Czy istnieje religia prawdziwa???

 

 

 

Witajcie!

Postanowiłem zamieścić na swoim blogu artykuł napisany na podstawie tekstu brata Henryka, poruszający bardzo ważną kwestię, która to jest tytułem tego wpisu. Dotyczy on głównego wyznania w naszym kraju, ale również w całej Europie i na innych kontynentach. Chodzi oczywiście o dzisiejsze Chrześcijaństwo, które w czasach obecnych stanęło w obliczu kłamliwej ekumenii, czyli zjednoczenia wszystkich religii w jedną światową religię, najprawdopodobniej „New Age”. Oto krótki filmik ukazujący działania Watykanu na drodze do osiągnięcia tego celu…

Zastanówmy się, jak to jest w rzeczywistości.

Niemal każda religia chrześcijańska twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem aby uzyskać zbawienie..standardowy schemat: „Jesteś z nami i będziesz zbawiony, albo przeciwko nam i giniesz z wyroku Boga”.

Wybór jest olbrzymi – dziesiątki tysięcy religii i sekt Chrześcijaństwa!

Problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny człowiek zadłużony w watykańskich bankach nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Pozwólcie, że doradzę Wam jak najlepiej tylko mogę. Byłem wychowany na Biblii, ale także indoktrynowany przez jedną ze znanych organizacji wyznaniowych, która w większej mierze opierała swe dogmaty o Pismo Święte i wnikliwiej je badała. Znam bardzo dobrze przesłanie Słowa Bożego i miałem też okazję poznać, jak naprawdę działają takie organizacje, które często silnie manipulują swymi wiernymi.

Nie należę do żadnej religii, więc nie zależy mi na werbowaniu do jakiegokolwiek związku wyznaniowego itp. O datki także nie wołam i nie szukam wsparcia finansowego!  Pragnę jedynie podzielić się swoją wiedzą, która pomoże zrozumieć wielu ludziom pojęcie Boga i zbawienia.

Dlaczego istnieją tysiące odłamów Chrześcijaństwa?

Jeżeli Biblia jest jedna, a autorem jej jest sam Bóg, to dlaczego istnieje tyle wyznań??

Bóg jest przecież Bogiem porządku, a nie bałaganu. Pytanie logiczne, ale odpowiedź jest bardzo trudno odnaleźć…

Ale już na to pytanie odpowiadam!

Pośród apostołów szatan zdołał owładnąć Judasza. Także w Biblii zagościł kolejny Judasz, który swoimi naukami zwiódł niemal całe Chrześcijaństwo świata. Owym Judaszem był faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz ewangelistę Marka, aby obaj wsparli nauki ich mistrza, czyli Pawła.

Łukasz był lekarzem. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, leczący ludzi często co najmniej podejrzanymi metodami.

I tutaj leży wielka tajemnica, tak drastycznie podzielonego i zwalczającego się nawzajem Chrześcijaństwa. Wszystkie oficjalnie znane religie Chrześcijaństwa głoszą doktryny oparte na apostole Pawle i na Łukaszu, oraz na ewangelii Marka.

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym. Jest to olbrzymie kłamstwo!

Niemal całe Chrześcijaństwo w rzeczywistości opiera się na tekstach tych trzech ludzi, z których żaden nie znał osobiście Chrystusa. Najważniejsza postać z tej trójki – Paweł – także Chrystusa nigdy nie widział i nigdy nie zacytował!

Jezus osobiście powołał swych 12 uczniów podczas pobytu na ziemi i takie miał polecenie od Boga Ojca. Prawdziwych Apostołów Baranka było tylko 12 z czego jeden dał się uwieźć szatanowi!

Ew. Mateusza 10:1-7

(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,

(3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

(4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Czy w wersetach powyżej jest mowa o Pawle, Łukaszu i Marku??   Nie!!
Czy Jezus zapowiadał, że powoła jeszcze innych apostołów??   Nie!!

Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego,  „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!

Jezus został posłany przez Ojca, by wypełnić swoją misję, dać jednorazowe świadectwo i naukę , oraz złożyć ofiarę za grzech całego świata. Żaden inny nauczyciel nie był potrzebny!

Ale co zrobił Paweł? Wymyślił sobie niczym nie podpartą historyjkę o objawieniu Jezusa, który rzekomo powołał go do misji ewangelizacyjnej. Dziwnym trafem nauki Pawła stoją w zupełnej sprzeczności z całym Słowem Bożym! Mało tego, „bliskie spotkanie” fałszywego apostoła ze Zbawicielem jest napisana w 3 różnych wersjach, co rzuca wielki cień na prawdziwość tego zajścia…

Wersja I

Dzieje Apostolskie 9:3-7

(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

(4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

(6) Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Wersja II

Dzieje Apostolskie 22:6-12

(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

(7) I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

Wersja III

Dzieje Apostolskie 26:12-15

(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,

(13) Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi  światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

(14) A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć??

W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię, a reszta oniemiała słysząc głos, ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku (lub aramejsku), a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy. W sprawozdaniach o zmartwychwstaniu nie ma sprzeczności, ale są podane różne elementy, które razem tworzą harmonijną całość!

Trzy różne wersje tego samego wydarzenia, sprzeczne ze sobą w nieomylnym Słowie Bożym… czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!

Jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski??

To nauki Pawła, nie Boga czy Chrystusa powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa, które powinno nazywać się… „Pawłościaństwem”, ponieważ naucza ono  jedynie doktryn Pawła. Doktryny te całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga, oraz jego Syna Chrystusa, a nawet są nafaszerowane fałszywymi proroctwami.

Prawdziwej religii od czasów Chrystusa nie było i nie ma, ponieważ żadna religia nie opiera się wyłącznie na wypowiedziach Boga oraz Syna.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji, oraz teorii wielkiego wybuchu, jak i naciski władz i mediów na ateizm – i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu, czyli negacji istnienia Boga. Dlatego pseudo nauka  kontroluje twój umysł , który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową.

„Cały świat leży w mocy złego” i szatan oraz jego słudzy całkowicie kontrolują wszelkie informacje, zwłaszcza pod kątem poznania Biblii oraz Boga i Jego Syna.

Niemal wszystkie informacje o świecie to iluzja i kłamstwo a szczytem kłamstw są religie, które powinny przodować jako naśladowcy Chrystusa, który zawsze mówił prawdę, a nawet oddał za Prawdę swoje życie. Religie są także kontrolowane przez szatana, ponieważ są jego głównym celem i jak na razie walkę o nasze dusze stanowczo szatan wygrywa! Ale ten stan rzeczy potrwa tylko do wyznaczonego przez Boga czasu.

Aby poznać RZECZYWISTEGO Boga oraz Jego RZECZYWISTE plany zbawienia rodzaju ludzkiego, powinieneś zapomnieć niemal wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i zacząć od zera.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii – zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i… zacznij ją czytać!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Pierwsza opcja.

Skupić się na najważniejszej Prawdzie biblijnej, oraz zacząć stosować ją w życiu i w ten sposób uzyskać aprobatę Boga, czyli zbawienie. Do zbawienia wystarczy Ci znajomość jedynie treści 10 Przykazań, Kazania na Górze, oraz kilku wersetów z dwóch wiarygodnych Ewangelii Mateusza i Jana. Najtrudniejszą rzeczą jest stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym, ale możesz na tym się zatrzymać i wytrwałość w dobrym postępowaniu nagrodzi Cię zbawieniem. Nie potrzebujesz żadnych krzyży, obrazów, mszy, kazań, uczestnictwa w zebraniach czy kongresach itp. Wszystkie te działania to wchłanianie trucizny duchowej apostoła Pawła.

[W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link… Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne do zbawienia]

Druga opcja.

Co zrobić, jeżeli znasz nieźle Biblię i chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany?

Zacznij czytać Biblię według podanego przeze mnie sposobu. Proś Boga w modlitwach o zrozumienie i sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo, ale w kontekście całych rozdziałów. Ujrzysz czystą Bożą Prawdę, która Cię oszołomi, ale… uszczęśliwi.

Prawda jest zawsze przedstawiana w najprostszy sposób.
Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy.

Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i… był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec. Nikt w starożytności nie był wykształconym księdzem czy pastorem. Nawet kapłani Izraela nie posiadali gruntownej wiedzy biblijnej, oraz wykształcenia.

Dlatego powinieneś osobiście ją czytać bez jakichkolwiek obaw, że czegoś nie zrozumiesz lub zrozumiesz błędnie. Za błędne zrozumienie Bóg nikogo nigdy nie ukarał.

Zanim ją zaczniesz czytać, wyobraź sobie to, że nawet główny temat Biblii wcale nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ani Boga ani Chrystusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza niż moralność świata. Chrześcijaństwo także cechuje spora doza nienawiści do członków innych religii czy sekt.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób??

Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37-42

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone… synami Złego, czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne, ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez chwasty.

Dopiero teraz kąkol, czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Jezus Chrystus nam to wyjaśnił – sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Zatem Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga.

Owe chwasty – kąkol robi wszystko, aby obrzydzić Ci Boga i Prawdę, oraz zniechęcić Cię do sprawdzenia tego u źródła. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując swoją interpretację testów Pawła i Łukasza do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w tendencyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie, a nawet w to, że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część „sług Bożych”, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych ‚uczonych w Piśmie’ to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istniej także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego, a kąkol to nasienie węża. Nasienie węża pracujące dla szatana jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju miejsca kultu. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu – kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności. Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię Ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową, oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa, to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg… ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula, oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia, oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi!

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób Jezus podsumował ‚religię’ faryzeuszy – Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy – nasienie węża, wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię!

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy, często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże Przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. „Węże, plemię żmijowe” – to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże Przykazania zastępując je swoimi naukami sprzecznymi z Słowem Bożym.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane, ale katolicy zamiast Boga wielbią starożytną, wulgarną boginię nazwaną w Biblii Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

gg1

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Ks. Wyjścia 20:4, 5

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16-18

(16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.

(17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.

(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma. Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wiecznie w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi ‚chwastami’ nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach ‚chwastów’! Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo!

Będąc Chrześcijaninem na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale jest to regułą, że ten najgorszy ‚margines’ zawsze jest nagradzany!?

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 – nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania. Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować. Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia, że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej, oraz chęci podporządkowania się określonej religii w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Ew. Jana 8:31, 32

(31) (…) Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Z czego uczniowie Jezusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan kłamstw i obłudy fałszywych religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Prawo Boże. Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu:

„musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.

Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak ją zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy, czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań – takich właśnie warto czytać, słuchać, ale… trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu, oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg spodziewa się, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy, a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie. Mówią – „nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Miejmy zaufanie do samego Boga oraz do Syna, Jezusa Chrystusa.

Przysłów 3:5

(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca…

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego!Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub… sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga, oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

[Więcej w linku – Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.]

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie, oraz precyzyjne ich wyjaśnienie. Ty, Drogi Czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszać Cię do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte – Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria – tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje, medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego. Jest niemożliwe, aby uczęszczać do Kościoła Katolickiego i nie obrażać w nim Boga.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii, oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od Ciebie. Rób to, co Ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, a na pewno uzyskasz zbawienie!!

Bóg zaprzysiągł to na samego siebie!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga?

Oczywiście, że nie! Ale trafiłeś tutaj dlatego, że coś Cię niepokoi, coś Cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, ale tutaj znalazłeś kilka opcji, znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.

Jeżeli ją znajdziesz, Ty zadecydujesz, czy pozostawanie w jakiejś religii buduje Cię duchowo i wzmacnia Twoją więź z Bogiem, czy też nie. Zadecydujesz także, czy owa religia prowadzi Cię ku zbawieniu jakie Bóg zaplanował, czy steruje w zupełnie inną stronę.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga.

Dlaczego  w niemal wszystkich religiach chrześcijańskich nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Nikt nie pisze o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nikt nie wspomina o fałszu Pawła, nikt nie wyjaśnia tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, które Naród Wybrany wraz ze 144.000 ustanowi na całej Ziemi pod władzą Jezusa Chrystusa!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś wiedzieć o jednym.

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ żaden człowiek nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem.

Osobiście to rozważ i dokonaj właściwego wyboru.

Polegaj tylko na Bogu i Synu!

@ thewordwatcher – www.zbawienie.com
Reklamy

53 myśli w temacie “Czy istnieje religia prawdziwa???

 1. jak dla mnie, to zbyt przeintelektualizowane to wszystko
  która religia jest prawdziwa? wszystkie są prawdziwe, żadna nie jest sztuczna, ale chrześcijanin nie potrzebuje religii, potrzebuje BOGA i ŻYCIA w bezwarunkowej miłości i w prawdzie, a kwestie teologiczne, filozoficzne i całe to dzielenie włosa na czworo jest niepotrzebnym komplikowaniem tego co proste, intuicyjne i szczere

  Polubienie

  1. Racja..podziałów jest zbyt wiele, ale z czegoś one wynikają i mają jakiś cel, który został przedstawiony w tym artykule.

   Myślę, że należy mieć świadomość tego, że dzisiejsze religie chrześcijańskie, z których każda mianuje się „prawdziwą”, czyli tą, która zna jedyną prawdę, są tak naprawdę pod kontrolą szatana i jego sługusów.

   Artykuł nie jest przeintelektualizowany, tylko szczery i w taki sam sposób przedstawia przykrą prawdę, że całe ówczesne Chrześcijaństwo jest w tarapatach zwodniczych nauk, które prowadzą na manowce.

   Kto chce znać prawdę, ten ją pozna.
   Kto woli jej unikać, będzie migał się od podjęcia tematu.

   Sprawa jest prosta…

   Pozdrawiam w Panu!

   Polubienie

 2. warto zdać sobie sprawę czym naprawdę jest nawrócenie
  nawrócenie to nie zmiana poglądów, ale zmiana podejścia do życia

  ten artykuł jest prosty i szczery, ale to co robią religie człowiekowi nie jest prostotą a tym bardziej nie jest szczerością, bo wypływa z ludzkich wymysłów, czyjejś chęci władzy nad ludzkimi duszami
  człowiek należący do religii nie ma prawa być sobą bo musi uważać żeby go nie „ukamienowali” za nie trzymanie się obowiązującej doktryny, nie przykleili łatki heretyka itd.

  Bóg patrzy na serce człowieka
  warto wrócić do pierwotnego stanu osobistej jedności z Bogiem i ludźmi

  również pozdrawiam 🙂

  Polubienie

  1. Otóż to!

   Dlatego wniosek jest taki, że „religii prawdziwej” nie ma, a to nasze osobiste podejście do Słowa Bożego jest sposobem na poznanie Stwórcy i życie w zgodzie z Jego Wolą.

   Niestety, ale problem sięga troszkę głębiej…

   Wiemy, że większość chrześcijan jest indoktrynowana przez związki wyznaniowe, z których największy to KRK. To on stworzył masę fałszywych dogmatów nie mających oparcia w Słowie Bożym i od niego wyszła masa odłamów nadal forsujących błędne doktryny.

   Problem jest taki, że nawet owe „nawrócone” osoby, mimo zerwania z religią fałszywą, nadal wyznają kłamliwe dogmaty, nie szukając wyjaśnienia w słowach Boga i Jego Syna.

   Na domiar złego, większość wywyższa fałszywego apostoła Pawła nad Jezusa i zamiast opierać się wyłącznie o Jego nauki, wybierają nauki ludzkie pochodzące od kłamcy Pawła.

   Oto problem całego Chrześcijaństwa.

   Polubienie

   1. Obserwatorze,
    proszę o modlitwę, o siłę dla mnie.
    Zanegowałam Pawła wśród chrześcijan (nie katolików) i dostałam mocno po głowie. Podważono moją wiarę, choć ja nieustająco wzrastam, każdego dnia. Całą swoją życiową energię poświęcam na budowaniu wiary. Nazwano mnie zwiedzioną… I tak stałam się heretyczką, choć nikt nie wie, co mam w sercu i jak bardzo staram się przypodobać Panu. Od wielu miesięcy mam radość w sercu daną od Boga, a teraz uznano, że kieruje mną zły duch.

    Polubienie

   2. Wspomnę Siostro!

    Nie przejmuj się..oni kiedyś zrozumieją. Ważne, by iść tylko za Jezusem…

    Ew. Mateusza 5:11, 12

    (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

    (12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

    Nie oni winni Ci mówić jak czynić, ale wszystko powiedział nam nasz Nauczyciel. W Jego słowach jest Prawda i tylko tego się trzymaj!

    Nie można służyć dwom panom..albo Jezus, albo Paweł…inni już dokonali wyboru i po owocach ich poznasz.

    Z Bogiem! 🙂

    Polubienie

   3. Bardzo dziękuję, Obserwatorze 🙂

    Kiedyś chyba na zbawieniu.com zastanawialiście się, dlaczego Bóg dopuścił do skażenia Biblii Pawłem? Nie bardzo mam jednak czas, aby to odnaleźć. Wyjaśnisz krótko, lub podpowiesz, gdzie szukać? To dla mnie istotne.

    Polubienie

   4. Tak, rozważaliśmy nad tym dlaczego tak się stało. Ogólnie Bóg dopuszcza do wielu złych rzeczy jakie dzieją się np. na świecie i tak samo dopuścił do tego, by w Biblii znalazły się fałszywe nauki ludzkie w wykonaniu faryzeusza Pawła.
    Jednak Bóg ostrzegał nas przed tym wszystkim i Jego Syn powtarzał to wielokrotnie..przypowieść „o dobrym i złym siewcy” świetnie obrazuje to, co zrobił szatan przy pomocy fałszywych apostołów.

    Podstawową przyczyną tego jest to, aby cały świat z szatanem na czele dogłębnie przekonał się, że mimo wszelkich knowań przeciwko Bogu, dopełni On swych obietnic i wypełni każde słowo jakie wypowiedział, wykonując swój plan w 100%.

    Jeśli chodzi o fałszywe nauki Pawła, to sprawa ma się tak, że jest to swego rodzaju sprawdzian dla ludzi, który ma za zadanie przesiewać tych, którzy kierują się tylko i wyłacznie słowami pochodzącymi z ust Bożych od tych, którzy wolą kłamliwe i pokrętne nauki ludzkie.

    Ten sprawdzian zakończy się podczas Sądu, gdzie ludzkość zostanie podzielona na „owce i kozły”, czyli osoby posłuszne Słowu Bożemu i osoby gardzące nim kosztem nauk ludzkich.

    Polubienie

   5. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak znacząco mi pomogłeś.:)

    A co do tego miejsca, o które pytałeś… Jak nieco dojdę do siebie, to się przyznam.:)

    Polubienie

 3. gdy człowiek kieruje się doktrynami, a serce ma zamknięte nic mu to nie da
  podobnie jak odwracanie sie od życia jest karykaturą człowieczeństwa
  bez miłości w sercu żadna prawda człowiekowi nie pomoże
  człowiek musi się stać jednością, na tym polega prawdziwy rozwój i zdrowie
  dlatego „skuteczne” leczenie chorób bez zrozumienia ich przyczyn jest bardzo groźne, bo to co w życiu spotyka człowieka jest komunikatem, że idzie w złą stronę

  Polubienie

  1. Tak dokładnie i w tym mają nam pomagać nauki Jezusa Chrystusa, które są proste i jasne, dają nam wskazówki jak żyć szczęśliwie w zgodzie z Bogiem.

   Dlatego tak usilnie przestrzegam przed naukami Pawła, ponieważ one działają odwrotnie do nauk Jezusa.

   Polubienie

   1. Paweł sam się przyznaje w tych słowach, że nie ma tej wiary, o której mówił Jezus, że jest w stanie przenosić góry..

    ..Paweł oczywiście gdyba i bajdurzy.

    Może przytoczyłbyś jakieś słowa naszego Zbawiciela?

    Paweł to kłamca…

    Polubienie

 4. (11): Macie ogromne szczęście, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu.
  (22): A ja wam mówię: Każdy, kto gniewa się na bliźniego, pójdzie pod sąd! Kto nazywa go głupcem, pójdzie pod sąd najwyższy. A kto nazwałby go idiotą, zasługuje na ogień piekielny. [Słowo Życia NT, Mt 5]

  Polubienie

 5. Obserwator – czytanie Biblii, a zwlaszcza ST pierwszy raz, daje spore zamieszanie. To co zostalo dopisane do Prawa przez Lewitow, zmienilo prawdziwe wyobrazenie o Bogu.

  Polubienie

 6. Witaj,
  Chciałbym odnieść się do tego co napisałeś w artykule, ponieważ widzę że poważnie podszedłeś do tematu.

  Po pierwsze, cytujesz Mateusza 10:5,6 :

  (5)Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
  (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

  Owszem zgadzam się z tym, że uczniowie zostali w czasie służby Jezusa wysłani do miast izraelskich.
  Jednakże po zmartwychwstaniu, Jezus mówi w Ew. Mateusza 28:1819:

  (18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
  (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

  Jest to ten sam autor którego cytujesz wcześniej.

  Jezus więc w czasie swojej służby głosił ewangelię głównie Izraelowi, natomiast po zmartwychwstaniu, powiedział żeby ją rozgłaszać po całej ziemi. Zauważ że nawet podczas służby, Jezus przebywał dwa dni w mieście samarytańskim – Ew. Jana 4:40,41

  (40) Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez dwa dni.
  (41) I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa.

  Jeśli tak jak napisałeś: „Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.” to co Jezus robił w tym mieście?

  W Ew. Jana 10:16 sam Jezus mówi coś takiego:

  (16) A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

  Dodatkowo w 2 Liście Piotra 3:15,16, Piotr piszę coś takiego, uwierzytelniając jednocześnie Pawła i jego pisma :

  (15) A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was;

  (16) Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

  Polubienie

  1. Witaj freon25,

   Tak, masz całkowitą rację! Oczywiście, misją Jezusa było, by Ewangelia dotarła do ludzi ze wszystkich narodów, plemion i języków, jak i ofiara Jezusa była za grzech całego świata.

   Chrystus był Izraelitą z plemienia Judy i według proroctw ze ST jest on Mesjaszem Boga Izraela, do którego został posłany wedle obietnic.

   Jedną z obietnic Boga jest zjednoczenie Narodu Wybranego (który został ukarany i rozproszony wśród innych nacji) pod berłem Chrystusa i odrestaurowanie Królestwa Bożego, które obejmie panowaniem całą ziemię.

   Jezus głosił i nakazał najpierw głosić Izraelitom, czyli głównie Judejczykom w tamtych czasach, a następnie by głosić innym narodom, wśród których żyje reszta rozproszonych Izraelitów z pozostałych plemion.

   Są skrywane doniesienia, że apostołowie doszli na tereny Europy i najprawdopodobniej nawet na ziemie Polan i Lechitów.

   Wśród Słowian nadal żyją prawdziwi Izraelici, z których część będzie wzięta jako 144 000 wybranych!!

   Jest pewne, że do Izraelitów przyłączy się w Czasach Końca wielu dobrych ludzi z innych narodów i oni także zostaną zbawieni 🙂

   Dlatego z Ucisku wyjdzie niezliczona wielka rzesza tych, którzy oddadzą cześć Bogu i Jego Synu i uznają Ich zwierzchnictwo.

   Omówiłem wszystko w artykule „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej”.

   Pozdrawiam w Panu! 🙂

   Polubienie

 7. Cytat z artykułu:
  „Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

  Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

  Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!”

  Czyli według Ciebie dobra nowina była przeznaczona tylko dla Izraelitów z każdego narodu i języka?
  I apostołowie poza Izraelem głosili tylko żydom?

  Po drugie mam pytanie czy uznajesz Listy Piotra?

  Przeczytałem, to co podałeś, „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” i trochę na temat piekła.

  Jestem ciekawy, skoro wg Ciebie ofiara była za grzech całego świata, to czy mimo tego ludzie znajdą się w gehennie żeby cierpieć przez pewien czas?

  cytat: „jezioro ognia jest symbolem drugiej śmierci, z której nie ma szansy na zmartwychwstanie. Jest to ostateczny, decydujący wyrok Boga, od którego nie ma żadnego odwołania…Dla pozostałych przy życiu są to „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków”.

  To nie ma sensu, jeżeli ktoś zostałby unicestwiony zupełnie i całkowicie na moich oczach, a ja zostałbym przy życiu, to nigdy bym nie powiedział że cierpi on „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” Come on. Poważnie? Jak ktoś może przeżywać katusze skoro przestaje istnieć?

  Polubienie

  1. Według mnie Dobra Nowina była skierowana głównie do Narodu Wybranego, ale Bóg umiłował całą ludzkość i pragnie zbawienia dla wszystkich.

   Z tego względu posłał Jezusa, który umożliwił to wszystkim nacjom. Bóg w swej wspaniałomyślności tak to obmyślił, że Dobra Nowina wędrując za zaginionym Izraelem, rozprzestrzeniła się na przedstawicieli innych narodów, dając możliwość poznania Stwórcy i przupodobania Mu się na podstawie nauk Chrystusa.

   Co do „jeziora ognia i śmierci drugiej”…na nie przyjdzie czas dopiero po Sądzie. Nie kojarzę dokładnie o jaki cytat Ci chodzi.

   Teraz nikt nigdzie nie idzie. Człowiek umiera i zostanie wskrzeszony dopiero na Sąd, gdzie na podatawie swych uczynków otrzyma wyrok – życie wieczne lub śmierć w jeziorze ognia – czyli „druga śmierć”.

   Co w tym niejasnego??

   Polubienie

  1. Przepraszam, a w jakim języku???

   Czyli w Polce wszyscy zwracają się do siebie w formie grzecznościowej, nazywając się demonicznym przydomkiem?
   W języku polskim „Pan” to forma grzecznościowa i rzeczownik określający np. osobę.

   W nosie mam nazwę jakiegoś głupiego bóstwa, które może mieć różną nazwę w zależności od kraju i języka.

   Polubienie

  1. Nie znam kultu żadnego Pana i nigdy z czymś takim się nie spotkałem i nie mam ochoty się spotykać.

   W języku polskim słowo „pan” znaczy to, co znaczy i każdy używa go jako zwrotu, tytułu a nie imienia własnego, co jest oczywiste i proste jak konstrukcja grabii.

   Gdybanie pozostawiam osobom, które szukają sensacji i bzdurnych teorii.

   Polubienie

 8. Napewno zmierzam do dobrego. Niektórzy odradzają mówić Amen bo Ra> Gdy już znam pochodzenie tego słowa …dawniej używałem bez zahamowań…
  .Teraz zadam to pytanie mędrcowi i lingwiście. „święć się imię Twoje”;zajrzałem.
  Podziękowania za dobre…artykuły.

  Polubienie

  1. To najważniejsze, bo dobro i dobre uczynki Bóg na pewno doceni 🙂

   Tak, ‚Amen’ pisane z dużej litery jest nazwą własną, imieniem egipskiego bóstwa słońca.
   Pisane z małej litery greckie (nie aramejskie) ‚amen’ znaczy tyle samo, co „zaiste”, „zaprawdę”, „niech się stanie”.
   Skoro mamy Biblię tłumaczoną na Polski, to mówmy po polsku. To samo tyczy się słowa Pan, które jest użyte jako tytuł, nie imię.

   Oczywiście złośliwi będą się czepiać, że jest napisane, np. „Pan imię jego”, ale to jest cecha ludzi złośliwych by szukać dziury w całym.

   Oczywiście Imię Boga, tak jak On sam, jest święte i zostanie uświęcone niebawem na oczach wszystkich narodów i każdy pozna je i znikną wątpliwości.

   Tymczasem szkoda czasu na przepychanki i cedzenie komara. Są rzeczy ważniejsze, a po więcej dowodów zapraszam na http://www.zbawienie.com 🙂

   Polubienie

 9. Dlatego nie piszmy:pozdrawiam w Panu (duże :P)lecz:pozdrawiam w panu Isusie (małe p)
  Ja wszak rozważam powrót do słowiańszczyzny (twego syna gospodzina).

  Polubienie

  1. W języku Polskim taka jest zasada, że zwrot grzecznościowy, czy tytuł „Pan” pisze się zawsze z dużej litery.

   Cóż znaczy powrót do słowiańszczyzny? Masz zamiar czcić bóstwa z drewnan i kamienia? Gaje, wzgórza i ‚święte’ drzewa? Światowidy i inne pogańskie bożki??

   Eeh 😦

   Polubienie

 10. …bo moim zdaniem bardziej polskim jest określeie: gospodzin Isus niżli pan Isus. Poznajmy prawdziwą historię zastąpienia słowa gospodzin greckim słowem :pan.

  Polubienie

 11. Toteż odrzućmy bez ceregieli to co ewidentnie złe (jak Szawła) a używajmy to co dobre nie tracąc czasu, aby nie dawać satysfakcji złemu. Podziękowania za dobre artykuły.

  Polubienie

 12. A czy kto z uczestników zwrócił uwagę na pytanie Isusa: Który z tych trzech okazał się bliźnim? Bo kogo nie pytam to myśli że poturbowany Żyd. A to przecie nie prawda!

  Polubienie

 13. Znalazłem w konkordancji; niestety, to jest w Lk (10:29 i dalej). Moja uwaga: bliźniego należy miłować (a nie kochać) jak siebie samego czyli najintensywniej.

  Polubienie

  1. Tak mi coś nie pasowało właśnie…

   Co do miłowania i samej miłości w stosunku do bliźnich, to przede wszystkim powinna się ona przejawiać poprzez:

   – szacunek
   – wyrozumiałość
   – uczciwość

   Tak rozumiem miłość, o której nauczał Jezus 🙂

   Polubienie

 14. W Septuagincie jest ponoć: miejcie w nienawiści nieprzyjaciół Boga a Greckich czytałem: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Lecz czyż nieprzyjaciele Boga nie byliby i naszymi?

  Polubienie

 15. „.. znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.”

  – Czy ty czasem nie przestrzegasz przed samym sobą: – „Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.
  Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.”
  Piszesz wiele prawdy ale poddając w wątpliwość część Biblii wkraczasz na „bardzo dobrą” drogę do odstępstwa i stworzenia nowej wiary. Podobnie zresztą uczynili poprzedni „reformatorzy”. Gdy coś im nie pasowało albo to marginelizowali albo się tego pozbywali.

  Polubienie

  1. Nic dziwnego…jeśli się opisuje Prawdę i do tego podaje materiały dowodowe ją potwierdzające, to znaczy, że jest się prawdomównym, a więc treść takiego, dajmy na to artykułu, jest w pełni wiarygodna i prawdziwa.

   W czym masz problem? Przeszkadza Tobie, że mówię Prawdę? 🙂

   To, co sobie dopisujesz tekstem: „Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawienia Jego Słowa”, jest tylko Twym postrzeganiem i zarzutem wyssanym z palca, wszak nigdzie tak nie twierdzę ani ja, ani osoby mnie podobne.

   A więc zwyczajnie dopowiadasz sobie to, co chcesz widzieć mimo, że nie masz ani jednego argumentu.

   Poddaję w wątpliwość, a nawet udowadniam to, że część Biblii, poskładanej zresztą jako kanon przez pogański Rzym, zawiera w sobie dodane przez niego kłamliwe nauki pochodzące od fałszywego apostoła Pawła z Tarsu, który nie głosił Słowa Bożego ani nauki Chrystusa.

   Jest to w pełni udowodnione i jawne, więc nie rozumiem o co Ci chodzi?

   Tak więc ukazuję w tym wszystkim jedyne i prawdziwe źródło Prawdy, jakim są osobiste wypowiedzi Boga oraz osób przez Niego wybranych, jak prorocy i 12 apostołów z Jezusem na czele. Reszta w wykonaniu Pawła i jego popleczników pochodzi od złego i ukazaliśmy to dobitnie, czego nawet nie uda się Tobie podważyć.

   Widzisz przyjacielu, sęk w tym, że wszelkie odłamy i religie bazują na tym, by odwodzić od nauki Chrystusa oraz nakazów Boga Ojca, a ja i moi znajomi ukazujemy ten paradoks i nawołujemy do skupienia się na nich.

   Reformatorzy mieli to do siebie, że ich głównym celem było stworzenie danego systemu wierzeń i usuwanie w cień właśnie nauki Pana.

   Słynny Luter, twórca bluźnierczego protestantyzmu, chciał pozbyć się Apokalipsy i listów Jakuba, bo nie pasowało mu nich zbawienie i sąd z uczynków do jego pawłowej herezji o zbawieniu z samej tylko wiary. Problem w tym, że Jan i Jakub byli wybranymi przez Boga apostołami Jego Syna, a Paweł nie (Szawełek wymyślił sobie świetliste objawienie Jezusowe, będące podstawą wszystkich następnych, kłamliwych objawień z maryjkami włącznie).

   To jest dopiero odstępstwo i ubliżanie Bogu!

   Czy więc powiesz mi, że jestem odstępcą, ponieważ wbrew całemu odstępczemu chrześcijaństwu, ja, nawołuję do tego, by słuchać tylko i wyłącznie słów wypowiedzianych przez Ojca i Syna, zamiast słuchania nauk ludzkich, ślepych przewodników???

   Niech więc Ci będzie hehe 🙂

   Pozdrawiam i z Bogiem.

   Polubienie

 16. 1 * Wierzono że ”ducha Julka Cezara weszła do nieba i od tego czasu przedstawiano go z gwiazdą nad głową”.
  Starożytni uważali chrześcijan jako wyznawców nowego i zbrodniczego zabobonu. Tymczasem Chrześcijaństwo to wymysł ojca Gnostycyzmu oraz Masonerii (Neo-Gnostycyzmu) czyli Szaula Ha Tarsi lub Szymona Maga/Apoloniosa Z Tiany. Natomiast Nazareizm jest kontynuacją Mozaizmu, Hebraizmu jak nie nazwiemy religia apostołów istnieje od Adama poprzez Henocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba.

  2 * Ekloga IV Wergiliusza znana też jako Mesjańska, mówi o narodzeniu Mesjasza z dziewicy. Mamy tam pogańskie elementy jak Saturn (szatan) i Apollo (Apollyon), tylko skąd poganin znam proroctwa o narodzeniu z dziewicy ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekloga_IV
  Moim zdaniem Biblia Grecka z łacińską nazwą była znana nawet poganom którzy zlewali Biblię na rzecz swoich Saturnaliów. Możliwe że proroctwa Henocha i Izajasza była bardzo popularne, nawet Idumejczyk Herod je znał! Trzeba pamiętać że kultura Helleńska, Romańska, Judejska, Idumejska (Talmud, Kabała), Słowiańsko-Persko-Aryjska itd mieszały się ze sobą. Judejczycy chętnie przyjmowali Hellenistyczny pogląd na świat co widać w w wielu Księgach nawet Biblijnych.
  Nemrod zaś był pierwszym post-potopowym tyranem, Gigantem i oprawcą. Septuaginta nie używa nazwy ”Babel” to dzieło Tannaitów, Amoraitów, Masoretów itd.
  Pytanie jakiego pochodzenia był Nebrod, według Biblii jego ”ojcem” był Kusz syn Chama ale czy rzeczywiście ojcem a nie np. przodkiem ?
  Biblia sugeruje nam że Kuszyci to Murzyni, a Nebrod był wielbiony jako biały i czarny.
  Oczywiście historia nie nazywa żadnego władcy jako ”Nimrod”. Moim zdaniem Nimrod to określenie znaczące buntownika, rebelianta, ateistę, myśliwego tymczasem Nimrodem mógł być np. Sargon Wielki,
  Masorecki Shinar to Grecki Senaar, być może Sumer.
  Bardzo możliwe że rzeczywiste dzieje Asyryjskie, Chaldejskie, Sumeryjskie, Syryjskie przebiegały inaczej, władcy przypisywali sobie boskie zdolności, tępili gojów itp.
  * Mówią że ogród Eden to mity, tymczasem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dilmun
  Ale Sumerowie, Akadyjczycy, Chaldejczycy itd. czcili Annunaki czyli Hordę Semjazy z 1 Henocha.
  Ostatni król Asyrii Sardanapal znany jako 33 potomek założycieli Babilonu czyli Ninosa i Semiramidy według kronik.

  3 * Co do kształtu ziemii. Większość podchodzi do tematu z automatu mówiąc że nie jest kulą, jest elipsą bo tak mówili fachowcy. Druga strona mówi o Flat Earth dla 33 wrzucając dużo kłamstw wraz z Biblią i Koranem do tego worka. Ale Biblia mówi o okręgu ziemskim, na mapach to lepiej widać podobieństwo do dysków Heliosa nie obalone.
  Bardzo możliwe że ziemia przed potopem była inna, wielkie drzewa, inne minerały, wielcy ludzie jak Noe.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/japonczycy-stworzyli-mape-swiata-o-prawidlowych-proporcjach
  http://testingtheglobe.com/bible.html

  Możliwe że zza lodem są jeszcze inne puste kontynenty przeznaczone na miliony ludzi skoro większość ma przeżyć. Tolerancji dla zła nie będzie, a Bóg nie jest okrutny i ukaże wszystkim owoce ich działań, dobrych jak i złych. Bóg ocali 2/3 Ludzkości nie z powodu ich grzechów a z powodu odnowy boskiej reputacji. Znany fragment z Izajasza mówiący o okręgu ziemskim:

  Izajasza 40:22
  International Standard Version
  He’s the one who sits above the disk of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. He’s the one who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to live in,

  LXX Brenton:
  It is he that comprehends the circle of the earth, and the inhabitants in it are as grasshoppers; he that set up the heaven as a chamber, and stretched it out as a tent to dwell in

  Okrąg ziemski lub Dysk…

  Ale są takie przekłady mówiące o globie:
  Douay-Rheims Bible (Jezuicka)
  It is he that sitteth upon the globe of the earth, and the inhabitants thereof are as locusts: he that stretcheth out the heavens as nothing, and spreadeth them out as a tent to dwell in.

  * Kolejny fragment o Idumei  Izajasza 34:5

  (5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą.

  4 * Okazuje się ten ”chemtrails” jest przekrętem językowym, chodzi o nazwę bo dlaczego używa się tylko angielskiej nazwy zamiast polskiej ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne
  A to że jest coś nazwane teorią spiskową…. to ma mało ważne.

  * Podobno Isus Bar-Abbas (Barabasz) był szwagrem Judasza (Judy).

  * Przykład różnicy lat i rodowodów między LXX a Tanachem
  http://rbedrosian.com/euseb7.htm

  * Słowianie żyli w cieniu jako ”plemiona irańskie”. Dużo dowodów wskazuje na Asyryjskie bądź Izraelickie (Dan) pochodzenie Niemców i Duńczyków.
  Może Asyryjczycy rzeczywiście przenieśli się na północ ? Trzeba pamiętać że dzisiejsze określenia ”Germania”, Germanie jest sfałszowane.

  * Czytałem ponownie Ewangelię Tomasza. Oczywiście jest to dzieło Gnostyków czy może przeróbka oryginału.
  Probka:

  (34) Rzekł Isus: „Jeśli ślepiec prowadzi ślepego, zazwyczaj obaj wpadają do dołu”.

  Wiele fragmentów jest tam wyrwana z kontekstu lub przekręcona, nielogiczna:
  (30) Rzekł Isus: „W miejscu, w którym jest trzech bogów, tam są bogowie. Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim”.

  (33) Rzekł Isus: „To, co słyszysz jednym uchem i drugim uchem, głoś na waszych dachach. Nikt bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia ją na świeczniku, aby każdy wchodzący i wychodzący widział jej światło”.

  (26 Rzekł Isus: „Widzisz drzazgę, która jest w oku twego brata, zaś belki, która jest w twoim oku nie dostrzegasz. Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata”.

  (39) Rzekł Isus: „Faryzeusze i uczeni w Piśmie wzięli klucze poznania i ukryli je; nie weszli do środka i nie pozwolili wejść tym, którzy chcieli. Wy zaś stańcie się przebiegłymi, jak węże i czystymi, jak gołębie”.

  (44) Rzekł Isus: „Temu, kto bluźni przeciw Ojcu, będzie wybaczone, i temu, kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie”.

  (56) Rzekł Isus: „Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart”.

  Nie wiem jak inni, nawet jeśli znam oryginały tych wersetów z pozostałych Ewangelii, bez nich Ewangelia Tomasza nadaje się tylko na śmietnik.

  Możliwe że była planowana jako V Ewangelia, ale zbytnio przekombinowali. Moja hipoteza, po śmierci apostołów ich wszystkie listy zostały natychmiast przechwycone, te najbardziej znane dodano do NT a resztę schowano. Jakub, Juda, Jan przekazali nam swoją myśl. Niewyjaśniona sprawa z Piotrem, który ma pod swoim imieniem dwa listy – jeden typowo Pawłościański, autorem był chyba Marek. Drugi zaś list jest akceptowalny, mówi o potopie, aniołach, o raz o czymś co jest bardzo ważne
  2 P (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

  Dziwne że tak antyPawłowy fragment który mówi nam abyśmy nie dawali się dymać oszustom, i wpadać w pułapkę religii…. mówi wcześniej o nowej ziemi czyli końca świata Bóg nie planuje. Nowa ziemia i niebo ukazuje brak logiki w pójściu do nieba albo piekła bo na co odnowiona ziemia ?

  (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
  (14) Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.

  (15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;

  (16) Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

  Autor kimkolwiek był znał najważniejszy temat w Biblii
  2 P 3 (7) Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

  Najwyraźniej za tą manipulacją może stać również sam Bóg który chciał nas przetestować, przesiać

  Psalm 53 LXX według ks. A. Troniny
  (Psm 53:1) Na koniec. Dla Maeleth. O zrozumieniu. Dawida. [O Achitofelu, który doradził Absalomowi, aby wystąpił przeciw swemu ojcu Dawidowi i aby go zabił; jak zbrodnia jego spadła mu na głowę i umarł. Nam zaś ukazuje objawienie Zbawiciela i uwolnienie od bezbożnych narodów].
  (Psm 53:2) Rzekł bezrozumny w sercu swoim: Nie ma Boga! Zepsuci są, stali się obrzydliwi w nieprawościach. Nie ma, kto by czynił dobrze.
  (Psm 53:3) Bóg z nieba spojrzał na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, kto by szukał Boga.

  Bóg wszystko to widzi, i wie jak bardzo zwalczano Biblię. Psalmy także przekręcono bowiem LXX ma lekko inną numerację usuwając początkowe ”na koniec”.

  List Barnaby za to natchnął mnie do kolejnej krucjaty przeciw herezjom Saula, a konkretnie Nowemu Przymierzu opartemu na miłości, wierze, miłości i wierze. Muszę  go  kiedyś przeanalizować wraz z listem do Hebrajczyków.

  * Samaria, Samerina czyli stolica Efraimitów upadła w 722 r.p.n.e. założona przez słynnego Króla Omriego. O nim wspominają głównie źródła Asyryjskie aż do czasów Sargona II.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Samaria

  Ludność przesiedlono do miedzyrzecza w tym w góry Medów o czym mówi nam Biblia.  Samaria (hmm Sarmatia ?) była rywalką Jerozolimy stolicy Judy. Juda i Efraim walczyły między sobą kiedy Samaria była stolicą kultu Pana, którym był Baal. Tak nisko upadł naród idiotów, który wybrał z własnej woli religię swoich gnębicieli.  Samarytanie zaś to ludność mieszana, zsyntetyzowana, być może są tam Izraelici… Łukasz z Antiochii przedstawił nam Samarytan jako miłosiernych gości… Samarytanie opierają się głównie na Pięcioksięgu unikając tradycji Idumejskiej, Talmudycznej czyli ustnej. Używają oni języka samarytańskiego aramejskiego. Większość ludzi woli zakładać okulary Idumejczyków, patrząc na Jude poprzez ich okulary.

  * Nie bez powodu tak straszy się nas Islamem że niby Allah (Pan Bóg) to szatan, że Islam nienawidzi Jezusa (Isa) itd. Ci sami którzy na temat Talmudu, Języka Idumejczyków, Banderyzmu milczą. Czy w Polsce Islam był zagrożeniem ? Czy Polacy byli śmiertelnymi wrogami Turków, Arabów, Persów itd ?

  Swoją drogą trzeba pamiętać że Irańczycy (Persowie) nie są Arabami, są ludem indo-aryjskim. Moim zdaniem to biblijni potomkowie Elama, najstarszego syna Sema. Izraelici mieli częste kontakty z Elamitami tak jak Słowianie z Persami.  Historia Słowiańska jest ukryta w kulturze Perskiej, Hinduskiej, Awestyjskiej oraz Biblijnej.

  * Przez jakieś 200 lat naszą historię piszą cudzoziemcy, Rosjanie mają tak od 1917 r. Ale antypolonizm działał już w średniowieczu kiedy szkół u nas nie było a były zagranicą a nasi żakowie studiowali to co było w interesie sąsiadów, a jak wiadomo dużo uniwerków było Katolickich, Jezuickich a Jezuici palili Polskie Kroniki nawet Długosza bo pisał o Grunwaldzie.
  Mniej więcej od Mieszka (Mietka) trwała akcja zniesławienie Słowian już oficjalnie. Wcześniej nazywano nas barbarzyńcami, dzikusami, krwiopijcami, narodem idiotów (czasem słusznie). Piastowie to była dynastia okrutnych pijaków podlegających Rzymomi, ale Jagiellonie byli jeszcze pro-Słowiańscy. Królowie elekcyjni to znaczy władcy z obcych krajów – Szwedzi, Francuzi… już podlegali Londynowi i Rzymowi.

  Król Sobieski, walczył pod Wiedniem tylko dlatego że wykonywał polecenia swoich przełożonych który napuścili nas na Turków. Jak wiadomo Turcja była raczej neutralna Lechistanomi, i sprzeciwiała się rozbiorom zaborcy. Austria i Prusy to jeden naród, a Moskwą rządzili Niemcy z… Gdańska.

  Oby tylko Słowianie nie doświadczyli kolejnych rozbiorów, jak wiadomo do Polski naszło dużo Ukraińców w tym neobanderowcy niespecjalnie kochający Polaków I Rosjan. Dziwne że Polacy boją się jakiś Islamistów nie zwracając uwagi na Ukraińćów pośród Słowian przez których strach wyjść na Ulicę.

  A Putin i Trump ? Jasno widać że nie różnią się od poprzedników, tylko że widać lepiej kto ich tresuje.

  Chasydzi, Lubawicze mają duży wpływ w Rosji, Polsce, Kanaanie i niespecjalnie kochają Rosjan dlatego są tak biedni. Polska to także dziwny kraj, niby Bogaty a ludzie biedni i biedniejsi.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm_polski

  Chasydzi pozują na ultra-ortodoksów praktykujących Torę, Talmud, Tanach, Idumejską Kabałę. Znany Mesjasz Edomita który przeszedł na Islam:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szabetaj_Cewi

  Obecnie zamiast Polski, Rosji itd gorzej ma się Chrześcijańska Syria która była od zawsze krajem pełnym Chrześcijan, Muslimów, itd.
  Dużo osób czeka na rok 2021 że niby coś ma się wtedy wydarzyć, moim zdaniem Bóg może zainterweniować jeszcze później ale nie wiem kiedy. Taka gadka że ”to już” jest zwykłym religijnym straszeniem sekciarskim, nie znamy dnia ani godziny ale wątpię by Bóg dopuścił by naród żył bez wiedzy. To znaczy teraz powoli rozpoczyna się okres poszerzania wiedzy i odrzucania ojca Gnostycyzmu – Saula/Apoloniosa Z Tarsu.

  Odrzucenie Saula jako apostoła jest łatwe (kiedy ktoś nie chodzi do kościoła), ale gorzej jest odrzucić jego system nauczania. System zły, Prawo dobre.
  Wystarczy zobaczyć nauki Saula w praktyce : bezpłciowość męska, nienawiść, pycha, seks jako grzech i nienawiść do ciała, duchowość, rytuały, świątynie, Kasty,
  sekciarstwo, religijne zwroty, nieznajomość Biblii, oskarżanie wszystkiego i wszystkich o satanizm itd.
  Pawłościanie nawet nie szukają Izraelitów, bo guru uznał że rodowody powodują spory a Biblia jest nieważna (raz nazwał nawet Biblie żydowskimi kłamstwami) bo mamy Nowe Przymierze… oparte na miłości cokolwiek to znaczy.

  Nauka o miłości braterskiej jest nauką dla mas, gojów, bo listy Pawła są tak skonstruowane że trzeba je czytać alegorycznie w Gnostycki sposób. Nawet inkwizycja cytowała Pawła, a raczej gnostycką wizję upadłych aniołów jako szatana (Saul przyrównywał apostołów do diabłów), oraz o pokusach cielesnych (nienawiść do Boga). Ile chrześcijan spłonęło na stosach na podstawie Saula i jego gnostyckiej nienawiści do ciała i oskarżaniu wszystkich o satanizm (odchylenie od jego nauk).

  Może ktoś jeszcze pamięta Ewangelię Marka i teks od Isusa ”kto dotknął moich szat”

  co znalazłem u Łukasza z Antiochi:
  Łk 8:
  (43) A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć,
  (44) Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego, i natychmiast ustał jej krwotok.
  (45) I rzekł Isus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą.
  (46) Isus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie.
  (48) On zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
  (50) Isus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.

  Ewangelia Łukasza pokrywa się z Markiem i częściowo z Mateuszem. Łuk imituje Mateusza ale nieudolnie. Marka wszyscy olewają, lecz został cel osiągnięty ziarno zostało zasiane a Mateusz apostoł został okrzyknięty złodziejem (celnikiem) i plagiatorem że niby skopiował od Marka.
  Jaką mamy kolejność w Biblii ?
  Ewangelia Mateusza (Mt)
  Ewangelia Marka (Mk)
  Ewangelia Łukasza (Łk)
  Ewangelia Jana (J)

  Sądzę że jest on prawdziwa, pierwszy był Mateusz a kontrą był Marek, następnym atakiem był Łukasz, a Mateusza obronił Jana. Niestety ale treść Jana i Mateusza została skonwertowana wedle myśli Pawła, Łukasza i Barnaby.
  Prawie każdy pisał że Mateusz Lewi pisał w języku Hebrajskim w Syrii i owe dzieło (oryginał) znajdowało się w jakiejś Bibliotece. Może i należał do Elity znającej jeżyk Mojżesza, bowiem w NT język Hebrajski czyli Starohebrajski zaś Aramejski to Idumeo-Aramejski (język Edomitów). W NT język Hebrajski to język Staro-hebrajski zaś Aramejski to Aramejski.
  Dlatego mamy wielokrotnie wałkowane słowa Abaddon oraz HarMageddon. Możliwe że chcą nam wcisnąć kule z językiem Hebrajskim i Mateuszem aby obalić LXX.

  * Ofici rzeczywiście wierzyli że ich stwórca była Sofia (w postaci serpenta),

  * Ołtarz jako miejsce modlitwy zostało opracowane przez uczniów Saula
  Hbr 13:10
  (7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.
  (8) Isus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
  (9) Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
  (10) Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.
  (11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.
  (12) Dlatego i Isus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

  zaś historia ze stajenką jest bajką bowiem tak naprawdę chodziło o dom, pokój.

  Według Łukasza w Palestynie mogliśmy spotkać w Palestynie np. Aserytów:
  Łk 2:(36) I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego.

  Aser (szczęśliwy) przebywał już od wieków na północy ale Łukasz najwyraźniej nie był zainteresowny losem Izraelitów ale wiedział to co miał wiedzieć, tylko Saul jako jedyny wymyślił duchowe pochodzenie od Abrahama.

  * Potomkowie Mosocha (Moschami) podobno żyli blisko Izraelitów i dlatego trwa propaganda łączenia Słowian z Mosochem.

  Gnostyckie nauki w chrześcijaństwie są zakorzenione jeszcze głębiej niż można sobie wyobrazić. W starożytności istniały takie grupy: Idumejczycy (twórcy Talmudy, Kabały, Tory, Tanachu: Faryzeusze, Saduceusze, Masoreci itd), Mitraiści (w tym poganie) oraz trzy grupy ”polegające” na NT
  Gnostycy polegający na Hermetyzmie itd, Chrześcijanie (obłudnicy, zwolennnicy Saula), Nazarejczycy (Apostołowie, zwolennicy Mesjasza z Nazaretu).

  2) Co do Proroctw

  Wiele rzeczy możemy obecnie przewidzieć, ale nie detali.
  Od czego się to wszystko zacznie ?
  Logiczny jest okres rzekomego wielkiego dobrobytu – cisza przed burzą o której mówi kilka proroctw
  Coś czuję że zacznie się wszystko od powolnego powiększania wiedzy w tym okres działania 2 proroków, wedłe wielu źródeł Henoch/Enoch i Heliasz/Elias.

  Sądzę że ponowny Eksodus Izraelitów będzie pokrywał się z największą Trybulacją, prześladowaniem na wzór Nerona, Aleksandra i Antiocha albo i większym.
  Mamy jeszcze o zniszczeniu Imperium Rzymskiego oraz miasta na 7 wzgórzach (Septimontium) nie trzeba tłumaczyć że chodzi o Rzym. Cywilizacja Łacińska to m.in. Anglia (Grecja) i Rzym (USA) oraz Hiszpania, Włochy, Francja Itd. Anglia jak wiadomo stworzyła USA, tak jak Hellada stworzyła Rzym (legenda o Eneaszu).
  Może wszystkie te wydarzenia będą jednocześnie się działy. Logiczne że ta kobieta, dziewica w Objawieniu to nie jest żadna Maria (Kybele) jak głoszą chrześcijanie a 10 Narodów Izraela, zaś mężczyzna, syn tej kobiety to 144 tysięcy wybranych, ale nie warto zajmować się czymś co mnie nie dotyczy.
  Jeżeli prawdziwi Izraeli wrócą do Kanaanu to mieszkańcy Kanaanu będą wkurzeni, to znaczy Edomici oraz udających Muzułmanów. Proroctwa Obdiasza, Malachiasza i Jeremiasza mówią jasno o zniszczeniu Idumei w czasach przyszłych.
  Jeżeli plemiona koczownicze irańskie czyli S(z)czytowie, Kimerowie, Sakowie, Iskuza oraz Germańskie jak Wandalowie, Wenedowie, Antowie, Sklawinowie itd to Izraelici to wiele wyjaśnia. Zawsze próbowano rzucić Słowian do walk z Islamem, chociaż mieliśmy zagrożenie gdzie indziej. Teraz także demonizuje się Islam a pokazuje się ruchy całkowicie oderwane od normalności.
  Coś czuję że Horda Goga i Magoga może odnosić się albo do Gazari i pseudo-Muzułmanów albo Chin albo Ukrainy albo wszystkich na raz atakujący ”miejsce zebrania ludu bożego” czyli po Hebrajsku w języku Mojżesza Har Mageddon według Septuaginty.

  Dziwie się że wielu osób nawet jeśli znają LXX to nadal powtarzają te przekręty z Tanachu. Niby dwie litery a jak wiele zmieniają, atak.

  Na potwierdzenie Księga Danitów 5:
  19 Kings set themselves in array, then the kings of Chanaan fought in Thanaach at the water of ”Mageddo”; they took no gift of money

  a teraz wersja przekłamana:
  (19) Przyszli królowie i walczyli, Walczyli wówczas królowie kananejscy W Taanak, nad wodami ”Megiddo”, Lecz łupu w srebrze nie wzięli.

  Obj 16:
  (13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
  (14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
  (15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
  (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

  Mamy jeszcze więcej niewiadomych oraz dezinformacji.
  Największym prorokiem który dyma miliony to Apoloniusz, u Łukasz jako Szymon Mag oraz Saul z Tarsu
  Sprawdzam czasam Biblie Interlinearną oraz ”oryginał” Grecki.
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/9/verse/4/param/1/version/undefined

  Imię ”Szaweł”, to fikcja literacka ale wymyślono aby nie mylić dwóch Saulów oraz jednego Słowiańskiego króla Saulusa.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szawe%C5%82
  Saul-us zmienił sobie imię na Paul-us czyli Paweł, imię Rzymskie. Śmiem twierdzić że oba imiona mają wspólne pochodzenie.

  Wiadomo również że mamy dwie grupy złych aniołów, jedna przebywa w Tartarze, a druga w Niebie oraz na ziemii:

  2 Piotra: (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.

  (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
  (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;

  Ten list jest bardzo ciekawy, lepszy od pierwszego napisanego chyba przez Marka.

  Ale ten fragment nieco przypomina Gnostycką nienawiść do ciała, bardzo nieprzyjemna nauka demoralizująca że seks jest zły.

  (10) Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebiańskim.

  (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.
  (13) I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach.

  (14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.

  (15) Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,

  Nie wiem co sądzić o tym liście
  2 P 3: List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,
  (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

  oraz jeden z najmądrzejszych cytatów, lek na Gnostycyzm Saula
  (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

  Przekład ŚJ lepiej to wyraża:
  (17) Wy zatem, umiłowani, z góry o tym wiedząc. miejcie się na baczności, aby się nie dać wraz z nimi odwieść przez błąd ludzi urągających prawu i nie odpaść od swej niezłomności

  Te wszystkie ”błędy” u Saula i innych tylko po to aby odciągnąć ludzi od swojego mocnego stanowiska, własnego myślenia, wolnej woli i Prawa Mojżesza która wolność gwarantuje w zamian za przestrzeganie Prawa. Saul uczył o wypełnianiu prawa a wypełniać wiadomo co można do analizy… Prawo Boga czyli wszelkie przepisy gwarantujące szacunek do człowieka tj. Po pierwsze nie szkodzić (wiadomo co o co chodzi, każdy wie co wolno a co nie tak więc lepiej kierować się rozumem i sumieniem niż Listami Saula).

  Osobiście mnie to nie obchodzi ale najwyraźniej 144 tys, będzie atakowane przez diabłów. Sam Bóg jednakże obiecał ochronę dla Izraelitów oraz odbudowę świata, ziemia jest dziełem Boga a nie Niszczyciela czy innego Azazela ale Saul najwyraźniej uznawał Heliosa, Apollyona i Saturna za autorytety i głosić duchowe oderwanie się od tego świata. Owszem Jan mówi o księciu tego świata, ale błędne odczytanie tego obraża Boga, stwórcę tego świata. Ci założyciele Kościoła, czciciele Kosmosu takie bzdury głosili że Bóg nas opuścił, że symboliczny Izrael i Abraham itd.

  Są poszlaki że od Adama do Isusa minęło 5500 lat, chociaż średniowieczni fałszerze przekręcali to. Inne wieki podaje nam Tanach a inne LXX.

  Wielu sądzi że Apolloniusz to imitacja Isusa, a moim zdaniem to wiarygodniejsza wersja Saula. Obaj wiedli życie ascety, mieli swoich sługusów, obaj zginęli w podejrzany sposób, obaj wędrowali w tych samych miejscach i w tym samym czasie.
  Ten Damis u Apoloniusza to moim zdaniem chyba Tymoteusz konfident albo Barnaba, albo i nawet Łukasz.
  Apolloniusz podobnie jak Saul udał się do Hiszpanii.
  http://www.livius.org/articles/person/apollonius-of-tyana/apollonius-of-tyana-7/
  Apoloniusz miał wielu uczniów: Damis, Anastazy,

  Oczywiście większość ludzi nie czyta Biblii, nie interesuje się sekciarstwem…
  Jest za to wiele dowodów zaś słowianowiercy odkryli tylko fragment że to my jesteśmy tymi barbarzyńcami, to my jesteśmy Gojami, jesteśmy trzonem narodu Izraela. Jeżeli Izraelici istnieją, Biblia nadal jest aktualna, zaś Talmud Babiloński powstały po zmartwychwstaniu Isusa, Listy Saula i założyciele kościoła tracą na wiarygodności. Temat 12 Narodów Izraela niszczy kontrolę umysłów i zaprowadza do Boga, i dlatego wspiera się półprawdę o Lahestanie.
  Prześledziłem trochę kronik starożytnych i średniowiecznych, prawie każda opisuje nas podobnie. Owszem Biblia mówi że Izrael to naród debili

  Księga Jezekiela jest moim zdaniem jedną z najważniejszych Biblijnych Ksiąg, najmniej rozumiana, okropnie masakrowana przez Syjonistyczne nauczanie o Gogu i Magogu mające na celu ubliżyć Słowianom.

  Jez 20:
  (2) Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści:
  (3) Synu człowieczy! Przemów do starszych izraelskich i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Czy przyszliście, aby się mnie radzić? Jakom żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić – mówi Wszechmocny Pan.
  (4) Czy chcesz ich sądzić? Jeżeli chcesz sądzić, synu człowieczy, to oznajmij im obrzydliwości ich ojców,

  (6) W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem.

  (7) I rzekłem do nich: Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi – Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.
  (8) Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać; nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej.

  (9) Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, wśród których byli i na oczach których dałem im znać, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej.

  (10) I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię.

  (11) I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim,

  (12) Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.

  (13) Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim; i bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić.

  (14) Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem.

  (15) Ponadto przysiągłem im na pustyni, że nie zaprowadzę ich do ziemi, którą chciałem im dać, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem,

  (16) Ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań, i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami.

  (17) Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich; i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni.

  (18) I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami!

  (19) Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je!

  (20) Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!

  (21) Lecz i synowie byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań i nie przestrzegali moich praw – które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich.

  (22) Lecz Ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich.

  (23) Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach

  (24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.

  (25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,

  (26) I dopuściłem, że kalali się przez swoje ofiary, przeprowadzając przez ogień wszystkich pierworodnych, aby ich napełnić zgrozą, aby poznali, że Ja jestem Pan.

  (27) Dlatego, synu człowieczy, przemów do domu izraelskiego i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Jeszcze i tym obrazili mnie wasi ojcowie, że popełnili wobec mnie wiarołomstwo,

  (28) Gdy wprowadziłem ich do ziemi, którą przysiągłem im dać, gdy zobaczyli jakiekolwiek wysokie wzgórze i jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje krwawe ofiary i przynosili swoje gorszące dary, tam także składali przyjemnie woniejące swoje ofiary i tam wylewali swoje ofiary z płynów.

  (29) A chociaż mówiłem do nich: Cóż to za wzgórze, na które wychodzicie? Jednak nazywano je wzgórzem ofiarnym aż do dzisiaj.

  (30) Dlatego powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Czy chcecie się kalać na sposób swoich ojców i uprawiać nierząd z ich ohydami?

  (31) Gdy składacie swoje dary, przeprowadzając przez ogień własne dzieci, kalacie się wszelkimi swoimi bałwanami aż do dnia dzisiejszego. Czy Ja mam pozwolić wam mnie się radzić, domu izraelski? Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie pozwolę wam mnie się radzić!

  (32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

  (33) Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

  (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

  (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

  (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

  (39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

  (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

  (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

  (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

  (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

  (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami, gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski – mówi Pan.

  Pełno jest tych cytatów o narodzie Izraelitów. Ale z drugiej strony nie wszyscy byli aż tak niedobrzy. Ci kronikarze to praktycznie że wszyscy oprócz swoich to bezbożnicy, idioci, barbarzyńcy itd. – Hitleryzacja.

  Staram się łączyć wszystkie dowody nie biorąc żadnego na słowo wraz z Biblią która została przekręcona w wielu miejscach przez Talmudystów, zboruchów, i innych Hieronimów. Mamy za to mnóstwo przechowanej wiedzy, prawdziwej.

  Historia Scytów (Saka, Iskuza) oraz Kimerów, Wandalów itp. idealnie pokrywa się z pogańską Lechią i dziejami Słowian. Tylko że kwestia że niby tylko POlacy czy Rosjanie są narodem wybranym jest kłamstwem okultystów aby wywołać w nas uczucie pychy, aby rozdzielić Izraelitów którzy dokonali wiele rzeczy. Pokonali Egipt, Kanaan, Assyrię, Medię oraz Rzym. Niestety ale źródła trzeba odczytywać jako dezinformacje np. kiedy mówią że Słowianie to upadli itd. Jednakże dzięki tym źródłom pośrednio jestem pewny że dzięki słowie ”Góra/Har oraz Szczyt” mamy ogromny dowód na ważność Biblii bo dlaczego Słowianie używają Hebrajskich słów ? Dlaczego Scytowie i inne narody zachowują się niemalże jak Słowianie. Ofici, Nefilimy i inne Gnostyki mocno ingerowały w dzieje Izraelitów. Sądzę że kiedy Słowianie okupowali Górę Sar-et Aniołowie wpuścili między nimi ludy Jafeta, i inne. Kiedy oni na nasze konto dokonywali różnych rzeczy a Słowianie ich naśladowali, aż w końcu ulegli i zaczęli np. jeść świnie.

  W języku perskim ”sar” znaczy głowa.

  https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1

  Także mamy związki Awestyjsko-Persko-Wedyjsko-Słowiańskie. Tylko istnienie Wielkiej Scytii (Lechii) w wymiarze Biblijnym tłumaczy nam pokrewieństwo tych języków. Sprawdzałem dużo rzeczy na temat Słowian, Scytów, Izraelitów, Alanów, Gazarów itd. Wiele z tego to były prawdy pomiędzy wierszami. Temat dodanych 300 lat to raczej półprawda ale temat 1000 jest już prawdziwa ale w innym znaczeniu.

  Bowiem 5500 od Adama do Isusa. Dziwne że wiele wydarzeń jak wcześniej wymieniałem są identyczne z różnicą 1000 lat np. Daniel-Dratewka, Cyrus-Krak, Wawel-Babel, Talmud-Ezdrasz. Już dawno odkryłem fałsz na temat Ezdrasza który nie miał z Talmudem ani talmudystami niczego wspólnego ale Idumejczycy którzy przebywali w Babilonie wieki później wymyślili to aby uwiarygodnić swoje misteria przy okazji podszyć się pod Judę. Wczesne średniowiecze to oczywiście największy okres fałszerstw gdzie podrabiano co się dało. Ale nie wszystko dało się ukryć, ale wiele rzeczy jak New Age czy Słowianowierstwo jest skuteczną pułapką.  Gnostycy nazywali np. upadłych aniołów Archontami (rządzącymi) a Neognostycy reptilianami. Po co ten temat jasnej śmiemy z jaszczuroludami, po to aby ośmieszyć Biblię i odwrócić uwagę od aniołów i ich dzieci.

  Owszem mamy w NT od Jana 8:(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

  Ale czy to jest całkowicie zgodna retoryka z 1 Henocha, że niby jeden jakiś tam Szatan ma tyle dzieci ? Gnostycka nauka także mówiła o ojcostwie Kaina od ”szatana”. Tylko że według Biblii aniołowie potrafią zmieniać kształty a ludzie no cóż, Nefilimowie to ludzie giganci dawno w większości wybici ale pokurczyli się, zmieszali się z ludźmi itd. Powtarzam nauki Saula są bardzo niebezpieczne i mącą w tym temacie potężnie.

  O Prorokach, ciekawe o jakie miasto chodzi ?:
  Obj 11:(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

  Co do Saula, jego nauki są bardzo niebezpieczne nawet podświadomie kodują system zachowań.
  Np:

  Mt 6:10 po grecku:
  6:10 elthetô ê basileia sou genêthêtô to thelêma sou ôs en ouranô kai epi tsb=tês gês

  W modlitwie pańskiej thelema i gnostycyzm ???
  Nie, słowo thelema to po grecku wola, ale skoro gnostycy zrobili ze słowa ”mądrość” doktrynę, a to tylko ośmiesza tych co widzą wszędzie satanizm albo obalają Ewangelię Mateusza itd. Podalem jako przykład oczywiście nie mający nikogo obrazić. Wiele osób odrzuca Ewangelię Mateusza za miłowanie nieprzyjaciół inaczej mówiąc nie szkodzić nikomu, żyć swoim życiem w spokoju.

  * Obecny kalendarz mamy zmieniony z Lunarnego na Solarny (Heliosa). Jest to poważny problem który nie rozumieją ludzie promujący Sabat w Sobotę lub w Niedzielę albo w Piątek (Muzułmanie).

  * Nie wiem także jak można wierzyć w ”duchową tablicę narodów Ks Rodzaju” jeśli jest napisane że potomkowie Jafeta, Sema i Chama istnieją to znaczy że te 7 miliard ludzi MUSI pochodzić od Noego. Nawet Nefilimowie musieli mieć geny Noego.
  Jeszcze jedno, jeżeli Idumejczycy a raczej część z nich ruszyła na wschód/północ i okroiła Słowian z ich terenów to znaczy że przez ten czas nie mogli się znajdować na północy, przecież to oczywiste i w takim razie teza że Scytowie i inne ludy irańskie to nie Izraelici jest kłamstwem okultystów.
  Sprawdzem mnóstwo tych kronik, piszą o nas ciągle jako o ludach okrutnych że mordowali całe miasta. Nie twierdzę że byliśmy święci ale też nie byliśmy gorsi od innych. Nawet dzisiaj np. największym wrogiem Polaka za granicą jest Polak, ale to już inna kwestia. Pamiętajmy Słowianie byli ludem rolniczym, gwałtownym i wybuchowym ale honorowym.
  Główny zamęt w kronikach to narzucanie Gamerytów i Izraelitów jako jeden lud.
  Potem Idumejczycy dołączyli do innych Gamerytów – od Togarma i stworzyli w Arsareth Gazarię. Dostali od Ruskich kopa a resztę wiadomo czyli nie sfałszowano 🙂
  Flawiusz J. niby dostarczył nam kronikę Izraela ale jakoś niewygadał się kim był lud który to nauczał Andrzej Apostoł.
  Trzeba także pamiętać o Sefardyjczykach, oni mają więcej genów Ezawa.

  Jeszcze jedno, polecam szukać w NT odniesień, cytatów ze ST czyli LXX.
  Przykładowo znany przekręt Z Ks Ozeasza 6:6
  Oz 6:
  (6) Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

  A co mamy u w Ewangelii Mateusza oraz LXX
  6: For I will [have] mercy rather than sacrifice, and the knowledge of God rather than whole-burnt-offerings

  Miłosierdzie a nie miłość, nauka Saula. Nie chodzi o to że miłość jest zła, ale samo pojęcie niewiele wyjaśnia. W religiach często powtarza się zwroty typu ”Kochaj, Jezus się kocha, przyjmij Jezusa, Jezu Jezu Jezu, wypełnia mnie miłość itd. Oczywiście mamy albo śpiewy albo kult śmierci, krzyża. Zawsze się dziwiłem dlaczego murzyni są radości w Kosćiołach i śpiewają a Katolicy wręcz płaczą mówiąc ciągle o krzyżu jak to Jezus nas wybawił i od tego momentu idziemy do Nieba. Teraz wiem że sam śpiew nie wystarczy, Izraelici też opiewali Pana, byli radości pomimo masowego odstępstwa i kultu Heliosa aż przyszły wojska Asyryjskie oraz Chaldejskie. Nie można dlatego wracać do Słowianowierstwa czyli pogaństwa.

  Coś czuję że specjalnie straszy się nas Muzułmanami aby odciągnąć od zagrożenia Ukraińskiego.
  Mogą brać udział po zebraniu pod HarMageddon.
  Niestety ale przez religie nadal ludzie wierzą w rzekomą bitwę Armegddonu – kłamstwo masoreckie którzy ukryli nazwę Mageddon czyli miejsce zebrania ludu bożego zaatakowanego przez… no właśnie kogo oprócz Edomitów ?
  Problem jest taki że wszystkich wrzuca się do jednego wora jako ”szatana” dlatego odrzuca się 1 Henocha np.
  Gnostycka dokryna jednego anioła jest nielogiczna i tylko pozornie oparta na Biblii dziwne że niewielu to odkryło.
  Mówią że ”szatan” się zbuntował a 1 Henocha mówi co innego
  1 Hen 69:
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.

  Możemy sobie wybrać który z nich to szatan 🙂

  Jekon, Asbeel, Gadrael, Penemue, Kasdeja, Kasbeela – razem 6

  Ale do jakiej grupy należą ci aniołowie! Są w Tartarze czy w Niebie ?

  Dan 12: kolejne potwierdzenia o Harmageddonie czyli zebraniu ludu bożego
  (1) W owym czasie Michał, wielki książę powstanie, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i wtedy będzie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród na ziemi, aż do tego czasu.
  !!!W tym to twój lud będzie wyratowany!!!, każdy, kto jest zapisany w księdze.
  (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd.
  (3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu ze sprawiedliwych, jak gwiazdy na wieki wieczne.
  (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy.

  Także niedoceniana Księga i niezrozumiana. Wielu kiedy czyta o aniołach myśli o demonach, albo że wszyscy to aniołowie.

  Chodzi np. o to
  Dan 11: (13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

  Ale kto był tyn księciem anielskim z Hellady i Persji ? Dariusz III i Aleksander III ?

  * Zwracam honor, rzeczywiście 70 lat Judejczycy byli w Babilonie co nie zmienia faktu że to nie oni napisali Talmud
  Dan 10: (2) W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat.
  (5) Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw.
  (13) Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście; my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na twoją prawdę.

  Jak wiadomo dwa ostatnie rozdziały u Daniela to dodatki z LXX, odrzucone przez Talmudystów.
  Cała Księga w Septuagincie (z łac. 70) jest niestety przekładem Teodocjona, ale już dawno mówiłem że istnieje wersja LXX niestety w języku greckim.
  Jednakże ”Bel i Smok” jest pełna i całkowicie odmienna od Teodocjona.
  Nie jestem pewien czy jest to angielska wersja tego przekładu, chyba tak. Powinna się zacząć od wspomnienia o Ambakumie synu Isusa z plemienia Lewiego. Tam pada imię Hambakoum bo dopisali ”H”. Dalej mamy dowody że Septuaginta i Tanach to dwie różne od siebie Biblie.

  http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=52

  W skrócie jeśli mamy w 13 rozdziale Daniela o królu Medyjskim Astyagesie i Aramejskim Habakkuku – to dzieło proto-masorety Teodocjona!

  Biedni ci Masoreci, obaleni po tysiącleciu. Szkoda że w Biblii Mesjańskiej nadal jest wiele tych ściem, ale chyba kwestia braku czasu. Sam próbowałem poprawiać/zanotować wiele tych kłamstw.
  Ale naprawdę dobrze by było gdyby w Biblii Mesjańskiej znajdowała się 1 Ks Barucha, Księgi Machabejskie, Ks Syracha, 3 Ks Ezdrasza to znaczy 1 Ks Ezdrasza, Tobiasza itd.

  Miałem już dawno temu obronić te księgi, mam na mysli 1 Henocha, Ezechiela i Tobiasza.

  * Czytałem ponownie kilka dzieł i apokryfów. Nawet list Polikarpa ucznia Jana to Gnostycki bełkot Saula plus nauki Mateusza i Jana.
  Im więcej przeczytałem tych dzieł (nawet fragmenty) tym bardziej utwierdzałem się w swoich przekonaniach np. uznanie 1 Henocha, 1 Barucha, 3 Ezdrasza, 4 Ezdrasza za jak najbardziej kanoniczne. Niestety ale bez właściwego zrozumienia pojęcia ”Słowo Boże” w kwestii Posłannictwa dwulicusa z Tarsu jest bardzo trudno rozróżnić które księgi są dobre a które nie.
  Saul nie tylko jest promotorem religijnych, wypromował także synkretyzm cywilizacji Łacińskiej z naukami Biblijnymi, tworząc Chrześcijaństwo. Osobiście rozpatruje człowieka jako jednostkę, która m.in przez nauki Pawła musi poddać się przełożonym albo wyleci na zbity pysk z pracy. Oczywiście dużo nauk Saula było wcześniej znane ale nikt nie potrafił ich tak doskonale przemielić z prawdą, a Saul wielokrotnie chwalił Boga przed ludźmi, gojom zaproponował miłość braterską, nowe przymierze, pójście do Nieba itd.
  Jak wiadomo Saul zmienił sobie imię i tożsamość przybierając postać Apostoła, Chrześcijanina, Katolika dla Katolików, Protestanta dla Protestantów, Żyda dla Żydów czyli Pawła ”apostoła”.
  Nazwiska zwykle zmieniają ludzie z brzydkimi nazwiskami bądź osoby które ukrywają swoje je, zazwyczaj żydzi.
  Od lat po internecie krążą te internetowe listy żydów. Moim zdaniem część z tych nazwisk jest dawno potwierdzona jeśli są one wszędzie ale dużo z nich to niepotwierdzone nigdzie (bez dowodów) prowokacje katolickie bo katolicy mają się sprzeciwiać Islamizacji oraz walczyć ogólnie z Żydami.
  Jaki jest problem ? Problem polega na łatwowierności i naiwności ludzi którzy wierzą we wszystko co przeczytają w necie, nie sprawdzając dowodów.

  Trzeba pamiętać że polityka nie jest zawsze czarno-biało i wiele rzeczy jest grą aktorską.
  Tak jak ostatnie sytuacje w Polsce, gdzie jedna i druga grupa wyciągnęła polaków na ulicę plus jeszcze Trump z wojenną retoryką oficjalnie wspierający militarnie neo-banderowską Ukrainę. Trump już pokazał że jest przebiegłym graczem i nie odsłania wszystkich swoich asów,

  Polubienie

 17. „Możemy sobie wybrać który z nich to szatan”

  Szatan to przeciwnik Boga. Dawniej używano raczej liczby mnogiej: SZATANY.
  Dotyczy to też świętych katolickich, jak choćby Tomasz-a-Kempis, który używał tego określenia w liczbie mnogiej.

  Polubienie

 18. * Średniowieczne grupy które oderwały się od Rzymu (Katarzy, Albigensi, Waldensi) utożsamiały anioła z Izajasza 14 rozdział z królem Babilonu Wielkiego. Po raz pierwszy imię ”Lucyper” pojawia się w Wulgacie za sprawą Hieronima który nagle odrzuca Septuagintę na rzecz nieznanych nam pism rabinicznych. To nawet wyjaśnia dlaczego mamy w Wulgacie zmasakrowaną Ks Izajasza oraz całkiem odmienne imiona proroków (Jozue, Habakuk, Aggeusz) – aż szlak trafia. Jednakże te grupy nie były święte pomimo nieuznawania papieża, nadal powtarzali Gnostyckie i Hinduistyczne nauki typu reinkarnacja. Protestantyzm też nie przyniósł wolności dla ludzi, i nadal palono ludzi na stosach kładąc jeszcze większy nacisk na Wiarę.

  * Nie mamy co liczyć na wiarygodne przedstawienie historii państw Słowiańskich. Polacy na ten przykład są programowani już od Mieszka którzy podobno brał chrzest ale czy na pewno, czy wszystko podano nam tak jak było ? Jagiellonowie byli chyba najlepszymi władcami, za ich czasów Polska była potęgą odpierając ataki zakonu Krzyżackiego który istnieje do dziś. W zamian za nich dostaliśmy Jezuitów, jeden z nich był nawet ”królem”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Waza#
  Coś tu nie gra… Jeśli był Jezuitą to musiał być również kapłanem, chyba że ten zakon obowiązują jakieś inne reguły nie licząc przysięgi. 

  Prawie każdy Polski władca elekcyjny był na smyczy swoich mocodawców, już nie wnikając kto. Batory i Sobieski jeszcze ujdą ale taki bandzior Poniatowski…
  Zazwyczaj ci władcy byli podpuszczani do walk przeciw Turkom (Turk, Togarma), Słowianom itd.
  Nie mówię że Turcy byli święci, to były ludy dzikie same w sobie ale koledzy Pawła stworzyli dla takich Islam lub Judaizm. Oczywiście Islam wewnętrznie jest Chrześcijaństwem w wersji dla ludów wschodu. Muzułmanie pielgrzymują do Mekki, a Chrześcijanie na Jasną Górę, do Rzymu czyli tam gdzie są ”relikwie”.

  Nie mówię że Saul stworzył Hinduizm, Judaizm czy Islam, Nie! ale gdyby nie on to nikt nie sprzedałby tak dobrze religijnego opium dla ludu. Marks i Engels, już nie ważne że żydki liczy się że sami byli współtwórcami kolejnej religii. Hitler tresowany, też stworzył religię podobnie Einstein z wraz z całą Teorią względności.
  Nie mówię że Islam jest religią pokoju, ale czy nie wydaje się to dziwne że jest to bardzo demonizowana religią aż za bardzo szczególnie m.in. w Polsce ? Nikt nie mówi że Chrześcijaństwo (Pawłowe) albo Judaizm (Talmudyczny) także jest zagrożeniem dla wolności człowieka, w ogóle religie zniewalają umysłowo. Podobnie mówią Ateiści ale oni także są oszukiwani, Żydów się nabiera że Mesjasz dopiero przyjdzie, nie każdy Żyd zna Talmud na blachę.

  Częściej Polacy dostawali kopa od Judaizmu oraz Chrześcijaństwa niż Islamu. Sprawa jest o wiele gorsza, bowiem religie wszystkie są głównym pretekstem do działań wojennych czy raczej wytłumaczeniem.
  Jak wiadomo tam gdzie jest Islam, panuje pustynny średniowieczny (mahometański) klimat, i podobna mentalność. Czy młodzież muzułmańska czy chrześcijańska, obie są degenerowane za pomocą alkoholu, chemii i narkotyków.
  Ani prawo szariatu ani talmudycznie nie przyniosło nikomu pokoju na ziemi.

  Kolejna sprawa, wiele religii i władz działa na zasadzie ”zakazanego owocu”, np Islam zakazuje picia alkoholu a jak coś jest zakazane to chce się tego spróbować aby zrobić na złość przepisom. Ostatnio w ”polsce” mieliśmy ostry atak na Pis, że atak na demokracje na sądy itd. Ale wielu zapomina że każdy rząd zamienia jednych sługów na drugich a w Polsce ostro czuć że chce się wyprowadzić Polaków na ulice siłą.
  Dziwne że w internecie ślepi ludzie chwalą pis nie wiem za co, a w realu wszyscy ślepi ludzie krytykują Pis, nie mówię że każdy. To jest bardzo sprytne. Narzucenie ludziom świętowanie dnia Heliosa będzie, odbieranie pieniędzy normalnym ludziom i dawanie rybek bez wędki najbiedniejszym, było (chociaż wcale nie ma przyrostu dodatniego). Dlatego dziwie się ludziom którzy wierzą w partie. 

  * Znalazłem coś nowego, z tytułem bym polemizował (nie to że jestem zboczony ale mnie to przypomina znany męski organ podobnie jak obelisk. )
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/watykan-wezowa-stolica-2017-07

  * Ciekawa kronika pozaBiblijna:
  http://ccat.sas.upenn.edu/rak/publics/pseudepig/LAB.html#intro

  * Chasydzi, Sabatarianie, Frankiści – to grupy Mesjańskie pozujące na ortodoksów….

  * Ciekawy filmik o kontroli umysłów, wiele rzeczy znane od dawna, wyjaśnione prosto od wiarygodnego pana.

  * Wracając do ”nazwisk żydowskich” nie możemy brać ich wszystkich na poważnie, wiele z tego ma na celu zwyczajne ośmieszanie ludzi szukających Wiedzy (oczywiście tej prawdziwej).
  Ostatnio wszyscy podniecają się tym wetem ustawy o sądach, ale czy rzeczywiście nie jest to grą ”1 krok do tyłu dwa do przodu” ? Przecież to Duda ”pokazał” teraz że jest prezydentem a ludzie nadal są podburzani. Problem jest że ludzie wierzą że jak zagłosują na jedną partie to ta pokona pozostałą na zasadzie mniejszego zła.
  Trzeba pamiętać że problem nie leży tylko w Żydach czy Islamistach, łatwo ludzi podjudzić frazesami typu ”to wszystko Żydzi” ”chcą nas Islamizować”, ”zrobią nam Wołyń”, ”Putin nas zaatakuje” itd, itp. 

  Pod określeniem żyda kryją się zarówno ludzie dobrzy jak i źli, podobnie Islamiści (w domyśle Arabowie). Dlatego staram się w sposób dualistyczny rozdzielać:
  Muzułmanie – dobrzy
  Islamiści – źli
  Chrześcijanie – grupa Pawła
  Nazarejczycy (Judeochrześcijanie) – grupa apostołów

  Trzeba się liczyć z tym że są żydzi pasożyty oraz żydzi starozakonni, normalni ludzie. Irańczycy, Tadżykowie, Pakistanczycy to nie są żadni Arabowie, nigdy nimi nie byli. To są potomkowie Persów! Dzisiejsza nauka dawno wykreśliła ”Semitów, Chamitów, Jafetytów” chociaż Biblia wyraźnie mówi że te ludy nadal istnieją. Arabowie wiemy Ismael, Assur wiemy, Aram wiemy, Jowan wiemy, Mesraim wiemy ale co z pozostałymi narodami Noego. Kim są zdegenerowane ludy Azjatów, kim są Indianie, kim Persowie, Mongołowie itd. Obecnie nie ma szans aby określić dokładnie kto jest kim i tylko Bóg będzie w stanie odpowiedzieć.  Już dawno skazywałem że Cham to głównie ludy Afryki i Ameryki Południowej plus starożytny Egipt i Kaanan. Semitów łatwo określić oprócz jednego syna Sema – Luda. Moim zdaniem Persowie to potomkowie Elama (Elamitów) choć nie traktuje tego jako dogmat. Jafet to z pewnością liczne ludy północy towarzyszące Semitom, do Jafetytów zaliczam Indian, Azjatów, ludy Tureckie, Syberyjskie, Mongolskie oraz Europejskie (Celtów Galijskich, Greków, Traków, Rzymian) ogólnie mówią to co przyszło do Europy zanim przyszli Izraelici – to brzmi logicznie, mam na myśli zachód Europy a nie wschód czyli Wielką Lechię, Scytię, Sarmację itp. 

  * Talmud powstały w Babilonie przez Edomitów po zniszczeniu Jerozolimy promuje wiele znany nauk. Nauki typu ”Rzymski Holokaust 4 miliardów żydow głównie Edomitów chociaż nawet 1 miliarda ludzi wtedy nie było 16 milionów to max” i Goje nie są ludźmi” są znane w innych religiach pod innymi nazwami.
  Yebamoth 63a mówi że rolnictwo jest najpodlejszym zajęciem, tymczasem Izraelici, Słowianie oraz ludy ”koczownicze irańskie” czyli Izraelici + Gamer, to ludy proste pasterskie.
  http://www.come-and-hear.com/yebamoth/yebamoth_63.html

  Talmud mówi o ślubie z 3 letnia dziewczynką, to nawet gorzej od Mahometa który miał 6 letnią dziewczynę. W tym przypadku zarówno Talmud jak i Koran powielają nauki, ale Koran to całkiem inne dzieło w dużej mierze wedle własnego widzimisię analfabety Mahometa,

  Talmud naucza o piekle oraz wyższości Rabinów nad Bogiem oraz Chrześcijanami i innymi nie-ludźmi, Koran naucza o piekle i o wyższości Islamu nad Chrześcijaństwem i Judaizmem, bo stworzony najpóźniej. 
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/03/Ks.-dr-Stanis%C5%82aw-Trzeciak-Talmud-o-gojach-a-kwestia-%C5%BCydowska-w-Polsce.pdf

  Trzeba jednak uważać i rozróżniać Żydów dobrych od złych, unikać prowokacji Katolickich.
  Podobnie z ”listami masonów”. Jest różnica pomiędzy oszukanym masonem a masonem (neo-gnostykiem) 33 stopnia. W Polsce zamiast masonerii była Partia oraz KRaK czyli Kośc-iół, więc atakuje się masonerię chociaż np. w USA dla społeczeństwo masoneria jest czymś normalnym i nikt tego nie ukrywa. Problem nie leży w masonerii, niewielu mówi kiedy i jak ona powstała. Możliwe że jest to dzieło Templariuszy (Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona sic!) którzy wniknęli w tajemne misteria gnostyckie, islamskie, itd. Podobno to oni założyli Szwajcarię.  

  Zaś te najnowsze listy ”krypto żydów”’ są żenujące, żadnych potwierdzających papierów, teczek, nic… Nikt się nawet nie zastanawia skąd wzięło się tyle śmiesznych ”prawdziwych nazwisk” Przecież to jest poziom dla ludzi z piaskownicy, typowy dla Pawłościan, na kilometr widać że większość to wymysły trolli. Dlatego na ten temat trzeba patrzeć z przymrożeniem oka, potwierdzone są nieliczne przypadki.

  Według takiego toku rozumowania to każdy może być żydkiem ale o Chrześcijaństwie stworzonym przez Pawła cicho sza! 

  Szybciej bym uwierzyć gdyby taka osoba miała przodka o żydowskim nazwisku np

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozjasz_Szechter

  Szechter po Ojcu, Michnik po Matce – w to można uwierzyć. Wielu z żydowskich poetów nie mówiło o sobie że są Polakami, byli także normalnymi ludźmi potępiającymi Wołyń, Syjonistów itd, ale nas chce się nakierować ogólnie na wszystkich żydów czyli prowokacje Katolickie.

  Problem wielu polega na łatwowierności ludzi w internecie którą można łatwo wykorzystywać. Pierwszą rzecz na jaką człowiek się natrafi to ”Illuminaci, Reptilianie, Ufo, itd, itp” Po dłuższym czasie prawda okazuje się nie co inna np. że Illuminaci (oświeceni) to zastępcza nazwa dla zakonów rycerskich np, że żałosne jaszczurki i UFo to Obserwatorzy i zbuntowane anioły, zaś Nefilimowie to ich dzieci. Demony także nie mają aż tak potężnej mocy i nie mogą się ukazać jak Kybele czy inna Astarte ale Anioł już może.

  O Okultyzmie w Egipcie wiadomo od bardzo dawna, o ”podłużnych głowach” które są efektem niepilnowania dziecka, ale to wiadomo od zawsze. Moja hipoteza, kiedy faraonowie mieli więcej ”brudnych genów” w tym deformacje ciała ich poddani również ich naśladowali przedłużając sobie czaszki (nie wiem jak to się nazywa). Podobnie czyniono w Ameryce Południowej czyli te same moce działały u Egipcjan, Sumerów, Azteków i Majów.

  Łatwo na podstawie listów Saula jest mówić ”szatan to szatan tamto” ale czy ktoś czytał wyraźnie chociaż fragment z 1 Ks Henocha ? Czy może to boli wielu ? Isus podał nam lepszy sposób na weryfikację naszych i szkodników, po czynach ich poznacie!

  * Saul, ”antysemita” czy ”syjonista” ?

  1 Tesaloniczan Biblia Poznańska 2:
  (14) Wy zaś, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów w Bogu na terenie Judei, złączonych z Jezusem Chrystusem, ponieważ cierpieliście to samo ze strony współmieszkańców, co one ze strony Żydów,
  (15) którzy zabili Pana Jezusa i proroków, a nas prześladowali. Są oni i Bogu niemili, i wszystkim ludziom przeciwni.
  (16) Zabraniają nam głosić naukę o zbawieniu, w ten sposób nieustannie dopełniają miary swoich grzechów. Ale spadł na nich srogi gniew Boży.
  (17) Bracia, my zaś pozbawieni na krótko waszego widoku, lecz nie rozłączeni sercem, bardzo tęsknimy za waszą obecnością.

  (18) Dlatego pragnęliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, i to dwukrotnie, lecz szatan nam w tym przeszkodził. (19) Któż bowiem, jeżeli nie wy, jest naszą nadzieją, radością i wieńcem chwały, (20) z którego dumni będziemy przed Panem naszym Jezusem w chwili Jego przyjścia?

  * Ten fragment ukazuje Saula jako wroga Judaizmu oraz Piotra (szatana werset 18),
  Pokazuje to wielką obłudę Pawła której nawet nie ukrywa, podaje zawsze tylko głupi powód ”nie zawaham się kłamać aby ich pozyskać”.
  Jednym razem gnoi Talmudystów ale w liście do Rzymian usprawiedliwia nawet Edomitów narzucając gojom kajdany na umysł w stylu ”im wolno wszystko a wam nie, wy jesteście Abrahamitami duchowymi”.
  Kościelne chwasty miały spory problem aby wytłumaczyć nam nienawiść Pawła do Piotra w liście do Rzymian i Koryntian, aby nikt się połapał kto stworzył i kontroluje religie.

  Stary artykuł z radTrapa, dużo w nim kłamstw i oszust… ale zawsze coś można wydłubać.
  https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/

  Pomija artykuł Edomitów, Heroda, na siłę wpiera kłamstwo że to niby Judejczycy a nie Edomici 500/1000 lat później wynaleźli Kabałę i Talmud
  Bardzo dużo mówi się o walce Pawła z Judaizantami, jakie to Pablo walczył dzielnie w obronie demokracji (sic) i Ewangelii którą to jako jedyny nauczał prawidłowo .

  Ci agenci ”judaizujący” to niewątpliwie Apostołowie którzy byli za powrotem do Praw ze Starego Testamentu to znaczy Powrót Do Boga. Nie głosili sekciarskich doktryn, nie zakładali Kościołów i sekciarskich protestancki zborów, i innych świątyń, nawet Kapłaństwa nie było.

  * Dziwne że nikt nie wziął się za krytyczną analizę listu Do Kolosan i Hebrajczyków. Tam jest sporo herezji o Nowym Przymierzu, plus koncepcje o człowieku duchowym godne Gnostyka i Ofity. Jeśli Szymon Mag (wytwór Łukasza który musiał podać odrobinę prawdy), Paweł i Apolonios to jedna osoba wyjaśnia się sporo. Paweł był twórcą nowego ruchu Gnostycyzmu z którego z czasem powstało Chrześcijaństwo (Saul stworzył ruch z którego dla niepoznaki odsuwał się lecz ziarno zostało zasiane, u doktorów Kościoła prawdy nie było.)

  * Nie wiemy ile takich pseudo-Apokryfów krążyło w czasach średniowiecza to znaczy anonimowe pisma gloryfikujące Gnostyckie i Mitraistyczne nauczanie jako Biblijne, wychwalające Pawła, Marię albo Piotra
  Np. Wizja Pawła ENG:
  http://www.tertullian.org/fathers2/ANF-10/anf10-13.htm#P4900_537909
  [Tam Pablo jest wręcz przedstawiony jako Mesjasz najbliższy Bogu]

  Listy Klemensa odegrały ważną rolę w uwiarygodnieniu Saula jako apostoła.
  Trzeba zrozumieć że Apostołowie… nie byli Chrześcijanami, byli Judeo-Chrześcijanami według Pawła czyli Wysłannikami, Uczniami i Przyjaciółmi Isusa z Nazaretu, dlatego Nazarejczykami byli zwani.

  * Jeszcze tak niedawno uważano że m.in Scytowie są ludem irańskim tymczasem ostatnie badania pokazują że ich DNA Było typowo Słowiańskie, a Osetyjczycy nie są do końca potomkami Alanów (Halanów).
  Dlatego ”irańskość” lub ”germańskość” tych ludów nie powinniśmy brać na poważnie, to wymysły zaborców.
  Jest dużo Scytyjskich, Sarmackich, Wandalskich znalezisk archeologicznych na terenie Polski, oczywiście te ludy nie mogą zaakceptować jako Słowiańsko bo to zniszczyło by anty-barbarzyńską propagandę.
  Dla histeryków wymyślono ‚epoki kamienia, żelaza, brązu”, kultury przeworskie i inne bajki aby narzucić ludziom Darwinizm. A przecież Historia jasno ukazuje wyższość Teizmu (Kreacjonizmu) nad Ateizmem.
  Warto skupić się na teorii Sarmatyzmu Polskiego, co ona głosi ? Prawdę pomieloną z dezinformacjami. To znaczy Słowianie pochodzą od Scytyjskiego ludy Sarmatów, są najstarszym ludem a język ich pochodzi wprost z Edenu. Bardzo często w tego typu legendach pojawia się postać Nemroda (np. bracia Hunor i Magor (Hunowie i Wegrzy) synowie giganta Nebroda).
  W czasach zaborców ”obalono” Sarmatyzm na rzecz Darwinizmu i tak dalej.
  Chociaż kronikarze średniowieczni mówią np. że na terytorium Scytii wznosiły się góry Rifeje, odzielające Europę.
  Dawid Icke pisze że Wizygoci byli przodkami Kimmeryjczyków, wspominając również o białych ludziach z Kaukazu.
  To że Słowianie mieszkali na Północy Kaukazu jest oczywiste, wystarczy porównać wszystkie dowody, że zamieszkiwali ziemie późniejszej Chazarii. Północ Kaukazu mam na myśli Arsareth, Har-Sareth.

  Moim zdaniem pod ludami Irańskimi kryją się także synowie Gamera, to znaczy że Słowianie ich przeciągneli na swoją stronę po czasie. Oni byli tam pierwsi, dlatego wątki o Scytach i Kimerach należy rozpatrywać jako Słowiańskie dopiero od VIII wieku, nie wcześniej.
  Pliniusz Starszy pisał że nazwa Kaukaz ma etymologie Scytyjską, tylko dlaczego nie znamy języka Kimerów i Scytów ? Co jeśli by się okazało że gadali po Staro-Słowiańsku w języku podobnym do np. Czeskiego albo Ruskiego ?
  Dlatego sprawę skomplikowano i przesiedlono do Kaukazu Gruzinów, Chazarów, Ormian, Czeczenów, Osetyjczyków itd aby dać złudzenie że Efraimitów (Izrael=EFraim) nie ma ale!!! są Judejczycy.
  Wiele nazw słowiańskich jest związana z górami, Har-nasie,Har-waci, Har-manie. Biblijne Choreb, Harmageddon, oraz irańscy Serbowie i Chorwaci są dowodem na Izraelickośc Słowian.

  * Łukasz dodaje wiele słów od siebie.  Łk 4:(24) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.
  (25) Prawdziwie zaś mówię wam: Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi,

  * Podobno Rzym był znany także jako Saturnia, miasto Saturna.

  Chociaż sami zaborcy byli przekonani o Polskich władcach z VI wieku. Pierwszy według zaborców był Lech. Krakus rządził podobno w latach 700-728, po nim Lech II i Wanda. Dziwne… wszystkie kroniki nawet obce piszą o Lechu, Kraku, Wandzie i Wandalach a nam dalej się wpiera bajki że Wanda nie chciała Niemca, plus ta ściema z Mieszkiem I i rzekomym chrzcie. No dobrze, propaganda o roku 966 trwa od średniowiecza ale jest definitywnie ściemą.
  Według Niemieckich zaborców Mieszko rządził w latach 958-992 zaś jego tatuś Siemowit w latach 914-958. Dziwne, obcy wiedzieli więcej od tubylców ?

  * Szatan (satanas) to znaczy Przeciwnik, tak więc każdy przeciwnik Boga jest ”szatanem”. 1 Księga Henocha oraz 1 List Jana pomaga zrozumieć znaczenie słowa ”Antychryst” oraz ”Szatan”. To nie jest tak że jest TYLKO jeden diabeł z rogami, który kusi każdego jak wmawiają w religiach jako formę straszaka. Jeśli aniołowie byli nieposłuszni wobec Boga to znaczy że porzucili jedynowładztwo ale nie na rzecz anarchii, anarchia jest dla naiwnych.

  Warto zaznaczyć że to nie bogactwo jest potępiane a chciwość i wynoszenia pieniądze na ołtarze zamiast Boga.
  Podobnie u wielu jest z brakiem rozróżnienia pychy od chęci dowartościowania się. Każdy jak wiadomo chce być chwalony a bez potwierdzenia słuszności swojej racji nie ma motywacji. Nie zamieszam się wywyższać, wielu rzeczy nie jestem pewien zazwyczaj pojawia się błędy kiedy jestem pewien że są to informacje niepewne, np Septuaginta.
  Legenda głosi że nad tłumaczeniem pracowało 72 Izraelitów, po 6 z każdego plemienia wszystkie imiona wymieniono… ale to jest legenda aby podnieść rangę LXX to znaczy że było to bardzo ważne tłumaczenie. Wulgata, Peszitta oraz Tanach powstały znacznie później a oficjalna wersja ich powstania jest również zawiła. Ktoś wie kiedy dokładnie powstał Tanach (kodeks Masoreci) i przez kogo ?

  Na koniec
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_Al-Aksa_w_Jerozolimie

  Jest to trzecie najważniejsze miejsce dla Muzułmanów. Jest jakiś powód dlaczego Bóg wolał aby przez wieki stał tam meczet zamiast synagogi i nie jest to dowód faworyzowania Islamu przez Boga. Nie wiem jak inni ale ja nie potrafię nazywać SJ, Muzułmanów, Katolików i innych wyznawców religijnych że są satanistami którzy skończą w piekle tylko dlatego że nie należą do mojej religii jak to robią wszystkie religie. Nie można oceniać ludzi grupowo ani przez pryzmat poziomu pochodzenia, to obłuda typowo Pawłowa.

  Polubienie

 19. „Nazarejczycy (Judeochrześcijanie) – grupa apostołów”

  Wiem co masz na myśli, ale po wprowadzeniu judaizmu, a potem słowa „żyd” określenie „judeochrześcijanie” wydaje mi się nieodpowiednie. To typowo orwellowska „nowomowa”, która służy dezinformowaniu niezorientowanych.
  Skutkiem są „starsi bracia w wierze”, a nie uszanowanie Prawa.
  Pozdrawiam,

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s