Czy istnieje religia prawdziwa???

 

 

 

Witajcie!

Postanowiłem zamieścić na swoim blogu artykuł napisany na podstawie tekstu brata Henryka, poruszający bardzo ważną kwestię, która to jest tytułem tego wpisu. Dotyczy on głównego wyznania w naszym kraju, ale również w całej Europie i na innych kontynentach. Chodzi oczywiście o dzisiejsze Chrześcijaństwo, które w czasach obecnych stanęło w obliczu kłamliwej ekumenii, czyli zjednoczenia wszystkich religii w jedną światową religię, najprawdopodobniej „New Age”. Oto krótki filmik ukazujący działania Watykanu na drodze do osiągnięcia tego celu…

Zastanówmy się, jak to jest w rzeczywistości.

Niemal każda religia chrześcijańska twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem aby uzyskać zbawienie..standardowy schemat: „Jesteś z nami i będziesz zbawiony, albo przeciwko nam i giniesz z wyroku Boga”.

Wybór jest olbrzymi – dziesiątki tysięcy religii i sekt Chrześcijaństwa!

Problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny człowiek zadłużony w watykańskich bankach nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Pozwólcie, że doradzę Wam jak najlepiej tylko mogę. Byłem wychowany na Biblii, ale także indoktrynowany przez jedną ze znanych organizacji wyznaniowych, która w większej mierze opierała swe dogmaty o Pismo Święte i wnikliwiej je badała. Znam bardzo dobrze przesłanie Słowa Bożego i miałem też okazję poznać, jak naprawdę działają takie organizacje, które często silnie manipulują swymi wiernymi.

Nie należę do żadnej religii, więc nie zależy mi na werbowaniu do jakiegokolwiek związku wyznaniowego itp. O datki także nie wołam i nie szukam wsparcia finansowego!  Pragnę jedynie podzielić się swoją wiedzą, która pomoże zrozumieć wielu ludziom pojęcie Boga i zbawienia.

Dlaczego istnieją tysiące odłamów Chrześcijaństwa?

Jeżeli Biblia jest jedna, a autorem jej jest sam Bóg, to dlaczego istnieje tyle wyznań??

Bóg jest przecież Bogiem porządku, a nie bałaganu. Pytanie logiczne, ale odpowiedź jest bardzo trudno odnaleźć…

Ale już na to pytanie odpowiadam!

Pośród apostołów szatan zdołał owładnąć Judasza. Także w Biblii zagościł kolejny Judasz, który swoimi naukami zwiódł niemal całe Chrześcijaństwo świata. Owym Judaszem był faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz ewangelistę Marka, aby obaj wsparli nauki ich mistrza, czyli Pawła.

Łukasz był lekarzem. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, leczący ludzi często co najmniej podejrzanymi metodami.

I tutaj leży wielka tajemnica, tak drastycznie podzielonego i zwalczającego się nawzajem Chrześcijaństwa. Wszystkie oficjalnie znane religie Chrześcijaństwa głoszą doktryny oparte na apostole Pawle i na Łukaszu, oraz na ewangelii Marka.

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym. Jest to olbrzymie kłamstwo!

Niemal całe Chrześcijaństwo w rzeczywistości opiera się na tekstach tych trzech ludzi, z których żaden nie znał osobiście Chrystusa. Najważniejsza postać z tej trójki – Paweł – także Chrystusa nigdy nie widział i nigdy nie zacytował!

Jezus osobiście powołał swych 12 uczniów podczas pobytu na ziemi i takie miał polecenie od Boga Ojca. Prawdziwych Apostołów Baranka było tylko 12 z czego jeden dał się uwieźć szatanowi!

Ew. Mateusza 10:1-7

(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,

(3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

(4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Czy w wersetach powyżej jest mowa o Pawle, Łukaszu i Marku??   Nie!!
Czy Jezus zapowiadał, że powoła jeszcze innych apostołów??   Nie!!

Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego,  „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!

Jezus został posłany przez Ojca, by wypełnić swoją misję, dać jednorazowe świadectwo i naukę , oraz złożyć ofiarę za grzech całego świata. Żaden inny nauczyciel nie był potrzebny!

Ale co zrobił Paweł? Wymyślił sobie niczym nie podpartą historyjkę o objawieniu Jezusa, który rzekomo powołał go do misji ewangelizacyjnej. Dziwnym trafem nauki Pawła stoją w zupełnej sprzeczności z całym Słowem Bożym! Mało tego, „bliskie spotkanie” fałszywego apostoła ze Zbawicielem jest napisana w 3 różnych wersjach, co rzuca wielki cień na prawdziwość tego zajścia…

Wersja I

Dzieje Apostolskie 9:3-7

(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

(4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

(6) Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Wersja II

Dzieje Apostolskie 22:6-12

(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

(7) I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

Wersja III

Dzieje Apostolskie 26:12-15

(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,

(13) Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi  światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

(14) A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć??

W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię, a reszta oniemiała słysząc głos, ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku (lub aramejsku), a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy. W sprawozdaniach o zmartwychwstaniu nie ma sprzeczności, ale są podane różne elementy, które razem tworzą harmonijną całość!

Trzy różne wersje tego samego wydarzenia, sprzeczne ze sobą w nieomylnym Słowie Bożym… czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!

Jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski??

To nauki Pawła, nie Boga czy Chrystusa powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa, które powinno nazywać się… „Pawłościaństwem”, ponieważ naucza ono  jedynie doktryn Pawła. Doktryny te całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga, oraz jego Syna Chrystusa, a nawet są nafaszerowane fałszywymi proroctwami.

Prawdziwej religii od czasów Chrystusa nie było i nie ma, ponieważ żadna religia nie opiera się wyłącznie na wypowiedziach Boga oraz Syna.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji, oraz teorii wielkiego wybuchu, jak i naciski władz i mediów na ateizm – i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu, czyli negacji istnienia Boga. Dlatego pseudo nauka  kontroluje twój umysł , który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową.

„Cały świat leży w mocy złego” i szatan oraz jego słudzy całkowicie kontrolują wszelkie informacje, zwłaszcza pod kątem poznania Biblii oraz Boga i Jego Syna.

Niemal wszystkie informacje o świecie to iluzja i kłamstwo a szczytem kłamstw są religie, które powinny przodować jako naśladowcy Chrystusa, który zawsze mówił prawdę, a nawet oddał za Prawdę swoje życie. Religie są także kontrolowane przez szatana, ponieważ są jego głównym celem i jak na razie walkę o nasze dusze stanowczo szatan wygrywa! Ale ten stan rzeczy potrwa tylko do wyznaczonego przez Boga czasu.

Aby poznać RZECZYWISTEGO Boga oraz Jego RZECZYWISTE plany zbawienia rodzaju ludzkiego, powinieneś zapomnieć niemal wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i zacząć od zera.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii – zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i… zacznij ją czytać!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Pierwsza opcja.

Skupić się na najważniejszej Prawdzie biblijnej, oraz zacząć stosować ją w życiu i w ten sposób uzyskać aprobatę Boga, czyli zbawienie. Do zbawienia wystarczy Ci znajomość jedynie treści 10 Przykazań, Kazania na Górze, oraz kilku wersetów z dwóch wiarygodnych Ewangelii Mateusza i Jana. Najtrudniejszą rzeczą jest stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym, ale możesz na tym się zatrzymać i wytrwałość w dobrym postępowaniu nagrodzi Cię zbawieniem. Nie potrzebujesz żadnych krzyży, obrazów, mszy, kazań, uczestnictwa w zebraniach czy kongresach itp. Wszystkie te działania to wchłanianie trucizny duchowej apostoła Pawła.

[W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link… Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne do zbawienia]

Druga opcja.

Co zrobić, jeżeli znasz nieźle Biblię i chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany?

Zacznij czytać Biblię według podanego przeze mnie sposobu. Proś Boga w modlitwach o zrozumienie i sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo, ale w kontekście całych rozdziałów. Ujrzysz czystą Bożą Prawdę, która Cię oszołomi, ale… uszczęśliwi.

Prawda jest zawsze przedstawiana w najprostszy sposób.
Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy.

Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i… był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec. Nikt w starożytności nie był wykształconym księdzem czy pastorem. Nawet kapłani Izraela nie posiadali gruntownej wiedzy biblijnej, oraz wykształcenia.

Dlatego powinieneś osobiście ją czytać bez jakichkolwiek obaw, że czegoś nie zrozumiesz lub zrozumiesz błędnie. Za błędne zrozumienie Bóg nikogo nigdy nie ukarał.

Zanim ją zaczniesz czytać, wyobraź sobie to, że nawet główny temat Biblii wcale nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ani Boga ani Chrystusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza niż moralność świata. Chrześcijaństwo także cechuje spora doza nienawiści do członków innych religii czy sekt.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób??

Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37-42

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone… synami Złego, czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne, ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez chwasty.

Dopiero teraz kąkol, czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Jezus Chrystus nam to wyjaśnił – sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Zatem Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga.

Owe chwasty – kąkol robi wszystko, aby obrzydzić Ci Boga i Prawdę, oraz zniechęcić Cię do sprawdzenia tego u źródła. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując swoją interpretację testów Pawła i Łukasza do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w tendencyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie, a nawet w to, że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część „sług Bożych”, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych ‚uczonych w Piśmie’ to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istniej także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego, a kąkol to nasienie węża. Nasienie węża pracujące dla szatana jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju miejsca kultu. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu – kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności. Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię Ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową, oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa, to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg… ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula, oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia, oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi!

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób Jezus podsumował ‚religię’ faryzeuszy – Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy – nasienie węża, wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię!

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy, często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże Przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. „Węże, plemię żmijowe” – to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże Przykazania zastępując je swoimi naukami sprzecznymi z Słowem Bożym.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane, ale katolicy zamiast Boga wielbią starożytną, wulgarną boginię nazwaną w Biblii Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

gg1

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Ks. Wyjścia 20:4, 5

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16-18

(16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.

(17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.

(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma. Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wiecznie w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi ‚chwastami’ nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach ‚chwastów’! Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo!

Będąc Chrześcijaninem na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale jest to regułą, że ten najgorszy ‚margines’ zawsze jest nagradzany!?

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 – nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania. Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować. Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia, że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej, oraz chęci podporządkowania się określonej religii w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Ew. Jana 8:31, 32

(31) (…) Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Z czego uczniowie Jezusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan kłamstw i obłudy fałszywych religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Prawo Boże. Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu:

„musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.

Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak ją zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy, czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań – takich właśnie warto czytać, słuchać, ale… trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu, oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg spodziewa się, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy, a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie. Mówią – „nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Miejmy zaufanie do samego Boga oraz do Syna, Jezusa Chrystusa.

Przysłów 3:5

(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca…

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego!Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub… sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga, oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

[Więcej w linku – Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.]

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie, oraz precyzyjne ich wyjaśnienie. Ty, Drogi Czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszać Cię do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte – Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria – tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje, medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego. Jest niemożliwe, aby uczęszczać do Kościoła Katolickiego i nie obrażać w nim Boga.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii, oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od Ciebie. Rób to, co Ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, a na pewno uzyskasz zbawienie!!

Bóg zaprzysiągł to na samego siebie!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga?

Oczywiście, że nie! Ale trafiłeś tutaj dlatego, że coś Cię niepokoi, coś Cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, ale tutaj znalazłeś kilka opcji, znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.

Jeżeli ją znajdziesz, Ty zadecydujesz, czy pozostawanie w jakiejś religii buduje Cię duchowo i wzmacnia Twoją więź z Bogiem, czy też nie. Zadecydujesz także, czy owa religia prowadzi Cię ku zbawieniu jakie Bóg zaplanował, czy steruje w zupełnie inną stronę.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga.

Dlaczego  w niemal wszystkich religiach chrześcijańskich nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Nikt nie pisze o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nikt nie wspomina o fałszu Pawła, nikt nie wyjaśnia tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, które Naród Wybrany wraz ze 144.000 ustanowi na całej Ziemi pod władzą Jezusa Chrystusa!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś wiedzieć o jednym.

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ żaden człowiek nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem.

Osobiście to rozważ i dokonaj właściwego wyboru.

Polegaj tylko na Bogu i Synu!

@ thewordwatcher – www.zbawienie.com
Advertisements

44 thoughts on “Czy istnieje religia prawdziwa???

 1. jak dla mnie, to zbyt przeintelektualizowane to wszystko
  która religia jest prawdziwa? wszystkie są prawdziwe, żadna nie jest sztuczna, ale chrześcijanin nie potrzebuje religii, potrzebuje BOGA i ŻYCIA w bezwarunkowej miłości i w prawdzie, a kwestie teologiczne, filozoficzne i całe to dzielenie włosa na czworo jest niepotrzebnym komplikowaniem tego co proste, intuicyjne i szczere

  Lubię to

  1. Racja..podziałów jest zbyt wiele, ale z czegoś one wynikają i mają jakiś cel, który został przedstawiony w tym artykule.

   Myślę, że należy mieć świadomość tego, że dzisiejsze religie chrześcijańskie, z których każda mianuje się „prawdziwą”, czyli tą, która zna jedyną prawdę, są tak naprawdę pod kontrolą szatana i jego sługusów.

   Artykuł nie jest przeintelektualizowany, tylko szczery i w taki sam sposób przedstawia przykrą prawdę, że całe ówczesne Chrześcijaństwo jest w tarapatach zwodniczych nauk, które prowadzą na manowce.

   Kto chce znać prawdę, ten ją pozna.
   Kto woli jej unikać, będzie migał się od podjęcia tematu.

   Sprawa jest prosta…

   Pozdrawiam w Panu!

   Lubię to

 2. warto zdać sobie sprawę czym naprawdę jest nawrócenie
  nawrócenie to nie zmiana poglądów, ale zmiana podejścia do życia

  ten artykuł jest prosty i szczery, ale to co robią religie człowiekowi nie jest prostotą a tym bardziej nie jest szczerością, bo wypływa z ludzkich wymysłów, czyjejś chęci władzy nad ludzkimi duszami
  człowiek należący do religii nie ma prawa być sobą bo musi uważać żeby go nie „ukamienowali” za nie trzymanie się obowiązującej doktryny, nie przykleili łatki heretyka itd.

  Bóg patrzy na serce człowieka
  warto wrócić do pierwotnego stanu osobistej jedności z Bogiem i ludźmi

  również pozdrawiam 🙂

  Lubię to

  1. Otóż to!

   Dlatego wniosek jest taki, że „religii prawdziwej” nie ma, a to nasze osobiste podejście do Słowa Bożego jest sposobem na poznanie Stwórcy i życie w zgodzie z Jego Wolą.

   Niestety, ale problem sięga troszkę głębiej…

   Wiemy, że większość chrześcijan jest indoktrynowana przez związki wyznaniowe, z których największy to KRK. To on stworzył masę fałszywych dogmatów nie mających oparcia w Słowie Bożym i od niego wyszła masa odłamów nadal forsujących błędne doktryny.

   Problem jest taki, że nawet owe „nawrócone” osoby, mimo zerwania z religią fałszywą, nadal wyznają kłamliwe dogmaty, nie szukając wyjaśnienia w słowach Boga i Jego Syna.

   Na domiar złego, większość wywyższa fałszywego apostoła Pawła nad Jezusa i zamiast opierać się wyłącznie o Jego nauki, wybierają nauki ludzkie pochodzące od kłamcy Pawła.

   Oto problem całego Chrześcijaństwa.

   Lubię to

   1. Obserwatorze,
    proszę o modlitwę, o siłę dla mnie.
    Zanegowałam Pawła wśród chrześcijan (nie katolików) i dostałam mocno po głowie. Podważono moją wiarę, choć ja nieustająco wzrastam, każdego dnia. Całą swoją życiową energię poświęcam na budowaniu wiary. Nazwano mnie zwiedzioną… I tak stałam się heretyczką, choć nikt nie wie, co mam w sercu i jak bardzo staram się przypodobać Panu. Od wielu miesięcy mam radość w sercu daną od Boga, a teraz uznano, że kieruje mną zły duch.

    Lubię to

   2. Wspomnę Siostro!

    Nie przejmuj się..oni kiedyś zrozumieją. Ważne, by iść tylko za Jezusem…

    Ew. Mateusza 5:11, 12

    (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

    (12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

    Nie oni winni Ci mówić jak czynić, ale wszystko powiedział nam nasz Nauczyciel. W Jego słowach jest Prawda i tylko tego się trzymaj!

    Nie można służyć dwom panom..albo Jezus, albo Paweł…inni już dokonali wyboru i po owocach ich poznasz.

    Z Bogiem! 🙂

    Lubię to

   3. Bardzo dziękuję, Obserwatorze 🙂

    Kiedyś chyba na zbawieniu.com zastanawialiście się, dlaczego Bóg dopuścił do skażenia Biblii Pawłem? Nie bardzo mam jednak czas, aby to odnaleźć. Wyjaśnisz krótko, lub podpowiesz, gdzie szukać? To dla mnie istotne.

    Lubię to

   4. Tak, rozważaliśmy nad tym dlaczego tak się stało. Ogólnie Bóg dopuszcza do wielu złych rzeczy jakie dzieją się np. na świecie i tak samo dopuścił do tego, by w Biblii znalazły się fałszywe nauki ludzkie w wykonaniu faryzeusza Pawła.
    Jednak Bóg ostrzegał nas przed tym wszystkim i Jego Syn powtarzał to wielokrotnie..przypowieść „o dobrym i złym siewcy” świetnie obrazuje to, co zrobił szatan przy pomocy fałszywych apostołów.

    Podstawową przyczyną tego jest to, aby cały świat z szatanem na czele dogłębnie przekonał się, że mimo wszelkich knowań przeciwko Bogu, dopełni On swych obietnic i wypełni każde słowo jakie wypowiedział, wykonując swój plan w 100%.

    Jeśli chodzi o fałszywe nauki Pawła, to sprawa ma się tak, że jest to swego rodzaju sprawdzian dla ludzi, który ma za zadanie przesiewać tych, którzy kierują się tylko i wyłacznie słowami pochodzącymi z ust Bożych od tych, którzy wolą kłamliwe i pokrętne nauki ludzkie.

    Ten sprawdzian zakończy się podczas Sądu, gdzie ludzkość zostanie podzielona na „owce i kozły”, czyli osoby posłuszne Słowu Bożemu i osoby gardzące nim kosztem nauk ludzkich.

    Lubię to

   5. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak znacząco mi pomogłeś.:)

    A co do tego miejsca, o które pytałeś… Jak nieco dojdę do siebie, to się przyznam.:)

    Lubię to

 3. gdy człowiek kieruje się doktrynami, a serce ma zamknięte nic mu to nie da
  podobnie jak odwracanie sie od życia jest karykaturą człowieczeństwa
  bez miłości w sercu żadna prawda człowiekowi nie pomoże
  człowiek musi się stać jednością, na tym polega prawdziwy rozwój i zdrowie
  dlatego „skuteczne” leczenie chorób bez zrozumienia ich przyczyn jest bardzo groźne, bo to co w życiu spotyka człowieka jest komunikatem, że idzie w złą stronę

  Lubię to

  1. Tak dokładnie i w tym mają nam pomagać nauki Jezusa Chrystusa, które są proste i jasne, dają nam wskazówki jak żyć szczęśliwie w zgodzie z Bogiem.

   Dlatego tak usilnie przestrzegam przed naukami Pawła, ponieważ one działają odwrotnie do nauk Jezusa.

   Lubię to

   1. Paweł sam się przyznaje w tych słowach, że nie ma tej wiary, o której mówił Jezus, że jest w stanie przenosić góry..

    ..Paweł oczywiście gdyba i bajdurzy.

    Może przytoczyłbyś jakieś słowa naszego Zbawiciela?

    Paweł to kłamca…

    Lubię to

 4. (11): Macie ogromne szczęście, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu.
  (22): A ja wam mówię: Każdy, kto gniewa się na bliźniego, pójdzie pod sąd! Kto nazywa go głupcem, pójdzie pod sąd najwyższy. A kto nazwałby go idiotą, zasługuje na ogień piekielny. [Słowo Życia NT, Mt 5]

  Lubię to

 5. Obserwator – czytanie Biblii, a zwlaszcza ST pierwszy raz, daje spore zamieszanie. To co zostalo dopisane do Prawa przez Lewitow, zmienilo prawdziwe wyobrazenie o Bogu.

  Lubię to

 6. Witaj,
  Chciałbym odnieść się do tego co napisałeś w artykule, ponieważ widzę że poważnie podszedłeś do tematu.

  Po pierwsze, cytujesz Mateusza 10:5,6 :

  (5)Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.
  (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

  Owszem zgadzam się z tym, że uczniowie zostali w czasie służby Jezusa wysłani do miast izraelskich.
  Jednakże po zmartwychwstaniu, Jezus mówi w Ew. Mateusza 28:1819:

  (18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
  (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

  Jest to ten sam autor którego cytujesz wcześniej.

  Jezus więc w czasie swojej służby głosił ewangelię głównie Izraelowi, natomiast po zmartwychwstaniu, powiedział żeby ją rozgłaszać po całej ziemi. Zauważ że nawet podczas służby, Jezus przebywał dwa dni w mieście samarytańskim – Ew. Jana 4:40,41

  (40) Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez dwa dni.
  (41) I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa.

  Jeśli tak jak napisałeś: „Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.” to co Jezus robił w tym mieście?

  W Ew. Jana 10:16 sam Jezus mówi coś takiego:

  (16) A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

  Dodatkowo w 2 Liście Piotra 3:15,16, Piotr piszę coś takiego, uwierzytelniając jednocześnie Pawła i jego pisma :

  (15) A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was;

  (16) Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

  Lubię to

  1. Witaj freon25,

   Tak, masz całkowitą rację! Oczywiście, misją Jezusa było, by Ewangelia dotarła do ludzi ze wszystkich narodów, plemion i języków, jak i ofiara Jezusa była za grzech całego świata.

   Chrystus był Izraelitą z plemienia Judy i według proroctw ze ST jest on Mesjaszem Boga Izraela, do którego został posłany wedle obietnic.

   Jedną z obietnic Boga jest zjednoczenie Narodu Wybranego (który został ukarany i rozproszony wśród innych nacji) pod berłem Chrystusa i odrestaurowanie Królestwa Bożego, które obejmie panowaniem całą ziemię.

   Jezus głosił i nakazał najpierw głosić Izraelitom, czyli głównie Judejczykom w tamtych czasach, a następnie by głosić innym narodom, wśród których żyje reszta rozproszonych Izraelitów z pozostałych plemion.

   Są skrywane doniesienia, że apostołowie doszli na tereny Europy i najprawdopodobniej nawet na ziemie Polan i Lechitów.

   Wśród Słowian nadal żyją prawdziwi Izraelici, z których część będzie wzięta jako 144 000 wybranych!!

   Jest pewne, że do Izraelitów przyłączy się w Czasach Końca wielu dobrych ludzi z innych narodów i oni także zostaną zbawieni 🙂

   Dlatego z Ucisku wyjdzie niezliczona wielka rzesza tych, którzy oddadzą cześć Bogu i Jego Synu i uznają Ich zwierzchnictwo.

   Omówiłem wszystko w artykule „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej”.

   Pozdrawiam w Panu! 🙂

   Lubię to

 7. Cytat z artykułu:
  „Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego, „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

  Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

  Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!”

  Czyli według Ciebie dobra nowina była przeznaczona tylko dla Izraelitów z każdego narodu i języka?
  I apostołowie poza Izraelem głosili tylko żydom?

  Po drugie mam pytanie czy uznajesz Listy Piotra?

  Przeczytałem, to co podałeś, „Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” i trochę na temat piekła.

  Jestem ciekawy, skoro wg Ciebie ofiara była za grzech całego świata, to czy mimo tego ludzie znajdą się w gehennie żeby cierpieć przez pewien czas?

  cytat: „jezioro ognia jest symbolem drugiej śmierci, z której nie ma szansy na zmartwychwstanie. Jest to ostateczny, decydujący wyrok Boga, od którego nie ma żadnego odwołania…Dla pozostałych przy życiu są to „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków”.

  To nie ma sensu, jeżeli ktoś zostałby unicestwiony zupełnie i całkowicie na moich oczach, a ja zostałbym przy życiu, to nigdy bym nie powiedział że cierpi on „katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” Come on. Poważnie? Jak ktoś może przeżywać katusze skoro przestaje istnieć?

  Lubię to

  1. Według mnie Dobra Nowina była skierowana głównie do Narodu Wybranego, ale Bóg umiłował całą ludzkość i pragnie zbawienia dla wszystkich.

   Z tego względu posłał Jezusa, który umożliwił to wszystkim nacjom. Bóg w swej wspaniałomyślności tak to obmyślił, że Dobra Nowina wędrując za zaginionym Izraelem, rozprzestrzeniła się na przedstawicieli innych narodów, dając możliwość poznania Stwórcy i przupodobania Mu się na podstawie nauk Chrystusa.

   Co do „jeziora ognia i śmierci drugiej”…na nie przyjdzie czas dopiero po Sądzie. Nie kojarzę dokładnie o jaki cytat Ci chodzi.

   Teraz nikt nigdzie nie idzie. Człowiek umiera i zostanie wskrzeszony dopiero na Sąd, gdzie na podatawie swych uczynków otrzyma wyrok – życie wieczne lub śmierć w jeziorze ognia – czyli „druga śmierć”.

   Co w tym niejasnego??

   Lubię to

  1. Przepraszam, a w jakim języku???

   Czyli w Polce wszyscy zwracają się do siebie w formie grzecznościowej, nazywając się demonicznym przydomkiem?
   W języku polskim „Pan” to forma grzecznościowa i rzeczownik określający np. osobę.

   W nosie mam nazwę jakiegoś głupiego bóstwa, które może mieć różną nazwę w zależności od kraju i języka.

   Lubię to

  1. Nie znam kultu żadnego Pana i nigdy z czymś takim się nie spotkałem i nie mam ochoty się spotykać.

   W języku polskim słowo „pan” znaczy to, co znaczy i każdy używa go jako zwrotu, tytułu a nie imienia własnego, co jest oczywiste i proste jak konstrukcja grabii.

   Gdybanie pozostawiam osobom, które szukają sensacji i bzdurnych teorii.

   Lubię to

 8. Napewno zmierzam do dobrego. Niektórzy odradzają mówić Amen bo Ra> Gdy już znam pochodzenie tego słowa …dawniej używałem bez zahamowań…
  .Teraz zadam to pytanie mędrcowi i lingwiście. „święć się imię Twoje”;zajrzałem.
  Podziękowania za dobre…artykuły.

  Lubię to

  1. To najważniejsze, bo dobro i dobre uczynki Bóg na pewno doceni 🙂

   Tak, ‚Amen’ pisane z dużej litery jest nazwą własną, imieniem egipskiego bóstwa słońca.
   Pisane z małej litery greckie (nie aramejskie) ‚amen’ znaczy tyle samo, co „zaiste”, „zaprawdę”, „niech się stanie”.
   Skoro mamy Biblię tłumaczoną na Polski, to mówmy po polsku. To samo tyczy się słowa Pan, które jest użyte jako tytuł, nie imię.

   Oczywiście złośliwi będą się czepiać, że jest napisane, np. „Pan imię jego”, ale to jest cecha ludzi złośliwych by szukać dziury w całym.

   Oczywiście Imię Boga, tak jak On sam, jest święte i zostanie uświęcone niebawem na oczach wszystkich narodów i każdy pozna je i znikną wątpliwości.

   Tymczasem szkoda czasu na przepychanki i cedzenie komara. Są rzeczy ważniejsze, a po więcej dowodów zapraszam na http://www.zbawienie.com 🙂

   Lubię to

 9. Dlatego nie piszmy:pozdrawiam w Panu (duże :P)lecz:pozdrawiam w panu Isusie (małe p)
  Ja wszak rozważam powrót do słowiańszczyzny (twego syna gospodzina).

  Lubię to

  1. W języku Polskim taka jest zasada, że zwrot grzecznościowy, czy tytuł „Pan” pisze się zawsze z dużej litery.

   Cóż znaczy powrót do słowiańszczyzny? Masz zamiar czcić bóstwa z drewnan i kamienia? Gaje, wzgórza i ‚święte’ drzewa? Światowidy i inne pogańskie bożki??

   Eeh 😦

   Lubię to

 10. …bo moim zdaniem bardziej polskim jest określeie: gospodzin Isus niżli pan Isus. Poznajmy prawdziwą historię zastąpienia słowa gospodzin greckim słowem :pan.

  Lubię to

 11. Toteż odrzućmy bez ceregieli to co ewidentnie złe (jak Szawła) a używajmy to co dobre nie tracąc czasu, aby nie dawać satysfakcji złemu. Podziękowania za dobre artykuły.

  Lubię to

 12. A czy kto z uczestników zwrócił uwagę na pytanie Isusa: Który z tych trzech okazał się bliźnim? Bo kogo nie pytam to myśli że poturbowany Żyd. A to przecie nie prawda!

  Lubię to

 13. Znalazłem w konkordancji; niestety, to jest w Lk (10:29 i dalej). Moja uwaga: bliźniego należy miłować (a nie kochać) jak siebie samego czyli najintensywniej.

  Lubię to

  1. Tak mi coś nie pasowało właśnie…

   Co do miłowania i samej miłości w stosunku do bliźnich, to przede wszystkim powinna się ona przejawiać poprzez:

   – szacunek
   – wyrozumiałość
   – uczciwość

   Tak rozumiem miłość, o której nauczał Jezus 🙂

   Lubię to

 14. W Septuagincie jest ponoć: miejcie w nienawiści nieprzyjaciół Boga a Greckich czytałem: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Lecz czyż nieprzyjaciele Boga nie byliby i naszymi?

  Lubię to

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s