Czy istnieje religia prawdziwa???

 

 

 

Witajcie!

Postanowiłem zamieścić na swoim blogu artykuł napisany na podstawie tekstu brata Henryka, poruszający bardzo ważną kwestię, która to jest tytułem tego wpisu. Dotyczy on głównego wyznania w naszym kraju, ale również w całej Europie i na innych kontynentach. Chodzi oczywiście o dzisiejsze Chrześcijaństwo, które w czasach obecnych stanęło w obliczu kłamliwej ekumenii, czyli zjednoczenia wszystkich religii w jedną światową religię, najprawdopodobniej „New Age”. Oto krótki filmik ukazujący działania Watykanu na drodze do osiągnięcia tego celu…

Zastanówmy się, jak to jest w rzeczywistości.

Niemal każda religia chrześcijańska twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem aby uzyskać zbawienie..standardowy schemat: „Jesteś z nami i będziesz zbawiony, albo przeciwko nam i giniesz z wyroku Boga”.

Wybór jest olbrzymi – dziesiątki tysięcy religii i sekt Chrześcijaństwa!

Problem nie jest łatwy do rozwiązania, ponieważ wymaga on wiele wysiłku i czasu, aby sprawdzić wiele doktryn i nauk. Przeciętny człowiek zadłużony w watykańskich bankach nie ma żadnej szansy na prawidłowe wybranie właściwej religii, ponieważ nie starczyłoby mu życia na sprawdzenie wszystkich doktryn.

Czy istnieje jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?

Pozwólcie, że doradzę Wam jak najlepiej tylko mogę. Byłem wychowany na Biblii, ale także indoktrynowany przez jedną ze znanych organizacji wyznaniowych, która w większej mierze opierała swe dogmaty o Pismo Święte i wnikliwiej je badała. Znam bardzo dobrze przesłanie Słowa Bożego i miałem też okazję poznać, jak naprawdę działają takie organizacje, które często silnie manipulują swymi wiernymi.

Nie należę do żadnej religii, więc nie zależy mi na werbowaniu do jakiegokolwiek związku wyznaniowego itp. O datki także nie wołam i nie szukam wsparcia finansowego!  Pragnę jedynie podzielić się swoją wiedzą, która pomoże zrozumieć wielu ludziom pojęcie Boga i zbawienia.

Dlaczego istnieją tysiące odłamów Chrześcijaństwa?

Jeżeli Biblia jest jedna, a autorem jej jest sam Bóg, to dlaczego istnieje tyle wyznań??

Bóg jest przecież Bogiem porządku, a nie bałaganu. Pytanie logiczne, ale odpowiedź jest bardzo trudno odnaleźć…

Ale już na to pytanie odpowiadam!

Pośród apostołów szatan zdołał owładnąć Judasza. Także w Biblii zagościł kolejny Judasz, który swoimi naukami zwiódł niemal całe Chrześcijaństwo świata. Owym Judaszem był faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz ewangelistę Marka, aby obaj wsparli nauki ich mistrza, czyli Pawła.

Łukasz był lekarzem. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, leczący ludzi często co najmniej podejrzanymi metodami.

I tutaj leży wielka tajemnica, tak drastycznie podzielonego i zwalczającego się nawzajem Chrześcijaństwa. Wszystkie oficjalnie znane religie Chrześcijaństwa głoszą doktryny oparte na apostole Pawle i na Łukaszu, oraz na ewangelii Marka.

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym. Jest to olbrzymie kłamstwo!

Niemal całe Chrześcijaństwo w rzeczywistości opiera się na tekstach tych trzech ludzi, z których żaden nie znał osobiście Chrystusa. Najważniejsza postać z tej trójki – Paweł – także Chrystusa nigdy nie widział i nigdy nie zacytował!

Jezus osobiście powołał swych 12 uczniów podczas pobytu na ziemi i takie miał polecenie od Boga Ojca. Prawdziwych Apostołów Baranka było tylko 12 z czego jeden dał się uwieźć szatanowi!

Ew. Mateusza 10:1-7

(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.

(2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,

(3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,

(4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Czy w wersetach powyżej jest mowa o Pawle, Łukaszu i Marku??   Nie!!
Czy Jezus zapowiadał, że powoła jeszcze innych apostołów??   Nie!!

Dobra Nowina, czyli Ewangelia była skierowana do Narodu Wybranego,  „do zaginionych owiec z domu Izraela”.

Jest wiadome że Piotr dotarł do Francji, a o innych apostołach wiemy niewiele. Najwyraźniej głosił zaginionym 10 plemionom Izraela, czyli… Słowianom, którzy najwyraźniej dotarli i do Francji a także do Anglii.

Paweł uczynił inaczej i poszedł właśnie do pogan, wbrew poleceniu Chrystusa!!

Jezus został posłany przez Ojca, by wypełnić swoją misję, dać jednorazowe świadectwo i naukę , oraz złożyć ofiarę za grzech całego świata. Żaden inny nauczyciel nie był potrzebny!

Ale co zrobił Paweł? Wymyślił sobie niczym nie podpartą historyjkę o objawieniu Jezusa, który rzekomo powołał go do misji ewangelizacyjnej. Dziwnym trafem nauki Pawła stoją w zupełnej sprzeczności z całym Słowem Bożym! Mało tego, „bliskie spotkanie” fałszywego apostoła ze Zbawicielem jest napisana w 3 różnych wersjach, co rzuca wielki cień na prawdziwość tego zajścia…

Wersja I

Dzieje Apostolskie 9:3-7

(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba,

(4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(5) I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz;

(6) Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić.

(7) A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli.

Wersja II

Dzieje Apostolskie 22:6-12

(6) A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba,

(7) I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

(8) A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz.

(9) A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli.

(10) I rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił.

(11) A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku.

(12) Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów,

Wersja III

Dzieje Apostolskie 26:12-15

(12) W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów,

(13) Ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi  światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną;

(14) A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.

(15) A ja rzekłem: Kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

W którą wersję chcemy uwierzyć??

W pierwszej wersji tylko Paweł upadł na ziemię, a reszta oniemiała słysząc głos, ale nie widząc nikogo. Najwidoczniej nie widzieli także światłości. Nie ma o tym wzmianki. Nie wiemy także, czy rozumieli język, który słyszeli. Nie ma mowy o ślepocie i nie jedzeniu oraz o uzdrowieniu przez Ananiasza, człowieka darzonego przez Żydów zaufaniem.

W wersji drugiej  Tutaj jest zupełna odwrotność pierwszej relacji. Głos nie był słyszany, ale jasność była widziana. Z językiem więc nie ma problemu. Saul utracił wzrok i miał się udać do Ananiasza, który miał mu przywrócić wzrok. Towarzysze Pawła widzieli światłość, nie padli, nie oślepli i głosu nie słyszeli. Wygląda na to, że widzieli światłość nie widząc osoby.

W wersji trzeciej jest mowa o tymczasowym oślepieniu jasnością oraz mamy nowy element, Jezus mówił po hebrajsku (lub aramejsku), a towarzysze Pawła także widzieli jasność i także padli na ziemię. Oni jednak nie oślepli od jasności. Nie ma mowy o ślepocie i jej odwróceniu przez Ananiasza.

Nie tyle chodzi tutaj o trzy różne wersje tego samego wydarzenia, ale chodzi o zupełnie sprzeczne ze sobą elementy. W sprawozdaniach o zmartwychwstaniu nie ma sprzeczności, ale są podane różne elementy, które razem tworzą harmonijną całość!

Trzy różne wersje tego samego wydarzenia, sprzeczne ze sobą w nieomylnym Słowie Bożym… czegoś takiego nie zaakceptowałby żaden uczciwy sąd!

Jakie powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski??

To nauki Pawła, nie Boga czy Chrystusa powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa, które powinno nazywać się… „Pawłościaństwem”, ponieważ naucza ono  jedynie doktryn Pawła. Doktryny te całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga, oraz jego Syna Chrystusa, a nawet są nafaszerowane fałszywymi proroctwami.

Prawdziwej religii od czasów Chrystusa nie było i nie ma, ponieważ żadna religia nie opiera się wyłącznie na wypowiedziach Boga oraz Syna.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji, oraz teorii wielkiego wybuchu, jak i naciski władz i mediów na ateizm – i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu, czyli negacji istnienia Boga. Dlatego pseudo nauka  kontroluje twój umysł , który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową.

„Cały świat leży w mocy złego” i szatan oraz jego słudzy całkowicie kontrolują wszelkie informacje, zwłaszcza pod kątem poznania Biblii oraz Boga i Jego Syna.

Niemal wszystkie informacje o świecie to iluzja i kłamstwo a szczytem kłamstw są religie, które powinny przodować jako naśladowcy Chrystusa, który zawsze mówił prawdę, a nawet oddał za Prawdę swoje życie. Religie są także kontrolowane przez szatana, ponieważ są jego głównym celem i jak na razie walkę o nasze dusze stanowczo szatan wygrywa! Ale ten stan rzeczy potrwa tylko do wyznaczonego przez Boga czasu.

Aby poznać RZECZYWISTEGO Boga oraz Jego RZECZYWISTE plany zbawienia rodzaju ludzkiego, powinieneś zapomnieć niemal wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i zacząć od zera.

Zamiast sprawdzać fałszywe nauki religii – zapomnij wszystko, co wiesz o Bogu i Biblii i… zacznij ją czytać!

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji.

Pierwsza opcja.

Skupić się na najważniejszej Prawdzie biblijnej, oraz zacząć stosować ją w życiu i w ten sposób uzyskać aprobatę Boga, czyli zbawienie. Do zbawienia wystarczy Ci znajomość jedynie treści 10 Przykazań, Kazania na Górze, oraz kilku wersetów z dwóch wiarygodnych Ewangelii Mateusza i Jana. Najtrudniejszą rzeczą jest stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym, ale możesz na tym się zatrzymać i wytrwałość w dobrym postępowaniu nagrodzi Cię zbawieniem. Nie potrzebujesz żadnych krzyży, obrazów, mszy, kazań, uczestnictwa w zebraniach czy kongresach itp. Wszystkie te działania to wchłanianie trucizny duchowej apostoła Pawła.

[W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link… Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne do zbawienia]

Druga opcja.

Co zrobić, jeżeli znasz nieźle Biblię i chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany?

Zacznij czytać Biblię według podanego przeze mnie sposobu. Proś Boga w modlitwach o zrozumienie i sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo, ale w kontekście całych rozdziałów. Ujrzysz czystą Bożą Prawdę, która Cię oszołomi, ale… uszczęśliwi.

Prawda jest zawsze przedstawiana w najprostszy sposób.
Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy.

Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i… był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec. Nikt w starożytności nie był wykształconym księdzem czy pastorem. Nawet kapłani Izraela nie posiadali gruntownej wiedzy biblijnej, oraz wykształcenia.

Dlatego powinieneś osobiście ją czytać bez jakichkolwiek obaw, że czegoś nie zrozumiesz lub zrozumiesz błędnie. Za błędne zrozumienie Bóg nikogo nigdy nie ukarał.

Zanim ją zaczniesz czytać, wyobraź sobie to, że nawet główny temat Biblii wcale nie jest światu znany!

Biblia mówi nam o czymś zupełnie innym, niż przedstawiają to przywódcy religijni. Bóg jest przedstawiany w fałszywym świetle, jego Syn także, a kwestia zbawienia jest najbardziej strzeżoną tajemnicą przez wszelkie siły wrogie Bogu.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ani Boga ani Chrystusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza niż moralność świata. Chrześcijaństwo także cechuje spora doza nienawiści do członków innych religii czy sekt.

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. W jaki sposób??

Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37-42

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa zawsze były i są nadal skażone… synami Złego, czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne, ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawni. W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez chwasty.

Dopiero teraz kąkol, czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Jezus Chrystus nam to wyjaśnił – sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie.

Zatem Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga.

Owe chwasty – kąkol robi wszystko, aby obrzydzić Ci Boga i Prawdę, oraz zniechęcić Cię do sprawdzenia tego u źródła. Ich polityka jest stosunkowo prosta.

Wszystkie religie opierają się na Biblii w wybiórczy sposób, dostosowując swoją interpretację testów Pawła i Łukasza do swoich kłamliwych doktryn.

Jak to jest możliwe?

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w tendencyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie, a nawet w to, że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga, a duża część „sług Bożych”, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych ‚uczonych w Piśmie’ to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istniej także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego, a kąkol to nasienie węża. Nasienie węża pracujące dla szatana jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która niestety nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju miejsca kultu. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia. Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu – kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, maskaradujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności. Widać więc wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumeny czyli Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Pozwól, że wyjaśnię Ci olbrzymią różnicę pomiędzy tzw. religią mojżeszową, oraz współczesnymi religiami i sektami Chrześcijaństwa.

Mozaizm czyli tzw. religia mojżeszowa, to droga życia. System totalitarny z Prawem podanym osobiście przez Boga. Nie ma mowy o odstępstwach od Prawa i absolutnym władcą był początkowo sam Bóg. Potem Izraelici zażądali króla ludzkiego, odrzucając w ten sposób Boga jako Króla. Pomimo takiej obelgi Bóg… ustąpił z tronu Izraela i osobiście wyznaczył im króla Saula, oraz prawa królewskie, jak dziesięcinę, która nie obowiązywała podczas rządów samego Boga. Bóg ewidentnie pieniędzy nie potrzebował.

Kiedy sam Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez Niego samego. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem. Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia, oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc szans na swobodną interpretację.

Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi!

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian własne prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób Jezus podsumował ‚religię’ faryzeuszy – Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy – nasienie węża, wydają rozkazy trzodzie, która powinna słuchać nie ich głosu, ale tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jego imię!

Jak teraz wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy, często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże Przykazania, zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

Powtórzę to jeszcze raz słowami Chrystusa. „Węże, plemię żmijowe” – to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże Przykazania zastępując je swoimi naukami sprzecznymi z Słowem Bożym.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane, ale katolicy zamiast Boga wielbią starożytną, wulgarną boginię nazwaną w Biblii Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa pseudo bogini nazywanej Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

gg1

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone przez Kościół Katolicki.

Ks. Wyjścia 20:4, 5

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16-18

(16) W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.

(17) Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.

(18) Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenie swojej matki! Takiego wersetu nie ma. Nigdzie Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Nie ma żadnych wersetów na wiele zwyczajów, świąt, tradycji, rytuałów czy tzw. mszy. Owe religijne artefakty i wszystkie dewocjonalia to także totalne kłamstwo i otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i Jego Przykazań!

Czy to znaczy, że wszyscy członkowie religii pójdą do piekła?

Po pierwsze, piekła nie ma, a po drugie zdecydowana większość członków religii Chrześcijaństwa będzie żyła wiecznie w Królestwie Bożym ponownie, pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da nam wszystkim życie wieczne tutaj na ziemi.

Czy to znaczy że wszyscy księża, pastorzy i starsi to chwasty i słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez tych sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi ‚chwastami’ nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni pogrążeni po uszy w kłamstwach ‚chwastów’! Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo!

Będąc Chrześcijaninem na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy jakoś w dziwny sposób są omijani w tzw. przywilejach ale jest to regułą, że ten najgorszy ‚margines’ zawsze jest nagradzany!?

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom.

Podobnie jak 2 + 2 = 4 – nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Owszem, niektórzy mogą próbować dowieść, że można otrzymać inny wynik, ale nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania. Podobnie rzecz ma się z Biblią. Jest to kopalnia mądrości samego Boga i nie podlega ona żadnym dowolnym interpretacjom.

Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Każda religia trzyma się kurczowo swego systemu interpretacji i nie ma żadnej możliwości, aby owe interpretacje skorygować. Istnieje tego poważna przyczyna. Wszystkie religie chrześcijańskie są kontrolowane przez szatana.

Celem owych często zupełnie sprzecznych ze sobą doktryn i interpretacji jest podważanie wiary w Biblię na podstawie całkowicie fałszywego twierdzenia, że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji, i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia nie podziela takiego poglądu!

Problem u wielu polega na braku solidnej wiedzy biblijnej, oraz chęci podporządkowania się określonej religii w celu obarczenia jej odpowiedzialnością za nasze czyny. Odpowiedzialności tej nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Ew. Jana 8:31, 32

(31) (…) Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Z czego uczniowie Jezusa mieli być wyswobodzeni?

Z kajdan kłamstw i obłudy fałszywych religii, faryzejskiego systemu wierzeń, który własnymi naukami i interpretacjami całkowicie unieważniał Prawo Boże. Podobnie jest dzisiaj. Każdy ponownie narodzony naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem.

Który chrześcijański kościół czy wspólnota cieszy się Bożą opieką oraz nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł? Oglądasz jakiś film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu:

„musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła! Tylko my posiadamy Boże kierownictwo i Bóg nas upoważnił do objawiania Jego Słowa”.

Czytając coś takiego, czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie niczym udowodnić.

Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to wymysły fałszywych nauczycieli. Dla ponownie narodzonych chrześcijan jedynym autorytetem jest Biblia i jak ją zrozumieją, tak będą z tego zrozumienia rozliczani. Jeżeli czegoś nie zrozumieją właściwie, Bóg, nasz wspaniały Ojciec daruje nam brak zrozumienia i wybaczy błędy oparte na niewiedzy, czy niewłaściwym zrozumieniu.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, fakty czy możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań – takich właśnie warto czytać, słuchać, ale… trzeba nadal poznawać Biblię osobiście i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Ducha Bożego o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy.

Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu, oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Jego poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg spodziewa się, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy, a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane! Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie. Mówią – „nam zaufaj! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!!

Miejmy zaufanie do samego Boga oraz do Syna, Jezusa Chrystusa.

Przysłów 3:5

(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca…

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego!Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić lub… sprzedać się wcześniej czy później na służbę Lucyfera.

Ludzkość będzie jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga, oraz będzie wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

[Więcej w linku – Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.]

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji takiego czy innego wyjaśnienia proroctw i w obecnym czasie nie jest kluczowym wymogiem właściwe dogłębne poznanie, oraz precyzyjne ich wyjaśnienie. Ty, Drogi Czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszać Cię do akceptacji takiej czy innej wersji.

Czy jest konieczne, aby opuszczać natychmiast każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały podczas mszy. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim błędem i grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie oraz czczeniu starożytnej bogini Astarte – Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria – tzw. Matka Boska. Biblia nigdzie nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej.

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje, medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele innych artefaktów nie ma żadnego poparcia biblijnego. Jest niemożliwe, aby uczęszczać do Kościoła Katolickiego i nie obrażać w nim Boga.

Jak sam widzisz, każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana od nikogo przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii, oraz posłuszeństwa wobec przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od Ciebie. Rób to, co Ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, a na pewno uzyskasz zbawienie!!

Bóg zaprzysiągł to na samego siebie!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga?

Oczywiście, że nie! Ale trafiłeś tutaj dlatego, że coś Cię niepokoi, coś Cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele Twoich pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, ale tutaj znalazłeś kilka opcji, znaczy to, że wszystko, co opisałem w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz Prawdę.

Jeżeli ją znajdziesz, Ty zadecydujesz, czy pozostawanie w jakiejś religii buduje Cię duchowo i wzmacnia Twoją więź z Bogiem, czy też nie. Zadecydujesz także, czy owa religia prowadzi Cię ku zbawieniu jakie Bóg zaplanował, czy steruje w zupełnie inną stronę.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga.

Dlaczego  w niemal wszystkich religiach chrześcijańskich nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Nikt nie pisze o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nikt nie wspomina o fałszu Pawła, nikt nie wyjaśnia tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, które Naród Wybrany wraz ze 144.000 ustanowi na całej Ziemi pod władzą Jezusa Chrystusa!

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś wiedzieć o jednym.

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ żaden człowiek nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem.

Osobiście to rozważ i dokonaj właściwego wyboru.

Polegaj tylko na Bogu i Synu!

@ thewordwatcher – www.zbawienie.com

148 myśli w temacie “Czy istnieje religia prawdziwa???

 1. Zacząłem czytać ewangelię Jana w kontekście „nauk Pawła” i już na początku dostałem po oczach

  1. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
  (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
  (13) Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

  3. (3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

  (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?

  (5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

  (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

  (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.

  (…)

  (15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

  (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

  (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

  (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.”

  (…)

  (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. ?????

  Wygląda na to, że nie ma czego czytać!!!

  Polubienie

  1. Standardowa cecha zindoktrynowanych chrześcijan…widzą tylko to, co chcą widzieć i co im pasuje, reszta, mimo że napisana czarno na białym, po prostu jest dla nich niewidzialna.

   Myślę, że to zwykły objaw zaślepienia. Tak, jestem tego nawet pewien.

   Przytoczmy teraz wersy dla Ciebie niewidzialne, o których zapewniam, że są zawarte w Ewangelii.

   1.(47) A gdy Isus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

   (48) Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Isus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym.

   (49) Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.

   Isus jest Królem Izraela i Izraelitów…nie pogan.

   3.(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

   (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

   (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.
   (…)
   (32) Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa.

   (33) Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.

   (34) Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary.

   (35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce.

   (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

   Isus rzeczywiście nie przyszedł sądzić świata, ale go zbawić. Tyle że sąd polega na tym, że Isus przyniósł na ziemię światłość dając tym samym świadectwo i każdy kto je przyjmie i będzie postępował wg niego wierząc i słuchając każdego słowa tegoż świadectwa, ten otrzyma żywot. I to właśnie dobre uczynki dokonane w Bogu są z naszej strony potwierdzeniem owej wiary.

   Ten, kto owo świadectwo odrzuca, żywota nie ujrzy, choćby nie wiem jak bardzo wykrzykiwał o swej wielkiej wierze. Sąd w tym przypadku działa automatycznie w oparciu o powyższe.

   Wierzysz w świadectwo i naukę Isusa???

   Postępuj według tego i to udowodnij swymi uczynkami.

   Polubienie

  2. TS odpowiedz mi proszę, jeśli jesteś w stanie…

   Dlaczego na siłę próbujesz forsować tę fałszywą doktrynę Pawła:

   List do Galacjan 2
   (16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Isusa, i myśmy w Chrystusa Isusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

   Zamiast skupić się słowach i nauce Syna Bożego:

   Ew.Mateusza 5
   (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

   (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

   (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios

   Ew.Mateusza 7
   (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

   (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

   (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

   (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

   (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

   (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

   (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

   ?????????????

   Polubienie

 2. Obserwatorze cieszmy się z Ew.Mat. 11: (25) W tym momenci odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.
  Ale i tobie Ts życzę byś był na powrót niemowlęciem 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 3. Mam pytanie odnośnie Kaina i Abla jeżeli możesz to proszę o pomoc zrozumieniu tego. Ks.Rodz (2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
  (3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;
  (4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
  (5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.
  (6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
  (7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.
  (8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.
  czy jest możliwość że to Abel uprawiał role a Kain trzodę i przez to że Kain po raz pierwszy zabił zwierze Pan Bóg nie wejrzał na jego ofiarę co można tłumaczyć tym (5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.
  (6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
  (7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.
  Co sądzisz ?

  Polubienie

 4. czas na mięso 🙂 dieta cud tylko nie wszyscy mieli i mają mięso a już na pewno wołowinę oraz baraninę ? dlatego były inne dary i inna dieta .Obserwatorze ???/ aby napewno

  Polubienie

 5. Nie wiem czy ten błąd w Tanachu był poruszany
  Izajasza 42: LXX
  1 Jakub jest moim sługą, pomogę mu: Izrael jest moim wybranym, moja dusza go przyjęła; Dałem na niego Mojego Ducha; on wyda sąd poganom.
  Izajasza 42: KJV
  42: 1 Oto mój sługa, którego podtrzymuję; Moi wybrani, w których raduje się moja dusza; Ducha mojego postawiłem na nim; on wyda sąd poganom.
  W BM jest bład wsparty Tanachem usunięto imię Jakub. Nie zdziwiłbym się gdyby był to kolejny werset wymagający dłuższej medytacji nad problemem. Lecz całosć w Septuagincie nie za wiele się zmienia na dłuższą gdyż Isus mógł zostać nazwany Jakubem (reprezentant) który niesie narodom Prawo.
  Podobna sprawa z Emmanuelem, nie sądzę że jest to fałszerstwo (nie ma podstaw) a raczej proroctwo wymagające dłuższego przemyślenia.
  Brejn twierdził że chodziło tutaj o syna Izajasza z tego co pamiętam, no ale także błąd ponieważ proroctwa mówią o dziewicy. Popowski ten fragment zmasakrował ale proroctwa Izajasza 9:5 już nie:
  Iz 7:
  http://ecmarsh.com/lxx-kjv/isaiah/isa_007.htm
  7:13 A on rzekł: Słuchajcie teraz, domu Dawida; Czy to jest małe wyzwanie, aby walczyć z mężczyznami? i jak walczysz przeciwko Panu?
  7:14 Dlatego Pan sam da ci znak; Oto dziewica pocznie w łonie i wyda syna, a nazwiesz go swoim imieniem Emmanuel.
  No właśnie słowa klucz:
  * wy słuchajcie Domu Jakubowy w 14 wersecie automatycznie przetłumaczono źle jako ty a chodzi o to prorocze nadejście Mesjasza którego Izraelici nazwą Immanuelem czyli Bóg z nami. To jest imię symboliczne które ma dwa znaczenia co najmniej:
  Świat uzna Mesjasza za Boga tak jak to zrobili Faryzeusze
  Mesjasz jest działa z woli Boga (za nim stoi sam Bóg)
  W kwestii Bestii, tak sądzę że jest to antyczna grupa związana z Nazizmem, Tybet, Pusta Ziemia, ultra Pawłościaństwo. Możliwe że wielu z New Age czy alternatywnych rzekomo źródeł jak Icke przejdzie na stronę Bestii
  Szkoda że np w BM jest 2 Ks Ezdrasza ale nie ma 1 Ks Ezdrasza, to powoduje zamieszanie, sam mam jedynie dwa polskie wydania 1 Ks Ezdrasza
  Odnalazłem kolejny ciekawy werset związany z Edomem
  Abdiasza (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
  Zrobiłem nawet osobno stronę same wersety
  https://basileia785.wordpress.com/2018/09/15/apologia-nr-73-uwolnienie-ludu-obietnicy/

  Polubienie

 6. Izajasza 10:
  12.Kiedy Pan dokończy całego swego dzieła na Górze Syjon i w Jeruzalem ,wystąpi przeciw WIELKIEMU ZAMYSŁOWI, przeciw władcy Asyrii ,przeciw wielkości samouwielbienia w jego oczach .
  13.Mówił bowiem :”Będę działał przemocą i biegłoścą swych myśli ZNIOSE GRANICE NARODÓW, to,co ich siłą ,splądruje, zburze ich ładne miasta.
  14.Swą ręką sięgnę po całą zamieszkaną ziemię jak po jakieś gniazdo i wybiorę wszystko jak pozostawione jaja Nikt przede mną nie uczelnie ani słowa nie piśnie przeciwko mnie.

  Czym może być wielki zamysł Władcy Asyrii ? Zniesie granice Narodów. ..brzmi znajomo to NWO szatanskie … Bóg mówi na poczatku 12 wersetu że jak dokończy Swój zamysł na Górze Syjon i w Jeruzalem to wystąpi przeciw temu Planowi Szatanskiemu który od wieków jest ten sam -odwrotność Królestwa Bożego -beznarodowe globalne imperium zła.

  16.NIE BĘDZIE tak, jak mówisz ,bo Pan Zastępów wyślę przeciw temu splendorowi płonący ogień,który go strawi.
  17.Światło Izraela okaże się ogniem .On go płonącym ogniem uświęci. Ten ogień strawi jak siano wszystko ,co jest materią. Owego Dnia
  18.spłoną góry, wyżyny i lasy.Strawione zostanie wszystko : od ożywionego duszą do tego ,co tylko materią. Każdy uciekający będzie jak ktoś, kto ucieka przed płonącym ogniem .
  19.Tych ,którzy ocaleją da się określić niewielka liczbą ,nawet dziecko będzie potrafiło spisać ich wszystkich .

  Światłem Izraela jest nazywany Jego Król -Mesjasz .
  Jana 8:12
  „I znowu Isus tak do nich przemówił :”Ja jestem światłem świata. Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności ,lecz będzie miał światło życia.”

  Izajasz 9:
  1.Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło .Mieszkający w mroku krainy śmierci ,oto światło wam rozgłośnie!
  5.Dziecię nam się urodziło, syn,i zostało nam dane.Na jego barkach spoczeła władza.Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie przez niego .
  6.Jego władza wielka a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic.Umocni jego królowanie i zapewni trwanie w sprawiedliwości i prawie od teraz, i na wieczne czasy .Sprawi to żarliwość Pana Zastępów.

  I dalsze proroctwo ,myślę że jakże ważne w Tych czasach dla Nas

  Izajasz 10:
  20.W owym dniu ta ocalała reszta Izraela nie będzie powierzać się obcym ;ostatki Jakuba nie będą już opierały swych nadziei na tych ,KTÓRZY ICH KRZYWDZĄ, ale CAŁĄ SWĄ UFNOŚĆ OPRĄ SZCZERZE NA BOGU ,ŚWIĘTYM IZRAELA.
  21.To ,co zostanie z Jakuba ,zaufa Wrzrchmocnemu Bogu.

  I taki werset znalazłem aż łezka się mi pojawiła.Toż to o Nas☺

  Izajasz 18:7
  „W owym czasie przyniesione zostaną dary Panu Zastępów przez lud udręczony i odarty z wszystkiego ,przez lud wielki od owej chwili i po wieczne czasy .To naród żyjący nadzieją, choć stratowany, znajdujący się w regionie nadrzecznym swojej krainy.Przyniosą je do miejsca ,gdzie przyzywane jest imię Pana Zastępów : na Syjon.”

  Izajasz 29:
  18. Owego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepcow, dotychczas pogrążone w ciemności i mroku , będą widzieć.
  19. Ubodzy napełnią się dzięki Panu radością, a ci, którzy utracili już wszelką nadzieję, sycić się będą weselem.
  20 Wyniesie się gdzieś żyjący wbrew Prawu ,zginie nadęty pychą; zatracie ulegną zepsuci przez zło,
  21.doprowadzający namową innych ludzi do grzechu oraz ci, którzy na wnoszących w bramach oskarżenie zastawiają pułapki i nieprawiścią oszukują sprawiedliwego.
  22.Dlatego tak mówi Pan o domu Jakuba ,którego powołał z Abrahama : „Odtąd Jakub nie będzie musiał się wstydzić; odtąd oblicze Izraela nie będzie musiało się zmieniać.
  23.Ilekroć bowiem ich dzieci zobaczą moje dzieła, będą ze względu na mnie świecić imię moje, świecić będą Tego , który jest Świętym Jakuba, i będą z bojaźnią się odnosić do Boga Izraela.”
  24.Wtedy ci , co są w duchu zabłąkani, znajdą dostęp do zrozumienia ,buntowniczo narzekajacy nauczą się słuchać, a języki wydające jakiś bełkot nabędą umiejętność głoszenia pokoju .

  Niech Tak Się Stanie .
  Wersety przepisałem z LXX tłumaczenia Popowskiego.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Niesamowicie budujące wersy Bartosz! Pozwolisz, że przytoczę je na forum?

   Te słowa wyglądają jak idealnie dopasowane do czasu obecnego. Rzeczywiście, szatańskie plany realizowane właśnie na całym świecie dążą do zatarcia jakichkolwiek granic narodowych, oraz do wymieszania się ras.

   Wiele też wskazuje na to, że obecnie już prowadzone w tym celu działania są końcówką planów złego, które zostaną ostatecznie zniweczone już po ustanowieniu Królestwa na Syjonie, a to wygląda na bardzo bliskie już spełnienie tychże słów, ponieważ każdy nas może teraz samodzielnie zauważyć, ile sił i pracy zły wkłada w proces mieszania się narodów..to się już dzieje.

   No i chyba najbardziej pokrzepiające są słowa potwierdzające to, o czym pisaliśmy ostatnio na forum w temacie zaufania wobec Boga. Przecież te wersy mówią właśnie o takich osobach jak my, osobach które wyparły się tego świata i postanowiły żyć według Bożej Woli – reszta Izraela!! 🙂

   Polubione przez 1 osoba

   1. Mnie te wersety bardzo pobudowały niech podbudują także resztę naszych braci i sióstr w tym ważnym okresie czasu .
    Proroctwa Izajasza są pełne takich wersetów mam je pozaznaczane w swojej Biblii .
    Bóg wiedział jakie będzie nasze ostatnie pokolenie i jak bardzo będziemy pragnęli Królestwa i końca tego obrzydliwego swiata !
    Czytałem na forum Twego posta chciałbym żeby te wersety podbudowały niejednego z Nas!

    Polubienie

 7. Izajasz 11:
  10) W owym dniu pień Jessego, powstanie, aby władać narodami ; w nim narody będą pokładać nadzieje :miejsce jego odpoczynku będzie sławne.
  11)Owego dnia Pan znowu okaże potęgę swego ramienia, aby POBUDZIĆ DO GORLIWOŚCI TĘ OCALAŁĄ RESZTĘ LUDU, pozostawioną gdzieś w Asyrii, w Egipcie ,w Babilonii, w Etiopii ,u Elamitów, gdzieś tam ,gdzie wschodzi słońce, czy w Arabii.
  12) PODNIESIE DO GÓRY ZNAK PRZECIW NARODĄ i pozbiera pobubionych z Izraela, z czterech krancow ziemi zgarnie w jedna gromadę rozproszonych z Judy.

  Bóg podniesie do góry ZNAK PRZECIW NARODĄ. .

  Mateusza 24:
  29)Zaraz po ucisku owych dni słońce w ciemności się skryje ,a księżyc nie da swojego blasku ;gwiazdy znikną z nieba ,a moce niebieskie zakołyszą się.
  30 ) Wtedy pokaże na niebie się Znak Syna Czlowieczego. Wtedy bić się będą w piersi wszystkie plemiona na ziemi i zobaczą Syna Czlowieczego, jak przybywa na obłokach nieba z mocą i wielkim majestatem.
  31)Pośle swoich aniołów z głośną trąbą o zgromadzą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego aż do drugiego krańca nieba.

  Izajasz 13:
  9 )Oto się zbliża dzień Pański, nieprzebłagany, dzień oburzenia i gniewu, żeby pustynią uczynić całą zamieszkaną ziemię i usunąć z niej grzeszników.
  10)Gwiazdy na niebie ,Orion i cały ten wystrój firnamentu niebieskiego nie wydadzą światła. I CHOĆ SŁOŃCE WZEJDZIE, W CIEMNOŚCI BĘDZIE ZANURZONE ; PODOBNIE KSIĘŻYC NIE WYDA SWEGO ŚWIATŁA.

  Słońce i księżyc będą bez światła niczym księżyc w nowiu pusty okrąg bez światła.

  Izajasz 34:
  4)Firnament nieba zrolowany zostanie jak zwój księgi. Wszystkie gwiazdy spadać będą jak liście winorośli, jak liście figowca lecieć będą z wysokości.

  Objawienie 6:
  12) I zobaczyłem, kiedy otworzył PIECZĘĆ SZÓSTĄ, że nastało wielkie trzęsienie ziemi , a słońce zrobiło się czarne jak wór z włosia , a księżyc w pełni stał się jak krew ,
  13 ) a gwiazdy z nieba spadły na ziemię, tak jak figowiec zrzuca swoje figi, gdy gwałtownym wichrem wstrzasąsany,
  14 )a firnament niebieski stoczył się jak zwój, gdy go zwijają, a każda góra i wyspa poruszyły się ze swoich miejsc.
  15 ) Królowie tej ziemi i dostojnicy , i wodzowie, i bogaci, i można, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się w lochach i w górach wśród skał
  16) I mówili do gór i do skał „Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Siedzącego na tronie o przed gniewem Baranka,
  17 ) Bo nadszedł wielki dzień gniewu NA NICH i kto może się ostać?

  Gdy Isus otworzy pieczęć szóstą zaczną się wydarzenia zapowiadane przez Boga.

  Czas sądu dla ludzi wspierających ten świat i jego władcę którego czeka :

  Izajasz 14:
  9) A tam na dole ,źle się poczuł Hades ,zetknowszy się z tobą, a wszyscy przebywający tam olbrzymi ,którzy ongiś władali ziemią, powstali przed tobą i wezwali do powstania ze swych tronów wszystkich królow rządzących kiedyś narodami.
  10)I WSZYSCY ,zwracając się do ciebie, będą ci uragać : Ty również ,jak my,umarleś i do nas już się zaliczasz.
  11)Twoja dostojność zastąpiła do OTCHŁANI i wielkie twoje rozkosze .Dadzą ci tu teraz za podściółke TWOJĄ ZGNILIZNE a robactwo będzie twoim przykryciem
  12)Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenko Wschodząca o Świcie?.ROZBIŁEŚ SIĘ O ZIEMIĘ TY, KTÓRY WYPRAWIAŁEŚ SWE WOJSKA PRZECIW WSZYSTKIM NARODOM.
  13) Wyrażając swe myśli, mówiłeś : WSTĄPIE NA FIRNAMENT NIEBA ; POSTAWIE MÓJ TRON WYŻEJ NIŻ GWIAZDY NA NIEBIE ;zasiąde na wysokiej górze, na szczytach wzniosłych, WZNOSZĄCYCH SIĘ NA PÓŁNOCY;
  14) WYJDĘ PONAD CHMURY ; PODOBNY STANĘ SIĘ DO NAJWYŻSZEGO.
  15) A tymczasem MUSIAŁEŚ ZEJŚĆ DO OTCHŁANI, DO SAMEGO DNA PODWALIN ZIEMI

  Pokrzepiajace ze tego największego wroga człowieka czeka taki los ze SPRAWIEDLIWEGO WYROKU BOGA.

  Objawienie 20

  1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od OTCHŁANI i wielki łańcuch w swojej ręce.
  (2) I pochwycił SMOKA, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
  (3) I wrzucił go do OTCHŁANI, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

  A dla Nas nastanie radosny czas

  Izajasz 14
  1) Pan okaże miłosierdzie Jakubowi i PONOWNIE WYBIERZE sobie Izraela, tak że znowu będą mogli mieszkać spokojnie na swej ziemi .Obcy przybysze przyłączać się do nich będą i NAWET zaliczeni zostaną do domu Jakuba .
  2)Podejmować ich będą gościnnie różne ludy, odprowadzą ich na ich obszary ,żeby znowu byli DZIEDZCICAMI SWYCH DZIAŁÓW i żeby się mnożyli w krainie Boga ,jako Jego słudzy i służebnice. Niewolnikami natomiast zostaną ci ,którzy ich do niewoli uprowadzili; i poddanymi -którzy nad NIMI PANOWALI.

  3) Owego dnia Bóg POZWOLI CI ODPOCZYWAĆ PO TWOICH CIERPIENIACH,PO UDRĘKACH, PO OKRUTNEJ NIEWOLI ,W CZASIE KTÓREJ SŁUŻYŁEŚ IM.

  Izajasz 28:
  5)Owego dnia Pan Zastępów będzie wieńcem nadziei, uplecionym z chwały pozostałej RESZTY MEGO LUDU.
  6)Pozostawieni zostaną według wyroku, opartego na sprawiedliwości i mocy Tego, który nie dopuści do całkowitej zagłady.

  Izajasz 44:
  21)Pamiętaj o tym Jakubie ,Izraelu ,że jesteś moim synem ,że ukształtowałem ciebie, ME DZIECKO, IZRAELU. Nie zapominaj o mnie.
  22)Rozwiałem jak obłok twoje czyny sprzeczne z Prawem i twoje grzech jak czarną chmurę. WRÓĆ DO MNIE ,A JA CIĘ ODKUPIĘ.

  45:
  25) Każde plemie synów Izraela otrzyma od pana usprawiedliwienie i w Bogu dostąpi chwały

  Niech Tak Się Stanie .

  Polubione przez 1 osoba

 8. Wyłapałem ciekawe fragmenty niepochodzące od Boga

  Jeremiasza 30:
  (10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

  (11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.

  (Występuje tylko w TM)
  A co to oznacza ?
  Że owi tłumacze doskonale wiedzieli co czynią, nie ma mowy o pomyłce

  Dzieje Apostolskie 1:
  (5) Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
  (6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
  (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
  (8) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

  Czuję że tym razem Łukasz kimkolwiek był…. napisał prawdę
  Czego oczekiwano w tamtym czasie ?
  Odbudowy Królestwa Izraela!
  Więc dlaczego Paweł pisze takie coś

  Kolosan 3:
  (9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,

  (10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
  (11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

  Werset 9 wskazuje na ważność Zakonu, Paweł sam sobie przeczy!
  Gal 3:(10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
  (11) A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
  (12) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.
  (13) Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
  (14) Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Isusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.

  Wyjątkowo dobre mieli źródła informacji, nie widzę innej możliwości jak to że Chrześcijaństwo jest religią fałszywą a owe błędy doktrynalne są widoczne i właściwie już nadszedł czas żniw. Tylko czekać na dobrego żniwiarza….

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Wspaniała modlitwa z księgi Nechemiasza w której zawarto historie naszego ludu oto końcówka
  9:
  33)Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim ,co na nas przyszło.
  Ty poświadczyłeś prawdę,
  a my błądziliśmy.
  34)Nasi królowie, nasi przywódcy,
  nasi kapłani i NASI OJCOWIE
  nie przestrzegali Twojego Prawa ,
  nie trzymali się Twoich nakazów ani Twoich TABLIC Z PRZYKAZANIAMI,
  które im dałeś jako świadectwo.
  35)Oni przecież, choć byli pod TWOIMI KRÓLEWSKIMI RZĄDAMI,
  objęci Twoją wielką dobrocią, którą im okazywałeś, choć żyli na tej ziemi rozległej i żyznej ,która IM PODAROWAŁEŚ, nie chcieli Ci służyć .
  36) I OTO JESTEŚMY DZIŚ NIEWOLNIKAMI,
  a ziemia, którą dałeś naszym przodkom,
  aby spożywali z jej plonów,
  37)należy do królów, KTÓRYCH NAM DAŁEŚ ZA NASZE GRZECHY.
  I oni dzierżą władzę nad NASZYMI CIAŁAMI I NAD NASZYM DOBYTKIEM,
  JAK IM SIĘ PODOBA.
  W WIELKIM UCISKU ŻYJEMY.

  Żyjemy w wielkim ucisku z dala od swojej ziemi jako niewolnicy jak kiedyś w Egipcie .
  Lecz nadchodzi czas wyzwolenia .

  Lamentacje 4:
  21)O , witaj i bądź pozdrowiona, córo Edomu ,
  która chcesz SKOLONOZOWAĆ TEN KRAJ .
  I do ciebie dotrze ten kielich Pana;
  i ty upijesz się nim i się rozpłyniesz.
  22 )Skończyła się już, córo Syjonu, twoja nieprawość,
  już dłużej nie będą CIĘ PRZESIEDLAĆ .
  Przypatrzył się Pan ,córo Edomu ,TWOJEJ NIEPRAWOŚCI;
  JUŻ ODSŁANIA TWOJE CZYNY BEZBOŻNE.

  Jak powiedział nasz Król Isus „Nie ma nic ukrytego ,co by nie miało być ujawnione ”

  Ezechie
  l 28 :
  25) To mówi Pan Pan : „POZBIERAM Izraela spośród narodów, gdzie zostali rozproszeni .Na oczach ludów i narodów okaże się u nich moja świętość. ZAMIESZKAJĄ NA SWEJ ZIEMI ,którą dałem memu słudzę, Jakubowi.
  26)Z otuchą zamieszkają na niej ,wyniosą domy, zasadzą winnice. Kiedy oni ufnie BĘDĄ SIĘ OSIEDLAĆ, JA SĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ nad wszystkimi ,którzy ich znieważyli ,mieszkając WOKÓŁ NICH. Wtedy się przekonają, że ja jestem Panem , ich Bogiem i Bogiem ich ojców ”

  16:
  63) JA ZAWRĘ OD NOWA PRZYMIERZE Z TOBĄ I UZNASZ, ŻE JA JESTEM BOGIEM.

  Odnowienie naszego przymierza z Bogiem będzie spełnieniem moich marzeń.

  Psalm 119:
  72)Lepsze jest dla mnie prawo pochodzące z ust
  Twoich
  niż tysiąc sztuk złota lub srebra .
  73)Stworzyły mnie i ukształtowały Twoje ręce;
  DAJ MI ZROZUMIENIE ,ABYM MÓGŁ SIĘ NAUCZYĆ TWOICH PRZYKAZAŃ.

  Niech tak się stanie w imię Syna Twojego Chrystusa Isusa Króla.

  Polubione przez 2 ludzi

 10. Ciekawy link odnośnie Anneta, do przeczytania w całości
  http://ripsonar.pl/konferencja-pragi-2016-kevin-annett-napisy-pl/
  https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/
  Nadal nie wiem czy ktoś Kevina zastraszył czy ktoś chce storpedować temat w każdym razie

  Najlepiej żeby zajął się tym (ogarnąć) ktoś kompetentny yyy Henryk ?
  Z tego co widzę to nie jest to nieznana sprawa i o tym naprawdę coraz częściej się mówi polecam posprawdzać choćby po Polsku, temat powoli się rozszerza choć są tacy którzy twierdzą że celem jest zniszczenie Chrześcijaństwa kosztem Islamu plan 3 Wojen zakłada zniszczenie wszystkich religii paradoksalnie pierwsza i druga fala wykonuje plan Boga – upadek Babilonu i sąd na łobuzach
  Nie oznacza to że wszyscy mają dobre intencje jest także świeższa ekipa która musi uzyskać nieco zaufania a później manipulacje im bardziej pokrętne tym lepiej zresztą praktycznie niewielu mówi całą prawdę gdyż albo nie rozumie albo wie i dostaje info i kasę z pierwszej ręki
  Dobrze jest zwracać uwagę co ich najbardziej boli w którym momencie dostają ataku szału np. kiedy połączysz stare demony z nowoczesnymi szarakami albo gdy ktoś coś doktrynalnego kwestionuje
  Sam się w tym nieco gubię ile % z tego to ludzie zindoktrynowani acz normalni a ile % to zwyczajne trolle i hasbara choć kto normalny reaguje szałem na krytykę kogokolwiek czy czegokolwiek dobrze to widać w przypadku kształtu ziemi tam się ściąga ludzi ”nieuduchowionych” kto wierzy w HC, PZ, UC ten heretyk agent dowody schodzą na dalszy plan bez poruszania kwestii mielenia mózgu nie ma szans na dyskusję….
  Cóż Prawda nie uznaje demokracji


  Ps. Podsumowanie Edomu ponownie mamy zapowiedź wyroku na Edomie rękami Izraela, Identyczna sytuacja w Księdze Abdiasza

  Ezechiela 25:
  (12) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich,

  (13) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Wyciągnę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę; od Temanu aż do Dedanu padną od miecza.

  (14) Moją pomstę nad Edomem złożę w ręce mojego ludu izraelskiego, postąpię z Edomem w moim gniewie i zapalczywości i poznają moją pomstę mówi Wszechmocny Pan.

  Ab
  (15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.
  (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.
  (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
  (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.
  (19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Galaad.
  (21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

  Tymczasem Talmud Babiloński naucza że Edom to Rzym, co za hipokryzja a jednocześnie strach przed Bogiem i Jego Ludem

  Polubione przez 1 osoba

 11. Malachiasza 7:
  15) Zobaczycie jak za dni twojego wyjścia z Egiptu niezwykłe dziwy.
  16) Zobaczą to również narody i mimo całej swojej potęgi poczują się upokorzone , położą dłoń na swoich ustach , a ich uszy ogłuchną.
  17) Proch zlizywać będą jak węże , czolgajac się po ziemi . BĘDĄ PRZERAŻENI W SWOICH SCHRONACH .POPADNĄ W OBŁĘD Z POWODU PANA , NASZEGO BOGA, I ZACZNĄ ODCZUWAĆ STRACH PRZED TOBĄ .
  Jak Bóg zacznie działać zobaczymy różne wspaniałe cuda , jak podczas wyjścia Egiptu , a nasienie węża poukrywane w swoich tajemnych podziemnych bazach , schronach ….. no właśnie

  Polubienie

 12. Myślę że proroctwa Jana są skierowane do nas (podobnie jak były skierowane do braci w 1 wieku)
  1 list Jana 2:
  18) Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

  (19) Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.

  (20) A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.

  (21) Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.

  (22) Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Isus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.

  (23) Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

  (24) To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.

  (25) A obietnica, którą sam nam dał to żywot wieczny.

  Te słowa mówią o naszych czasach .
  Każdy kto kłamie na temat Isusa ze nie jest Mesjaszem i go nie uznaje jest antyhrystem. (Jak napisał Henryk ostatnio ze żydzi to antyhrysty – mocne o prawdziwe słowa – Nas znających prawdę nie dotyczy żadna poprawność polityczna satanistyczna)

  Jan dalej pisze w wersie
  (19) Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.

  To mi przypomina historie Brain Breakera …. Smutne to jest .
  Pisałem na Jego blogu i podałem mu wersety z LXX z księgi Izajasza gdzie nie ma mowy o żadnym Synu Jutrzenki i zadaniem mu pytanie -” Czemu bracie odrzucasz Syna Bożego ?” Nie odpisał a było to z rok temu …
  Proroctwo Jana się spełniło i dej spełnia.
  Nauki Isusa i Jego apostołów są wskazówkami jak przetrwać i zwyciężyć świat szczególnie dla nas żyjących w czasach końca .

  Isus powiedział ze musimy być jak dzieci , narodzić się na nowo czyli odrzucić myślenie tego świata czyli poznać Ojca od nowa wyzbywając się myślenia które nam wgrywano do głów od urodzenia .
  A to możemy tylko poprzez Jego Słowa oraz Jego Syna .

  1 Jana 3
  (1) Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

  (2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

  Wspaniałe słowa .
  „Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy”
  Jesteśmy dziećmi Bożymi ale kto z nas wie jakie plany ma Ojciec co do każdego z nas ….To wie tylko Ojciec

  Rozdział 5:
  1) Każdy, kto wierzy, iż Isus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.

  (2) Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy.

  (3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe.

  (4) Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

  (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Isus jest Synem Bożym?

  Wiara w Isusa ze jest Synem Bożym i spełnianie przykazań Ojca daje Nam PEWNOŚĆ ZWYCIĘŻENIA TEGO ŚWIATA tam jak nasz król Isus Chrystus !

  P.S.
  Cały list Jana a także Jakuba w zupełności wystarcza by obnażyc kłamstwa Pawła i jego masę listów.

  Chwała Bogu Izraela na wieki !

  Polubione przez 1 osoba

 13. Czy bardzo złym jest obchodzenie świąt typu Wielkanoc Wigilia ? chodzi mi o sama tylko tradycje bez kościołów po prostu spotkanie z rodziną nie chciałabym teraz dzieciom tego zabrać

  Polubienie

  1. Wiadomo, że te święta i owe tradycje są kontynuacją pogańskich zwyczajów i nie służą Chwale Boga. Wiadomo jakie mają źródło.
   Jednak mnie również w te dni, które zazwyczaj mam wolne od pracy, zdarza się odwiedzać bliskich, ponieważ jest wtedy na to wolny czas, można się na spokojnie zobaczyć i przy okazji spróbować porozmawiać o Prawdzie.
   Pozdrawiam.

   Polubienie

   1. Nie umiem wytłumaczyć tego dzieciom że nie będzie choinki nie pójdą do komunii a inne dzieci tak oni tak tego nie zrozumieją jak dorośli

    Polubienie

 14. Mam załamanie nerwowe bo chciałabym bardzo żeby Bóg był zadowolony z moich czynów jednakże ja chcę tak postępować ale 3 i 6 letniemu dziecku które chodzi do przedszkola ma tam także różne święta i obchodzi je z przyjaciółmi nie ogarniam jak to przekazać mieszkamy z rodzicami klatkę w klatkę i tam pójdą i tam babcia będzie miała choinkę itp ostatnio próbowałam mamę uświadomić to skończyło sie to wyzwiskami w moją stronę a czy Bóg nie będzie wiedział że ja to robię nie po to żeby go obrazić ? przepraszam że zabieram Panu czas ale jestem w tym sama i próbuje się połapać dla siebie i dla swojej rodziny moja depresja mi w tym nie pomaga czytałam tez o tym żeby nie czcić swoich idoli czyli słuchanie muzyki i oglądanie sportu czy bajek przez dzieci (jak to u dzieci ciągle szał na coś innego) też jest niewłaściwe ?

  Polubienie

  1. Nic na siłę. Dzieci są dziećmi i można je na bieżąco uczyć pewnych rzeczy, mówić, rozmawiać, a gdy dorosną słowo Prawdy wyda w nich owoc, jeśli taka będzie Wola Boża.

   Nie mówię, żeby nie robić nic, ale najlepiej własną postawą i postępowaniem dawać przykład wypełniania Woli Boga, a gdy inni – w tym dzieci, będą widzieć pozytywną róznicę, sami zaczną pytać i dociekać, a wtedy można wiele kwestii na spokojnie wyjaśnić, opowiedzieć.

   To nie jest proces, który można przejść w tydzień czy miesiąc. Może trwać on kilka lat i zadziała jak należy, więc nie ma co się załamywać, tylko trzeba wziąć się w garść, prosić Ojca o wsparcie oraz siłę i powoli działać.

   Jeśli Bóg Cię do siebie pociągnął, na pewno miał w tym jakiś cel i Cię wyróżnił, więc głowa do góry i zaufaj Mu, a On Cię wyprowadzi z kłopotów. On to wszystko rozumie lepiej niż Ty sama i wie w jakiej jesteś sytuacji.

   Nie powątpiewaj, a Ci się powiedzie!

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s