawił Boga? Ciekawe, kłamstwo albo prawda. Jednorodzony nie oznacza pierwszy ale w znaczeniu greckim wyjątkowy, niezastąpiony. Abraham miał dwóch synów pierwszym był Ismael i tu znowu mamy motyw wlsnych uczynków. Chciał Abraham pomóc Bogu bo otrzymał obietnice potomka a więc trzeba było coś zaradzić. I proszę jest syn, Ismael ale czy to był obiecany potomek czy Abrahamowi zabrakło wiary? później pojawia się na scenie Izaak ten obiecany z łona Sary i to jest jego drugi syn. Dlaczego więc nazywa go Abraham pierworodnym? To pytanie retoryczne znamy odpowiedź. A przynajmniej powinniśmy. Jest wyjątkowy bo z obietnicy a nie dlatego że to jego pierwszy syn. Ismael z samych uczynków Izaak z uczynków przez wiarę. Poza tym jeśli Bóg mówi o Jezusie ze go zrodził to nie oznacza że jest stworzony. Ludzie potrafią coś uczynić np. robota, samochód, dom ale nie jest to człowiek tylko jak czlowiek zrodzi syna lub córkę wtedy mamy człowieka. Bóg tak samo uczynił świat i całe zastępy wraz z czlowiekiem ale gdy zrodził Jezusa to czy to jest wtedy człowiek czy Bóg. Stwarzamy rzeczy a nie ludzi i Bóg stworzył wszystko wraz z aniołami ale gdy zrodził Syna to musi to być Bóg. Logiczne. Człowiek małpy nie rodzi.
    Sens jest taki że Bóg objawił się w ciele człowieka by nas zbawić tylko w taki sposób w ciele mógł umrzeć czyli ponieść karę za grzechy. Ponieważ grzech równa się śmierć.

    Nie mam zamiaru uczestniczyć dalej w tej bezcelowej polewicę . Pismo Święte jest klarowne w temacie boskości Jezusa. Nie dziwi mnie już fakt że polegasz na sobie i swoich uczynkach skoro twój Jezus nie jest Bogiem.
    Jasne jest więc że musisz mu dopomagać w zbawieniu siebie samego. Wtedy to ma sens
    I tu się z Tobą musze zgodzić.
    Jednak wszystko wskazuje na to że grubo się mylisz a co najgorsze zwodzisz innych poprzez kłamstwa jakie zamieszczasz w swoim blogu.
    To herezja która dalece mija się z Ewangelia wieczną.
    Zatem wygodnie jest odrzucić Pawła przez którego Duch Święty mówi wyraźnie że jeśli ktoś zwiastuje odmienną Ewangelię od tej którą on głosi jest przeklęty nawet gdyby miałby to być sam anioł z nieba a przecież jest napisane że nawet szatan może przybierać postać anioła światłości.

    I Jana 2:23 mówi. :” każdy kto podaje w wątpliwość Syna nie ma Ojca…” trudno się nie zgodzić z tym faktem. I bynajmniej nie chodzi tu o samą wiarę ale o to czy akceptujesz Jezusa jako Boga

    Cały proces Jezusa, jedyny taki w historii był bardzo interesujący a tym samym intrygujący ponieważ oskarżenia jakie przypisywano Jezusowi nie dotyczyło tego co zrobił ale tego kim był. Ten proces który zresztą odbył się nielegalnie i niezgodnie z ówczesnym prawem dotyczył Jego tożsamości.
    Nawet tak zatwardziali i obłudni faryzeusze o których powiedział Jezus żeby ich sluchać ale nie czynjć tego co oni, znali pisma i proroctwa a jednakpp nie poznali Tego który do swej własności przyszedł wiedzieli za kogo się podaje. Oni wiedzieli i nazwali to bluźnierstwem. Dobrze pojmowali co mówi do nich Jezus. A przyznał wielokrotnie ze jest Bogiem- kłamał albo mówił prawdę. Wątpię jednak w kłamstwo skoro Jezus był bez grzechu.
    „Kto może grzechy odpuszczac jeśli nie Bóg jedynie..” oni to wiedzieli a więc pytanie brzmi czy Jezus jest Bogiem czy tylko za takiego sam się uważał.
    List do Hebrajczyków 1:5-10 rozważałeś to? Pewnie nie ale jeśli tak było to i tak było wygodnie do odrzucić bo świadczy to o tym kim naprawdę jest Jezus. Paweł nie mógł skłamać ponieważ przytoczył w wierszach 8,9,10 psalmistę Dawida ze starego testamentu chyba że psalmy też są manipulacją.

    „Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie że otrzymacie surowszy wyrok”. Jak. 3:1

    Jeśli Bóg określa się mianem Zbawiciela a potem pojawia się Jezus i twierdzi to samo mamy sprzeczność czy Boga który się objawił w ciele? Nie jest możliwe aby ktokolwiek przyjmował taki tytuł nie będąc Bogiem a jednocześnie był Synem Najwyźszego.
    To że czegoś nie rozumiesz nie oznacza że nie jest to prawdą. Gdybyśmy pojeli Boga i wszystko o Nim wiedzieli nie byłby już Bogiem.
    Wszystkie atrybuty jakimi określał się Bóg w ST posiada również Jezus. Czy skoro Bóg jest jeden to czy pozwoliłby aby ktoś przemawiał w Jego imieniu uznając się sam za Boga.? Chyba że już o tym mówił i zapowiadał. Izajasz pisał o głosie wołając na pustyni którym był Jan Chrzciciel ten natomiast miał głosić przyjscie Pana by prostować „ścieżki dla Boga naszego” Kto zjawił się po tym oświadczeniu czy nie ten któremu nie jesteśmy godni zawiązać rzeka u sandałów. Stworzenie czy Bóg. Komu oddajemy pokłon jeśli „tylko Bogu służyć mamy i Jemu oddawać pokłon” Łk. 4:8

    Jezus przyjmował pokłon Jemu składany i nie ganił za ten gest nikogo a więc jako ten który nigdy nie zgrzeszył przeczył Słowu Bożemu i przyjmował dla siebie chwałę czy był Bogiem.

    Takich wersetów i tym podobnych jest bez liku w Biblii. Ale sparing jaki się toczy między nami jest bezcelowy. Argument kontra argument. Dla mnie Zbawicielem jest Bóg.
    I jak zresztą dla wszystkich którzy podążali za Nim.

    Mam nadzieję że Ty i twoi przyjaciele również przyjmiecie Jezusa którym jest sam Bóg.

    „Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym który jest Zbawicielem wszystkich ludzi zwłaszcza wierzących.
    To głoś i tego nauczaj.”
    I Tym. 4:10,11

    Fragment ten dedykuję Tobie i niech posłuży jako modlitwa.: II Tym 3:24-26

    Bywaj przyjacielu

    Polubienie

   4. Nie polegam na własnych uczynkach, ale własnymi uczynkami wynikającymi z przestrzegania Prawa Bożego chcę pokazać Bogu, że uznaję w pełni zwierzchnictwo Jezusa, naszego Króla, który oddał Ojcu swe życie w przebłaganiu za nasze grzechy.

    Swoimi uczynkami pokazuję, że wierzę w ofiarę Chrystusa i pragnę Go naśladować. Jak widzisz, sama tylko wiara nie wystarczy w naśladowaniu Zbawiciela, ale nasze uczynki to poświadczają.

    Widzę, że łatwo Ci idzie osądzanie twierdząc, że jestem jak Kain.
    Abel składał ofiarę z nie swoich plonów, tak???
    Powtarzasz się cały czas z jednym przykładem, który nie ma nic do rzeczy.

    Bóg uczył Izraelitów przez 40 lat posłuszeństwa wobec Jego nakazów, czyli czynienia tego, co On powie, a nie wiary w to, że On istnieje. Izraelici dobrze wiedzieli, że Bóg istnieje i nie o wiare chodziło, ale o brak zaufania i nieposłuszeństwo wobec Niego.
    Proponuję wrócić do Pięcioksiągu.

    Straszne głupoty opowiadasz.
    Owszem Bóg miał swój przybytek, ale tylko jedno plemię miało do niego wstęp i to nie każda osoba. Reszta Ludu miała wobec Niego obowiązki jak składanie przebłagalnych lub dziękczynnych ofiar. To był ich obowiązek i musieli go CZYNIĆ, a nie tylko wierzyć, że w Przybytku mieszka Bóg.
    I tak właśnie Jezus stał się ostatnią ofiarą za grzech całej ludzkości i aby skorzystać ze zbawienia, które ona zapewnia, zobowiązania jesteśmy swiadczyć dobre uczynki oparte o Prawo, tak jak robił to Chrystus.

    Nie rozumiesz prostych rzeczy.
    Izraelici mieli nadane takie Prawo, by składać ofiary. Co im niby miało przypominać o Chrystusie, jak On jeszcze wtedy nie był im znany???
    Tak Izraelici składali ofiary za swe grzechy, tak my nie musimy już tego robić, ponieważ zrobił to Chrystus, ale Prawo nadal nas obowiązuje!! Musimy nadal go przestrzegać, a to jest naszym uczynkiem świadczącym, że tą ofiarę uznajemy..proste.

    To Twoje twierdzenia brzmią jak New Age, ponieważ to wg Ciebie nie trzeba robić nic, by uzyskać zbawienie. Wystarczy sobie wierzyć i jest fajnie. Możesz zabijać, cudzołożyć, krzywdzić, ale to nie ważne, bo przecież Ty wierzysz, prawda??

    Bzdura do kwadratu !

    Jezus powiedział wyraźnie:
    „Chcesz wejść do żywota? To przestrzegaj Przykazań” !!
    Czyli NIECH TWOJE UCZYNKI BĘDĄ ZGODNE Z PRAWEM BOŻYM.
    Sama wiara niczego nie zmienia.

    Twierdzisz ponadto, że Jezus jest Bogiem??

    W takim razie nie mamy o czym dyskutować, ponieważ Słowo Boże niczego takiego nie mówi!
    Jeśli nie odróżniasz Ojca od Syna, to ja Ci tego tłumaczył nie będę.

    Jeśli twierdzisz, że Bóg, który stworzył wszystko ze śmiercią i bólem włącznie i musiał sam to przeżywać, żeby nam coś udowodnić, to znaczy, że wyznajesz typowe herezje samozwańca Pawła.
    Bóg stworzył Boga i sam stał się Bogiem..nie wiem gdzie Ty widzisz logikę??

    Tak, skończmy tą bezsensowną polemikę. Chcesz to słuchaj Pawła.
    I daruj sobie te uwagi typu: „kto podaje Syna w wątpliwość…”.
    Przecież ja Go nie poddaje w wątpliwość, ponieważ wiem, że jest Synem Bożym i naszym Królem.

    O co Ci niby chodzi???

    Ojciec jest Bogiem, a nie jego Syn 😉

    Chcesz, to wierz sobie w pogańskie boskie triady rodem z Rzymu..Twoja sprawa, ale nie udzielaj się tu więcej proszę.

    Polubienie

   5. Jeszcze małe sprostowanie do komentarza o zbawieniu z uczynków. Wszyscy wierzący będą zbawieni z laski przez wiarę. Zbawienie nastąpi przez uczynki zakonu ale są ludzie na świecie którzy nie słyszeli nigdy o Jezusie a zostaną zbawieni przez zakon. Dlatego ze prawo zapisane jest w ich sercach. Stąd wielu ludzi nie zabije czy nie ukradnie ponieważ nie pozwala im na to prawo które wlożył im Bóg. Natomiast my wierzący juz takiej opcji nie mamy. A więc same uczynki nie wystarczą bo znamy Słowo Boże. „Jeśli mnie milujecie przykazań Moich przestrzegać będziecie” uczynki przez wiarę ,inaczej jeśli ktoś nie zna Jezusa również ma szansę na zbawienie z tego jakie prowadził życie. Czyli zbawienie na podstawie uczynków. Tyle na temat

    Polubienie

   6. A tutaj jeszcze moje małe sprostowanie 🙂

    Oto dobitne potwierdzenie tego, że przykład Abla i Kaina, którym posłużyłeś się jako argumentem, że ich działanie było świadectwem wiary i o jej pokaz chodziło, jest błędny i niedorzeczny:

    1 List Jana 3:11, 12

    (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;

    (12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ UCZYNKI JEGO BYŁY ZŁE, A UCZYNKI JEGO BRATA SPRAWIEDLIWE.

    Czyli sam widzisz, że ewidentnie mowa jest o uczynkach, a nie o wierze, co próbowałeś mi wmówić.

    Dziękuję i pozdrawiam!

    Polubienie

   7. Wiarę i przypodobanie się Bogu można poswiadczyć poprzez przyjęcie krwi i zasług jego Syna Jezusa Chrystusa. Nic tobie po dobrych uczynkach przestań w końcu wierzyć w siebie tylko zacznij wierzyć w Niego.

    Przepraszam że tu napisałem ale nie mogę myśleć gdy wiem że jesteś w błędzie a twoje uczynki nic ci nie pomogą. Owszem będziesz z nich rozliczony, bo czy można znać Chrystusa i dalej prowadzić dawne życie w świecie. Sparawowanie dobrych uczynków świadczy dla innych ze Go znasz to są owoce twojego trwania w Nim ale zbawiony jesteś z łaski przez wiarę w zasługi Jezusa Chrystusa.

    Lojalność i oddanie, wierność i ufność żywemu Bogu jest drogą do zbawienia a nie twoja praca.

    ZROZUM ŻE NIE MOŻESZ BYĆ ZBAWIONY PRZEZ WŁASNE DOBRE UCZYNKI BO ONE Z ZAŁOŻENIA SĄ GRZECHEM PONIEWAŻ TO CO PRÓBUJESZ OSIĄGNĄĆ TO ZBAWIENIE PRZEZ SWOJE ZASŁUGI A TO NAZYWA SIĘ SAMOLUBSTWO CZYLI PODSTAWA KAŻDEGO GRZECHU. BEZ CHRYSTUSA NIC NIE ZROBISZ. BEZ CHRYSTUSA TWOJE DOBRE UCZYNKI SĄ TAK NAPRAWDĘ ZŁE.

    Nie mniej mi za złe że się odezwałem porostu jesteś w taki sposób zwiedziony i zgubiony. Pomyśl ile jest osób takich jak ty, myślących tak jak ty i jeśli Bóg pragnie zbawić każdego to co z resztą i co z głoszeniem ewangelii każdemu narodowi językowi ludowi czy plemieniu. Taka mała garstka jak ty i reszta chcą w krótkim czasie oznajmić że Jezus nie jest Bogiem a Paweł to zdrajca Biblia w większości to ściema i tylko przez własne starania można osiągnąć zbawienie?

    Wybacz ale nie uda się wam to z jednego względu. Wierzę że przynajmniej ty nie robisz tego z premedytacją i nie oszukujesz ludzi świadomie i naprawdę szukasz Boga ale w waszej interpretacji nie ma prawdy nie ma Boga który was będzie w tej kwestii prowadził. To się nie uda.

    Jedyną prawdą jest Jezus, Przykazania i Słowo Boże. A ty wypaczyłeś każde z tych fundamentalnych prawd.

    Polubienie

   8. Marku..mówisz o swoich poglądach wyuczonych podczas zajęć z teologii, a nie potwierdzasz niczego na podstawie Słowa Bożego i nauk Jezusa, więc…

    Ew. Mat 7:1-5
    (1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

    (2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

    (3) A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?

    (4) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?

    (5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

    Proszę podaj choć jeden werset uzadadniający i potwierdzający Twoje zdanie..werset ze słowami Boga lub Jego Syna..proszę.

    Twierdzisz, że zbawienie nie jest z uczynków?? A powiedz mi..czego uczył Jezus przez cały czas swego pobytu na ziemi???

    Ew. Mat 7:24-27
    (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

    (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

    (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

    (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

    A jakie są słowa, które Jezus powtarzał i kazał byśmy się ich trzymali??

    Ew. Jana 15:9-14

    (9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

    (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

    (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.

    (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

    (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.

    (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

    Proste..mamy przestrzegać przykazań, czyli naśladować Chrystusa i tak jak On przestrzegać Prawa Bożego.

    Oczywistym jest, że jeśli wierzymy w Boga i słuchamy Jego nauk przekazanych przez Syna Bożego i stosujemy je w naszym postępowaniu, to wypełniamy Wolę Boga, tak jak Jezus…

    Ew. Mat 12:50

    (50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

    Ja pełnię Wolę naszego Ojca, który jest w niebie i jestem bratem Pana Jezusa. Pragnę dostąpić żywota wiecznego i żeby to zrobić przestrzegam przykazań 🙂

    Ew. Mat 19:16-19

    (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

    (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

    (18) Mówi mu: Których?

    (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

    Młody człowiek zapytał: „Co DOBREGO CZYNIĆ aby osiągnąć żywot wieczny?”
    Jezus odpowiedział, by „PRZESTRZEGAĆ PRZYKAZAŃ”.

    A skąd znamy te przykazania?
    Ano z Prawa Bożego nadanego przez Boga Ojca Izraelitom 🙂

    Ks. Wyjścia 20:12

    (12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

    …i

    Ks. Kapłańska 19:18

    (18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!

    Tak, dokładnie Przyjacielu! Jak widzisz, Prawo Boże nie zostało anulowane i Chrystus nam je pięknie wyłożył i pokazał jak mamy je stosować, by dostąpić w Nim żywota.
    Ew. Jana 15:8-10

    (8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.

    (9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.

    (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

    CZYLI NIE CHODZI O SAMĄ WIARĘ, ALE O UCZYNKI WYNIKAJĄCE Z TEJ WIARY ABY NAŚLADOWAĆ NASZEGO KRÓLA – SYNA BOŻEGO I TAK JAK ON PRZESTRZEGAĆ PRZYKAZAŃ NADANYCH PRZEZ BOGA OJCA.

    Jezus Bracie nie jest Bogiem, ale Synem Bożym i nigdzie nie jest powiedziane, no chyba że u fałszywego Pawła, że czczenie Chrystusa jako Boga jest warunkiem zbawienia..nonsens!

    JEZUS JEST SYNEM BOŻYM, A NIE BOGIEM…CZY TAK TRUDNO TO POJĄĆ?????

    Ew. Jana 17:1-10

    (1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;

    (2) Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.

    (3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, KTÓREGO POSŁAŁEŚ.

    (4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; DOKONAŁEM DZIEŁA, KTÓRE MI ZLECIŁEŚ, abym je wykonał;

    (5) A teraz TY MNIE UWIELBIJ, OJCZE, u siebie samego tą CHWAŁĄ, KTÓRĄ MIAŁEM U CIEBIE, ZANIM POWSTAŁ ŚWIAT.

    (6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i STRZEGLI SŁOWA TWOJEGO.

    (7) Teraz poznali, że WSZYSTKO, CO MI DAŁEŚ OD CIEBIE POCHODZI;

    (8) Albowiem dałem im SŁOWA, KTÓRE TY MI DAŁEŚ i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że OD CIEBIE WYSZEDŁEM, i uwierzyli, że MNIE POSŁAŁEŚ.

    (9) Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ ONI SĄ TWOI;

    (10) I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.

    Marku..ja już dawno odnalazłem Boga i trzymam się Jego Słowa oraz Prawa.

    Wyznaję, że Jezus jest Synem Bożym i wiem, że jestem narodzony z Boga i mam w sobie Jego Ducha 🙂

    1 List Jana 4:14, 15

    (14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.

    (15) Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu.

    I jeszcze jedno pytanie…

    Wskaż mi na podstawie SŁÓW BOGA lub Jego SYNA, jaki grzech popełniam i skąd Ty masz prawo, by osądzasz mnie o zwiedzenie i zagubienie, oraz insynuować mi, że kogokolwiek oszukuję i wypaczam Słowo Boże????

    [Uwaga Admina]:
    „PROSZĘ NAJPIERW DOKŁADNIE ODPOWIEDZIEĆ NA MOJE PYTANIA W OPARCIU O CZYSTE SŁOWO BOŻE – BEZ PAWŁA!!!

    WYWODY, OSĄDY I OCENY WYMIERZONE W MOJĄ PRACĘ BĘDĄ USUWANE!!!

    Polubienie

 3. Nie wiem co sądzić o twoim podejściu wobec mojej osoby i tego o czym z tobą rozważam. Najpierw dyskutujemy na dany temat następnie zbywasz mnie ponieważ jestem niewygodny bądź moje uwagi ci nie pasują do twojego światopoglądu i koncepcji biblijnej. Oczywiście zrezygnowałem pierwszy z jakichkolwiek konwersacji z tobą ponieważ to tylko teologiczne dywagacje które niczego nie wnoszą a tylko pogarszasz sytuacje która zamiast wyjaśnić problem pogłębia go znacznie i wywołuje spory.. Uszanowałem twoja prośbę by się nie udzielać ale ty po krótkim czasie wysunołeś kolejny argument kończąc pytaniem więc odpowiedz na moje pytanie. Czy twój blog istnieje po to by wprowadzać ludzi w błąd czy również jest po to by ktoś mógł wyprowadzić z błędu ciebie. ? Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Jesteś dumny z tego co robisz i przyjmujesz podziękowania od ludzi ale pamiętaj ze to jest tylko twoja interpretacja a nie biblijna. Manipulujesz Słowem Bożym usuwając z niego wiele ksiąg i przekręcając znaczenie i wartość Ewangelii.

  Polubienie

  1. Według tego, czego nauczał Chrystus, najlepiej by było nie osądzać tego w ogóle.

   Gdy już doszliśmy do consensusu, że ta dyskusja nie będzie zbyt owocna, również chciałem z niej zrezygnować. Podesłałeś jednak kolejne myśli, na których potwierdzenie poprosiłem, jak wcześniej już zresztą, o podanie słów Boga lub Jego Syna Jezusa.
   Zamiast tego począłeś prawić mi wywody podparte końcowo naukami Pawła, o co nie prosiłem.
   Przeto nie dziw się proszę, że nie dopuściłem tej wypowiedzi, gdyż niczego ona nie wnosiła oprócz opisu Twych osobistych przekonań, z którymi kompletnie się nie zgadzam i nie mam ochoty dyskutować.

   Wybacz proszę, ale odpowiedzi i moje stanowisko są dokładnie przedstawione w artykułach i nie widzę potrzeby, by wszystko tłumaczyć Tobie raz jeszcze, tutaj w komemtarzach.

   Proszę mi wskazać, w którym miejscu manipuluję Słowem Bożym??

   Proszę wybaczyć, ale ten blog przedstawia tylko i wyłącznie Słowo Boże pochodzące z ust Boga i Jego prawdziwych Wybrańców z Synem Bożym na czele.

   Ja je tylko ukazuję oczyszczone z kłamstw i religijnych doktryn, które niczym kąkol zagłuszają prawdziwe Słowo Boże, które jest niczym pszenica.

   Ja karmię się pszenicą i nikomu tego nie nakazuję, ale zachęcam.

   Wybór pozostaje czytelnikom.
   Jeśli nie zgadzasz się z przesłaniem Słowa Bożego, które jest rzetelnie prezentowane na moim blogu, nie musisz się tu udzielać. Jest to Twój wybór Przyjacielu..jeśli coś do mnie masz, cóż chcesz więcej uczynić?

   Polubienie

 4. Przepraszam ale to co tu zamieszczasz jest niedorzeczne a twoja wypowiedź dotycząca tego ze blog ten dotyczy tylko Słowa Bożego i ” jego wybrańców” to bardzo zuchwałe i dalekie od pokory.

  Za kogo ty się uważasz? Chyba nie powiesz mi że jesteś jednym ze 144 tysięcy którzy zostaną zbawieni bo mi ręce opadną.

  Odrzucając jak juz wspomniałem wiele ksiąg z Biblii i interpretując resztę a także uważając pozostałe za nieprawdziwe manipulujesz tym samym Słowo Boże. To jest podyktowane pod twoje poglądy i wiarę. Poza tym nie odpowiadasz marytorycznie na pytania tylko żąglujesz wypowiedziami i własnymi teoriami wybierając co należałoby wpisać zamiast ustosunkować się do pytań.

  ” Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wejdzie jutrzenka w wdzych sercach.

  Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.

  Albowiem proroctwo nie przychodzilo nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnienia Duchem Świętym.

  Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

  I wielu pójdzie za ich rozwiazłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.

  Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści…”

  II Piotra 1:19-21
  II Piotra 2:1-3

  Mam rozumieć że dzięki tobie Biblia jest oczyszczona z kłamstw, Księga która jako Słowo Boże powinna być „lampą dla naszych nóg i światłością na naszych ścieżkach.” została przez ciebie w piorunujący sposób obnażona jako zawierająca w sobie liczne pomyłki, błędy i baśnie a ty jesteś wybrańcem który za zadanie miał wyłuszczyć samą esencję ewangelii bo Bóg się pomylił albo po prostu rozpisał się i poruszył zupełnie niepotrzebnie wiele wątków które nie mają nic wspólnego z naszym zbawieniem i osobą Jezusa Chrystusa. No nic tylko dziękować za takich ludzi jak ty.

  Przecież w ten sposób skupiasz się przede wszystkim na doktrynach i teologii a zasłaniasz przez swoje kłamstwa Boży obraz i Jego charakter. Jak ludzie mają poznać Boga skoro ty usuwasz z Biblii to co tobie pasuje i degradujesz boskość Jezusa Chrystusa zrównując go do rangi pogańskich bóstw. Ale w tym temacie spotkamy się na innym polu.

  Kamil, obudź się!!

  Polubienie

  1. Marku..ależ obudziłem się już kilka lat temu i od tych paru lat trzymam się tylko Słowa Bożego i jestem przeszczęśliwy 🙂

   Twoja opinia na temat zawarości mojego bloga jest Twoją własną oceną i jak już wspomniałem, nie musisz się z tym zgadzać.

   Nie przekręcaj proszę moich wypowiedzi. Ten blog głosi tylko Słowa Boga i Jego Wybrańców, czyli proroków, których powołał do służby takich jak, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Malachiasz itd, aż do Jezusa, czyli Syna Bożego.

   To ich określiłem mianem „Wybrańców”, a nie siebie i nawet jeśli jestem jednym ze 144 000, to nie widzę potrzeby, by się z tym obnosić.

   Poprawię Cię, bo obracasz kota ogonem…

   Nie odrzuciłem wielu Ksiąg Biblijnych, ale tylko te fałszywe, czyli nauki Pawła i jego uczniów Łukasza i Marka. A to są 2 Ewangelie i kilka filozoficznych listów, które są sprzeczne z całym Słowem Bożym spisanym przez Proroków ST, jak i z naukami Jezusa zawartymi w Ewangeliach Jego prawdziwych apostołów.

   Żadnego ze słów Boga i Jezusa nie przekręcam, ani nie podaję dowolnego wykładu, ponieważ Słowo Boże samo się wykłada i jest przyswajalne dla każdego „prostaczka”, a ja nim właśnie jestem i w równie prosty sposób ukazuję piękno i prostotę Słowa Bożego, tak jak jest napisane 🙂

   Nie podałeś ani jednego argumentu, jakobym cokolwiek przekręcił, a tylko wydajesz własne osądy w stosunku do mnie.

   I nie odgrażaj się proszę spotkaniem na innym polu, bo to jest dopiero niedorzeczne. Chyba nie myślisz, że dane Ci będzie prawo sądu nade mną???

   SĄDZENI BĘDZIEMY Z NASZYCH UCZYNKÓW, A NIE Z WIARY BRACIE.

   Dlatego nie musisz się o mnie martwić, ponieważ już dawno oddałem swoje życie w ręce naszego Umiłowanego Ojca i pokładam nadzieję w ofierze jaką dał Mu za nas Jego Syn.

   Niech i Tobie Ojciec błogosławi w Chrystusie 🙂

   Polubienie

 5. Pozwolę sobie wtrącić się do waszej dyskusji, bo czytam te posty i mam wielką ochotę dorzucić swoje 3 grosze.
  Moim zdaniem warto byłoby rozdzielić sprawę Zbawienia i Sądu, bo tak jak ja to widzę, to są dwie oddzielne rzeczy. Obserwator zdaje się wyczuwać to intuicyjnie, tak by przynajmniej wynikało z jego postów.
  Ja widzę to tak: Jezus umarł, złożył doskonałą ofiarę z siebie, aby wykupić człowieka od śmierci (jak pisze Marek grzech = śmierć), każdego człowieka. I tu nie ma znaczenia, czy ten człowiek wierzył w Boga i Jezusa, czy nie, tak jak nie ma znaczenia, czy w życiu dobrze czynił, czy źle. Ofiara Jezusa jest za całą ludzkość i daje im możliwość późniejszego zmartwychwstania i życia w Królestwie. Ale możliwość nie jest równa pewności. Jak wiemy Bóg zapowiedział oddzielanie ziarna od plew, owiec od kozłów; jak wiemy też nie każdy wejdzie do Królestwa Bożego. I tutaj dochodzimy do Sądu. W czasach ostatecznych Bóg będzie sądził ludzkość, tak jest napisane w Piśmie. I jest napisane, że będzie ich sądził z ich uczynków, a nie z ich wiary. Dlaczego z uczynków? Bo one moim zdaniem najlepiej świadczą o człowieku. To, co człowiek czyni, jak żyje, jak traktuje innych ludzi, najlepiej świadczy o tym, co ma w środku. A o to moim zdaniem głównie chodzi Bogu. W Królestwie mają się znaleźć prawi i sprawiedliwi, czyniący dobro. A Bóg odmieni ich serca tak, że nie będą już służyć bałwanom. Ci, którzy sądu nie przejdą, wylądują w jeziorze ognia.
  Także dla mnie Zbawienie i Sąd są dwoma różnymi sprawami. Zbawienie jest od śmierci, którą ściągnęli na nas Adam i Ewa za sprawą szatana i jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez ofiarę Chrystusa. Ono jest z łaski, ale nie z łaski poprzez wiarę, Natomiast życie w Królestwie zależy już całkowicie od tego, kim człowiek jest w środku, a sądzone będzie na podstawie manifestacji tego, czyli uczynków. Na Sądzie sama wiara nie wystarczy,
  Dodatkowo Marku, mam dwa pytania do Ciebie. Pierwsze – w jaki sposób doszedłeś do konkluzji, że ofiara Kaina to uczynki, a ofiara Abla to łaska przez wiarę? Pytam, bo mnie to interesuje. W swoim tekście podajesz tylko tę konkluzję, brak natomiast procesu dojścia do niej, więc chętnie się dowiem, jak to widzisz.
  Drugie – jakie jest Twoje stanowisko w sprawie uczynków i wiary w końcu, bo z Twoich postów jednoznacznie to nie wynika? Raz piszesz, że tylko wiara, raz piszesz, że tylko łaska poprzez wiarę, potem piszesz, że uczynki i owszem, ale tylko dla niektórych. Bo niektórzy będą zbawieni z łaski przez wiarę, inni z uczynków. Niespójne to bardzo dla mnie jest.

  Polubienie

  1. Oczywiście Nika masz słuszność i ja również nie do końca rozumiem podejścia Marka do tematu naszych uczynków, które w rzeczywistości są odzwierciedleniem naszej wiary.

   I na tej właśnie podstawie będziemy sądzeni. Nasze uczynki będą po prostu świadectwem i argumentami za lub przeciwko nam, ukazując obraz naszej wiary i tak naprawdę duszy. Proste działanie sądu..ot tyle 🙂

   Co warto również dodać odnośnie chwalebnej roli jaką odegrał Chrystus w dziele zbawienia świata, to że On nauczył nas także, jak mamy postępować, aby uzyskać gwarancję wybawienia i otrzymania życia wiecznego w Królestwie Bożym.

   Tak naprawdę naśladowanie Jezusa wcale nie jest takie trudne. Owszem, trzeba wyprzeć się świata i zaufać w pełni Bogu, ale Jezus właśnie wszystko nam wyjaśnił!

   Tak więc naśladowanie Go zapewnia nam zbawienie i czyste sumienie w dniu Sądu Bożego! 🙂

   O to chodzi!! 🙂

   Kazanie na Górze to najlepsza instrukcja do życia i postępowania, a nie herezje fałszywego apostoła Pawła (Saula).

   Pozdrawiam w Chrystusie!

   Polubienie

 6. Większość ludzi na słowo ”Apokalipsa” ma na myśli (błędnie) jakąś zagładę uwłaszczając przy tym Bogu nieświadomie. Apokalipsa znany z greki ujawnienie, odsłonięcie.
  Znalazłem kilka chaotycznych informacji (niekoniecznie prawdziwych)

  Tak swoją drogą znalazłem gdzieś informacje że spatańskiego Likurga porównuje się do Mojżesza, tak jak prawo franków salickich.
  Nawet Józef Flawiusz potwierdza pokrewieństwo Judy i Sparty.
  Według legend Andrzej apostoł poszedł do Scytów, a Tomasz poszedł do Partów. Piotr z żoną Perpetuą i córką Petronelą poszedł do Galii, Francji, Brytani, Rzymu. Nie szli głównie do pogan a do zaginionych owiec Izraela.
  Goci mogli być w dużej część z plemienia Gada.
  Mongołowie, Koreańczycy, Japończycy to Jafetyci
  Aborygeni to chyba Chamici.
  •Większośc witryn ma problem z określeniem (wciśnięciem Pawła jako apostoła, gdyż 12 był Maciej)

  http://www.british-israel.ca/Simeon.htm
  The Name „Sparta” is derived from, „the name Sepharad (the Hebrew name for Spain) from the name Sparta or Sparda which according to Strabo was the name of a place near Taraco. In course of time this name came to embrace the entire peninsula. According to Neiman Sparta –Lacedemonia was also called Sepharad” (Who were the Phoenicians ? Nissim. R. Ganor, p.266). This word mean, „separated”
  There is a lot of evidence supporting the fact that the Assyrians called Israel by other names: „…letters covering the sweep of the Empire in the seventh century [time of Israel’s captivity] contain references to captive Israelites…However owing to the relevant texts being mixed up in complete disorder among so many others, the early translators failed to recognize references to the Israelites in about a dozen tablets. Contributing to the fact that WE NOW KNOW that the Assyrians called the ISRAELITES BY OTHER NAMES” (RF. Harper, Assyrian and Babylonian Letters, and Waterman, The Royal Correspondence of the Assyrian Empire, p.101, emphasis added). Israel became the „Humri” in the land of the Assyrians before and after they got taken away.

  W Skrócie:
  Nie wiadomo czy w danym państwie jest np. głównie plemię Jakuba czy powiedzmy kilka.
  10 Plemion: w większości
  Efraim – Polska
  Manasses – Rosja/Ukraina
  Ruben – Bułgaria? Macedonia? Serbia?
  Naftali –
  Aser –
  Issachar –
  Zebulon –
  Gad –

  Symeon – Walia,
  Juda – Szkocja? chyba że do Szkocji dotarły dwie grupy: Słowian i czarowników jak do Albionu (Anglii)
  Beniamin – Czechy?
  Symeon –
  Lewi – ?

  Przypominam że Lewici żyli wśród każdego plemienia, bez ziem.
  Polacy pasują na plemię Efraima lub Judy. Chociaż Historia Efraima (Lecha) i Manassesa (Rusa) jest logiczna.
  Lewici mieli nie pracować a zajmować się kapłaństwem.
  Po zburzeniu Jerozolimy Judejczycy i reszta plemion ewakuowała się na północ. Jedni dotarli do Galii, inni do Brytanii, Hiszpanii,

  * Nasz Stwórca jest w LXX nazywany ‘’Lord Almighty’’, ale KJV nazywa ‘’Lord of hosts = Pan Zastępów), niewiem czy warte jest to odnotowania gdyż za wiele chyba nie zmienia, i czy Wrzechmogący nie kojarzyłoby się negatywnie z ‘’Wiekuistym’’

  Planuję zrobić od 5 do max 8 artykułów (w tym przeniesienie historii Biblii oczami Matrixa) a także kilka apokryfów opracowanie i być może coś o Pawle.

  A teraz chamska reklama 🙂
  https://nathaniel5318.wordpress.com/blog/

  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/03/ciekawe-linki/
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/03/sotiria/
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/05/apokryfy-czy-rzeczywiscie-nalezy-unikac/

  Polubienie

  1. Hehe zrobiłem Ci już reklamę na naszym forum zbawienie.forumotion.com 😉

   Twoje dociekania wzbudziły zainteresowanie i ten temat wart jest dalszych poszukiwań..wg mnie przynajmniej.

   Zgadzam się w pełni, że polecenie dane przez Jezusa apostołom, by szli czynić uczniów pośród narodów chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i DS znaczyło aby udali się oni do rozproszonego Izraela. I to ma jedynie logiczny sens w odniesieniu do proroctw ze Starego Testamentu, gdzie zjednoczone 12 plemion Izraela będzie znakiem dla pogan, że to czas zbawienia.

   Jestem również zdania, że Polacy to głównie Efraimici, ale nie chce się opierać przy tezie, że dany naród słowiański odnosi się do konkretnego plemienia. Może być też tak, że jesteśmy pomieszani poniekąd.

   Ale kto wie?

   Myślałem podobnie i nie przecze, że nie jest tak, iż my to Efraimici, Rosjanie to Manassesyci itd. Kiedyś podejrzewałem, że Białoruś to Lewici, gdyż z pośród Słowian, zdają się być najmniej uciskani. Na Białorusi żyje się bardzo dostatnie wbrew kłamliwym twierdzeniom, iż państwo to jest pod ciężkim butem dyktatury.

   Wszystko jest do zbadania. Życzę Ci Bożych błogosławieństw w twojej pracy i kierownictwa Ducha Bożego! 🙂

   Pozdrawiam w Isusie 🙂

   Polubienie

 7. Jeśli chodzi o konfiguracje Izraelitów to dodaję:

  Dan + Naftali
  Symeon + Lewi
  Zebulon + Issachar
  Ruben + Gad

  Białoruś (Ruthenia) –

  Ma chłop rację, przecież logicznie można było tych wszystkich uchodźców zatrzymać a partyzantów/islamistów wyciąć w pień już dawno. Imigranci wolą tu przychodzić (do Europy bo mogą tutaj pić, palić, chodzić na dyskoteki bo po co prawo szariatu a nie wierzę że każdy islamista jest abstynentem również prywatne(

  Jak tak na to patrzę to dalej nie wiem kto jest dokładnie z jakiego plemienia Izraela. Ale Polacy, Rosjanie I Serbowie (Jugosławia) to nie byle jaki lud. Serbowie i Chorwaci są najbardziej ze sobą spokrewnieni a to pokazuje bezczelność naszych ukochanych przywódców podczas wojny Bałkańskiej:
  Chorwaci – Katolicy, zakładali obozy jak ten w Jasenovas czy jakoś tak
  Serbowie i Bułgarzy – prawosławni więc bliźej Rosji
  Bośniacy – Islamiści
  * To jest jedna z tych wojen gdzie duchowni sami jawnie i aktywnie brali udział w tych zbrodniach (franciszkanie)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustasze
  Sam założyciel tego miał audiencje u papieża(ka) i jakoś krytyki jego nie usłyszałem ale za to był dogmat ”o wniebowzięciu”

  Na ten czas zrobiłem (już działać powinna strona) artykuły:
  https://nathaniel5318.wordpress.com/blog/

  literówki i niedociągnięcia ciągle poprawiam
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/04/ktore-tlumaczenie-biblii-najlepsze/ ten jest najdłuższy

  ostatni mój post jest o fałszerstwach maso(n)reckich:
  https://nathaniel5318.wordpress.com/2016/10/06/tekst-septuaginty-vs-tekst-masorecki/

  różnice będą stale dodawane

  Ps. Kolejne wersety do dodania o Izraelitach (Gimira)
  Z jakiegoś filmu (niepamiętam) zauważyłem ciekawy wykres nazw plemion kaukaskich
  Gimira = Sakka = Scuthae = Scythian = Iskuza = Isaac (SK)
  Cimbr = Cimmeroi = Celts = Galathians

  2 Krl 17: (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego;(10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem;
  (11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
  (12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.

  Iż 29:13 I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, na próżno mnie wielbią ucząc przykazań i doktryn ludzkich.

  Polubione przez 1 osoba

 8. „List do Galacjan 3:10-12
  (10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach Zakonu [Prawa] są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu.
  (11) A że przez Zakon [Prawo] nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
  (12) Zakon [Prawo] zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.”
  Paweł nie kłamał..
  Przykazań Bożych było razem 613 i naprawdę nie uda się człowiekowi przestrzegać i ch WCIĄŻ i idealnie…
  Po prostu nie da się..
  Bo choćby Jezus powiedział że kto choćby porządliwie SPOJRZY na kobietę JUŻ zcudzołożył….
  A więc, kto się ostoi?
  Czy możemy dopilnować się w KAŻDEj minucie swego życia?
  No, nie.
  Jezus powiedział:
  Nie przyszedłem znieść prawa i proroków, PRZYSZEDŁEM JE WYPEŁNIĆ !
  ORAZ
  Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, a kto UWIERZY I PRZYJMIE CHRZEST BĘDZIE ZBAWIONY (chrzest na podstawie wiary w Jezusa, że jest Synem Bożym, że umarł aby UWOLNIĆ nas od grzechu tj aby grzech nie miał nad nami panowania, oraz zmartwychwstał 3go dnia)
  Piotr w Dzień 50 tnicy powie : Skruszcie się (pokuta, chęć odwrócenia się od grzesznego swego życia), i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa (chrzest wodny : umierasz z Jezusem – Golgota i rodzisz się z Jezusem ) a otrzymacie w darze Ducha Świętego..
  Aby wypełnić Prawo trzeba mieć Ducha Jezusowego, czyli umiera moja natura duchowa (chrzest wodny) a otrzymuję Jego (Chrzest wodny +Duch Św)..
  Dlatego Paweł nie kłamał, bo wielu nie potrafi uwierzyć nawet Biblii ,że to co tam jest napisane ma sens i działa 😉
  Błogosławię

  Polubienie

  1. Mamy zatem słowo Jezusa przeciwko słowom Szawła…

   Mateusza 5
   (17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
   (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
   (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

   Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.”

   Dopóki wszystko, co jest zapowiedziane w Słowie Bożym nie wypełni się, ani jedna kreska z Zakonu nie przeminie.

   Mamy więc jasny wybór komu wierzyć…

   Jezusowi, który mówi, że Zakon aż do końca nie przeminie i Pawła, który nazywa ów Zakon przekleństwem, co jest nauką odmienną od Chrystusowej.

   Dla mnie wybór jest prosty, wszak Jezus jasno wyraził się, co trzeba czynić, by osiągnąć żywot wieczny…

   Mateusza 19
   (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?
   (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
   (18) Mówi mu: Których?
   (19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
   (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?
   (21) Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

   Należy przestrzegać przykazań jednego, Jedynego Dobrego Boga, a te przykazania, jak czcij ojca i matkę, oraz miłuj bliźniego swego jak siebie samego pochodzą właśnie z Zakonu, 10 Przykazań spisanych na kamiennych tablicach i danych narodowi Izraela.

   One są źródłem żywota i wykluczają grzech. Prawo ceremonialne i moralne dotyczące Izraelitów nie może być w większości wypełniane z oczywistego powodu jakim jest rozproszenie 12 plemion Izraela.

   Jednak 10 Przykazań, to podstawa Zakonu, która obowiązuje każdego mieszkańca ziemi i zawiera się w dwóch nakazach, jakie wypowiedział Jezus…

   „Miłuj jednego jedynego Boga”

   „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”

   To jest kwintesencja Zakonu, który Paweł unieważnił i nazwał przekleństwem.

   Ponadto mamy naśladować Jezusa a nie Pawła, więc jakim prawem Saul stawia się w roli nauczyciela, skoro Nauczyciel jest tylko jeden?

   Nie wierzy się Biblii, droga czytelniczko, ale wierzy się słowom wypowiedzianym przez Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, ponieważ kanon biblii poskładali ojcowie kościoła, najbardziej zbrodniczej organizacji na świecie.

   Bóg dopuścił do stworzenia księgi, w której zawarte będą Jego plany, oraz plany diabła, którymi są właśnie herezje fałszywego apostoła Pawła.

   Życzę zrozumienia i poznania prawdziwego Słowa Bożego.

   Z Bogiem

   Polubienie

 9. Obserwatorze naszła mnie myśl co do Porwania .
  „Jeden będzie zabrany ,drugi pozostawiony..”
  Jest napisane u Izajasza i nie tylko ze Bóg Będzie prowadził Swój Lud tak jak przy wyjściu z Egiptu
  Poza tym Objawienie mówi „WYJDZCIE z niego mój ludu…”
  Czy możliwe jest ze jeden zostanie porwany i dotyczy to wybranych (144 000) A drugi będzie wprowadzony do Ziemi Obiecanej przez Samego Boga który będzie równal góry itp by wytoczyć drogę. …
  Poza tym dzisiaj natknąłem się na krótki flesz w TV ze Silny Wiatr południowy pogrążył miasto w Turcji w czerwonym pyle z pustyni w Syrii i Iraku …. A wiadomo ze Bóg rozkazuje wiatra .Do tego dochodzi susza w Izraelu wyschniete rzeki jeziora itp ( są zdjecia) do tego stopnia ze premier Tego Tworu Fałszywego IZRAELA wezwał ROLNIKÓW do modlitwy do Boga o deszcz a podejrzewam ze zwykli rolnicy to napewno nie Edomoci . Wszystkie Znaki wskazują ze to juz tuż tuż – Jak napisane u Izajasza ze Bóg odnowiony oblicze Ziemi Obiecanej krainy spieczonej susza dla Swego Ludu przygotuje miejsce…
  Zawsze się modlę przed lektura Słowa Bożego i czuje w Sercu ze to Naprawdę już tuż tuż. Nasz Bóg otwiera oczy coraz wiekażdej liczbie naszych braci , u mnie w pracy 2 osoby ostatnio zaczęły kwestionować Status Quo i czytają Słowo Boże a jeszcze 3 mc temu w ogóle nie rozmawiali na takie tematy a teraz sami rozmawiać zaczynają i to bez żadnego „gliszenia” z mojej strony w stylu ŚJ.
  Bóg Z Tobą i czekam co myślisz na temat tego co napisałem na początku.

  Polubienie

 10. Przepraszam obserwatorze, ale artykuł ten jest niezwykle błędny. Ponieważ uznajesz Apostoła Pawła za fałszywego nauczyciela – pozwolisz że użyję tylko Ewangelii Jana r. 3:

  14 A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy.
  15 Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
  16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
  17 Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń.
  18 Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

  33 Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
  34 Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod miarą daje Bóg Ducha.
  35 Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego.
  36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.

  Czy w owym wersie – w którym Jezus wyraźnie opowiada Nikodemowi o drodze do zbawienia – jest chociaż JEDNA wzmianka o jakichkolwiek uczynkach? Odpowiedź jest bardzo prosta – nie. Jest tylko wzmianka o wierze, it to z niej Jezus czyni podstawę swojej nauki.

  Obserwatorze, muszę cię ostrzec; jest różnica pomiędzy konsekwencjami a byciem wysłanym do piekła. Bóg, jako uosobienie perfekcji, a więc i sprawiedliwości, musi każdy niegodziwy uczynek ukarać. Nie był by to jednak sędzia sprawiedliwy który na równy karał by ukradnięcie jabłka i masowe morderstwo (do których przyrównać by można było grzechy na ziemii i odrzucenie ofiary Chrystusa). Każdy grzech u zbawionej osoby będzie miał konsekwencje – na tej ziemii. Jeśli ktoś idzie do piekła to nie za to, że źle czynił, ale za to, że odrzucił darmową ofiarę Chrystusa.

  Obserwatorze – masz teraz szansę się nawrócić. Jeśli narodzisz się na nowo – to niebo jest twoje. Jeśli tego jednak nie zrobisz, piekło czeka na ciebie z otwartymi bramami. Nie mów wtedy że cię nie ostrzegałem!

  Polubienie

  1. Przepraszam, ale czy Ty próbujesz mną manipulować, licząc na to, że nie znam treści Ewangelii??

   Wyrywasz sobie wersety z kontekstu całego rozdziału i pytasz mnie „czy jest chociaż JEDNA wzmianka o jakichkolwiek uczynkach”?

   JEST, ALE JĄ POMINĄŁEŚ JAK OBŁUDNIK, PRÓBUJĄC MNIE ZASTRASZAĆ W IŚCIE SZATAŃSKI SPOSÓB…

   Rozdziały które pominąłeś…

   Jana 3
   (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

   (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

   (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

   Czy Ty sobie żarty robisz???

   Wiesz na czym polega Sąd, o którym mówi Jezus??

   Na osądzeniu naszych uczynków wynikających z przestrzegania nauki Jezusa i Przykazań.

   Poza tym…

   Po co Ty mi piszesz o nawróceniu???

   Do kogo??? Do Pawła??? Bo nie rozumiem z czym do ludzi???
   Wierzę w Jezusa i słucham tylko Jego nauki, bo buduję swój dom na skale, nie na piasku.

   Zobacz Fujiwara w jaką herezję Ty wierzysz…

   Skoro zbawienie jest z samej tylko wiary, jak uczy twój faryzeusz Szaweł, to po co Ty się w ogóle produkujesz???

   Przecież mam zbawienie w kieszeni, bo wierzę, więc kichać na Pawła, przecież dostąpię nieskończonej łaski i wybaczenia, co nie? 😉

   Taka jest logika wyznawców Szawła…powodzenia 🙂

   Polubione przez 1 osoba

  2. Fujiwara…

   Powiedz mi, jak usazadnisz pawłowe zbawienie z samej wiary na podstawie tych słów Jezusa z Apokalipsy???

   Apokalipsa 20
   (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

   Z góry mówię, że nie liczę na odpowiedź z Twojej strony 😮

   Polubienie

 11. Miałem dać komentarz a zostałem zainspirowany aby zrobić materiał na temat dogmatu ognistego piekła i nadinterpretowania listów Jana w myśl list Pawła.
  Zresztą wierząc w listy Pawła nie ma znaczenia w co wierzysz, możesz być całe życie bydlakiem ale pod koniec pójdziesz do kościoła, wyspowiadasz się i zaczniesz wszystkim rozpowiadać jak to się nawróciłeś i zaprosiłeś Jezusa do swego serca. Jest później taka osoba wypełniona miłością wyznała przed wszystkimi jak to bardzo kocha zbawiciela który niczego nie wymaga poza pustą deklaracją wiary a i tak często ponownie narodzeni nie zmieniają swego postępowania, jedynie posługują się specyficznym kościelnym slangiem który rozumieją tylko oni

  Lucyfera w ten sposób też się wybieli, powie jak to bardzo nagle zaczął wszystkich i zbawienie ma w kieszeni

  Co do Piekła.
  To jest typowa metoda kontroli umysłów – zmusić do posłuszeństwa strachem, dlatego nie ma w Biblii żadnej postaci która znajdowała by się w piekle, no chyba że Dante pisał pod natchnieniem tylko czemu nie ma Boskiej Komedii w kanonie…

  Polubione przez 1 osoba

 12. Pawłościaństwo to jest jedna strona medalu a druga ?

  Tak zwane istoty z wyższych wymiarów,
  Szydłowskiego średnio sobie ze względu na relatywizm (np. Celesyria to znaczy Syria Celtycka) czyli całkowite bajkopisarstwo
  Pod tym względem łatwo jest wiele rzeczy obalić, jednak jeśli chodzi o diabelską Kabałę
  To mamy wyjaśnienia że 6 dni stwarzania w Kabale to jest nieskończoność, to już wiemy skąd Heliocentryzm i Wielki Wybuch
  Ponadto naucza się odwrotności że dobre postacie były wtajemniczonymi
  A źródło tych Heliocentrycznych bajek są niezwykle wrodzy Bogu ”bogowie z wyższych wymiarów”
  Przy okazji wyjaśniło się czym są ci którzy uważywają nazwy Is Ra El
  Kabalistami…
  W 7 minucie mamy interpretacje Kaina i Abla jako Słońce i Księżyc
  Podobnie nam mówili w Zeitgeist na temat Seta i Ozyrysa
  Kabalizm to nic innego jak kolejny kult naszych rzekomych stworzycieli…
  To się tak wydaje że Ateizm powstał sam z siebie,
  Tymczasem cała ta nauka to nic innego jak Kabalistyczno-Hermetyczne sztuczki magiczki z Wielkim Wybuchem, Heliocentryzmem, Kosmitami włącznie
  Dobre, czepiają się ludzi którzy chcą być dobrymi ludźmi a sami wierzą że źródłem oświecenia są istoty z wyższych wymiarów czyli demony
  Z drugiej strony nie powinno się obecne zwalczać Bestii w świetle proroctw – tym się zajmą dwaj prorocy
  Siły Diabelskie z tego powodu zwalczaja zbawienie z czynów, promując przy tym zbawienie z wiary albo wiedzy…
  A wiedzą nie jest równoważna z mądrością, prawdziwa mądrość posiadają ludzie prości przestrzegający przykazań
  Nie trzeba znać ich wszystkich ponieważ każdy wie że nie wolno kraść, zabijać, kłamać itd.

  Polubienie

 13. Mam coś jeszcze lepszego lepsze niż 100 filmów Sanjayi który miesza nawet prostą fabułe filmów
  Ostatnio nawet Sci Fun daje reklamę 🙂
  I nawet trzeba przyznać że chłop ma humor i klasę w przeciwieństwie do krula lehii co nazywa wszystkich agentami, dziwkami i tak dalej (oczywiście w to nie wierzy ale jak się umie kreować komuś wizje świata…)
  https://youtu.be/lDFo70FlbAo
  Od 31 minuty
  Albo lepiej pod koniec 30 minuty
  Hmmm skoro taki jegomość z wyższej półki kojarzy stronę to oznacza jedno i jest to bardzo pozytywna wiadomość
  Trochę szkoda że więcej hasbary niż ”normalnych ludzi”
  A to by wyjaśniało dlaczego nikt nie założył bloga czy cokolwiek innego by w dobry sposób podważyć te tematy
  Nie chodzi o PZ bo te dowody się kiedyś znajdą i z pewnością nie od Frania i jego ekipy 🙂
  Ale jeszcze nikt nie obalił na porządnie Septuaginty i tak dalej
  Sci Fun czy Sanjaya… jeden i drugi wybiórczo traktuje pewne tematy
  A to znaczy że efekt cieplarniany jednak jest
  Bardzo dobry znak
  Osobiście nie zajmuje się PZ, HC, NC bo nie jestem ścisłowcem, widzę jednak że wiele niezaprzeczalnych argumentów na kult heliosa równie dobrze pasuje do innych modeli i nadal pozostaje po starego
  i Henia zacytował i jedynie co zrobił to dał reklamę a to dobrze
  Widać przynajmniej dlaczego promowane są ”teorie naukowe” jak Heliocentryzm, Wielki Wybuch czy Darwinizm
  Polecam podesłać to na forum
  Będą mieli co czytać a widać że Hasbara przegląda niemal bez przerwy
  Co z tego że się droczą i wysyłają takich SciFunów to nawet lepiej, owszem dla osób które nie wiedzą w którą stronę spojrzeć im można wmówić że trawa jest niebieska… i uwierzą
  Generalnie wszystko idzie w dobrym kierunku
  A Bestia ?
  Na tym etapie nie powinno się jej otwarcie zwalczać niech udaje przyjaciół ludu aż do zniszczenia Babilonu
  Ostatnio nawet zastanawiałem się co fałszowanych proroctw i nawet pomimo fałszowania diabeł wpada we własne sidła…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s